Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė privatinė teisė (8)

  Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimas. Tarptautinės prekybos teisė (lex mercatoria). Tarptautinės komercinės sutartys. Jungtinių tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo – pardavimo sutarčių. Tarptautinių krovinių vežimo keliais konvencija (CMR).
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-06-02
 • Tarptautinė sutarčių teisė

  Tarptautinė sutarčių teisė. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Tarptautinės sutarties deponavimas. Depozitaras ir jo funkcijos.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-09
 • Tarptautinė teisė

  Įvadas. Vidaus teisės ir tarptautinės teisės sąveikos problema. Tarptautinių sutarčių konstitucingumo tikrinimo kontrolės formos. Konstitucinio teismo įgaliojimai nagrinėjamoje srityje. Konstitucinio teismo išvados Europos žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos palyginime.
  Tarptautinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Tarptautinė teisė (4)

  Tarptautinės teisės sąvoka, šaltiniai, sistema. Tarptautinės ir valstybinės vidaus teisės santykis. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Tarptautinės teisės subjektai ir valstybių pripažinimas. Valstybės kaip pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Tarptautinės organizacijos ir tarptautinė teisė. Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje. Tarptautinė teisinė atsakomybė. Tarptautinių sutarčių teisė. Diplomatinė ir konsulinė teisė. Tarptautinė jūrų teisė. Tarptautinė oro teisė. Tarptautinis bendradarbiavimas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Tarptautinė humanitarinė teisė. Tarptautinės ekonominės teisės sąvoka.
  Tarptautinė teisė, konspektas(44 puslapiai)
  2006-11-09
 • Tarptautinė teisė (7)

  Įvadas. Tarptautinės teisės sąvoka, sistema ir bruožai. Tarptautinė sistema ir tarptautinė teisė. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės santykis. Bendroji ir partikuliarinė (regioninė) tarptautinė teisė. Tarptautines viešosios teisės dalykas objektas. Pagrindiniai specifiniai tarptautinės teisės bruožai kontroliniai klausimai. Tarptautinės ir valstybinės vidaus teisės santykis. Dualistinės ir monistinės teorijos. Valstybių vidaus teisės įtaka tarptautinei teisei. Tarptautinės teisės įtaka valstybių vidaus teisei. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimo valstybių vidaus teisėje būdai. Tarptautinių organizacijų aktai ir valstybių vidaus teisė. Tarptautinės ir vidaus teisės santykis Lietuvos teisės sistemoje. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės normos ir šaltiniai. Tarptautinės teisės normos ir jų klasifikacija. Tarptautinės teisės normų kodifikacija. Tarptautinės teisės šaltiniai. Sutartis. Tarptautinis paprotys. Tarptautinės sutarties ir tarptautinio papročio santykis. Bendrieji teisės principai. Teismų sprendimai. Tarptautinės teisės doktrina. Tarptautinių konferencijų ir tarptautinių organizacijų aktai. Nacionaliniai įstatymai ir nacionalinių teismų sprendimai. Vienašaliai aktai. Šaltinių hierarchija. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės principai. Tarptautinių teisės principų samprata ir klasifikacija. Tarptautinių teisės principų sąrašas. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Sienų neliečiamumo principas. Visuotinio ir visiško nusiginklavimo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Tarptautinės aplinkos saugos principas. kontroliniai klausimai. Tarptautinės teisės subjektai. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Valstybės požymiai. Valstybių pripažinimas. Tarptautinis tautų kovojančių dėl nepriklausomybės subjektiškumas. Tarptautinių organizacijų subjektiškumas. Jungtinių tautų organizacija. Valstybinio pobūdžio vienetų tarptautinis subjektiškumas. Individo tarptautinio subjektiškumo problema. kontroliniai klausimai. Atsakomybė tarptautinėje teisėje. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Valstybių atsakomybės pagrindas. Valstybės veika pagal tarptautinę teisę. Tarptautinės teisinės valstybių atsakomybės rūšys ir formos. Aplinkybės, pašalinančios valstybės atsakomybę. Tarptautinių organizacijų atsakomybė. Individų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimų sąvoka, ypatybės ir rūšys. Kelio užkirtimo tarptautinio pobūdžio nusikaltimams priemonės tarptautinėje teisėje. Ekstradicijos tarptautinis teisinis reguliavimas. kontroliniai klausimai. Tarptautinės sutartys. Tarptautinių sutarčių teisės samprata ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties samprata. Tarptautinės sutarties subjektai ir požymiai. Tarptautinės sutarties forma, elementai ir struktūra. Tarptautinių sutarčių klasifikacija. Tarptautinės sutarties sudarymas. Įgaliojimas sudaryti sutartį. Sutarties teksto rengimas ir priėmimas/patvirtinimas. Sutarties teksto autentiškumo nustatymas. Valstybių sutikimo laikyti sutartį privaloma reiškimo būdai. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas, taikymas. Tarptautinės sutarties deponavimas. Tarptautinės sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių negaliojimas. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas. Tarptautinės sutartys ir vidaus teisė. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. kontroliniai klausimai. Diplomatinė ir konsulinė teisė. Diplomatijos ir diplomatinės teisės samprata ir šaltiniai. Diplomatinė atstovybė ir jos personalas. Diplomatinių atstovybių samprata ir rūšys. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Diplomatinės atstovybės personalas ir diplomatiniai rangai. Diplomatinių atstovybių ir diplomatų imunitetai ir privilegijos. Konsulinių santykių ir konsulinės teisės samprata ir šaltiniai. Konsulinė įstaiga ir jos personalas. Konsulinių įstaigų statusas ir funkcijos. Konsulinės atstovybės personalas. Konsulinių įstaigų imunitetai privilegijos. Kontroliniai klausimai. Tarptautinė jūrų teisė. Pagrindiniai tarptautinės jūrų teisės bruožai. Tarptautinės jūrų teisės dalykas ir principai. Tarptautinės jūrų teisės subjektai. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Vidaus vandenys. Vidaus vandenų sąvoka. Jūrų uostai ir jų režimas. Jurisdikcijos valstybės vidaus vandenyse. Teritorinė jūra ir gretutinė zona. Teritorinės jūros sąvoka. Teritorinės jūros ribos ir plotis. Taikaus užsienio laivų plaukimo per teritorinę jūrą teisė. Gretutinės zonos samprata. Išskirtinė ekonominė zona. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir teisinis reguliavimas. Lietuvos respublikos išskirtinės ekonominės zonos teisinio statuso ir ribų teisinis reguliavimas tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais. Kontinentinis šelfas. Kontinentinio šelfo sąvoka ir jo ribų nustatymo problemos. Pakrantės valstybės teisės į kontinentinį šelfą. Atviroji jūra. Atvirosios jūros sąvoka ir režimas. Atvirosios jūros laisvės. Kontroliniai klausimai. Priedai (19).
  Tarptautinė teisė, konspektas(216 puslapių)
  2009-03-12
 • Tarptautinė viešoji teisė

  Tarptautinės teisės specifika. Istorija. Tarptautinė viešoji ir tarptautinė privatinė teisė. Šaltiniai. Subjektai. Tarptautinės teisės santykis su morale ir politika. Teisingumo principas. Teisingumo vaidmuo tarptautinėje teisėje. Tarptautinė teisė ir politika. Tarptautinės teisės sistema ir ius cogens normos. Tarptautinės teisės normų taikymo nacionalinėje teisėje būdai. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Valstybių bendradarbiavimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių įsipareigojimų sąžiningo vykdymo principas. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Derybos. Tarptautinė taikinamoji procedūra. Arbitražas. Teisminis nagrinėjimas. Jėgos nenaudojimo principas. Teisėtas jėgos panaudojimas. Savigyna. Humanitarinė intervencija ir ginklų nenaudojimas tarptautiniame konflikte. Tarptautinės organizacijos.
  Tarptautinė teisė, konspektas(42 puslapiai)
  2005-12-03
 • Tarptautinė viešoji teisė (2)

  Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Valstybės sienos sąvoka. Valstybės sienos režimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Tarptautinės teisės sistema. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautinis teismas: kompetencija ir struktūra. Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Valstybių bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais civilinės aviacijos srityje. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Diplomatinis personalas. Diplomatų akreditacija. Europos Tarybos funkcijos. Valstybių pripažinimas. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tarptautinės teisės normų kūrimo ir užtikrinimo ypatybės. Konsulinių atstovybių funkcijos. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Tarptautinės teisės subjektai: sąvoka ir rūšys. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės teisės šaltiniai:rūšys ir bendras apibūdinimas. Diplomatinių atstovybių privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos teisės sistema. Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Tarptautinės jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės oro teisės sąvoka ir šaltiniai. Pagrindiniai oro principai. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. Vidaus vandenų ir teritorinės jūros režimas. Baudžiamosios jurisdikcijos taikymas. Tarptautinių oro susisiekimų režimas. Taikaus ginčų sprendimo principas. Kontinentinio šelfo sąvoka ir režimas. Pilietybės sąvoka, įgijimas ir netekimas. Suverenios lygybės principas. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir režimas. Pabėgėliai ir jų teisinis statusas. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir rūšys. Atvirosios jūros režimas. Užsieniečių teisinė padėtis ir režimas. Jungtinė tautų organizacija: tikslai ir struktūra. Europos Sąjungos teisingumo teismas. Saugumo taryba. Peticijos nepriimtinumo sąlygos. Tarptautinės humanitarinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Valstybės teisių perėmimas. Tarptautinis paprotys, kaip tarptautinės teisės šaltinis. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir prigimtis. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) specializuotos įstaigos. Valstybių neutralitetas. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Europos žmogaus teisių teismo bendra charakteristika. Valstybės teritorijos prigimtis ir sudėtinės dalys. Tarptautinės teisinės atsakomybės rūšys ir formos. Žmogaus teisių samprata. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (IKAO). Jus cogens normos.
  Tarptautinė teisė, konspektas(53 puslapiai)
  2006-01-13
 • Tarptautinė viešoji teisė (3)

  Tarptautinės teisės (TT) sąvoka, šaltiniai ir sistema. Tarptautinė teisė (TT) kaip ypatinga teisės sistema. Specifinis reguliavimo dalykas. Tarptautinės teisės (TT) funkcionavimas dabartiniame etape. Tarptautinės teisės (TT) esmė. Tarptautinės teisės (TT) ypatybės. Bendrademokratinis bendrosios tarptautinės teisės (TT) charakteris. Teisės reguliavimo dalykas. Objektas. Tarptautinės teisės (TT) subjektas. Šaltinių ypatybės. Funkcijos. Tarptautinės teisės (TT) normų kūrimo procesas. Valstybių valios derinimo teorija. Valstybių valių determinizavimas. Tarptautinių teisinių santykių subjektų, tarptautinės teisės (TT) normų kūrimo ir įgyvendinimo ypatybės bei užtikrinimo metodai. Tarptautinės teisės (TT) sankcijos. Tarptautinė viešoji ir tarptautinė privatinė teisė: jų sąveika ir raidos tendencijos. Tarptautinės teisės (TT) kodifikacija ir progresyvus vystymasis. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir kitų tarptautinių organizacijų vaidmuo. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautiniai teisės komisijos kodifikaciniai aktai. Šiuolaikinės tarptautinės teisės (TT) sistema. Bendroji tarptautinės teisės (TT) ir lokalinės normos. Normos ir principai. Pagrindiniai tarptautinės teisės (TT) principai-sistemos branduolys. Imperatyvinės ir dispozityvinės normos. Jus cogens ir erga omnes įsipareigojimai bei jų santykis su tarptautinės teisės (TT) principais. Tarptautinės teisės (TT) šakos ir institutai. Tarptautinės teisės (TT) ir kitos tarptautinės normos. Tarptautinės teisės (TT) mokslas Lietuvos Respublikoje. Tarptautinės teisės (TT) normos klasifikacijos. Tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykis. Dviejų teisės sistemų normų įgyvendinimo santykis. Šiuolaikinės teorijos apie tarptautinės teisės (TT) ir valstybės vidaus teisės santykį. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės (TT). Europos Sąjungos (ES) teisė, valstybių vidaus teisė. Tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) normų santykis tarptautinės teisės (TT) požiūriu. Valstybės teisė nustatyti pagal savo jurisdikciją Tarptautinės teisės (TT) įgyvendinimo priemones. Nacionalices teisės (NT) ir Tarptautinės teisės (TT) normų santykis vidaus teisės požiūriu ir šio klausimo sprendimo būdai įvairių valstybių įstatymų leidyboje. Tarptautinės teisės (TT) ir nacionalices teisės (NT) santykis Lietuvos įstatymų leidyboje ir praktikoje. Nacionalinės teisės (NT) vaidmuo tarptautinės teisės (TT) funkcionavime. Valstybės pareiga sudaryti sąlygas tarptautinės teisės (TT) normų laikymuisi. Tarptautinės teisės (TT) įgyvendinimo per valstybės vidaus teisę būdai: transformacija, inkorporacija, nuoroda. Implementacijos būdai. Šiuolaikinės tarptautinės teisės (TT) subjektai. Subjekto sąvoka. Subjektiškumo turinys. Subjekto teisnumo ir veiksnumo ypatybės. Subjektų rūšys. Tarptautinės teisės (TT) subjektai, jos kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto charakteristika (požymiai). Valstybinio suvereniteto sąvoka ir požymiai, jo socialinė, politinė ir teisinė esmė. Suverenitetas ir vidinė valstybės kompetencija. "Pasaulinės" valstybės, vyriausybės, parlamento teorijų įvertinimas. Valstybių-tarptautinės teisės (TT) subjektų rūšys. Federacinės valstybės. Nuolatinio neutraliteto valstybės. Tarptautinių nacijų ir tautų, kovojančių už savo nepriklausomybę, teisinis subjektiškumas. Valstybių pripažinimas. Teisinės pasekmės ir pripažinimo reikšmė. Konstitucinė ir deklaracinė pripažinimo teorijos. Pripažinimo rūšys ir formos. Pripažinimas de jure ir pripažinimas de facto. Lietuvos Respublikos (LR) pripažinimas 1990-1991 metais. Vyriausybių, kovojančios ir sukilusios šalies, kovojančios nacijos ir pasipriešinimo organizacijos pripažinimas. Emigrantinių vyriausybių ir vadinamųjų vyriausybių emigracijoje pripažinimas. Teritorijos sąvoka ir rūšys. Valstybės teritorija ir jos sudedamosios dalys. Valstybės sienų teisinis režimas. Valstybės teritorijos įgijimo, netekimo būdai. Natūralus teritorijos padidėjimas (gamtos veikimas). Teritorijos perleidimas (cesija). Nukariavimas. Teritorija kaip res communis arba bendras žmonijos palikimas. Valstybių teisių perėmimas. Teisių perėmimas įvykus socialinei revoliucijai. Teisių perėmimas susijungus valstybėms ar pasidalijus į dvi ar daugiau valstybių. Teisių perėmimas teritorinių pertvarkymų atveju. Klausimas dėl teisių perėmimo instituto kodifikacijos. 1978m. Vienos konvencija dėl teisių perėmimo atsižvelgiant į tarptautines sutartis. Valstybės užsienio skola. Teisių į valstybinius archyvus perėmimas. Teisių perėmimas privatinės teisės kontraktų atžvilgiu. Teisių perėmimas ir valstybių sienos. Tarptautinės pretenzijos. Pilietybė. Teisių perėmimas įvykus socialinei revoliucijai. Valstybių, išsivadavusių iš kolonijinės priklausomybės, teisių perėmimas. Teisių perėmimas teritorinių pertvarkymų atvejais. Tarptautinių organizacijų teisinis subjektiškumas. Tarptautinių organizacijų teisinio subjektiškumo teisiniai pagrindai. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės (TT) subjektų rūšis. Laisvieji miestai kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Individų ir kompanijų tarptautinio teisinio subjektiškumo problema.
  Tarptautinė teisė, konspektas(38 puslapiai)
  2008-03-21
 • Tarptautinė viešoji teisė (4)

  Įvadas. Paskaitos apie. Paskaitų tikslas. Mūsų tikslas. Kokios tarptautinės teisės mokysimės. Suvereniteto sąvoka tarptautinėje teisėje (TT). Suvereniteto dilema tarptautinėje teisėje (TT). Suvereniteto dilemos sprendimas – S.S. Wimbledon byla. Laisva valstybių valia – tarptautinė teisės (TT) atsiradimo pagrindas. Tarptautinės teisės (TT) šaltinai. Tarptautinės teisės (TT) šaltinio sąvoka. Šaltinių sąrašas. Sutikimo su tarptautinės teisės (TT) šaltinių išreiškimo forma. Tarptautinės sutartys. Tarptautinis paprotys. Laikas reikalingas papročiu susiformuoti. Nesutikimas su tarptautiniu papročiu. Kur ieškoti valstybių praktikos įrodymo. Bendrieji teisės principai kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Pagalbiniai tarptautinės teisės (TT) šaltiniai. Teismų ar teisiniai sprendimai? Mokslininkų doktrina kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Oficiali tarptautinės teisės (TT) kodifikacija. Neoficiali tarptautinės teisės (TT) kodifikacija. Tarptautinės teisės (TT) Statuto 38.1 str. neišvardinti tarptautinės teisės šaltiniai. Vienašaliai valstybių aktai kaip tarptautinės teisės (TT) šaltinis. Tarptautinių organizacijų sprendimai (rezoliucijos). Švelniosios teisės reiškinys (angl.k.- soft law). tarptautinės teisės (TT) šaltinių hierarchija. Tarptautinės teisės (TT) normų hierarchija. Tarptautinių teisių ir pareigų klasifikacija. Tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tiesioginiai ir išvestiniai tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinio teisinio subjektiškumo praktinė reikšmė. Valstybės, kaip subjektai tarptautinės teisės (TT) subjekto, požymiai. Valstybės, kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto pripažinimas. Konstitucinė teorija. Deklaracinė teorija. Tarpinė pozicija. Praktinė ne/pripažinimo reikšmė. Valstybės, Kaip tarptautinės teisės (TT) subjekto, pasibaigimas ir su tuo susiję klausimai. Tarptautinės organizacijos (TO) ir kiti tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės organizacijos (TO) ir nevyriausybinės organizacijos (NVO) sampratos. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO) samprata. tarptautinės organizacijos (TO) subjektiškumas. tarptautinės organizacijos (TO) subjektiškumo ribos. tarptautinės organizacijos (TO) galių teorijų praktinio taikymo problemos. Narystė tarptautinės organizacijos (TO). tarptautinės organizacijos (TO) finansavimas. tarptautinės organizacijos (TO) privilegijos ir imunitetai. Institucinė tarptautinės organizacijos (TO) struktūra. tarptautinės organizacijos (TO) priimami sprendimai. Sprendimų priėmimo procedūra. Supra-nacionalinė tarptautinė organizacija. Fiziniai asmenys kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės Kompanijos kaip tarptautinės teisės (TT) subjektai. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos (NVO). Istoriniai tarptautinės teisės (TT) subjektai. Asmenų grupės (mažumos ir vietiniai gyventojai). Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Mokslinė diskusija dėl tarptautinės teisės (TT) ir NT santykio. Tarptautinės teisės taisyklės dėl tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykio. Nacionalinės teisės normos dėl tarptautinės teisės santykio su tarptautinės teisės (TT). Lietuvos Respublikos tesės ir tarptautinės teisės (TT) santykis. Konstitucinės tarptautinės teisės (TT) ir nacionalinės teisės (NT) santykio taisyklės. Teisinės sistemos (TS) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistema. Ratifikuotos tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistemoje. Įstatymo ir ratifikuotos teisinės sistemos (TS) klausimas. Neratifikuotos teisinė sistemos (TS) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisė. Ar atskirose teisinės veiklos srityse teisinės sistemos (TS) taikomos nevienodai? Lietuvos Respublikos (LR) KTM dėsnių taikymas bendros kompetencijos teismuose. Tarpžinybinių susitarimų statuso klausimas. Kitų tarptautinės teisės (TT) šaltinių ir Lietuvos Respublikos teisės (LRT) santykio klausimas. Tarptautinė atsakomybė. Tarptautinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės atsakomybės rūšys pagal subjektus. Tarptautinė valstybių atsakomybė pagal atsakomybės formas. Valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės (TT) pažeidimus. Pagrindiniai tik projekto bruožai. Atsakomybės už tarptautinės teisės (TT) pažeidimus sąlygos. Aplinkybės pašalinančios veikos neteisėtumą. Atsakomybės pasekmės (turinys). Jus cogens normų pažeidimas. Atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomųjų priemonių taikymo sąlygos. Valstybių atsakomybė už žalą padarytą tarptautinės teisės neuždrausta veika. Istorija, Principai, šaltiniai. Taikus ginčų sprendimas (pagrindas 33 JTO Chartijos str.). Istorija ir institucijos. Pagrindiniai principai. Išlygos sutikimui su teismo jurisdikcija. Nacionalinis ieškinio priklausomumas (diplomatinė gynyba). Fiziniai asmenys (1955 Nottebohm taisyklė). Juridiniai asmenys (Barcelona traction taisyklė). Tarptautinis teisingumo teismas (TTT). Arbitražas. Diplomatiniai ginčų sprendimo būdai. Jėgos naudojimas tarptautinėje teisėje (TT). Reglamentavimo istorija ir taisyklės. Viena taisyklė ir dvi išimtys. Taisyklė Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Chartijos. Jėgos naudojimo sąlygos. Branduolinis ginklas ir jo naudojimo sąlygos. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių apsauga Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose. 1966 metų paktai ir jų apsaugos mechanizmas. Paktais prisiimami įsipareigojimai. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP). Socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių pakto užtikrinimo mechanizmas. Europos regiono žmogaus teisių apsauga. Konvencijos saugomos teisės ir laisvės. Europos žmogaus teisių teismas ir struktūra. Teismo kompetencija. Peticijų priimtinumas. Procesiniai veiksmai pateikus peticiją Teismui. Kompensacijos už Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) pažeidimus. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) protokolo, pakeičiančio kontrolės sistemą, pagrindinės nuostatos. Tarptautinė jūsų teisė (TJT). Šaltiniai. TJT reguliavimo dalykas (pagal profesorių S. Katuoką). Jūrų erdvės. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Gretutinė zona. Valstybės teisės. Išskirtinė ekonominė zona. Pakrantės valstybės teisės ir pareigos. Sąsiauriai. Atvira jūra. Kontinentinis šelfas. Jūrų sienos. Diplomatinė teisė. Terminija, reguliuojami santykiai, šaltiniai. Diplomatinių santykių užmezgimas, diplomatinės misijos pradžia, diplomatinių atstovybių funkcijos. Diplomatinė atstovybė ir diplomatinė misija. Akreditavimas (procesas atstovybės vadovo pareigoms užimti). Diplomatinių atstovybių funkcijos. Privilegijos ir imunitetai. Diplomatinės atstovybės privilegijos ir imunitetai. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Priimančiosios valstybės piliečiai ir nuolatiniai gyventojai kaip diplomatai. Imunitetai ir privilegijos trečiosiose valstybėse. Diplomatų šeimos narių privilegijos ir imunitetai. Diplomatinio, administracinio-techninio ir aptarnaujančio personalo privilegijų ir imunitetų palyginimas. Privilegijų ir imunitetų atsisakymas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Sąvoka. Šaltiniai. Reguliavimo dalykas ir principai. Ne/tarptautinio pobūdžio ginkluoti konfliktai. Apribojimai ginklų naudojimui. Pagrindinės normos. Karo belaisviai. Ligonių ir sužeistųjų apsauga. Civiliai asmenys. Karinė okupacija. Tarptautinį oro teisė. Oro teisės pagrindiniai atsiradimas ir pagrindiniai šaltiniai ir principai. 1944 metų Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO). Pagrindiniai oro erdvės naudojimo principai. Tarptautinių skrydžių saugumo užtikrinimas ir kova prieš nusikaltimus tarptautinės aviacijos saugumui. Tarptautinė baudžiamoji teisė. Bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose. Ekstradicija. Tarptautiniai nusikaltimai. Baudžiamosios jurisdikcijos vykdymo principai. Fizinių asmenų tarptautinė baudžiamoji atsakomybė. Istorija, principai, šaltiniai. Tarptautinių teismų jurisdikcija.
  Tarptautinė teisė, konspektas(28 puslapiai)
  2008-04-23
 • Tarptautinė viešoji teisė (5)

  Tarptautinės viešosios teisės (TVT) sąvoka ir raida. Tarptautinė teisės (TT) raidos periodizacija. Tarptautinė viešoji ir tarptautinė privatinė teisė. Specifiniai tarptautinės teisės sistemos bruožai. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinio papročio elementai. Tarptautinės teisės subjektai. Valstybė kaip Tarptautinė teisės (TT) subjektas. Tarptautinės (tarpvyriausybinės) organizacijos. Tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų skirtumai. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Jungtinės tautos. Jungtinių tautų sistema. Tarptautinės teisės sistema. Tarptautinės teisės bendroji dalis. Tarptautinės teisės specialioji dalis. Tarptautinė teisė ir moralė. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Tarptautinės teisės normų įgyvendinimas pagal nacionalinę teisę. Lietuvos Respublikos teisė ir tarptautinė teisė. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Pagarbos žmogaus teisėms principas. Sąžiningo tarptautinių įsipareigojimų vykdymo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Valstybių sienų neliečiamybės principas. Nesikišimo principo negatyvios pareigos apimtis. Tarptautinių ginčų sprendimas. Taikus tarptautinių ginčų sprendimas. Taikaus tarptautinių ginčų sprendimo principo šaltiniai. Tarptautinio Teisingumo Teismo kompetencija. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) fakultatyvinės jurisdikcijos tarpvalstybinėms byloms rūšys. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) konsultacinės jurisdikcijos sąlygos. Lietuvos Respublikos bylos Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme. Jėgos draudimas tarptautiniuose santykiuose. Jėgos nenaudojimo principo ištakos, raida ir svarbiausi šaltiniai. Agresijos samprata. Savigyna. Savigynos sąlygos ir kriterijai. Jungtinių tautų (JT) Saugumo Tarybos sankcija naudoti jėgą. Jungtinių tautų (JT) ST atsakomybė ir įgaliojimai. Jungtinių tautų (JT) Saugumo Tarybos ir Generalinės Asamblėjos įgaliojimų atribojimas. Humanitarinė intervencija. Galimo neteisėtumo argumentai. Galimas teisėtumo pagrindimas. Galimas branduolinio ginklo panaudojimo teisėtumas. Galimas branduolinio ginklo panaudojimo neteisėtumas. Laisvas tautų apsisprendimas. Laisvo tautų apsisprendimo principas. Laisvo tautų apsisprendimo teisės turinys. Draudžiamas trukdymas ir pažeidimai. Tautų apsisprendimo ir valstybių teritorinio vientisumo principų santykis. Valstybių teisių perėmimas. Valstybių teisių perėmimas. Valstybės tęstinumas (identitetas). Tarptautinės teisės (TT) principų kolizija. Kolizijos sprendimo būdai. Valstybių teisių perėmimo valstybinei nuosavybei principą. Valstybių teisių perėmimo valstybės finansiniams įsipareigojimams. Valstybių teisių perėmimo valstybiniams archyvams principai. Pripažinimas tarptautinėje teisėje. Pripažinimas tarptautinėje teisėje. Konstitucinė teorija. Deklaracinė teorija (šiuolaikinė TT). Valstybių ir vyriausybių pripažinimas. Vyriausybės pripažinimas. Valstybių ir vyriausybių pripažinimo rūšys. Valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus. Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus pagrindas. Valstybės atsakomybę (veikos neteisėtumą) šalinančios aplinkybės. Valstybių tarptautinės teisės pažeidimų rūšys. Valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus. Atsakomosios priemonės. Nukentėjusios valstybės reikalavimo dėl atsakomybės pareiškimas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo tarptautiniai teisiniai pagrindai. Tarptautiniai teisiniai klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos (LR) nepriklausomybės atkūrimu. Tarptautinių sutarčių teisės pagrindai. Diplomatinės ir konsulinės teisės pagrindai. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Žmogaus teisių apsaugos pagrindai. Žmogaus teisių ribojimų rūšys, pagrindai, sąlygos ir kriterijai. JT Žmogaus teisių komiteto kompetencija ir jurisdikcija. Tarptautinės humanitarinės teisės pagrindai. Karo teisės specialieji principai. Valstybės neutralitetas. Ginkluotų konfliktų rūšys. Tarptautinės baudžiamosios teisės ir teisinio bendradarbiavimo pagrindai. Tarptautinio pobūdžio nusikaltimai. Terorizmo nusikaltimai. Tarptautinės jūrų teisės pagrindai. Teritorinės jūros režimas. Išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo režimas. Atvirosios jūros režimas.
  Tarptautinė teisė, konspektas(72 puslapiai)
  2011-06-27
 • Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

  Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sąvoka ir sistema. Tarptautinis žmogaus teisių bilis. Pabėgėlių teisė. Moterų ir vaikų teisės. Kankinimų draudimas, rasinės diskriminacijos draudimas ir tautinių mažumų teisės. Regioninė Europos žmogaus teisių apsaugos sistema. Individualių peticijų priimtinumo reikalavimai pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK). Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme. Byla Jėčius prieš Lietuvą. Byloje Grauslys prieš Lietuvą. Graužinis prieš Lietuvą byloje. Daktaras prieš Lietuvą byloje. Byloje Valašinas prieš Lietuvą. Šleževičius prieš Lietuvą byloje. Puzinas prieš Lietuvą. Stašaitis prieš Lietuvą. Byla Butkevičius prieš Lietuvą. Byla Jasiūnienė prieš Lietuvą. Byla Meilus prieš Lietuvą. Byla Girdauskas prieš Lietuvą. Byla Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą. Byla Jankauskas prieš Lietuvą. Karalevičius prieš Lietuvą. Rainys ir Gasparavičius prieš Lietuvą. Teisės į gyvybę ir mirties bausmės draudimas pagal Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 2 straipsnį. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTT) reformos pagal 14 protokolą. Nediskriminavimo principo apimtis pagal EŽTK 14 straipsnį. Valstybių įsipareigojimų pobūdžio palyginimas pagal TESKTP (Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą) ir PESCH (Pataisyta Europos socialinė chartija).
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2007-09-26
 • Tarptautinės ekonomikos esmė ir objektai

  Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos sfera. Tarptautinės ekonomikos subjektai. Nacionalinės įmonės. Transnacionalinės ir tarptautinės korporacijos. Nacionaliniai ūkiai. Integracinės grupuotės. Tarptautinės ekonominės organizacijos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-22
 • Tarptautinės prekybos organizavimas

  Užsienio prekybos operacijų organizavimas. Atsakomoji (priešpriešinė) prekyba. Prekių mainai. Tarptautinių atsakomųjų sandėrių pagrindinės formos. Prekybinių kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Tarptautinės prekybos pirkimo-pardavimo sutartys (kontraktai).Tarptautinės tiekimo sąlygos (Incoterms). Investicinių projektų efektyvumo vertinimas. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Lietuvos užsienio prekyba. Pasaulinė užsienio prekyba. Žymių žmonių samprotavimai. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos sąjunga (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(40 puslapių)
  2006-04-04
 • Tarptautinės prekybos sandoriai

  Tarptautinės prekybos sandorių esmė. Pagrindinės sandorio savybės. Sutarčių teisės principai. Pirkimo - pardavimo sutarties struktūra. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos dokumentai. Prekybos dokumentai. Tarptautinės prekybos dokumentų funkcijos. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimo prasmė. Tarptautinės prekybos apribojimo priemonės. Tarptautinės prekybos operacijos. Prekių ir paslaugų importas ir eksportas. Tarptautinės prekybos operacijos per tarpininkus. Tarptautinės prekybos per tarpininkus privalumai eksportuotojui. Perpardavimo formos. Tarpininko pagal sutartį funkcijos. Komisinės operacijos. Konsignacija. Agentų operacijos. Brokerių operacijos. Tarptautinės prekybos tarpininkavimo įmonės. Prekybos įmonės. Įmonės atstovas. Tarptautinės prekybos operacijos biržose. Biržų sandoriai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Ekonominė rizika. Valiutos kurso rizika. Rizikos valdymo strategijos.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-21
 • Tarptautinės sutartys (2)

  Sutartis. Tarptautinės sutartys. Daugiašalės sutartys. Dvišalės sutartys. Pasirašymas ad referendum. Sutarties įsigaliojimo būdai. Sutarčių statutas. Tarptautinės sutarties privalomumas ir įtaka sutarties nepasirašiusioms valstybėms.
  Teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-11
 • Tarptautinės sutartys (3)

  Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija. Tarptautinių sutarčių teisės šaltiniai. Tarptautinių sutarčių sąvoka, prigimtis. "Džentl susitarimas". Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. Tarptautinių sutarčių rūšys: dvišalės ir daugiašalės; uždaros ir atviros; universalios ir lokalinės; politinės ir ekonominės; Tarptautinių sutarčių, sutartys tarp valstybės(ių) ir TO(ų). Sutartys tarp TO. Tarptautinių sutarčių objektas ir tikslas. Tarptautinių sutarčių forma ir jos elementai. Tarptautinių sutarčių kalba. Tarptautinių sutarčių sudarymo tvarka ir stadijos. Įgaliojimai tarptautinėms sutartims sudaryti ir įgaliotieji asmenys. Derybos dėl tarptautinių sutarčių teksto ir sutarties teksto patvirtinimas. TS teksto autentiškumo nustatymas: pasirašymas, pasirašymas ad referendum, parafavimas. Valstybinio sutikimo dėl tarptautinių sutarčių privalomumo išreiškimo būdai. Pasikeitimas dokumentais, sudarančiais tarptautines sutartis. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas. Ratifikuotinų Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių kategorijos. Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo procedūra. Tarptautinių sutarčių priėmimas ir tvirtinimas. Prisijungimas prie tarptautinių sutarčių. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas bei laikinas jų taikymas. Pasikeitimas ratifikaciniais, priėmimo, tvirtinimo ar prisijungimo raštais. Išlyga dėl tarptautinių sutarčių, jos teisinis statusas. Tarptautinių sutarčių deponavimas. Tarptautinių sutarčių depozitaras, jo funkcijos. Tarptautinis ir nacionalinis tarptautinių sutarčių registravimas ir skelbimas.
  Teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-06
 • Tarptautinės teisės subjektai

  Tarptautinės teisės subjekto sąvoka ir rūšys. Valstybės kaip pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Valstybių pripažinimas.
  Teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-05
 • Tarptautinės veiklos reguliavimas

  Kodėl valstybei reikia reguliuoti ir plėtoti tarptautinę veiklą. Tarptautinės prekybos teorijos ir jų reikšmė. Merkantilizmas. Specializacija šalims leis padidinti darbo našumą, kadangi. Lyginamojo pranašumo principas taikomas. Šalies dydžio teorija. Didelėms valstybėms, palyginti su mažomis, yra būdingi šie skirtumai. Gamybos veiksnių santykio teorija. "Leontjevo paradoksas". Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalių panašumo teorija.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-15
 • Tarptautiniai atsiskaitymai

  Rizikos ir problemos, susijusios su tarptautiniais atsiskaitymais. Čekiai ir jų rūšys. Operacijos su banko čekiais. Vekselių samprata ir formos. Vekseliais atsiskaitymo mechanizmas. Dokumentinis akredityvas. Akredityvo teikiamos garantijos. Akredityvų formos ir rūšys. Dokumentinio akredityvo funkcionavimo mechanizmas. Dokumentų inkasavimas. Dokumentinis inkaso. Atsiskaitymo dokumentiniu inkaso rizika. Pasirinktos apmokėjimo rūšies pavyzdys.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2006-02-06
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Technologijų ir darbo jėgos tarptautinė migracija. Internacionalizacija (verslo). Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina, jos formavimosi būdai. Veiksniai, nulemiantys nacionalinių ūkių tarptautinius ryšius. Veiksniai, formuojantys žaliavų, žemės ūkio produkcijos bei pramoninių prekių pasiūlą, paklausą bei kainas pasaulinėje rinkoje. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinių ekonominių santykių ideologija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Investicijos: migracijos priežastys, pasekmės, formos, teorijos. Ekonominė integracija: tipai, formos. Tarptautinė prekyba: būtinumas, formos, priemonės, kliūtys. Laisvosios prekybos formos ir reguliavimas. Mokėjimo balansas: struktūra, subalansavimo metodai, priemonės deficitui dengti. Muitų teorija: įtaka vartotojams, gamintojams. Optimalus muitas. Naudos ir netekties priklausomybė įvedus muitą. Argumentai, pateisinantys muitų naudojimą. Netarifiniai prekybos ribojimo būdai. Importo kvotos. Importo kvotų palyginimas su importo muitais, esant laisvai ir monopolinei konkurencijai. Sąlygos, prie kurių kvota tampa pavojingesnė už muitą. Importo licenzijos ir jų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Socialinis ir valiutinis dempingas. Dempingo finansavimo būdai. Antidempinginiai muitai, jų taikymas, įtaka šalies gerbūviui. Valiutų rinka, jos teikiamos paslaugos, kursai, išankstinis kursas. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Valiutos arbitražas, palūkanų arbitražas, perkamosios galios lygybės hipotezė. Valiutinė intervencija. Monetarinė sistema.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-18
Puslapyje rodyti po