Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apdailos medžiagos

  Stalių dirbinių apdaila. Apdaila. Neskaidriosios apdailos. Imitacinė apdaila. Specialioji apdaila. Atsparumas vandeniui. Dažymo ir lakavimo medžiagos, naudojamos apdailai. Pagrindinių apdailos medžiagų komponentai. Natūralios dervos. Kanifolija. Sintetinės dervos. Augaliniai aliejai, pokostas ir beicai. Pokostas. Beicai. Dažai neskaidriai stalių dirbinių apdailai. Tirpikliai ir skiedikliai. Lakai. Lako kokybės tikrinimas gamyboje. Emaliai ir dažai, taikomi nepermatomai apdailai. Dažymo medžiagų pervežimas ir laikymas. Medienos paruošimas apdailai.
  Statyba, konspektas(10 puslapių)
  2007-07-02
 • Apeiginiai šokiai

  Archainis šokis (buitinis, ritualas, magija mitologija). Šokis kaip ritualas. Ritmo magija. Toteminis šokis. Moterų apeiginiai šokiai. Šokio piešinys. Savižudybės šokis arba seniausia šokio terapija. Harmonijoje su gamta. Antikiniai šokiai. Šokis Senovės Graikijoje. Pirmieji puantai. Mimas ir Roma. Pokylių kultūra: etiketas, papročiai, šokiai. Buitiniai šokiai.
  Muzika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-12-11
 • Apeliacija ir kasacija

  Apeliacinio ir kasacinio proceso skirtumai ir panašumai.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Apgyvendinimo sistemos

  Monocentrinė sistema. Policentrinė sistema. Mišrioji sistema. Žiedinės sistemos. Švytuoklinė migracija. Norint tolygiai paskirstyti gyventojus reikia. Centrų įtakos zonų. Miesto įtakos zonos nustatymas. Miesto funkcinės zonos. Miesto teritorija skirstoma į. Pramonės ir sandėlių zona. Pramoninio rajono plotas. Gyvenamoji zona. Aptarnavimo įmonių grupavimas į centrus. Gyvenamosios zonos struktūra. Gyvenamosios teritorijos plotas. Poilsio teritorijos. Miesto plano struktūros formavimas. Miestų teritorija. Statiškos struktūros. Dinamiškos struktūros plane. Kompaktiško miesto idėja. Miesto transportas ir gatvių tinklas. Miesto transporto ryšiai. Miesto transporto eismas. Lietuvoje transporto arterijos. Gyvenamųjų ir pramonės rajonų projektavimui reikalingi rodikliai.
  Geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-12
 • Apibrėžtinis integralas

  Apibrėžtinio integralo savybės. Apibrėžtinis integralas su kintamu viršutiniu rėžiu ir jo išvestinė. Niutono ir Leibnico formulė. Kreivės lanko ilgio apskaičiavimas. Kreivės lanko ilgio apskaičiavimas polinėse koordinatėse. Netiesioginiai integralai su begaliniais rėžiais ir jų konvergavimo požymiai. Dvilypis integralas polinėje koordinačių sistemoje. Pirmojo tipo kreivinio integralo apibrėžimas ir jo savybės. Kreivės lanko masės apskaičiavimas. Pirmojo tipo kreivinio integralo apibrėžimas. Pirmojo tipo kreivinio integralo apskaičiavimas (išvesti formules, trys atvejai). Antrojo tipo kreivinio integralo apibrėžimas. Antrojo tipo kreivinio integralo apskaičiavimas. Kintamos jėgos darbo apskaičiavimas. Gryno formulės išvedimas. Antrojo tipo kreivinio integralo nepriklausomo nuo integravimo kelio sąlygos (įrodyti dvi teoremas: 1 teorema apie integralą uždaruoju kontūru; 2 teorema apie dalinių išvestinių lygybę). Pirmos eilės diferencialinių lygčių bendrosios sąvokos. Koši uždavinys. Sprendinio egzistavimo ir vienaties teoremos formuluotė. Pirmos eilės diferencialinės lygtys su atskirais kintamaisiais ir jų sprendimas. Homogeninės diferencialinės lygtys ir jų sprendimas. Pirmos eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys ir jų sprendimas. Bernulio lygtis. Antros eilės tiesinės diferencialinių lygčių bendrosios sąvokos. Sprendinių tiesines priklausomybės ir nepriklausomybės apibrėžimai. Vronskio determinantas. Įrodyti teoremas apie sprendinių tiesinę priklausomybę, panaudojant Vronskio determinantą. Antros eilės tiesinių nehomogeninių lygčių sprendimas konstantų variavimo metodu (Lagranžo metodas). Antros eilės tiesinių homogeninių lygčių su pastoviais koeficientais sprendimas (trys atvejai su įrodymais).
  Algebra, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-05
 • Apibrėžtinis integralas (2)

  Apibrėžtinio integralo sąvoka ir savybės. Apibrėžtinio integralo skaičiavimo metodai. Tiesioginis integravimas. Integravimas keičiant kintamąjį. Integravimas dalimis. Uždaviniai savarankiškam darbui. Atsakymai.
  Algebra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-06
 • Aplinkos apsauga (7)

  Aplinkos apsaugos organizavimas Lietuvoje. Ekologija ir jos uždaviniai. Globalinės gamtosauginės problemos. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji krituliai. Saulės radiacija. Ozono sluoksnio problema. Aplinkos monitoringas. Populiacijos, jų savybės, augimo ypatybės. Ekosistemos, jų struktūra. Energijos ir maisto medžiagų apykaita ekosistemoje. Ekologinės aplinkos ypatybės. Abiotiniai ekologiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai ekologiniai veiksniai. Biosferos struktūra ir medžiagų apykaita joje. Oro teršimo šaltiniai, teršalai. Oro kokybės apsaugos priemonės. Triukšmo poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens apsaugos priemonės. Nutekamieji vandenys, jų valymo būdai. Antropogeninės veiklos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio tarša. Atliekos ir jų tvarkymas. Gamtos ištekliai, jų naudojimo tvarka. Bioįvairovės apsauga. Bendrijų ir rūšių raudonoji knyga. Saugomų teritorijų Lietuvoje organizavimas. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos. Kompleksinės paskirties (integracinės) teritorijos. Miškų apsauga ir naudojimo tvarka saugomose teritorijose. Miško gaisrų rūšys, jų gesinimas. Kraštovaizdis, ir jo apsaugos objektai. Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje apsauga ir priežiūra. Rekreacinių teritorijų naudojimas ir apsauga. Kelių ir geležinkelių sanitarinės apsaugos zonos. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonos. Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonos.
  Ekologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-08
 • Aplinkos veiksniai ir jų įtaka vartotojo elgsenai

  Aplinkos veiksniai ir jų įtaka vartotojo elgsenai. Kultūros ir mikrokultūros įtaka vartotojų elgsenai. Socialinių klasių įtaka vartotojo elgsenai. Grupių įtaka vartotojų elgesiui. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Demografinių veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Išvados.
  Rinkodara, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-04
 • Aplinkosauga (5)

  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija. Kultūrinė – socialinė evoliucija. Žmogaus ir proto kilmė. Nuo individualios prie visuomenės evoliucijos. Gamtosaugos ir aplinkosaugos atsiradimo priežastys. Aplinkos apsaugos ministerijos kūrimosi raida. Statybos ir urbanistikos ministerijos kūrimosi raida. Aplinkosaugos vadybos principai ir priemonės Ekonominiai modeliai ir subalansuota plėtra. Subalansuotos plėtros strategija. Tolygi plėtra. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas. Teisinis administracinis reguliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas – prevencinė priemonė. Standartai, normatyvai, limitai, kvotos. Gamtos išteklių naudojimo ir kitų leidimų sistema. Teritorijų planavimas: bendrieji, detalieji, specialieji planai. Regioninė aplinkos politika. Aplinkos monitoringas, moksliniai tyrimai, informacijos fondas. Subalansuota plėtra. Aplinkos apsaugos integravimas į bendrą politiką, planavimą ir vadybą. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos institucinę sąrangą. Uždaviniai. Funkcijos. Valstybės, savivaldybės ir privataus verslo santykiai saugant ir reguliuojant gamtos išteklių naudojimą. Gamtos ištekliai. Bendras vidaus produktas. Taršos licencijos. Miestų perpildymo kaštai. Urbanizacija. Ekonomikos augimas ir gamtos išteklių naudojimo poveikis aplinkai. Globalinių problemų esmė. Gyventojų skaičiaus augimo tendencijos. Žemės kaip gamtos ištekliaus apsaugos ir maisto problemos. Biologinis aplinkos teršimas. Radiacija. Svarbiausi aplinkos apsaugos uždaviniai. Vanduo ir jo apsauga. Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolas. Tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos Formavimo ir apsaugos srityje 2005-2007 prioritetai. Europos Sąjungos (ES) parama. Aplinkos apsaugos veiksmų programa Centrinei ir Rytų Europai. Informacijos viešumas ir prieinamumas. Visuomenės organizacijos ir jų reikšmė aplinkos apsaugoje. Aplinkosauginis švietimas formaliojo švietimo sistemoje. Neformaliojo visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir institucijos. Apskritys. Viešosios informacijos rengėjų ir platintojų vaidmuo visuomenės aplinkosauginio švietimo, informavimo ir mokymo srityje.
  Ekologija, konspektas(31 puslapis)
  2006-05-03
 • Aplinkosauga (6)

  Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema – EMAS. EMAS aprėptis. EMAS istorija. EMAS uždavinys. EMAS tikslas. Galimi EMAS diegėjai. EMAS privalumai (pagal AM). AM aplinkos apsaugos sistema pagal užsienio praktiką. EMAS diegimo kaštai. EMAS įgyvendinimas. Kompetentinga įstaiga. Akreditacijos įstaiga. EMAS Taryba. Organizacijos, siekiančios EMAS registracijos. EMAS registracija. Registravimo tvarka Lietuvoje. EMAS įgyvendinimo skatinimas. Organizacijų skatinimo veiksmai. Institucijos ir organizacijos, galinčios skatinti EMAS diegimą Lietuvoje. ISO 14000. Aplinkos vadybos tikslas. ISO istorija. ISO standartų rengėjai. Pagrindiniai ISO 14 000 standartai. ISO standartai Lietuvoje. ISO standartų pristatymas. ISO 14001 pagrindiniai aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimai. ISO standarto modelis. ISO standartų panašumai. SO standartų diegimas – vadybos sistemos modelis. Sertifikavimas – vertinimas. ISO sistemos pritaikymas EMAS. ISO modifikavimo sritys. AVS diegimas mažose ir vidutinėse įmonėse. MVĮ paplitimas. Skatinamieji veiksniai diegti AVS. Kliūtys diegiant AVS. AVS poveikis. AVS skirstymas. Priemonės, skatinančios diegti AVS. Organizacinės priemonės. AVS įtvirtinimas. Pagalba įmonėms. Mažiau formalizuota aplinkos vadyba. Pakopinės, supaprastintos ir alternatyvios AVS. Pakopinių, supaprastintų ir alternatyvių AVS savybės. Integruotas metodas. Įdiegtų AVS pranašumai. Auditas. Ekologiškai švaresnių gaminių projektavimas.
  Ekologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Aplinkosauga (7)

  Kas yra aplinka? Kas yra aplinkos apsauga? Kaip skirstomi aplinkos komponentai? Kokias žinote svarbiausias aplinkosaugos problemas? Kokie yra svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai? Svarbiausios aplinkosaugos problemos. Svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai. Kokias žinote aplinkosaugos problemas nagrinėjančias pasaulinio lygio organizacijas? Kokias žinote tarptautines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokias žinote nacionalines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokie aplinkos apsaugą reglamentuojantys nutarimai minimi 1-ame, 2-ame ir 3-čiame Lietuvos Statutuose? Kokias žinote aplinkosaugos organizacijas, įkurtas Lietuvoje sovietų valdymo metais? Kokias žinote visuomenines organizacijas, vykdžiusias ir vykdančias aplinkosauginę veiklą Lietuvoje? Kaip susiformavo šiandieninė LR Aplinkos ministerija: kaip ji vadinosi anksčiau, kada buvo įkurta ir kt.? Kokia yra šiuo metu LR Aplinkos ministerijos struktūra (departamentai, skyriai ir kt.)? Kas yra Aplinkos ministras? Kokios yra pagrindinės LR Aplinkos ministerijos veiklos kryptys? Kas yra aplinkos tarša? Kaip klasifikuojamos aplinką teršiančios medžiagos? Kokius žinote dažniausiai pasitaikančius cheminius teršalus? Kaip skirstomi fiziniai teršalai? Kokius žinote gamtinio pobūdžio taršos šaltinius? Įvertinkite svarbiausius socialinės ir ūkinės veiklos faktorius, įtakojančius aplinkos būklę Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo intensyvumas Lietuvoje. Klimatas ir jo kaita Lietuvoje. Kokie teršalai paprastai matuojami aplinkos ore? Kokia yra pagrindinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio dinamika Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį? Įvertinkite anglies dioksido emisijos pasaulyje dinamiką pagal ūkio sektorius. Įvertinkite bendrą atmosferos oro kokybę užterštumo atžvilgiu Lietuvoje 2008 metais. Kokia būklė fiksuojama didžiuosiuose Lietuvos miestuose oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD) atžvilgiu? Kokie tikslai ir uždaviniai numatyti aplinkos oro būklės stebėjimo srityje Lietuvoje? Kaip vykdomas aplinkos oro monitoringas Lietuvoje: kada pradėtas vykdyti, kaip suformuotas monitoringo stočių tinklas ir kt.? Išvardinkite pagrindinius oro taršos šaltinius Lietuvoje. Apibūdinkite. Kaip oro užterštumas įtakoja žmonių sveikatą? Kokios priemonės taikomos aplinkos oro kokybei gerinti valstybiniu lygiu Lietuvoje? Kokius žinote teisinius dokumentus, skirtus vandens apsaugai? Koks yra vandens išteklių naudojimo ir nuotekų susidarymo intensyvumas Lietuvoje pastaruoju metu? Kaip organizuojamas vandens monitoringas Lietuvoje? Kokias žinote prioritetines nuostatas vandens išteklių apsaugos srityje? Apibūdinkite Lietuvos upių vandens kokybę. Apibūdinkite Lietuvos ežerų vandens kokybę. Įvertinkite bendrojo azoto, bendrojo fosforo, naftos angliavandenilių koncentracijos pokyčių dinamiką Baltijos jūroje ir Kuršių mariose per pastaruosius 10 metų. Apibūdinkite požeminio vandens kokybę. Šio vandens naudojimo sritys Lietuvoje. Dėl kokių priežasčių nyksta biologinė įvairovė Žemėje? Kas sudaro Lietuvos biologinę įvairovę? Įvertinkite biologinės įvairovės išteklius Lietuvos miškuose, pelkėse, pievose, vandens telkiniuose, agroekosistemose. Kokius žinote nacionalinius ir tarptautinius teisinius dokumentus, skirtus biologinės įvairovės apsaugai? Kokius žinote Lietuvos kraštovaizdį formuojančius technogeninius veiksnius? Kas sudaro saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje? Pateikite pavyzdžių. "Natura 2000" tinklo raida Lietuvoje. Kokį plotą Lietuvoje užima saugomos teritorijos? Palyginkite su kitomis ES (Europos Sąjungos) šalimis. Kokias žinote saugomas teritorijas Klaipėdos apskrityje? Kokius žinote Lietuvoje įkurtų draustinių tipus? Koks vidutinis Lietuvos miškingumas? Kokia jo dinamika? Palyginti su kitomis ES šalimis. Kurie Lietuvos rajonai yra miškingiausi? Kokia bendra padėtis Lietuvoje ir pasaulyje atliekų tvarkymo atžvilgiu, kokie yra atliekų susidarymo mastai? Įvertinkite atliekų perdirbimo mastus? Kokius žinote įstatymus ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą? Kokius žinote atliekų tipus? Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite keletą svarbiausių Valstybinio strateginio aplinkos tvarkymo plano tikslų, susijusių su atliekų tvarkymu. Kokius žinote atliekų tvarkymo prioritetus? Įvertinkite atliekų tvarkymo organizavimą Klaipėdoje. Kur talpinamos iš Klaipėdos regiono surinktos atliekos? Apibūdinkite tą objektą. Urbanizacijos intensyvumas pasaulyje. Nuo ko priklauso miestų aplinkos kokybė? Kaip pasireiškia akustinė tarša miestuose? Kokia yra želdynų reikšmė urbanizuotos aplinkos optimizavimui? Kokios yra želdynų funkcijos? Kaip pasiskirstę žalieji plotai didžiuosiuose Lietuvos miestuose? Palyginkite su kitais pasaulio miestais. Koks įstatymas reglamentuoja želdynų apsaugą, tvarkymą ir kt.? Kada jis priimtas? Žemės gelmių išteklių tausojimo ir apsaugos pagrindinės priemonės. Naudingųjų išteklių gavybą sąlygojantys veiksniai. Kokius žinote svarbiausius aplinkosauginio švietimo principus? Kas tai yra subalansuota plėtra? Kokie yra svarbiausi subalansuotos plėtros aspektai?
  Ekologija, konspektas(9 puslapiai)
  2010-05-28
 • Aplinkosauga (8)

  Aplinkosaugos esmė. Didžioji ekonomika ir medžiagų balanso modelis. Aplinka ir etika. Ekonominis efektyvumas ir žalioji ekonomika. Aplinkosaugos etika: "Moralinių nuostatų" atsiradimas. Etinės taisyklės. Ekonomikos augimas, gyventojų gausėjimas ir aplinka. Augimo riba. Tvarus vystymasis. Tvaraus vystymosi apibrėžimas ir skirtingi požiūriai. Tvaraus vystymosi matavimas. Tvaraus vystymosi įgyvendinimo principai. Rinkos neveiksnumas. Rinkos mechanizmas ir pagrindiniai principai. Rinkos neveiksnumas. Visuomeniniu požiūriu optimalus gamybos kiekis. Vyriausybės neveiksnumas saugant aplinką. Vyriausybės įtaka ir neveiksnumas. Vyriausybės neveiksnumas. Vyriausybės neveiksnumo pavyzdžiai. Vyriausybės neveiksnumas besivystančiose šalyse. Sprendimo priėmimas. Visuomeninio sprendimo priėmimo taisyklė. Diskontavimas ir aplinka. Natūralių gėrybių įvertinimas. Kelionių kaštų metodas. Hedonistinės kainos metodas (HKM) neapibrėžtumo problema. Tiesioginio reguliavimo neefektyvumas. "Teršėjai moka" principas. Optimalus taršos lygis. Išorinio poveikio dinamiškumas. Nuosavybės teisių požiūriai. Žalieji mokesčiai. Optimalios taršos mokesčiai. Mokesčio dydžio nustatymo problema. Taršos mokesčio naštos paskirstymas. Taršos mokesčio efektyvumas ir tarptautinės problemos. Rinkliavos už aplinkos naudojimą. Ekonominių paskatų instrumentai (EP). Prekyba taršos leidimais. Prekybos taršos leidimais esmė. Prekybos taršos leidimais trūkumai. Žuvininkystės kvotos. Aplinkosauginių standartų nustatymas. Efektyvumas, rentos siekimas ir reguliavimo nauda. Įspėjamasis principas. Aplinkos politika ir aplinkosaugos standartų efektyvumas. Aplinkosaugos standartų efektyvumas. Atsinaujinantys ištekliai. Žuvies ištekliai. Visuomeninių vertybių tragedija. Laikas ir diskontavimas. Nuosavybės teisė ir atstatomų išteklių valdymas. Neatsinaujinantys ištekliai. Išteklių buvimas ir retumas. Fizinio retumo rodikliai. Išteklių ribotumo rodikliai pagrįsti kaina arba kaštais. Neatsinaujinančių išteklių gavyba: keletas ekonominių principų.
  Ekologija, konspektas(21 puslapis)
  2011-01-28
 • Aprašomoji statistika

  Pagrindinės sąvokos. Bendrasis supratimas. Eksperimentai statistikoje. Imtis ir populiacija. Imties duomenų pirminis sutvarkymas: statistinė ir variacinė eilutės. Empirinis pasiskirstymas ir jo pagrindiniai parametrai. Požymio reikšmių imtyje suskaičiavimas. Empirinis pasiskirstymas. Imtį (statistinę ar variacinę eilutę) apibūdinantys parametrai (charakteristikos). Vidurkiai. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Pagrindinės pasiskirstymo parametrų formulės ir funkcijos. Pdf formatas.
  Aprašomoji statistika, konspektas(10 puslapių)
  2005-09-20
 • Apskaita

  Finansinė ir valdymo apskaita, Apskaita kaip informacijos sistema, Bendrieji apskaitos principai, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas, Ūkinių operacijų įvertinimas, dokumentavimas ir inventorizavimas, Buhalterinės apskaitos sąskaitų sistema ir dvejybinis įrašas, Sintetinė ir analitinė apskaita, Balanso sudarymas, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai, Trumpalaikio turto įvertinimo būdai, Trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaita, Piniginių operacijų dokumentavimas ir apskaita, Pajamų, išlaidų, sąnaudų, pelno sąvokų supratimas ir apskaita, Finansinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai, Finansinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai, Pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarka, Finansinės atskaitomybės sudėtis, sudarymas ir pateikimas.
  Apskaita, konspektas(39 puslapiai)
  2005-03-11
 • Apskaita (12)

  Apskaita. Apskaitą sudaro šie trys pagrindiniai elementai. Organizuojant apskaitą reikia laikytis tam tikrų principų, svarbiausi yra šie. Svarbiausi apskaitos metodikos bruožai. Apskaitos ir statistikos informacija. Buhalterinė apskaita. Operatyvinė apskaita. Statistinė apskaita. Apskaitos procesą sudaro 3 etapai. Buhalterinė apskaita gali būti organizuojama dvejopai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nepaskirstyto pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Mokesčiai. Yra skiriami tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai.
  Apskaita, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-21
 • Apskaita (2)

  Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės. Balansas. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas.
  Apskaita, konspektas(7 puslapiai)
  2005-03-01
 • Apskaita (27)

  Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitą veda. Įmonių rūšys. Apskaitos reglamentavimas. Europos Sąjungos direktyvos. Nacionaliniai verslo apskaitos standartai. Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai. Ūkio subjekto apskaitą tvarko. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Finansinė atskaitomybė. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai reikalavimai metinei finansinei atskaitomybei. Apskaitos lygybė (ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei). Turtas. Nematerialusis ilgalaikis turtas (NIT). NIT įsigijimo savikaina (pradinė vertė). Materialusis ilgalaikis turtas (MIT). IMT grupių pavyzdys. IMT įsigijimo savikainos kitimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Įsipareigojimai. Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei. Dvejybinis įrašas apskaitoje. Buhalterinės apskaitos ciklas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai. Buhalterinės apskaitos ciklas. Dažniausiai pasitaikančios apskaitos klaidos. Klaidų taisymas. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Koreguojančius įrašus galima suskirstyti į tokias grupes. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
  Apskaita, konspektas(17 puslapių)
  2007-09-21
 • Apskaita (29)

  Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Palyginimo principo schema. Buhalterinės apskaitos rūšys. Matai apskaitoje. Lietuvos Respublikos įmonių skirstymas. Turto esmė apskaitoje. Ekonominiai ištekliai. Turto sąvoka apskaitoje. Įmonės veiklos ciklas. Įmonės turto skirstymas. Nuosavybės sąvoka apskaitoje. Nuosavas kapitalas. Įmonės įsipareigojimai. Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Buhalterinių sąskaitų esmė, sandara ir rūšys. Sintetinės ir analitinės apskaitos sąskaitų tarpusavio ryšys. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Turto sąskaitos. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sąskaitos. Ekonominės veiklos rezultatų sąskaitos. Įrašų turto, įsipareigojimų ir nuosavybės sąskaitose taisyklės. Dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Buhalterinių sąskaitų planas ir jo struktūra. Sąskaitų plano ir finansinės atskaitomybės ryšys. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Apskaitos proceso nuoseklumas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Buhalterinės apskaitos registrai ir jų skirstymas. Bendrasis žurnalas. Specialieji apskaitos žurnalai. Apskaitos ciklo baigimas. Apskaitos proceso seka. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
  Apskaita, konspektas(29 puslapiai)
  2007-10-26
 • Apskaita (3)

  Buhalterinės apskaitos konspektai. Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės, uždaviniai, tikslai, Valdymo apskaita, Finansinė apskaita, Tarptautiniai apskaitos standartai, Apskaitos organizavimas ir tvarkymas, Apskaitos objektas ir metodas, Nuosavybė, Balansas, Turto esmė apskaitoje, Turto skirstymas, Ūkinės veiklos ciklas, Savininkų nuosavybė, Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei, Sąskaitos ir dvejybinis įrašas, Ūkinių operacijų taisyklės, Apyvartomis vadinamos operacijų sumos, Sąskaitų skirstymas, Apskaitos dokumentai ir registrai, Finansinės atskaitomybės reglamentavimas, Finansinės atskaitomybės sudėtis.
  Apskaita, konspektas(7 puslapiai)
  2005-03-17
 • Apskaita (6)

  Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Finansinės atskaitomybės esmė. Finansinės atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Metinės finansinės atskaitomybės turinys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Juridinio asmens teisių turinčių įmonių metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės paskelbimas. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Operacijų registravimas žurnaluose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimai. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.
  Apskaita, konspektas(24 puslapiai)
  2006-01-11
Puslapyje rodyti po