Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baudžiamojo proceso teisė (5)

  Baudžiamojo proceso sąvoka, baudžiamojo proceso ir baudžiamojo proceso teisės santykis. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso normų sąvoka ir struktūra. Baudžiamojo proceso normų sankcijų ypatumai. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Teismo nepriklausomumo principas. Nepriklausomo teismo požymiai. Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Rungtyniškojo proceso pažymiai. Procese dalyvaujančių asmenų klasifikacija. Teismas-teisingumą vykdanti institucija. Teismo sudėtis. Teismo įgaliojimai ir jų išskirtinumas. Prokuroras baudžiamajame procese. Jo uždaviniai, įgaliojimai ir procesinė padėtis skirtingose baudžiamojo proceso stadijose. Ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno sąveika, jų veiklos koordinavimą. Nukentėjusysis, jo samprata ir procesinė padėtis. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo santykis bei skirtumai. Įtariamasis, jo samprata ir procesinė padėtis. Įtariamojo ir kaltinamojo santykis bei skirtumai. Gynėjas ir jo teisinis statusas baudžiamajame procese. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Civilinio ieškinio pareiškimo baudžiamojoje byloje pagrindai ir tvarka. Proceso išlaidos ir jų atlyginimas. Nusišalinimas ir nušalinimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. Liudytojai. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausti liudytojais. Ekspertas, jo samprata ir procesinė padėtis. Eksperto ir specialisto santykis bei skirtumai. Baudžiamojo proceso terminų sąvoka ir reikšmė. Terminų rūšys ir skaičiavimo taisyklės. Būtinumas laikytis procesinių terminų. Praleisto termino atnaujinimo procesinė tvarka. Įrodymų teorijos baudžiamajame procese sąvoka ir turinys. Įrodymų teisė ir įrodymų teorija. Įrodymų samprata įstatyme ir teisės literatūroje. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų ir duomenų, gautų vykdant operatyvinę veiklą, santykis. Įrodymų klasifikavimas, jo praktinė reikšmė. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo baudžiamajame procese ypatumai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai. Nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų dalykas ir reikšmė, jų (parodymų) formavimosi ypatumai bei parodymų vertinimas. Anoniminio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausos ir parodymų fiksavimo ypatumai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymų dalykas ir reikšmė. Ekspertizės sąvoka. Ekspertizių klasifikavimas ir rūšys. Įrodinėjimo sąvoka, jo elementai (etapai). Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga. Įrodymų vertinimo sąvoka ir reikšmė. Vidinis įsitikinimas kaip įrodymų vertinimo metodas. Procesinės prievartos priemonių samprata. Jų taikymo tikslai ir taikymo ribos. Procesinė prievarta ir žmogaus teisių apsauga. Kardomosios priemonės, jų sistema ir taikymo pagrindai. Suėmimas, jo skyrimo pagrindai ir tvarka. Namų areštas, jo skyrimo tvarka. Užstato esmė ir skyrimo tvarka. Krata ir poėmis, jų samprata, santykis ir skirtumai. Ikiteisminio tyrimo kaip baudžiamojo proceso stadijos samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų samprata ir sistema. Mažamečių ir nepilnamečių liudytojų bei nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Akistatos sąvoka, tikslas ir suvedimo akistatoj tvarka. Parodymo atpažinti sąvoka, tikslai bei reikšmė. Jo rūšys. Ikiteisminio tyrimo baigimo samprata ir formos. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Privalomi ir diskreciniai tyrimo nutraukimo pagrindai ir tvarka. Bylos pabaigimas kaltinamojo akto surašymu. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu. Teismingumo sąvoka ir rūšys. Įrodymų tyrimas teisme.Jo samprata ir etapai. Baigiamosios kalbos ir kaltinamojo paskutinis žodis. Nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas. Nuosprendžių rūšys. Klausimai,teismo išsprendžiami nuosprendyje. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinio nagrinėjimo ribos. Nuosprendžio ar nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių samprata, tvarka. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo procesas. Asmenys, turintys teisę paduoti skundą ir palaikyti kaltinimą teisme. Nukentėjusiojo ir kaltinamojo teisinės padėties skirtumai, lyginant su bendrąja proceso tvarka. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Eksperimentas, jo sąvoka, esmė, darymo sąlygos ir tvarka.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(16 puslapių)
  2008-05-06
 • Baudžiamojo proceso teisė (8)

  Baudžiamojo proceso samprata, baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai, normos, jų galiojimas. Baudžiamojo proceso principai, jų turinys. Baudžiamojo proceso dalyviai, jų teisės ir pareigos. Baudžiamojo proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodinėjimo procesas, dalykas, ribos. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Civilinio ieškinio rengimas baudžiamojoje byloje. Kardomosios priemonės, jų parinkimas, pakeitimas ar panaikinimas. Krata, poėmis, laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ikiteisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo nuostatai, tyrimo veiksmai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Ikiteisminio tyrimo subjektai, jų įgaliojimai. Pranešimo apie įtarimą pateikimas, įtariamojo apklausa. Liudytojo, nukentėjusiojo apklausa ikiteisminiame tyrime. Akistata, parodymas atpažinti. Objektų tyrimas. Ekspertizės skyrimo tvarka, darymas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Prokuroro kaltinamojo akto surašymas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro veiksmų apskundimas. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Teisminio nagrinėjimo taisyklės. Įrodymų tyrimas. Baigiamosios kalbos, kaltinamojo paskutinis žodis, teismo nuosprendis. Neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių apskundimas. Įsiteisėjusių teismo nuosprendžių, nutarčių apskundimas. Nuosprendžio (nutarties) vykdymas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Bylų supaprastintas procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(40 puslapių)
  2009-02-19
 • Baudžiamojo proceso teisė (9)

  Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso teoriniai modeliai. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos samprata. Baudžiamojo proceso stadijų sistema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo proceso šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių klasifikacija, rūšys, sistema ir hierarchija. Baudžiamojo proceso normos, baudžiamojo proceso pažeidimas ir procesinė atsakomybė. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike, teritorijoje ir asmenims. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Teisė į teisminę gynybą. Principas, kad teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas. Teisėjo (teismo) nešališkumo principas. Proceso viešumo principas. Nekaltumo prezumpcijos principas. Rungimosi principas. Teisės į gynybą principas. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principas. Proceso kalbos principas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Baudžiamojo proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas. Baudžiamojo proceso dalyviai, vykdantys baudžiamąjį procesą. Teismas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Asmenys, ginantys savo teisėtus interesus arba interesus tų, kuriems jie atstovauja. Nukentėjusysis. Civilinis ieškovas. Privatus kaltintojas. Įtariamasis (kaltinamasis, nuteistasis). Civilinis atsakovas. Baudžiamojo proceso dalyviai, padedantys vykdyti baudžiamąjį procesą. Liudytojas. Ekspertas ir specialistas. Kiti proceso dalyviai. Žmogaus teisių apsauga baudžiamojo proceso metu. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti. Gynyba. Atstovavimas. Atstovai pagal įstatymą. Nušalinimas. Apskundimas. Žalos atlyginimo formos. Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese samprata, teisiniai pagrindai ir lygiai. Tarptautinio bendradarbiavimo formos. Bendroji tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese tvarka. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą. Asmenų išdavimas (ekstradicija). Asmenų perdavimas pagal Europos arešto orderį. Bendri procesiniai išdavimo (perdavimo) klausimai. Bendros tyrimų grupės. Dokumentai, proceso terminai, išlaidos. Proceso dokumentai. Proceso terminai. Proceso išlaidos. Įrodymų teorija. Įrodymai baudžiamajame procese. Įrodymų teorijos samprata ir sistema. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Prezumpcijų ir prejudicijų esmė bei reikšmė įrodinėjimo procese. Įrodymų sąvoka ir savybės. Įrodinėjimas ikiteisminiame etape ir teisme. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas, tikrinimas, vertinimas ir naudojimas. Įrodymų klasifikavimas. Įrodinėjimo etapai. Atskiros įrodymų rūšys. Procesinės prievartos priemonės. Procesinės prievartos priemonių samprata ir taikymo tikslai. Procesinės prievartos priemonių samprata. Procesinės prievartos priemonių paskirtis. Procesinių prievartos priemonių sistema. Kardomosios priemonės. Kardomųjų priemonių samprata ir sistema. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos. Atskiros kardomųjų priemonių rūšys. Suėmimas. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Suėmimo skyrimo tvarka. Suėmimo taikymo trukmė ir jo termino pratęsimas. Suimtojo įtariamojo teisės ir jų realizavimo procesinės garantijos. Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Užstatas. Dokumentų paėmimas. Įtariamojo įpareigojimas periodiškai. registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kardomosios priemonės. Karinio dalinio vadovybės stebėjimas. Nepilnamečio atidavimas prižiūrėti. Kardomosios priemonės panaikinimas ar pakeitimas. Kitos procesinės prievartos priemonės. Laikinas sulaikymas. Ikiteisminio tyrimo samprata ir paskirtis. Ikiteisminio tyrimo subjektai ir jų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo pradžia (atsisakymas jį pradėti) ir tyrimo veiklos organizavimas. Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą. Ikiteisminio tyrimo eiga. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų sąvoka, sistema ir kiti įrodymų gavimo būdai bei bendriausios jų atlikimo sąlygos. Apklausos. Parodymų patikrinimo veiksmai. Objektų tyrimas ir apžiūra. Proceso veiksmai su nukentėjusiuoju ar liudytoju, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai. Ikiteisminio tyrimo veiksmai siejami su procesine prievarta. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimo būdai. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas. Ikiteisminio tyrimo atnaujinimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata, paskirtis ir reikšmė. Teismo sudėtis. Teismingumas ir jo rūšys. Bylos parengimas nagrinėti teisme. Paruošiamieji veiksmai bylai nagrinėti teisiamajame posėdyje. Bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje ir bendrųjų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatų samprata. Teisiamojo posėdžio organizavimas ir tvarkos klausimai. Nagrinėjimo teisme ribos. Asmenų dalyvavimas bylos nagrinėjime. Teismo nutartys, priimamos teisiamojo posėdžio metu. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Bylos nagrinėjimas teisme. Teisiamojo posėdžio struktūra. Parengiamoji dalis. Įrodymų tyrimas. Kaltinamojo apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausa. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos ypatumai. Tyrimo veiksmai dalyvaujant ekspertui ir specialistui. Daiktinių įrodymų apžiūra. Dokumentų tyrimas. Įrodymų tyrimo ypatumai. Teismo nuosprendis. Nuosprendžio, kaip teisingumo akto, samprata ir reikšmė. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio priėmimo tvarka apylinkės teisme. Nuosprendžio surašymas. Nuosprendžio paskelbimas. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų proceso apeliacinės instancijos teisme samprata, reikšmė ir uždaviniai. Nuosprendžio apskundimas. Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos. Bylos parengimas nagrinėti teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus bylą, rūšys. Apeliacinės instancijos teismo nutarties ar nuosprendžio turinys. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Nuosprendžio ir nutarties vykdymo stadijos esmė ir reikšmė. Nuosprendžio pateikimas vykdyti. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Bylų proceso kasacinės instancijos teisme samprata, uždaviniai ir reikšmė. Įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties apskundimas kasacine tvarka. Kasacinės bylos nagrinėjimas. Išnagrinėjusio kasacinę bylą teismo nutartys. Bylos nagrinėjimas, kai panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis arba apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ar nutartis. Supaprastintas procesas. Supaprastinto proceso samprata, tikslai ir reikšmė. Supaprastinto proceso požymiai. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas. Pagreitintas procesas. Privataus kaltinimo bylų procesas. Privataus kaltinimo bylų proceso samprata ir paskirtis. Privataus kaltinimo bylų proceso ypatumai. Kaltinimo teisė šiose bylose priklauso tik nukentėjusiajam arba jo teisėtam atstovui. Procesas pradedamas tik esant nukentėjusiojo skundui ar jo teisėto atstovo pareiškimui. Šiose bylose ikiteisminis tyrimas neatliekamas, išskyrus LR BPK 409 str. numatytus atvejus. Šiame bylų procese yra ypatingas etapas – taikinamasis posėdis. Priešpriešinius kaltinimus privataus kaltinimo bylose teisėjas gali sujungti į vieną bylą kartu su nukentėjusiojo skundu. Privataus kaltinimo bylos procesas teisme nutraukiamas. Privataus kaltinimo bylų nagrinėjimas teisme Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų procesas. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų veikų proceso esmė ir reikšmė. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso ypatumai. Bylų procesas kaltinamajam nedalyvaujant. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant esmė. Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso esmė. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso ypatumai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas, pratęsimas, rūšies pakeitimas, panaikinimas. "Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant kitas atskirų kategorijų bylas". Baudžiamųjų bylų atnaujinimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimo samprata, požymiai bei tikslai. Baudžiamojo proceso atnaujinimo rūšys. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusiųjų aplinkybių. Naujai paaiškėjusių aplinkybių rūšys. Procesas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Baudžiamosios bylos atnaujinimo klausimo sprendimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių teisme. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai. Bylos atnaujinimo inicijavimas ir sprendimo dėl atnaujinimo priėmimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Prašymo ar teikimo atnaujinti bylą pateikimas ir sprendimo dėl jo priėmimas. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(268 puslapiai)
  2010-04-13
 • Baudžiamosios teisės bendrieji pagrindai

  Bendrieji baudžiamosios teisės (BT) pagrindai. Baudžiamosios teisės (BT) esmė. Baudžiamosios teisės (BT) funkcijos. Baudžiamosios teisės (BT) politikos principai. Baudžiamosios teisės (BT) atsakomybė ir jos teisiniai pagrindai. Baudžiamosios teisės (BT) šaltiniai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamosios teisės (BT) vieta valstybės teisės sistemoje. Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikaltimo samprata, požymiai, klasifikavimas ir reikšmė. Nusikaltimai ir kiti teisės pažeidimai. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Būtinosios ginties ribų peržengimas ir jo teisinės pasekmės. Bausmė, jos rūšys. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo principai ir bendrieji pradmenys. Sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės. Baudžiamojo poveikio priemonės, jų skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Atsakomybes senatis ir teistumas. Teistumas. Baudžiamosios teisės (BT) specialioji dalis ir jos sistema bei nusikaltimų klasifikavimo pagrindai.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(17 puslapių)
  2009-05-07
 • Baudžiamosios teisės specialioji dalis

  Valstybės tarnybos samprata pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Valstybės tarnyba kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Viešieji interesai kaip baudžiamojo įstatymo saugoma vertybė. Valstybės tarnautojas kaip tarnybinių nusikalstamų veikų subjektas. Apibendrintos kyšininkavimo nusikaltimo sudėties požymiai. Kyšio samprata. Kyšio dydžio reikšmė. Tarpininko kyšininkavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Apibendrintos papirkimo nusikaltimo sudėties struktūra. Piktnaudžiavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Tarnybos pareigų neatlikimo nusikaltimo sudėties struktūra. Vagystės nusikaltimo sudėties struktūra. Plėšimo nusikaltimo sudėties struktūra. Fizinis smurtas kaip plėšimo būdas. Plėšimą kvalifikuojantys požymiai. Turto prievartavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Sukčiavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis. Turto pasisavinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Turto iššvaistymo nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo nusikaltimo sudėties struktūra. Svetimo turto sunaikinimas arba sugadinimas. Viešoji tvarka kaip kėsinimosi objektas. Riaušių nusikaltimo sudėties struktūra. Viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo sudėties struktūra. Viešosios tvarkos pažeidimo kaip baudžiamojo nusižengimo struktūra. Melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę nusikaltimo sudėties struktūra. Visuomenės saugumas kaip kėsinimosi objektas. Nusikalstamo susivienijimo nusikaltimo sudėties struktūra. Teroro akto nusikaltimo sudėties struktūra. Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Bendra ekonominio nusikaltimo samprata. Kontrabanda. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta viešojo juridinio asmens veikla. Neteisėtas alkoholinių gėrimų gaminimas, laikymas, realizavimas. Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką. Kreditinis sukčiavimas. Skolininko nesąžiningumas (favoritizmas). Nusikalstamas bankrotas. Komercinis šnipinėjimas. Komercinės paslapties atskleidimas. Nužudymų klasifikavimas. Pasikėsinimo nužudyti atribojimo nuo sveikatos sutrikdymo klausimai. Grupinio nužudymo, padaryto apibrėžta tyčia nužudyti, kvalifikavimas. Grupinio nužudymo, padaryto nesant apibrėžtos tyčios nužudyti, kvalifikavimas. Išaiškinimai dėl mažamečio asmens nužudymo. Išaiškinimai dėl bejėgiškos būklės asmens nužudymo. Išaiškinimai dėl savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymo. Išaiškinimai dėl nėščios moters nužudymo. Išaiškinimai dėl dviejų ar daugiau asmenų nužudymo. Išaiškinimai dėl nužudymo itin žiauriai ar kankinant. Išaiškinimai dėl nužudymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Išaiškinimai dėl nužudymo, padaryto dėl chuliganiškų paskatų. Išaiškinimai dėl nužudymo, padaryto dėl savanaudiškų paskatų. Išaiškinimai dėl nužudymo siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Išaiškinimai dėl nužudymo siekiant įgyti nukentėjusio asmens organą ar audinį transplantavimui. Išaiškinimai dėl nužudymo labai susijaudinus. Neteisėtas laisvės atėmimas. Prekyba žmonėmis. Laisvę varžančios kontrolės samprata. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Sveikatos sutrikdymo samprata. Kriminalizuotų sveikatos sutrikdymų ir skausmo sukėlimo rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 metų sausio 28 dienos įsakymas Nr. 50 "Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos". Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Psichinės prievartos samprata. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Žmogaus terorizavimas. Dorovė kaip kėsinimosi objektas. Pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėties struktūra. Įtraukimo į prostituciją nusikaltimo sudėties struktūra. Pornografinio turinio produkcijos gaminimo, įgijimo bei platinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Žiauraus elgesio su gyvūnais nusikaltimo sudėties struktūra. Seksualinis neliečiamumas kaip įstatymo saugoma vertybė. Išžaginimo nusikaltimo sudėties struktūra. Privertimo lytiškai santykiauti nusikaltimo sudėties struktūra. Seksualinis priekabiavimas kaip privataus kaltinimo norma. Mažamečio asmens tvirkinimo nusikaltimo sudėties struktūra. Mažamečio asmens tvirkinimo skirtumas su seksualiniu prievartavimu pasinaudojant vaiko bejėgiškumu.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(100 puslapių)
  2005-10-16
 • Baudžiamosios teisės specialioji dalis (2)

  Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimų žmoniškumui samprata ir jų rūšys. Atsakomybės už nusikaltimus žmoniškumui teisinis reglamentavimas tarptautinėje teisėje ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame įstatyme. Genocidas. Genocido samprata ir jo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Genocido nusikaltimo atribojimas nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai ir nuo nusikaltimų, pavojingų žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis, jo požymiai. Karo nusikaltimų samprata ir jų rūšys. Karo, ginkluoto tarptautinio konflikto, okupacijos ir aneksijos kaip karo nusikaltimų sudėčių požymių sampratos. Karo nusikaltimų objektyviųjų požymių ir subjektyviųjų požymių bendrieji bruožai. Bendrininkavimas karo nusikaltimuose. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose. Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonoji Pusmėnulio ir Jungtinių tautų Organizacijos emblemos (ženklo) panaudojimas. Agresija. Draudžiama karo ataka. Uždraustų karo priemonių naudojimas. Marodieriavimas. Šių nusikaltimų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. Nusikaltimų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai samprata ir jų rūšys. Valstybės perversmas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Sąmokslo samprata. Sąmokslo organizavimo ir dalyvavimo jame sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Valstybės perversmo kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už valstybės perversmą sąlygos. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kėsinimasis į gyvybę kai veika. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei, nusikaltimų žmogaus sveikatai ir nusikaltimų visuomenės saugumui. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kitos valstybės atstovo sąvokos turinys. Tarptautinės viešosios organizacijos atstovo sąvokos turinys. Oficialus nukentėjusiojo buvimas Lietuvos Respublikoje kaip objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei, nusikaltimų žmogaus sveikatai ir nusikaltimų visuomenės saugumui. Išdavystė. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Perėjimo į priešo pusę bei padėjimo priešui veikti prieš Lietuvos Respubliką sampratos bei galimos formos. Karo ar karo padėties metas kaip būtinas išdavystės objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas ir pilietybė. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veiklos, priešiškos Lietuvos Respublikai, samprata. Padėjimo kitai valstybei ar jos organizacijai tokioje veikloje samprata ir galimos formos. Taikos metas kaip būtinas objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atribojimas nuo išdavystės. Šnipinėjimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis kaip šnipinėjimo dalykas. Veikos, sudarančios šnipinėjimą. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos šnipinėjimo nusikaltimo sudėties požymiai. Kolaboravimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Bendra kolaboravimo samprata. Laikas kaip būtinas kolaboravimo objektyvus požymis. Veikos, sudarančios kolaboravimą. Kolaboravimo Subjektas ir pilietybė. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atribojimas nuo išdavystės. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Organizacijos ir ginkluotos grupės sampratos, tikslai ir veiklos kryptys. Organizacijos ir ginkluotos grupės kūrimas ir dalyvavimas kaip objektyvieji požymiai. Nusikaltimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos respublikos suverenitetą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Žodžio laisvė ir jos ribos siekiant politinių tikslų. Suverenumo pažeidimo rūšys. Raginimo samprata, jo turinys bei galimos formos. Raginimo baigtumo momentas. Viešumas kaip nagrinėjamo nusikaltimo objektyvus požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais. Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančios veikos kaip įrodinėtino požymio turinys. Didelė žala kaip įrodinėtinas objektyvus požymis. Didelės žalos atsiradimo pavojus kaip nusikalstama pasekmė. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Valstybės paslaptis kaip nusikaltimo dalykas. Paslapties neteisėto įgijimo, perleidimo ir laikymo sampratos, jų baigtumo momentai. Šio nusikaltimo atribojimas nuo šnipinėjimo. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Valstybės paslapties atskleidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Valstybės paslapties atskleidimo samprata: veikos, padarinių ir priežastinio ryšio požymių visuma. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Valstybės paslapties atskleidimo atribojimas nuo šnipinėjimo. Valstybės paslapties praradimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Praradimo samprata, jo rūšys ir baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys.Valstybės simbolių išniekinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Valstybės simboliai kaip šio nusikaltimo dalykas. Valstybės simbolių išniekinimo būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas ir jo požymiai. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Gyvybė kaip įstatymo ginama vertybė. Nusikaltimų gyvybei rūšys. Paprasto, kvalifikuoto ir privilegijuoto nužudymo sampratos. Nužudymas. Nužudymo samprata. Objektyvieji požymiai. Gyvybės pradžios ir mirties momentai. Gyvybės atėmimo būdai, priežastinio ryšio nustatymo nužudymų bylose ypatumai. Nužudymo Subjektas. Subjektyvieji požymiai: tyčinė kaltė, apibrėžta ir neapibrėžta tyčia nužudant asmenį. Nužudymo motyvų reikšmė kvalifikuojant nužudymus. Nužudymo, padaryto bendrininkaujant, kvalifikavimo ypatumai. Nužudymo, padaryto peržengiant būtinosios ginties ribas, kvalifikavimas. Nužudymas. Kvalifikuotas nužudymas. Nužudymą kvalifikuojančių aplinkybių turinys. Privilegijuoti nužudymai. Nužudymas labai susijaudinus. Objektyvieji požymiai. Afekto samprata. Nukentėjusiojo neteisėtas ar itin įžeidžiantis poelgis kaip priežastis, sukelianti afektą. Laiko tarpo tarp nukentėjusiojo neteisėto ar itin įžeidžiančio poelgio ir nužudymo reikšmė. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nužudymo labai susijaudinus atribojimas nuo būtinosios ginties ribų peržengimo. Naujagimio nužudymas. Objektyvieji požymiai. Naujagimis kaip nukentėjusysis. Gimdymo nulemta motinos būsena kaip privilegijuojanti aplinkybė. Priežastingumo grandinės specifika: priežastinis ryšis tarp gimdymo nulemtos būsenos ir veikos, tarp veikos ir naujagimio mirties. Subjektas ir specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: specifinė motinos psichinė būklė, kaltė ir jos turinys. Kitų asmenų, kartu su motina dalyvavusių naujagimio nužudyme, veikos kvalifikavimas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Objektyvieji požymiai. Gyvybės atėmimas kaip veika ir kaip pasekmė. Subjektas. Subjektyvieji požymiai. Neatsargumo atimant gyvybę turinys. Gyvybės atėmimo dėl neatsargumo kvalifikuojantys požymiai. Juridinio asmens atsakomybė už gyvybės atėmimą dėl neatsargumo. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Objektyvieji požymiai. Sukurstymas kaip veika ir kaip pasekmė. Žiaurus ir klastingas elgesys kaip privedimo prie savižudybės būdas. Nusikalstamų padarinių turinys. Priežastinio ryšio nustatymo ypatumai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Sukurstymo nusižudyti ar privedimo prie savižudybės atribojimas nuo nužudymo bei nuo neatsargaus gyvybės atėmimo. Padėjimas nusižudyti. Objektyvieji požymiai. Beviltiškai sergančio asmens samprata. Padėjimas nusižudyti kaip veika ir kaip pasekmė. Tokio asmens prašymas padėti nusižudyti kaip būtinas nusikaltimo požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Padėjimo nusižudyti atribojimas nuo nužudymo. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Sveikata kaip baudžiamojo įstatymo ginama vertybė. Nusikaltimų žmogaus sveikatai rūšys. Sveikatos sutrikdymo samprata ir jų klasifikavimas pagal sunkumo laipsnį bei kaltės formą. Sveikatos sutrikdymo kvalifikavimas, atsižvelgiant į atsiradusias pasekmes ir kaltės formą bei rūšį. Apibrėžtos ir neapibrėžtos tyčios įtaka kvalifikavimui. Sveikatos sutrikdymo atribojimas nuo pasikėsinimo nužudyti. Sveikatos sutrikdymas kaip kitų nusikaltimų sudėčių požymis. Sunkus sveikatos sutrikdymas ir jo objektyvieji bei subjektyvieji požymiai. Sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantys požymiai. Nesunkus sveikatos sutrikdymas ir jo objektyvieji bei subjektyvieji požymiai. Nesunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantys požymiai. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas ir jų objektyvieji bei subjektyvieji požymiai: kvalifikuojantys požymiai. Privilegijuota sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtis (labai susijaudinus). Baudžiamoji atsakomybė už sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus gyvybei ir sveikatai. Nusikaltimų, pavojingų žmogaus gyvybei ir sveikatai, rūšys. Neteisėtas abortas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Aborto samprata. Norminių aktų reglamentuota abortų atlikimo tvarka. Neteisėtas abortas kaip veika ir kaip pasekmė. Požymiai, rodantys kriminalinį aborto pobūdį. Baigtumo momentas. Neteisėto aborto subjektas – asmuo, padaręs moteriai abortą. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėto aborto, sukėlusio moters mirtį arba sveikatos sutrikdymą, kvalifikavimas. Privertimas darytis abortą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Privertimas darytis abortą kaip veika ir pasekmė. Baigtumo momentas. Privertimo darytis abortą būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Palikimo be pagalbos samprata. Pavojus kito žmogaus gyvybei ir galimybė padėti kaip būtini nusikaltimo požymiai. Baigtumo momentas. Subjektas ir specialieji požymiai: pareiga rūpintis nukentėjusiuoju arba pavojaus jam sukėlimo faktas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Palikimo be pagalbos, sukėlusio žmogaus mirtį arba sveikatos sutrikdymą, kvalifikavimas. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Bendra grasinimo samprata. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą kaip veika. Grasinimo realumo ir jo turinio nustatymo problema. Pakankamas pagrindas bijoti grasinimo įvykdymo kaip objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Žmogaus terorizavimas kaip veika. Grasinimų rūšys, būdingos terorizavimui. Sistemingas bauginimas kaip alternatyvus terorizavimo požymis. Nusikaltimai žmogaus laisvei. Laisvė kaip baudžiamojo įstatymo ginama vertybė. Fizinė žmogaus laisvė ir jo valios laisvė kaip kėsinimosi objektai. Nusikaltimų laisvei rūšys. Neteisėtas laisvės atėmimas. Objektyvieji požymiai. Fizinė asmens laisvė kaip kėsinimosi objektas. Neteisėto laisvės atėmimo samprata, formos, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuojantys požymiai. Neteisėtas laisvės atėmimas kaip kitų nusikaltimų požymis. Prekyba žmonėmis. Objektyvieji požymiai. Asmens pardavimo, pirkimo, perleidimo bei įgijimo sampratos ir jų neteisėtumas. Laisvės pažeidimo mechanizmas perleidžiant arba įgyjant žmogų. Nukentėjusiojo sutikimo būti parduotam arba įgytam reikšmė vertinant veiką. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Objektyvieji požymiai. Žmogaus valios laisvė kaip kėsinimosi objektas. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas kaip nusikalstamas vertimas elgtis prieš savo valią. Neteisėto reikalavimo ir psichinės prievartos turinys. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Santykis su kitais nusikaltimais, kurie pasireiškia kaip vertimas elgtis prieš savo valią. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui samprata bei jų rūšys. Išžaginimas. Objektyvieji požymiai. Seksualinio apsisprendimo laisvė kaip išžaginimo kėsinimosi objektas. Lytinio santykiavimo, būdingo išžaginimui, samprata. Fizinės ir psichinės prievartos, būdingos išžaginimui, turinys. Kitokio atėmimo galimybės priešintis samprata. Pasinaudojimas bejėgiškumu kaip išžaginimo požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Išžaginimo subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Išžaginimą kvalifikuojantys požymiai: grupinis išžaginimas, nepilnamečio ir mažamečio išžaginimas. Seksualinis prievartavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Seksualinio prievartavimo panašumas su išžaginimu ir jo atribojimas nuo išžaginimo pagal lytinės aistros tenkinimo požymį. Privertimas lytiškai santykiauti. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Privertimas lytiškai santykiauti kaip veika ir pasekmė. Priežastinis ryšis tarp veikos ir pasekmės. Baigtumo momentas. Psichinė prievarta ir pasinaudojimas priklausomumu kaip būdai priversti lytiškai santykiauti arba kitaip tenkinti lytinę aistrą. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota privertimo lytiškai santykiauti sudėtis. Privertimo lytiškai santykiauti atribojimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo. Seksualinis priekabiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Priekabiavimas kaip veika. Jos baigtumo momentas. Vulgarūs ir panašūs veiksmai, pasiūlymai, užuominos kaip priekabiavimo būdai. Nukentėjusiojo priklausomumas kaip būtinas požymis. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Seksualinio priekabiavimo skirtumai nuo privertimo lytiškai santykiauti pasinaudojant priklausomumu. Mažamečio tvirkinimas. Objektyvieji požymiai. Seksualinis neliečiamumas kaip kėsinimosi objektas. Mažametis kaip tvirkinimo nukentėjusysis. Tvirkinimo samprata ir formos, baigtumo momentas. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Tvirkinamųjų veiksmų atribojimas nuo išžaginimo ir kitų lytinių nusikaltimų ir nusižengimų. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens garbei ir orumui samprata ir rūšys. Šmeižimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Informacija, kurios paskleidimas laikytinas šmeižimu. Informacijos paskleidimo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota šmeižimo sudėtis. Įžeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Žmogaus pažeminimo samprata ir būdai. Viešumas kaip būtinas požymis ir jo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Įžeidimo baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiai. Įžeidimo santykis su šmeižimu ir jų atribojimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai. Vaikas ir šeima kaip įstatymo ginamos vertybės. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų vaikui ir šeimai rūšys. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Svetimo vaiko samprata. Vaiko pagrobimo ir vaikų sukeitimo sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuojantys požymiai. Vaiko pirkimas arba pardavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Vaiko pardavimo, pirkimo, perleidimo, įgijimo sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota sudėtis. Nusikaltimai, pasireiškiantys vaiko įtraukimu į nusikalstamą veiką, apkvaišinimo priemonių vartojimą ir girtavimą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Įtraukimo samprata ir būdai. Įtraukimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vaiko nugirdymas kaip baudžiamasis nusižengimas. Nugirdymo atribojimas nuo sveikatos sutrikdymo. Vaiko išnaudojimas pornografijai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pornografinės produkcijos ir jos gaminimo samprata. Vaiko išnaudojimo pornografinei produkcijai gaminti samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vaiko išnaudojimas pornografijai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pornografinės produkcijos ir jos gaminimo samprata. Vaiko išnaudojimo pornografinei produkcijai gaminti samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. Nusikaltimų asmens privataus gyvenimo neliečiamumui samprata ir jų rūšys. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Būsto neliečiamumas kaip kėsinimosi objektas. Įsibrovimo į gyvenamąją patalpą ar saugomą teritoriją samprata, galimi būdai, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Įsibrovimo į gyvenamąją patalpą ar saugomą teritoriją turto pagrobimo tikslais kvalifikavimas. Veikos kvalifikavimas, kai įsibrovimas padarytas viršijant įgaliojimus. Neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ir pokalbių telefonu slaptumas kaip kėsinimosi objektas. Slaptumo pažeidimo samprata ir formos. Neteisėtumo samprata. Baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai slaptumo pažeidimas padarytas viršijant įgaliojimus. Juridinio asmens atsakomybė už minėtą nusikaltimą. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Informacijos apie asmens privatų gyvenimą turinys. Informacijos rinkimo samprata. Neteisėtumo samprata. Baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai veika padaryta viršijant įgaliojimus. Juridinio asmens atsakomybė už minėtą nusikaltimą. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas arba panaudojimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Viešo informacijos paskelbimo samprata. Pasinaudojimo informacija samprata. Informacijos panaudojimo kitų asmenų labui samprata. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai veika padaryta viršijant įgaliojimus. Juridinio asmens atsakomybė už minėtą nusikaltimą. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei samprata ir jų rūšys. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos, ar kitos grupinės priklausomybės. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Diskriminavimo samprata, jo rūšys bei galimos pasireiškimo formos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kurstymo samprata, rūšys bei galimos pasireiškimo formos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos, ar kitos grupinės priklausomybės. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Diskriminavimo samprata, jo rūšys bei galimos pasireiškimo formos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Trukdymo atlikti religines apeigas ar religines iškilmes kaip veika ir pasekmė. Veikos padarymo būdai, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atribojimas nuo viešosios tvarkos pažeidimo. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų tvarkai samprata ir jų rūšys. Trukdymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Trukdymo samprata. Veikos padarymo būdai, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kiti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms, rinkimų ar referendumų tvarkai: rinkimų ar referendumo dokumentų suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas, neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas, rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas ir jo požymiai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens socialinėms teisėms samprata ir jų rūšys. Darbo saugos ir darbo sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Darbo apsaugos ir sveikatos apsaugos darbe įstatymai ir kiti norminiai aktai. Darbo saugos ir darbo sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo samprata ir jų rūšys. Galimybės įvykti nelaimingam atsitikimui žmonėms, avarijai ar kitokiems sunkiems padariniams sukėlimas kaip nusikalstama pasekmė. Priežastinio ryšio tarp veikos ir pasekmės nustatymo ir įrodinėjimo ypatumai. Subjektas ir jo specialieji požymiai – darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai Darbo saugos ir darbo sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas realiai sukėlė nelaimingą atsitikimą žmogui ar kitas sunkias pasekmes. Trukdymas profesinės sąjungos ar jo nario teisėtai veiklai ir jo požymiai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Nuosavybė, turtinės teisės ir turtiniai interesai kaip įstatymo ginamos vertybės. turtinių nusikaltimų rūšys. Vagystė. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Vagystė kaip turto pagrobimo rūšis. Turto pagrobimo samprata. Turto kaip vagystės dalyko samprata. Pagrobto turto vertės nustatymas ir jo reikšmė veikos kvalifikavimui. Vagystė kaip nesmurtinio pagrobimo rūšis. Vagystės padarymo būdai. Turtinė žala kaip vagystės padarinys, jos turinys. Vagystės baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vagystės kvalifikavimas esant apibrėžtai ir neapibrėžtai tyčiai. Įsibrovimas į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją, taip pat didelė pagrobto turto vertė kaip vagystę kvalifikuojantys požymiai. Nedidelės vertės turto vagystė kaip baudžiamasis nusižengimas. Vagystės pripažinimo mažareikšme galimi pagrindai ir teisinės pasekmės. Plėšimas. Objektyvieji požymiai. Pagrindinis ir papildomas kėsinimosi objektai. Plėšimas kaip smurtinis turto pagrobimas. Vagystės ir plėšimo atribojimas. Fizinis smurtas, grasinimai ar kitoks atėmimas galimybės nukentėjusiajam priešintis kaip turto pagrobimo būdai. Plėšimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Plėšimą kvalifikuojantys požymiai. Įsibrovimo į patalpą, nešaunamojo ginklo, peilio ar kito specialiai žmogui sužaloti pritaikyto daikto panaudojimo, šaunamojo ginklo ir sprogmenų panaudojimo sampratos. Didelės vertės turto plėšimas. Turto prievartavimas. Objektyvieji požymiai. Pagrindinis ir papildomi kėsinimosi objektai. Neteisėtas vertimas suteikti turtinę naudą kaip veikos požymis. Neteisėto vertimo užmaskuoti ir atviri būdai. Turtinės pretenzijos neteisėtumo samprata ir turto prievartavimo atribojimas nuo savavaldžiavimo. Kaltininko siekiamos neteisėtos turtinės naudos rūšys: turto perdavimo, turtinės teisės suteikimo, turtinės prievolės panaikinimo, kitų turtinio pobūdžio veiksmų ar susilaikymo nuo jų sampratos. Psichinės prievartos, būdingos turto prievartavimui, rūšys bei turinys. Šantažas kaip specifinė turto prievartavimo rūšis. Šantažui būdingo grasinimo turinys. Turto prievartavimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turto prievartavimą kvalifikuojantys požymiai: fizinio smurto panaudojimas, laisvės atėmimas, turto sunaikinimas ir sugadinimas, didelės turtinės žalos padarymas, didelės vertės turto prievartavimas. Turto prievartavimo atribojimas nuo plėšimo. Turto prievartavimo santykis su nusikaltimais žmogaus gyvybei, sveikatai ir laisvei. Turto prievartavimas priklauso nusikaltimo vertimo elgtis prieš savo valią nusikaltimų kategorijai (fizinė laisvė ir valios laisvė). Sukčiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Neteisėtai gaunamos turtinės naudos rūšys. Svetimo turto užvaldymo, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės panaikinimo ir turtinės prievolės išvengimo sampratos. Turtinė žala kaip veikos padariniai ir jos turinys. Apgaulės kaip turtinės naudos gavimo būdo samprata. Apgaulė ir melas, šių sąvokų atribojimas. Aktyvioji ir pasyvioji apgaulė. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu kaip apgaulės rūšis. Sukčiavimas, susijęs su poveikiu elektroninių duomenų perdavimo ar apdorojimo procesui. Sukčiavimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Sukčiavimo atribojimas nuo civilinio delikto. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybės už sukčiavimą. Turto pasisavinimas. Objektyvieji požymiai. Turto pasisavinimo objektas. Svetimas turtas ir svetimos turtinės teisės kaip pasisavinimo dalykai. Kaltininkui patikėto ir kaltininko žinioje esančio turto ir turtinės teisės sampratos. Turto pasisavinimas kaip veika ir kaip pasekmė. Turtinė žala ir jos turinys. Turto pasisavinimo atribojimas nuo vagystės, sukčiavimo, turtinės žalos padarymo apgaule ir radinio pasisavinimo. Turto pasisavinimo baigtumo momentas. Subjektas ir specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Didelės vertės turto ar turtinės teisės pasisavinimas kaip kvalifikuojantis požymis. Nedidelės vertės turto ar turtinės teisės pasisavinimas kaip baudžiamasis nusižengimas. Turto pasisavinimo pripažinimo mažareikšme veika galimi pagrindai ir teisinės pasekmės. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą. Turto iššvaistymas. Objektyvieji požymiai. Iššvaistymo samprata, jo objektyviųjų požymių panašumai bei skirtumai su pasisavinimu. Subjektas ir specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: tyčinis ir neatsargus turto iššvaistymas. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir iššvaistymą. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikalstamu būdu gauto turto kaip nusikaltimo dalyko samprata. Veikos požymių "įgijimas", "naudojimasis" ir "realizavimas" turinys. Nusikaltimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Didelė turto vertė kaip kvalifikuojantis požymis. Nedidelė turto vertė kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo atribojimas nuo bendrininkavimo turtiniuose nusikaltimuose ir baudžiamuosiuose nusižengimuose. Turto sunaikinimas ar sugadinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Svetimas turtas kaip nusikaltimo dalykas. Sunaikinimo ir sugadinimo sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turto sunaikinimą ar sugadinimą kvalifikuojantys požymiai. Turto sunaikinimas ar sugadinimas kaip baudžiamasis nusižengimas. Turto sunaikinimas ar sugadinimas kaip kitų nusikaltimų sudedamasis požymis. Baudžiamosios atsakomybės už turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl neatsargumo sąlygos. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo. Radinio pasisavinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Radinio samprata. Pasisavinimo samprata. Baigtumo momentas. Didelė radinio vertė kaip būtinas nusikaltimo požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei. Nusikaltimų intelektinei ir pramoninei nuosavybei samprata, jų rūšys ir atribojimas nuo turtinių nusikalstamų veikų. Autorystės pasisavinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios autorystės pasisavinimą. Nusikaltimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Privertimas pripažinti bendraautoriumi, autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisių kaip kvalifikuota nusikalstamo autorystės pasisavinimo sudėtis. Literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikaltimo dalykas ir jo minimali vertė, būtina baudžiamajai atsakomybei kilti. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Informacija kaip nusikaltimo dalykas ir jos turinys. Informacijos sunaikinimas ir sugadinimas kaip nusikalstamos veikos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimą arba pakeitimą. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Apsaugos priemonės, naudojamos autorių teisėms ar gretutinėms teisėms įgyvendinti. Prietaisai, naudojami šioms apsaugos priemonėms pašalinti. Veikos, sudarančios nusikaltimo objektyviąją pusę. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimą. Nusikaltimai informatikai. Kompiuterinės programos sunaikinimas ar pakeitimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kompiuterinė programa kaip nusikaltimo dalykas. Veikos ir jų baigtumo momentai. Didelės žalos samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už kompiuterinės programos sunaikinimą ar pakeitimą. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai. Kontrabanda. Objektyvieji požymiai. Kontrabandos objektas. Kontrabandos dalykas. Daiktų gabenimas per valstybės sieną kaip veika. Daiktų nepateikimo muitinės kontrolei ar kitoks jos vengimas kaip kontrabandos požymiai. Kontrabandos baigtumo momentas. Subjektas. Kontrabandos vykdytojų ir organizatorių veikų kvalifikavimas. Muitinės ir pasienio pareigūnų dalyvavimo kontrabandoje kvalifikavimas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už kontrabandą atribojimas pagal nusikaltimo dalyko vertę. Uždraustų daiktų ar daiktų, kurių apyvarta apribota, kontrabanda. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą. Neteisėtas prekių ir produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Prekės ir produkcija kaip nusikaltimo dalykas. Prekių ir produkcijos minimalios vertės dydis kaip būtina baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Neišvežimas kaip veika ir jos baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo kontrabandos. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą prekių ir produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos. Namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, ir realizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikaltimo dalyko požymiai. Veikos jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Požymiai, rodantys realizavo tikslo buvimą. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Realizavimo tikslo nebuvimas kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reguliuojantys ekonominės veiklos vykdymo tvarką. Ūkinės, komercinės, finansinės ir profesinės veiklos sampratos. Baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Veiklos versliškumo ir stambaus masto požymiai. Baigtumo momentas. Šio nusikaltimo atribojimas nuo administracinio nusižengimo. Subjektas. Asmenys, atsakingi už neteisėtą įmonės veiklą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vertimasis uždrausta komercine, ūkine ar profesine veikla kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Įmonės steigimo dokumentuose nenumatytos veiklos samprata ir jos atribojimas nuo neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Veiklos stambaus masto samprata. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Įmonės, naudojamos neteisėtai veiklai nuslėpti (fiktyvios įmonės), įsteigimas ar vadovavimas jai kaip nusikaltimo sudėtis. Slepiamos neteisėtos veiklos samprata ir galimos rūšys. Fiktyvios įmonės veiklos subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą įmonės veiklą. Kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimo samprata ir požymiai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Prekių ar paslaugų ženklų samprata ir požymiai. Prekių ir paslaugų ženklo registravimo procedūros. Veikos požymiai. Veikos neteisėtumo samprata. Didelės žalos samprata ir turinys. Priežastinio ryšio nustatymo problemos. Baigtumo momentas. Subjektas. Asmenys, atsakingi už neteisėtą įmonės veiklą naudojant kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Baudžiamojo nusižengimo požymiai. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimą. Apgaulingas pareiškimas apie įmonės veiklą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos požymiai. Valstybės, tarptautinės viešos organizacijos, kreditoriaus, akcininko, kitos įmonės ar asmens suklaidinimas, kaip būtinas nusikaltimo sudėties požymis. Didelės turtinės žalos samprata ir turinys. Priežastinio ryšio nustatymo problemos. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kredito ar paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kredito ir paskolos požymiai. Veikos požymiai. Kredito ar paskolos nesugrąžinimo laiku nustatymas. Turtinės žalos kreditoriui, laiduotojui ar kitam asmeniui turinys ir susiformavimo mechanizmas. Baigtumo momentas. Subjektas. Asmenys, atsakingi už įmonės gauto kredito ar paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo. Kreditinis sukčiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kredito, paskolos, subsidijos, laidavimo, garantijos raštų ir kitų kreditinių įsipareigojimų sampratos. Apgaulės samprata ir požymiai. Nusikaltimo baigtumo momento nustatymas. Subjektas. Asmenys, atsakingi už įmonės kredito, paskolos, subsidijos, laidavimo, garantijos raštų ir kitų kreditinių įsipareigojimų gavimą apgaule. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kreditinio sukčiavimo atribojimas nuo sukčiavimo. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už kreditinį sukčiavimą. Skolininko nesąžiningumas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Skolininko nesąžiningumo rūšys. Favoritizmas išskirtinio kreditoriaus ar kreditorių atžvilgiu kaip skolininko nesąžiningumo rūšis. Sunkios ekonominės padėties, nemokumo ir bankroto sampratos. Išskirtinio kreditoriaus reikalavimo patenkinimo ir užtikrinimo kaip veikų sampratos. Turtinės žalos likusiems kreditoriams samprata ir turinys. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turto galinčio sudaryti konkursinę masę iššvaistymas kaip skolininko nesąžiningumo rūšis. Veikos, sudarančios šį nusikaltimą. Turtinės žalos kreditoriams turinys. Skolininko nesąžiningumo atribojimas nuo turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo bei nusikalstamo bankroto. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už skolininko nesąžiningumą. Nusikalstamas bankrotas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Sąmoningai blogas įmonės valdymas kaip veika. Bankroto, sukėlusio didelę turtinę žalą kreditoriams, samprata. Nusikalstamo bankroto baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą. Komercinis šnipinėjimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Komercinė paslaptis kaip nusikaltimo dalykas: samprata ir rūšys. Neteisėtas informacijos rinkimas kaip veika ir galimi rinkimo būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Šnipinėjimo vykdytojų ir užsakovų atsakomybė. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Komercinės paslapties atskleidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Atskleidimo samprata ir galimi būdai. Didelė žala kaip nusikalstama pasekmė. Baigtumo momentas. Subjektas. Asmenų, turinčių teisę susipažinti su komercinę paslaptį sudarančia informacija, atsakomybė už komercinės paslapties atskleidimą. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, motyvai. Šio nusikaltimo atribojimas nuo komercinio šnipinėjimo. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Valstybės finansų sistemos funkcionavimas kaip baudžiamųjų įstatymų saugoma vertybė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai rūšys. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikaltimo dalyko požymiai. Pagaminimo ir realizavimo sampratos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą. Netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais gaminimas ar neteisėtas disponavimas jais. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Netikro ir suklastoto mokėjimo instrumento, atsiskaityti ne grynais pinigais sampratos. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikalstamu būdu įgytas turtas kaip nusikaltimo dalykas. Turto nusikalstamos kilmės įrodinėjimo būtinumas. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už šį nusikaltimą. Mokesčių nesumokėjimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Mokesčių, kurių nesumokėjimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę, rūšys. Norminiai aktai, reglamentuojantys šių mokesčių mokėjimo tvarką. Veikos požymiai ir jos baigtumo momentas. Priminimas apie pareigą sumokėti mokesčius kaip būtinas objektyvus požymis. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už mokesčių nesumokėjimą. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys pajamų bei turto deklaravimo tvarką. Sudėtiniai veikos požymiai, baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už šį nusikaltimą. Deklaracijos nepateikimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos požymiai ir jos baigtumo momentas. Priminimas apie pareigą pateikti deklaraciją kaip būtinas nusikaltimo objektyviosios požymiais požymis. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys buhalterinės apskaitos tvarką. Buhalterinės apskaitos dokumentų rūšys. Veikos požymiai. Nusikalstami padariniai ir jų nustatymas. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Aplaidus apskaitos tvarkymas. Aplaidaus apskaitos tvarkymo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, jo atribojimas nuo apgaulingo apskaitos tvarkymo. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas už apskaitos tvarkos pažeidimus. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą apskaitos tvarkymą. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams samprata bei jų rūšys. Nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir drausminių nusižengimų atribojimas. Kyšininkavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kyšio samprata. Kyšio dydžio įtaka baudžiamajai atsakomybei. Veikos, sudarančios kyšininkavimą. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai: valstybės tarnautojas bei jam prilygintas asmuo. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotų kyšininkavimo sudėčių ir baudžiamojo nusižengimo esminiai požymiai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą. Tarpininko kyšininkavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios tarpininko kyšininkavimą, jų baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialus požymis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Tarpininko kyšininkavimo baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Papirkimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios papirkimą. Papirkimo per tarpininką sampratą. Baigtumo momentas. Papirkimo Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Kvalifikuotų papirkimo sudėčių ir baudžiamojo nusižengimo požymiai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą sąlygos. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už papirkimą. Piktnaudžiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi samprata. Tarnybinių įgaliojimų viršijimo samprata. Piktnaudžiavimo ir įgaliojimų viršijimo santykis. Didelė žala kaip būtinas objektyvus požymis. Priežastinio ryšio nustatymo būtinumas. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turtinės ar asmeninės naudos siekimas kaip kvalifikuotos piktnaudžiavimo sudėties subjektyvus požymis. Piktnaudžiavimo siekiant turtinės naudos atribojimas nuo kyšininkavimo. Tarnybos pareigų neatlikimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Tarnybos pareigų neatlikimo ir netinkamo atlikimo samprata. Didelė žala kaip būtinas objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų teisingumui samprata ir jų rūšys. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar teismo antstolio veiklai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Trukdymas pareigūnams, vykdantiems procesą, kaip veika. Trukdymo būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Smurtas ir kitokia prievarta kaip kvalifikuojantys požymiai. Poveikis liudytojui, nukentėjusiajam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Poveikis kaip veika. Poveikio būdai ir siekiami rezultatai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Smurtas ir kitokia prievarta kaip kvalifikuojantys požymiai. Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nukentėjusiojo susitaikymas su kaltininku kaip siekiamas poveikio rezultatas. Susitaikymo institutas baudžiamojoje teisėje. Susitaikymo teisinės pasekmės. Smurtas ir kitokia prievarta kaip poveikio būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Melagingų parodymų, išvados ir vertimo sampratos. Veikų baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Melagingas kaltinimas sunkiu ar labai sunkiu nusikaltimu kaip kvalifikuojantis požymis. Speciali aplinkybė, šalinanti nukentėjusiojo ir liudytojo atsakomybę už melagingus parodymus. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Slėpimo dalyko rūšys. Veikos, sudarančios slėpimą, ir jų sampratos. Asmens, padariusio nusikaltimą, samprata. Jo slėpimo samprata. Nusikaltimo slėpimo ir asmens, padariusio nusikaltimą, slėpimo baigtumo momentai. Slėpimo Subjektas. Asmenys, neatsakingi už slėpimą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nepranešimas apie nusikaltimą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nepranešimo be svarbios priežasties samprata. Baigtumo momento nustatymo problema. Nusikaltimai, apie kuriuos nepranešus, atsiranda baudžiamoji atsakomybė. Nepranešimo Subjektas. Asmenys, neatsakingi už nepranešimą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas. Objektyvieji požymiai. Laisvės atėmimo įstaigos darbas kaip kėsinimosi objektas. Laisvės atėmimo vietoje laikomo asmens terorizavimas kaip veika. Terorizavimo būdai. Terorizavimo baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Riaušės laisvės atėmimo įstaigoje kaip kvalifikuota dezorganizavimo nusikaltimo sudėtis. Riaušių samprata. Riaušių organizavimas arba aktyvus dalyvavimas jose kaip veikos. Sunkios pasekmės kaip būtinas raišių požymis. Priežastinis ryšis tarp veikos ir sunkių pasekmių. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kalinio išlaisvinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kalinio samprata. Išlaisvinimo samprata. Smurtas, piktnaudžiavimas pasitikėjimu ir apgaulė kaip išlaisvinimo būdai. Išlaisvinimo baigtumo momentas. Subjektas. Bausmių vykdymo įstaigos pareigūno, dalyvavusio išlaisvinime, veikos kvalifikavimas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kalinio pabėgimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pabėgimas kaip veika. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Smurtas ir didelės turtinės žalos padarymas įstaigai kaip kvalifikuojantys požymiai. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Vengimas atlikti arešto arba laisvės atėmimo bausmę kaip veika. Baigtumo momentas. Vengimo subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nesugrįžimas kaip veika. Jos baigtumo momentas. Nesugrįžimo subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Bausmių, nesusijusios su laisvės atėmimu, ir baudžiamojo poveikio priemonių sąrašas. Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones kaip veika. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Teismo sprendimų, nesusijusių su bausmėmis, rūšys. Sprendimo nevykdymo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialus požymis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, iššvaistymas ar paslėpimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Turto areštas ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas kaip procesinės priemonės. Turto iššvaistymo ir paslėpimo sampratos. Iššvaistymo ir paslėpimo baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Draudimas atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenis kaip baudžiamojo proceso norma. Proceso stadijos, kurių metu galioja draudimas. Duomenų atskleidimo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai visuomenės saugumui. Nusikaltimų visuomenės saugumui samprata ir jų rūšys. Nusikalstamas susivienijimas. Objektyvieji požymiai. Visuomenės saugumas kaip kėsinimosi objektas. Nusikalstamas susivienijimas kaip bendrininkavimo forma, atspindinti organizuoto nusikalstamumo reiškinį. Dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje samprata. Baigtumo momentas. Nusikalstamo susivienijimo dalyvių padarytų nusikaltimų kvalifikavimas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikalstamo susivienijimo ginkluotumas kaip kvalifikuojantis požymis. Nusikalstamo susivienijimo organizavimas ir vadovavimas jam kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Nusikalstamo susivienijimo dalyvio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės speciali rūšis. Teroro aktas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios teroro aktą: sprogdinimas, padegimas, kenksmingų medžiagų paskleidimas. Sampratos, baigtumo momentai. Pavojus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai kaip būtinas teroro akto požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota teroro akto sudėtis. Teroro akto atribojimas nuo kitų nusikaltimų, kurie gali pasireikšti sprogdinimais bei padegimais. Orlaivio užgrobimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. 1970 m. gruodžio 16 d. priimta tarptautinė Hagos konvencija dėl kovos su neteisėtu orlaivių užgrobimu. Orlaivio samprata. Orlaivio užgrobimo kaip veikos samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Fizinis smurtas ar grasinimas kaip kvalifikuojantys požymiai. Šaunamojo ginklo, sprogmens ar kitos orlaivio įgulos ar keleivių gyvybei ar sveikatai pavojingos priemonės panaudojimas kaip kvalifikuojantis požymis. Incidentas ir avarija kaip kvalifikuojantys požymiai. Kiti labai sunkūs padariniai kaip kvalifikuojantis požymis. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Dvi skirtingos žmogaus pagrobimo įkaitu rūšys, numatytos dispozicijoje. Pirmos rūšies žmogaus pagrobimo įkaitu objektyvieji požymiai: žmogaus pagrobimas, jo laikymas ir reikalavimas trečiajam asmeniui. Reikalavimo adresatas. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Antros rūšies žmogaus pagrobimo įkaitu objektyvieji požymiai: sulaikymo grėsmė, žmogaus pagrobimas, grasinimas jį tuoj pat nužudyti, reikalavimas trečiajam asmeniui. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota žmogaus pagrobimo įkaitu sudėtis. Žmogaus pagrobimo įkaitu santykis su nusikaltimais laisvei ir jų atribojimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviomis medžiagomis, objektas ir jų rūšys. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų samprata bei rūšys. Norminiai aktai, apibrėžiantys ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų požymius bei reguliuojantys teisėto disponavimo jais klausimus. Veikos, sudarančios neteisėtą disponavimą, jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pagrobimo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Santykis su turto pagrobimo normomis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys teisėtą šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisykles. Taisyklių pažeidimo galimi būdai. Sąlygų sudarymas kitam asmeniui neteisėtai pasinaudoti šiais daiktais kaip nusikalstamos pasekmės samprata. Nusikaltimo baigtumo momentas. Baudžiamojo nusižengimo Subjektas ir jo specialus požymis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens atsakomybė. Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nešaunamojo ginklo samprata ir jo rūšys. Kitokio žmonėms žaloti pritaikyto įtaiso samprata ir jo rūšys. Neteisėtas gaminimas ir realizavimas kaip veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Realizavimo tikslas gaminant nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą įtaisą ir jo nustatymo problemos. Neteisėtas nešaunamojo ginklo ar kitokio žmonėms žaloti pritaikyto įtaiso gijimas ar nešiojimas kaip baudžiamasis nusižengimas. Įgijimo ir nešiojimo sampratos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų įgijimas, laikymas ar naudojimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Radioaktyviųjų medžiagų samprata. Norminiai aktai, apibrėžiantys radioaktyviųjų medžiagų požymius bei reglamentuojantys teisėto disponavimo jomis taisykles. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Teisėto disponavimo radioaktyviosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas ir jo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis samprata ir jų rūšys. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų samprata. Galiojantys norminiai aktai, numatantys narkotinių ar psichotropinių medžiagų sąrašus. Veikos ir jų baigtumo momentai. Veikų neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nedidelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą be tikslo jas platinti sąlygos. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos ir jų baigtumo momentai. Veikų neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, platinimo tikslas. Platinimo tikslo įrodinėjimo problemos. Didelis ir labai didelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiai kaip kvalifikuotų nusikaltimo sudėčių požymiai. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams kaip speciali norma. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pagrobimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Šio nusikaltimo santykis su vagyste bei plėšimu. Pagrobimo samprata ir jo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota narkotinių ar psichotropinių medžiagų pagrobimo sudėtis. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios lenkimą vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, jų baigtumo momentai. Atribojimas nuo platinimo. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nepilnamečių lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Auginimo samprata ir baigtumo momentas. Neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais). Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Prekursoriaus samprata. Veikos, sudarančios neteisėtą disponavimą prekursoriais, ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingomis medžiagomis. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Stipriai veikiančių ar nuodingų medžiagų samprata. Veikos, sudarančios neteisėtą disponavimą stipriai veikiančiomis ar nuodingomis medžiagomis, ir jų baigtumo momentai. Veikų neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota neteisėto disponavimo nuodingomis medžiagomis, kurios naudojamos kaip cheminis ginklas, nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aplinkai ir žmonių sveikatai samprata ir jų rūšys. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą. Veikos padarymo aktyviais veiksmais ir neveikimu ypatumai. Didelė žala gyvūnijai, augmenijai ar kiti sunkūs padariniai aplinkai kaip būtinas nusikaltimo požymis. Priežastinio ryšio tarp didelės žalos gyvūnijai, augmenijai ar sunkių padarinių ir aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimo nustatymas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nedidelė žala gyvūnijai, augmenijai ar kiti nesunkūs padariniai aplinkai kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimą. Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, nustatantys medžioklės rūšis, jų organizavimo tvarką, medžioklės būdus, įrankius bei kitas medžioklių organizavimo sąlygas. Pagrindiniai norminiai aktai, reglamentuojantys žvejybos ar vandens gyvūnų gaudymo, įsigijimo ar laikymo tvarką. Laukiniai žvėrys ir vandens gyvūnai kaip nusikaltimo dalykas. Uždrausto medžiojimo ir žvejojimo sampratos ir jų baigtumo momentai. Didelės žalos gyvūnijai samprata. Priežastinio ryšio nustatymas tarp neteisėto medžiojimo ar žvejojimo ir padarytos didelės žalos gyvūnijai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota neteisėto medžiojimo ar žvejojimo nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui samprata ir jų rūšys. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas. Objektyvieji požymiai. Transporto eismo saugumas kaip kėsinimosi objektas. Papildomi objektai. Nusikaltimo dalyko rūšys. Netinkama priežiūra ar remontas kaip veikos. Tarnybos, atsakingos už priežiūrą ir remontą. Padariniai ir priežastinis ryšis tarp netinkamos priežiūros ar remonto ir padarinių kaip objektyvieji požymiai. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota netinkamos priežiūros ar remonto sudėtis. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Reali grėsmė kaip nusižengimo požymis. Nusižengimo baigtumo momentas. Subjektyvieji baudžiamojo nusižengimo požymiai. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Transporto priemonės samprata. Eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas kaip veika. Pasekmės ir priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių kaip būtini požymiai. Pasekmių buvimas kaip atribojimo nuo administracinės atsakomybės kriterijus. Pasekmių sunkumas ir vairuotojo blaivumas ar neblaivumas kaip veikos kvalifikavimo ir atsakomybės diferencijavimo kriterijai. Neblaivumo samprata. Transporto priemonę vairuojantis asmuo kaip specialus subjektas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai.
  Teisė, konspektas(149 puslapiai)
  2007-03-08
 • Baudžiamosios teisės specialioji dalis (3)

  Gyvybė kaip įstatymo ginama vertybė. Gyvybės pradžios ir mirties momentai. Gyvybės atėmimo būdai, mirtis kaip padarinių požymis, priežastinio ryšio nustatymo nužudymų bylose ypatumai. Kaltė kaip subjektyvusis nužudymo požymis. Pasikėsinimo nužudyti atribojimas nuo sunkaus sveikatos sutrikdymo. Nužudymo, padaryto bendrininkaujant, kvalifikavimo ypatumai. Mažamečio nužudymas. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas. Savo motinos, tėvo ar vaiko nužudymas. Nėščios moters nužudymas. Dviejų ir daugiau asmenų nužudymas. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Nužudymas dėl chuliganiškų paskatų. Nužudymas dėl savanaudiškų paskatų. Nužudymas dėl nukentėjusiojo asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo. Nužudymas, siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą. Nužudymas, siekiant įgyti nukentėjusiojo asmens organą ar audinį transplantavimui. Privilegijuotas nužudymas ir jo santykis su kvalifikuotu nužudymu. Nužudymas labai susijaudinus. Naujagimio nužudymas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Neatsargų gyvybės atėmimą kvalifikuojantys požymiai. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti. Objektyvieji sveikatos sutrikdymo požymiai: vertybė, dalykas, veika, padariniai ir amžius. Sunkus sveikatos sutrikdymas kaip padarinių požymis. Nesunkus, nežymus sveikatos sutrikdymai, fizinio skausmo sukėlimas kaip padarinių požymiai. Kaltė kaip subjektyvusis požymis. Sveikatos sutrikdymas sukėlęs nukentėjusiojo mirtį ir jo kvalifikavimas. Neteisėtas abortas. Privertimas darytis neteisėtą abortą. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Bendra charakteristika. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo objektyvūs požymiai. Baudžiamojon atsakomybėn už išžaginimą ir seksualinį prievartavimą trauktinas asmuo ir nukentėjusysis. Baigto išžaginimo ir seksualinio prievartavimo atribojimas nuo rengimosi bei pasikėsinimo padaryti nusikaltimą ir savanoriško atsisakymo pabaigti nusikaltimą. Kelių asmenų dalyvavimas padarant išžaginimą ar seksualinį prievartavimą ir jo kvalifikavimas. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo subjektyvieji požymiai. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo kvalifikavimo klausimai esant nusikaltimų daugetui. Kitos nusikalstamos veikos žmogaus seksualinei laisvei.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(47 puslapiai)
  2010-01-29
 • Bauhaus

  Staatliches Bauhaus. Bauhauzas - tai mokykla. Bauhauzo stilius architektūroje.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Bausmių vykdymo teisė

  Atitinka VU TF bausmių vykdymo teisės programą. Bausmių vykdymo politika (BVP). Bausmių vykdymo teisės dalykas, metodas, samprata. Bausmių vykdymo teisės paskirtis. Bausmių vykdymo politika (BVP) ir kitos teisės šakos. Bausmių vykdymo politikos (BVP) šaltiniai. Tarptautiniai teisės aktai kaip Bausmių vykdymo politikos (BVP) šaltiniai. Bausmių vykdymo politikos (BVP) sistema, struktūra. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas laike. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas erdvėje. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo galiojimas asmenų atžvilgiu. Bausmių vykdymo (BV) įstatymo aiškinimas, jo rūšys. Bausmių vykdymo politikos (BVP) sistema. Bausmių vykdymo politikos (BVP) norma. Bausmių vykdymo politikos (BVP) normos dispozicija ir jos rūšys. Bausmes vykdančių institucijų (BVI) sistema. Kalėjimų departamento funkcijos. Bausmių vykdymo sistemos. Pareigūnas ir jo statusas. Nuteistųjų teisinė padėtis. Baudos vykdymo tvarka ir sąlygos. Juridinio asmens (JA) veiklos apribojimo vykdymo tvarka ir sąlygos. JA likvidavimo tvarka ir sąlygos. Atėmimo teisės dirbti tam tikrą darbą arba verstis t.t. veikla vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų teisių atėmimo (VTA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų vykdymo tvarka ir sąlygos. Viešųjų darbų atlikimo sąlygos. Laivės apribojimo (LA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Arešto vykdymo tvarka ir sąlygos. Laisvės atėmimo (LA) vykdymo tvarka ir sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu teisinė padėtis. Nuteistųjų teisė į pasimatymus. Nuteistųjų teisė susirašinėti. Nuteistojo teisė kreiptis su pasiūlymais, prašymais, peticijomis. Nuteistųjų teisė į trumpalaikę išvyką į namus – nauja teisė. Teisė į trumpalaikę išvyką už laisvės atėmimo vietos ribų. Specialios nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) pareigos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) klasifikavimo samprata ir kriterijai. Režimas laisvės atėmimo (LA) vietose ir pagrindiniai reikalavimai. Pagrindinės režimo užtikrinimo priemonės. Pataisos įstaigos (PĮ) administracijos veikla susiklosčius ypatingai situacijai. Specialiosios priemonės, jų panaudojimo pagrindai ir tvarka. Šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai ir tvarka. Pagrindinės socialinės reabilitacijos formos. Pataisos įstaigos psichologinė pagalba Nuteistųjų LA organizacijos. Skatinimo priemonės ir jų skyrimo tvarka. Nuobaudos ir jų skyrimo tvarka. Patalpinimo į baudos ar drausmės izoliatorių arba karcerį, arba kamerų tipo patalpas vykdymo tvarka. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) bendrasis lavinimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) bendrasis profesinis rengimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) darbas ir jo pagrindinės sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) darbo apmokėjimas ir išskaitos. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) įtraukimas į neapmokamus darbus. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) moterų bausmės atlikimo ypatybės. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) nepilnamečių bausmės atlikimo ypatybės. Nuteistųjų laisvės atėmimu (LA) materialinė atsakomybė. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų, tvarka ir sąlygos. Paleidimo iš laisvės atėmimu (LA) vietos tvarka. Materialinė pagalba paleidžiamiems iš laisvės atėmimo (LA) vietų. laisvės atėmimo (LA) iki gyvos galvos vykdymo ypatybės. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai. Atleidimo nuo bausmės tvarka. Teisėtumo principas bausmių vykdyme. Humanizmo principas bausmių vykdyme. Lygybės prieš įstatymą principas bausmių vykdyme. Progresyvaus bausmių atlikimo principas. Antstolis ir jo statusas. Antstolis bausmių vykdymo kodekse.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(53 puslapiai)
  2010-09-29
 • Bažnyčios istorija (2)

  Vakarų ir rytų Bažnyčių susidarymas, atitolimas, susipriešinimas susvetimėjimas ir bandymai vienytis. Vakarų krikščionijos vienuolystės raida. Šv. Sostas ir Visuotinė Bažnyčia. Vienuolystės atsiradimas. Teologinė dogminė ir teisinė raida. Apaštalavimo teorija ir praktika, arba naujos tautos bažnyčioje (4-15a). Lotyniškos ir germaniškos krikščionybės sintezė (6-12a.).
  Krikščionybė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-06-12
 • Belaipsnio greičio reguliavimo pavaros

  Hidrauliniai, pneumatiniai ir elektriniai. Mechanizmai. Mechanizmai periodiniams judesiams gauti. Reketiniai mechanizmai. Kumštiniai mechanizmai. Diferencialiniai mechanizmai. Satelitinių mechanizmų elementai. Diferencialų tipai ir naudojimas. Viliso formulė. Movos, jų rūšys ir konstrukcija. Pastoviosios movos. Tūtelinės movos. Skridininės movos. Kompensacinės movos. Iltinės movos. Kryžminės (kumštinės diskinės) movos. Krumplinės movos. Diafragminės movos. Grandininės movos. Šarnyrinės movos. Sinchroninės movos. Tampriosios movos. Žvaigždinės movos. Įvorinės pirštinės movos. Didelio liaunumo (elastingumo) movos su tampriuoju nemetaliniu elementu. Movos su metaliniais tampriaisiais elementais. Valdomosios movos. Iltinės movos. Krumplinės movos. Frikcinės movos. Kūginė frikcinė mova. Cilindrinės pneumatinės movos. Savaveikės movos. Saugiklinės movos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Kinematika, konspektas(23 puslapiai)
  2005-10-11
 • Bendras nacionalinis produktas

  Nacionalinis produktas. Asmeninio vartojimo išlaidos. Vyriausybinis prekių bei paslaugų pirkimas. Individualios vidaus investicijos. Prekių ir paslaugų eksportas. Prekių ir paslaugų importas. Nacionalinio produkto įvertinimo formulė. Bendrasis nacionalinis produktas ir grynasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas, nacionalinės pajamos ir pardavimo mokestis. Kitų pajamų matavimas. Asmeninės pajamos. Grynosios gyventojų asmeninės pajamos. Santykiniai palyginimai. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Kainos indeksai. Ekonominės gerovės įvertinimas. Papildomi socialiniai rodikliai. Bendrasis ekonominės gerovės rodiklis. Nelegalioji ekonomika ir BNP sumažėjimas.
  Makroekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-11-29
 • Bendrasis vidaus produktas

  BVP. Bendrasis nacionalinis produktas. Bazinis kainų lygis. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Lietuvos statistiniai duomenys. BVP, BVP vienam gyventojui. Bendrasis vidaus produktas. BVP pokyčiai. Nedarbas. Nedarbo rūšys ir formos. Dalinis nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo mažinimas. Lietuvos statistiniai duomenys. Infliacija. Prarandantieji. Laimėtojai. Netikėta infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys ir vyksmas. Antiinfliacinės priemonės. Lietuvos statistiniai duomenys. Tarptautinės prekybos balansas. Lietuvos statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2005-10-11
 • Bendravimas (11)

  Bendravimo svarbumas. Bendravimo suvokimas. Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. Bendravimo problemos. Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui? Vadovavimo funkcijos. Bendravimo funkcijos. Bendravimo procesas. Suvokimas. Užkodavimas. Persiuntimas. Iššifravimas. Triukšmas. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Identifikacija. Įvykdymas. Kontrolė. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. Motyvacija ir vykdymas. Įgūdžiai ir mokymas. Tikslai ir rolių nurodymas. Technologija, darbo vietos išplanavimas ir darbo priemonės. Darbuotojų motyvavimas. Poreikiai. Atlygis. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena.
  Socialinė psichologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Bendravimas bibliotekoje

  Bendravimo samprata: psichologinė ir komunikacinė žiūra. Bendravimo procesas: elementai, etapai, "vilkduobės". Profesionalus elgesys susideda iš elementų. Bendravimo bibliotekoje barjerai. Konfliktų valdymas bibliotekoje. Konfliktų rūšys. Konfliktų sprendimo būdai. Sprendžiant konfliktus, taikomi tokie principai. Pastarieji principai dar skirstomi į poras.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-03
 • Bendravimas ir motyvacija

  Bendravimo funkcijos. Bendravimo procesas. Suvokimas. Užkodavimas. Persiuntimas. Iššifravimas. Triukšmas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Pripažinimas (problemos pastebėjimas). Identifikacija. Problemos išaiškinimas (išsprendimas). Įvykdymas. "ekonominis" sprendimo priėmimo modelis. "administracinis" sprendimo priėmimo modelis. Motyvacija ir vykdymas. Ar tarnautojai, prieš pradėdami veiklą, visada apsvarsto ir numato savo poelgius? Ar pagrindinis tarnautojų motyvas yra didinti pastangas? Ar užtenka vien tik pastangų geriems rezultatams pasiekti? Įgūdžiai ir mokymas. Tikslai ir rolių nurodymas. Darbuotojų motyvavimas. Poreikiai. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena.
  Socialinė psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2005-10-10
 • Bendravimas. Bendravimo įgūdžiai

  Bendravimas. Bendravimo įgūdžiai. Bendravimo taisyklės. Asmeninės erdvės valdymas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai.
  Socialinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-15
 • Bendravimo ypatumai ir jų formos

  Įvadas. Bendravimo orientacijos. Bendravimo struktūra. Bendravimas kaip individų sąveika – interakcija. Bendravimas kaip savitarpio pažinimas – percepcija. Kalbėjimo psichologija. Klausymosi psichologija. Bendravimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, konspektas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Bendravimo menas ir mokslas (2)

  Kas yra bendravimas. Poreikis bendrauti. Sėkmingo bendravimo samprata. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Įvaizdis ir jo kūrimas. Klausymasis. Klausymosi stiliai. E. Berne transakcinės analizės teorija. Transakcijos ir asmenybinės pozicijos. Tarpasmeniniai santykiai.
  Socialinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Bendravimo pedagogika

  Bendravimo samprata, pagrindiniai principai. Saliutogenėzė. Pedagoginio vadovavimo stiliai. Tėvų vadovavimo/elgesio su savo vaikais stilius. Kaip rengti ir skaityti mokslinį pranešimą/straipsnį, darbą. Menas kalbėti prieš auditoriją. Pagrindiniai bendravimo tipai. Mokinių pageidavimai mokytojui ir jų psichologinis pagrindimas. Mokinių pageidavimai mokytojui ir jų psichologinis pagrindimas. Netinkamo elgesio tikslai, asmeninės logikos vaidmuo elgesiui Pedagoginis bendradarbiavimas susidūrus su mokinių netinkamu elgesiu. Amžiaus tarpsnių bendravimo pedagogika. Suaugusiųjų ir paauglių bendravimo ypatumai – sėkmės ir nesėkmės. Neigiami vertinimai bausmės ir asmenybės formavimasis. Kai kurie bendravimo su asocialiais paaugliais ypatumai. Socialinė baimė. Mokinių pasiekimo baimė. Atskirų mokinių tipų bendravimo ypatumai. Socialinio suvokimo klaidos. Baimė, savęs vertinimas ir elgesys. Neverbalinis bendravimas. Kalbėjimas ir klausymasis. Jaunojo mokytojo pedagoginio bendravimo sunkumai arba klaidos. Konfliktai ir jų sprendimas. Poreikis bendrauti. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai ir jų ugdymas.
  Pedagogika, konspektas(28 puslapiai)
  2005-06-20
Puslapyje rodyti po