Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinių paslaugų administravimas (10)

  Socialinių paslaugų rinkos tyrimai. Tolydi žmogaus socialinė raida: prielaidos ir koncepcija. Kitos koncepcijos bei požiūriai į žmogaus socialinė raidą. Bendrybės ir skirtumai. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos tendencijos Lietuvoje. Žmogaus socialinė raida transformacijų laikotarpiu.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (11)

  Teoriniai socialinio darbo modeliai. Humanistinės – egzistencinės socialinio darbo metodologinės nuostatos. Sisteminis socialinis darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Krizės intervencijos modelis.
  Administracinė teisė, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (12)

  Socialinės teisės Europos sąjungoje. Europos sąjungos teisė ir socialinės teisės. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija. Europos tarybos 1961 m. Socialinė chartija ir 1996 m. Socialinė chartija. Europos socialinių teisių komitetas. Europos socialinė chartija ir Tarptautinis socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (13)

  Socialinis marketingas socialinių paslaugų rinkoje. Socialinio marketingo apibrėžimas. Socialinio marketingo skirtumai. Procesas ir koncepcija. Ryšys su kitomis disciplinomis. Pagrindiniai socialinio marketingo komponentai. Marketingo orientacija. Socialinio marketingo bruožai. Visuomenės informavimo apie teikiamas socialines paslaugas prasmė ir reikšmė Lietuvoje.
  Administracinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (2)

  Valstybės socialinė politika ir socialinės politikos rinka. Žmogaus socialinė raida. Valstybės socialinė politika. Visuotinės gerovės valstybė. Vakarų šalių socialinės apsaugos modeliai (marginalusis (liekamojo pobūdžio), socialinės politikos, institucinis). Išplėstinis socialinės politikos modeliavimas: penki modeliai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Vakarų šalių socialinės gerovės modeliai. Rytų Europos socialinės politikos modelis. Lietuvos socialinės politikos modelio ypatumai. Dekomodifikacija socialinėje apsaugoje. Socialinė rinkos ekonomika ir socialumo reikšmė. Socialinės apsaugos dekomodifikacijos laipsnis.
  Administracinė teisė, konspektas(19 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (3)

  Socialinių paslaugų infrastruktūra ir administruojančios institucijos. Valstybinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimo kryptis Lietuvoje. Socialinių paslaugų tinklo išvystymo vertinimas. Socialinių paslaugų infrastruktūros 2004 – 2006 metų programa.
  Administracinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (4)

  Socialinių paslaugų vykdytojai, jų veiklos sritys ir tarpusavio sąveikos. Socialinių paslaugų organizavimas: paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) socialinių paslaugų sektorius: samprata ir reikšmė. Galimybės ir būdai įtraukti NVO į socialinių paslaugų rinką. Savanoriškas darbas NVO sektoriuje. Šalies konstitucinė santvarka: demokratijos institutai. Valdžių sistema. Tiesioginė demokratija. Demokratijos konsolidacijos problema. Teisinės sistemos reforma, jos sunkumai.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (5)

  Žmogaus ir šeimos socialinės raidos ir raiškos poreikiai ir paslaugos jiems tenkinti. Esamos situacijos vertinimas. Socialinės paramos šeimai politika. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Socialinių paslaugų deinstitucionalizacija. Socialinių paslaugų sistemos efektyvumas. Socialinės paramos politikos tobulinimas. Paramos šeimai tobulinimas. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas. Socialinių programų nukentėjusiems asmenims bei socialinės rizikos grupėms rengimas ir įgyvendinimas. Pabėgėlių socialinė integracija. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams klasifikacija. Parama šeimai įvairiuose socialinės gerovė politikos modeliuose. Paramos šeimai politikos tipai.
  Administracinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (6)

  Socialinės paramos paslaugų administravimas. Socialinių paslaugų raidos apžvalga. Socialinių paslaugų katalogas. Socialinių paslaugų teikimas. Nacionalinė narkotikų prevencijos programa. Pagalba namuose ir kitos bendrosios paslaugos. Socialinės paramos koncepcija.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (7)

  Paslaugos užimtumo problemoms spręsti. Darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Lietuvos gyventojų užimtumo ypatumai. Bendrosios gyventojų užimtumo tendencijos. Teritoriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Aktyvus ieškančių darbo rėmimas. Tikslinės darbo rinkos politikos programos. Finansinės užimtumo politikos prielaidos.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (8)

  Paslaugų teikimas visuomenės sveikatingumui užtikrinti. Sveikatos apsauga iki nepriklausomybės atgavimo. Finansavimo sistemos pertvarkymai. Sveikatos priežiūros lygiai. Sveikatos apsaugos sistemos ištekliai. Sveikatos draudimas. Neįgaliųjų socialinė integracija. Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 -2012 metų programa. Gyventojų aprūpinimo ortopedijos ir kompensacine technika programa. Lietuvos invalidų reikalų tarybos veikla 2002 metais.
  Administracinė teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų administravimas (9)

  Saugios socialinės ir natūralios aplinkos formavimas ir šio paslaugų segmento plėtojimas. Teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Institucinė teisinės sistemos reforma. Žmogaus teisių apsauga. Nusikalstamumas: kontrolė ir prevencijos perspektyvos.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Socialinių paslaugų samprata. Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos

  Socialinių paslaugų samprata. Socialinės paslaugos. Socialinis darbuotojas. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas. Pagrindinės socialinių paslaugų funkcijos. Galutinis socialinių paslaugų tikslas. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Pagalbos namuose gavėjai. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos bendrosios paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Nestacionari globos įstaiga. Stacionari globos įstaiga. Dienos globos įstaigos. Bendruomenės globos įstaigos. Reabilitacijos įstaigos. Reabilitacijos įstaigos žmonėms su negalia. Reabilitacijos įstaigos rizikos grupių asmenims. Laikino gyvenimo įstaigos.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2007-09-10
 • Socialinių tyrimų metodologija

  Socialinių tyrimų metodai. Tyrimo požiūrio pasirinkimas. Tyrimo strategija. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinių tyrimų duomenys. Tyrimo projektai. Patikimumas (reliability). Tikrumas, pagrįstumas, validumas (validity). Reprezentatyvumas (generalizability). Imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizės procesas.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2006-01-27
 • Socializacija

  Socializacijos samprata. Socializacijos procesas. Socializacijos agentai. Resocializacija. Socializacijos teorijos.
  Sociologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Socializacija (2)

  Socializacijos samprata. Vaikystės reikšmė. Jaunystė. Branda. Senatvė. Socializacijos tipai ir agentai.
  Sociologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-24
 • Socializacija (5)

  Bendroji dalis. Socializacija. Intelektas. Kodėl mes bendraujame arba kodėl aš negaliu būti vienas? Kai kurių mano gestų reikšmės.
  Socialinė psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2007-11-13
 • Socializacija (7)

  Socializacijos samprata. Feraliniai žmonės. Vaikystės reikšmė. Du pasauliai. Jaunyste. Branda. Senatve. Socializacijos tipai ir agentai.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socialumas

  Aplinkos ir žmogaus ryšys. Poreikis bendrauti. Socialumas. Socialinė izoliacija.
  Sociologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-09-27
 • Socioedukacinės veiklos metodologiniai aspektai

  Socioedukacinės veiklos metodologiniai aspektai. Socioedukacinės veiklos samprata. Bendruomenės darbuotojo veiklos procesas. Darbo bendruomenėje proceso lygmenys ir uždaviniai. Socioedukacinės veiklos bendruomenėje kryptys. Sociokultūrinės ir socioedukacinės veiklos ypatumai. Socioedukacinės veiklos bendruomenėje kryptys. Veiklos bendruomenėje programos.
  Pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-23
Puslapyje rodyti po