Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokomoji kompiuterinė programa "Crocodile technology"

  Bendroji informacija apie programą. Programos paskirtis. Minimalūs reikalavimai techninei bei sisteminei kompiuterio įrangai. Programos paleidimas ir baigimas. Programos struktūra ir valdymo galimybės. Bendrieji naudojimosi programa nurodymai. Darbas su grafikais.
  Programos, konspektas(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Mokslas. Taikomieji tyrimai

  Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo klasifikacija. Mokslo sritys ir kryptys. Mokslo raidos etapai. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Viduramžių mokslas. Mokslas renesanso laikotarpiu ir XVII amžiuje. XVIII - XIX amžiaus mokslas. XX amžiaus mokslas. Moksliniai tyrimai. Taikomieji tyrimai: jų paskirtis, pobūdis ir atlikimo tvarka. Tyrimo principai. Tyrimų tipai. Eksperimentiniai ir neeksperimentiniai tyrimai. Tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas ir hipotezė. Tiriamos grupės (imtis). Tikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Tyrimo duomenys: Duomenų rinkimo procedūros ir priemonės.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-09
 • Mokslinio pranešimo struktūra ir ruošimas

  Mokslinio pranešimo struktūra. Įvadas. Dėstymas. Pasirengimas pranešimui. Pranešimo pateikties rengimas kompiuteriu.
  Mokslinė metodologija, konspektas(8 puslapiai)
  2012-02-23
 • Mokslinis ir kasdieninis žinojimas. Pažinimo procesas

  Pažinimo samprata. Pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo samprata. Mokslo prielaidos ir funkcijos. Mokslo klasifikacija. Tyrimai. Moksliniai tyrimai. Mokslinio metodo žingsniai. Tyrimo samprata. Tyrimo eiga. Tyrimo tipai. Tyrimo duomenų šaltiniai. Informacijos šaltiniai. Specialūs tyrimo duomenų šaltiniai. Tyrimo tipai ir jų tyrimo objektai. Duomenų rūšys. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Tyrimų etika. Etikos problemos. Taikomųjų tyrimų metodologija ir metodas. Metodologijos samprata. Terminai. Tyrimo procesas. Tyrimo principai. Literatūros studijavimas. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reikalavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Anketa. Interviu. Apklausų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinių kokybinių tyrimų samprata. Imties tūris ir jo pasirinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio pasirinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai. Netikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai.
  Mokslinė metodologija, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-10
 • Mokslinis tiriamasis darbas

  Mokslinis tiriamasis darbas. Empiriniai tyrimo metodai. Stebėjimo metodas. Pokalbio metodas. Pokalbių rūšys. Pokalbio metodo privalumai. Pokalbio metodo trūkumai. Interviu metodas. Interviu paskirtis ir tikslai. Interviu rūšys. Panelinis (kartotinis) interviu. Klasifikavimas pagal procedūrą. Grupinis interviu. Daugkartinis interviu. Fokusuotas interviu. Telefoninis interviu. Interviu privalumai. Biografinis metodas. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo trūkumai. Anketinis metodas. Anketų rūšys. Anketos patikrinimas (aprobacija) ir jos patikimumas. Dokumentų analizės metodas. Dokumentų analizės metodo privalumai. Dokumentų analizės metodo trūkumai. Kontent–analizės metodas. Kontent–analizės metodo taikymo trūkumai. Pagrindiniai atvejo studijų tipai. Eksperimentas. Ekspertų vertinimo metodas. Ekspertų vertinimo trūkumas. Sociometrinis metodas. Sociometrinio metodo patikimumas. Testai.
  Mokslinė metodologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-29
 • Mokslinių tyrimų metodologija

  Mokslo samprata. Mokslo ir visuomenės sąsaja. Mokslo raidos etapai. Senovės akmens amžius, naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Antikinės dialektikos esmė. Mokslas viduramžiais, scholastikos reikšmė. Šiuolaikinio mokslo pradžia. Mokslinis pažinimas, jo skirtumai nuo kitų pažinimo formų. Mokslinis ir kasdieninis pažinimas. Objektyvios realybės pažinimo būdai. Empirinio ir teorinio pažinimo ypatumai. Tyrimo būdai. Jų klasifikacija. Mokslinio tyrimo proceso struktūra. Temos pasirinkimas. Mokslinė problema. Hipotezės samprata. Tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimas. Tyrimo planavimas ir organizavimas. Tiriamųjų imties samprata, bendri atrankos kriterijai ir jos nustatymo būdai. Tyrimo metodo samprata ir jiems keliami reikalavimai. Teoriniai metodai. Dokumentų analizės metodas. Stebėjimo metodo samprata. Mokslinis ir kasdieninis stebėjimas. Keliami reikalavimai stebėjimo metodui. Stebėjimo kintamieji. Stebėjimo registravimo rūšys. Stebėjimo būdai. Apklausa. Reikalavimai apklausos vedėjui, reikalavimai klausimams. Klausimų formos. Interviu metodas, jo paskirtis. Interviu tipai. Eksperimentiniai tyrimai. Eksperimentiniam tyrimui būtinos sąlygos. Eksperimentinių tyrimų formos. Preliminarūs tyrimai ir jų ypatumai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai, jų ypatumai. Kvazieksperimentiniai tyrimai, jų ypatumai. Eksperimentinių tyrimų rezultatų paklaidas lemiantys veiksniai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų skyriaus paskirtis. Tyrimų rezultatų aptarimo skyriaus paskirtis. Išvados. Mokslinio darbo santrauka. Kursinio darbo struktūros reikalavimai. Kursinio darbo gynimas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-02
 • Mokslinių tyrimų metodologija (3)

  Mokslinio pažinimo samprata. Mokslinio tyrimo elementų apibūdinimas. Tiesos problema pažinime. Fundamentinių,taikomųjų tyrimų,parengiamųjų darbų apibrėžtis. Mokslo metodologijos,metodo samprata. Loginiai metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji metodai:Analogija. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslo struktūra. Mokslo kalbos ir terminijos problema. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai.Tyrimo organizavimas ir trukmė. Mokslinio tyrimo proceso struktūros elementai ir jų eiliškumas tyrime. Tyrimo objekto atpažinimas. Mokslinės informacijos apie ankstesnius analogiškus tyrimus paieška ir rinkimas. Tyrimo problemos samprata. Tyrimo problemos struktūra. Tyrimų problemų rūšys. Pseudoproblemos. Tyrimo problemos iškėlimo ir formulavimo eiga. Tyrimo užduoties formulavimas. Mokslinių teiginių formulavimas. Moksliniai įrodymai ir jų rūšys. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Statistinių hipotezių samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimo samprata. Matavimo principas. Matavimo vienetas. Matavimo priemonė. Matavimo paklaidos. Matavimo etalonas. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo skalių tipai. Skalių pavyzdžiai. Socialinio matavimo proceso (sociometrija) samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimas. Bandymo eigos elementai. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Pagrindinės testų savybės. Testo validumas (informatyvumas). Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Imčių sudarymo būdai/ imties dydis (tūris) ir jo apskaičiavimo metodai. Bendra aprašomosios statistikos charakteristika. Duomenų rūšys. Klausimyno sudarymas. Bandymo duomenų gavimas ir registravimas dokumentuose. Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Pasiskirstymo funkcija. Empirinė pasiskirstymo funkcija. Duomenų padėties ir sklaidos charakteristika. Sąryšio tyrimai. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Tiesinė priklausomybė. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Parabolinė priklausomybė. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Eksponentinė priklausomybė. Koreliacija ir ryšių matai. Pirsono koreliacijos koeficientas. Koreliacija (arba koreliacijos koeficientas). Koreliacijos stiprumo interpretacija. Programos paketo "Statistica" taikymas. Programų paketo "SPSS" taikymas. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Atradimo samprata. Išradimo samprata. Mokslo teorijos samprata.
  Mokslinė metodologija, konspektas(18 puslapių)
  2010-06-08
 • Mokslo metodologija (2)

  Mokslinio pažinimo samprata. Mokslinio tyrimo elementų apibūdinimas. Tiesos problema pažinime. Fundamentinių ir taikomieji tyrimų bei parengiamųjų darbų apibrėžtis. Mokslo metodologijos, metodo samprata. Loginiai metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Empiriniai metodai. Pagrindiniai atvejo studijų tipai. Mokslinis stebėjimas nuo nemokslinio stebėjimo skiriasi tuo. Pagrindinės atvejo studijų charakteristikos. Stebėjimo metodas. Stebėjimas dalyvaujant. Duomenų patikimumas. Kaip interpretuoti stebėjimo duomenis? Metodo trūkumai. Pokalbio metodas. Pokalbio metodo tikslai ir paskirtis. Bendrieji pokalbio organizavimo reikalavimai. Pokalbio metodo trūkumai. Interviu rūšys. Klasifikavimas pagal interviu vedimo būdą ir formą. Klasifikavimas pagal apklausiamųjų subjektų tipą. Klasifikavimas pagal procedūrą. Interviu privalumai. Interviu trūkumai. Biografinis metodas. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo trūkumai. Anketų rūšys. Sudarant uždarą anketą, reikia laikytis tokių reikalavimų. Anketos patikrinimas (aprobacija) ir jos patikimumas. Pilotažinis tyrimas. Anketinės apklausos privalumai. Anketinės apklausos trūkumai. Dokumentų analizės metodas. Teisinių dokumentų analizė. Analizuodamas bet kurį juridini dokumentą, tyrėjas turi laikytis bent dviejų taisyklių. Kuo skiriasi tyrimo objekto nagrinėjimas teisės ir sociologijos požiūriu. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Kontent-analizės metodas. Taigi kontent-analizė taikoma. Metodo taikymo privalumai. Trūkumai. Eksperimentas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimento privalumai. Ekspertų vertinimo metodas. Aptarsime Delfų metodo privalumus ir trūkumus. Metodo privalumai. Sociometrinis metodas. Sociometrinio metodo patikimumas. Testai. Formuluojant testo teiginius, naudinga laikytis tokių taisyklių. Mokslo struktūra. Mokslo kalbos ir terminologijos problemos. Mokslinio tyrimo procesas. Tyrimo problemos pagrindimas. Tyrimo problema. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo tikslu gali būti naujų žinių gavimas apie. Tyrimo uždavinių tipai. Tyrimo hipotezės. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Tyrimo organizavimas ir jo trukmė. Kiekybinis tyrimas. Apžvalginis tyrimas. Įvertinimo tyrimai. Tradicinę įvertinimo tyrimo strategiją sudaro keturios fazės. Delfų metodas. Metodologinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Veiklos srities tyrimas. Etnografinis tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Etnometodologinis tyrimas. Istorinis tyrimas. Atvejo tyrimas. Grupinis interviu. Mišrus tyrimų metodas - trianguliacija. Trumpalaikiai tyrimai. Tendencijų tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikių tyrimų trūkumai. Mokslinio tyrimo proceso struktūros elementai ir jų eiliškumas tyrime. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo objekto atpažinimas. Tyrimo objektas ir tyrimo dalykas. Mokslinės informacijos apie ankstesnius analogiškus tyrimus paieška ir rinkimas. Tyrimo problemos samprata. Tyrimo problemos struktūra. Tyrimo problemų tipai. Mišrus – numato dviejų tipų derinimą. Tyrimo problemų rūšys. Pseudoproblemos. Tyrimo problemos iškėlimo ir formulavimo eiga. Tyrimo užduoties formulavimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo uždavinių tipai. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių rūšys. Reikalavimai hipotezėms. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Reikalavimai hipotezėms. Statistinių hipotezių samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimo samprata. Skalių metodai. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Testavimas. Pagrindinės testų savybės. Formuluojant testo teiginius, naudinga laikytis tokių taisyklių. Testo validumas (informatyvumas). Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Puokštinė (kekių) atranka. Imčių sudarymo būdai. Tikslinė ir teorinė atranka. Tikslinė atranka. Specialusis tikslinės atrankos. Tikimybinė atranka. Paprastoji atsitiktinė atranka. Sluoksniuotoji atsitiktinė atranka. Puokštinė (kekių) atranka. Imties dydis (tūris) ir jo apskaičiavimo metodai. Puokštinė (kekių) atranka. Sisteminė atranka. Klausimyno sudarymas. Anketos klausimų rūšys. Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Pagrindinės informacijos analizės procedūros. Duomenų apdorojimas. Sąryšio tyrimai. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Tiesinė priklausomybė. Regresijos samprata. Regresijos tinkamumo matai. Netiesinės regresijos naudojimo atvejai. Koreliacija ir ryšių matai. Pirsono koreliacijos koeficientas. Koreliacijos matai. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui.
  Mokslinė metodologija, konspektas(46 puslapiai)
  2008-01-22
 • Mokslo metodologija (3)

  Mokslinių tyrimų metodai. Trumpalaikiai tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Istorinių duomenų analizė. Stebėjimas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Stebėjimo metodo reikalavimai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Stebėjimo procedūros. Stebėjimo faktų užrašymas. Stebėjimo formos. Dokumentų analizės metodai. Kontent–analizės metodas. Eksperimentas. Preliminariniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Natūralus eksperimentas. Vieno atvejo tyrimai. Apklausa. Apklausos klausimai. Uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Anketa. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Interviu. Anketos klausimų skalės. Ekspertų apklausa. Pokalbis.
  Mokslinė metodologija, konspektas(12 puslapių)
  2009-04-09
 • Mokslo pasiekimai mūsų gyvenime

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Pasiekimų etapai. Genų inžinerija.
  Lietuvių kalba, konspektas(1 puslapis)
  2009-05-29
 • Mokslo raidos etapai bei pažinimo proceso principai ir raida

  Pagrindiniai mokslo raidos etapai: senovės akmens amžiuje, naujajame akmens amžiuje, geležies amžiuje, viduramžiais, renesanso laikotarpiu. XVIII – XIX amžiuje, XX amžiuje. 3 mokslo pagrindiniai komponentai. Kasdienis ir mokslinis žinojimas. Objektyvios tikrovės pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-03
 • Mokslo samprata. Tyrimai

  Mokslo samprata. Mokslas. Tyrimo metodas. Mokslo prielaidos. Mokslo funkcijos. Mokslo klasifikacija. Kasdieninio pažinimo klaidos. Mokslinis tyrimas. Mokslinio tyrimo procesas ir jo struktūra. Indukcinė ir dedukcinė loginės sistemos. Socialinių tyrimų etika. Metodologija. Empirinis tyrimas. Tyrimo metodas. Hipotezė. Hipotezės gali būti. Formuluojant hipotezę reikia laikytis šių reikalavimų. Tyrimo principai. Temos pasirinkimas. Literatūros studijavimas. Pasiruošimas tyrimui. Tyrimo objektas. Tyrimo plano sudarymas. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų samprata. Atvejo studija. Atvejo studijos tipai. Atvejo studijų charakteristikos. Atvejo studijos ir apibendrinimas. Etnografija. Pagrindiniai etnografinio požiūrio bruožai. Graunded teorija. Dokumentų analizės metodai. Analizės techniką sudaro šie veiksmai. Tyrimo metodai laiko trukmės atžvilgiu (edukologiniai). Edukologinių tyrimų metodai. Eksperimentas. Interviu. Ilgalaikių tyriimų privalumai ir trūkumai. Stebėjimas. Stebėjimas turi. Stebėjimo formos. Eksperimentas. Kvazieksperimentiniai tyrimai. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimentinė sistema. Apklausa: reikalavimai klausimams, klausimų paruošimo rekomendacijos, bendrieji anketos reikalavimai. Bendrieji anketos reikalavimai. Anketos klausimų rekomendacijos. Anketos klausimų skalės. Anketos / klausimų lapo patikrinimas. Sociometrinė apklausa. Testo procedūra. Neriboti ir riboti pasirinkimai. Sociometrinių pasirinkimų kriterijai.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-29
 • Mokslo tiriamasis darbas

  Mokslinių tiriamųjų darbų aktualumas ir rūšys. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų pateikimo formos. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų ir išvadų formulavimas. Mokslinė ir techninė informacija. Informacijos rūšys. Klasikiniai mokslinės informacijos šaltiniai. Kompiuterių ir INTERNETo įtaka mokslinės techninės informacijos kaupimui, apdorojimui ir platinimui. Naujų technologijų problemos. Mokslinės techninės informacijos įstaigos, jų teikiamos paslaugos. Informacijos klasifikavimas. Abėcėliniai ir sisteminiai katalogai. Mokslinio tyrimo procesas. Žinių ir literatūros studijavimas. Mokslinio tyrimo darbų planavimas ir organizavimas. Mokslinės-techninės kūrybos metodai. Patentotyra Lietuvoje. Mokslinio tiriamojo darbo eksperimentinė dalis ir eksperimentų apdorojimas. Mokslinių darbų rengimas. Pagrindiniai elementai sudarantys mokslinį straipsnį. Mokslinės konferencijos ir seminarai. Mokslinių pranešimų ruošimas. Mokslinio pranešimo elementai ir struktūra. Pranešimo skaitymas. Lietuvos mokslo sistema. Doktorantūra Lietuvoje. Lietuvos mokslo institucijos. Investicijos į mokslą. Mokslo finansavimas. Įvairūs mokslo finansavimo fondai. Mokslinių tyrimų vadybos aspektai. Mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimas. Inovacijos. Rytų Europos šalių galimybės dalyvauti Europos Sąjungos mokslinio tyrimo projektuose. Framework-6 programa. Europos technologinis bendradarbiavimas. Programa EUREKA. Mokslinių tyrimų darbų įvertinimas. Nacionalinės ir tarptautinės premijos.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-28
 • Mokslo tiriamasis darbas (2)

  Empirinis tyrimas ir tyrimo metodas. Tyrimo metodas. Literatūros studijavimas. Temos pasirinkimas. Mokslinio tyrimo procesas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo uždavinių tipai. Hipotezių rūšys. Reikalavimai hipotezėms. Informacijos rinkimo metodų klaidos. Reikalavimai, keliami duomenų apdorojimo planui. Informacijos rinkimo metodai. Pagrindiniai uždaviniai, sprendžiami renkant informaciją. Empirinių duomenų rinkimas. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikių tyrimų trūkumai. Dokumentų vertinimo kriterijai. Informacijos fiksavimo būdai dokumentuose. Dokumentų rūšys. Dokumentų analizė etapai (tradicinė). Tradicinė dokumentų analizė. Kontent analizė. Apklausa. Anketinė apklausa. Pagrindinės anketos dalys. Anketos klausimų rūšys. Atsakymų variantai. Anketinės apklausos rūšys. Anketinė apklausa paštu. Stebėjimas. Stebėjimo rūšys. Eksperimentas. Pagrindiniai eksperimentui keliami reikalavimai. Eksperimento rūšys. Laboratorinis eksperimentas. Natūralus eksperimentas. Duomenų apdorojimas ir analizė. Klaidos ir netikslumai, įtakojantys informacijos patikimumui. Pagrindinės informacijos analizės procedūros. Duomenų apdorojimas. Vidinis validumas. Išorinis validumas. Tiriamųjų atranka. Populiacijos sluoksniavimas. Nuokrypis (nukrypimas), atrenkant tiriamųjų imtį. Netikimybinė atranka. Patogioji atranka. "Sniego gniūžties" arba tinklinė atranka. Kvotų atranka. Tikslinė ir teorinė atranka. Tikimybinė atranka. Paprastoji atsitiktinė atranka. Sluoksniuotoji atsitiktinė atranka. Puokštinė (kekių) atranka. Sisteminė atranka. Kiekybiniai tyrimai. Apžvalginis tyrimas. Įvertinimo tyrimai. Poreikių įvertinimo tyrimas. Antrinė analizė. Delfų metodas. Metodologinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Veiklos srities tyrimas. Etnografinis tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Etnometodologinis tyrimas. Istorinis tyrimas. Atvejo tyrimas. Grupinis interviu. Mišrus tyrimų metodas – trianguliacija.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(29 puslapiai)
  2007-01-08
 • Molekulinė fizika (4)

  Dujos. Molekulinė medžiagos sandaros teorija. Pagrindinės sąvokos. Idealiosios dujos. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis. Temperatūra. Molekulių šiluminio judėjimo energija. Šiluminė pusiausvyra. Temperatūra. Makroskopiniai parametrai. Šiluminė pusiausvyra. Šiluminės pusiausvyros būsenos dujų molekulių vidutinė kinetinė energija. Bolcmano konstanta. Parcialiniai dujų mišinio slėgiai. Vidinė dujų energija. Dujų šiluminė talpa. Supratimas apie Maksvelo greičių pasiskirstymo dėsnį. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Dujų dėsniai. Dujų būsenos lygtis. Realiosios dujos. Van-der-Vaalso lygtis. Van-der-Vaalso izotermos. Kritinis medžiagos būvis. Termodinamikos pagrindai. Molekulinis- kinetinis ir energetinis procesų aprašymas. Vidinė energijos ir darbo ekvivalentiškumas. I termodinamikos dėsnis. II termodinamikos dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Ciklai. II termodinamikos dėsnio formuluotė. Karno ciklas. Šiluminės mašinos naudingumo koeficientas. Molekuliniai reiškiniai skysčiuose. Skysčių sandara. Molekulinis slėgis. Paviršiaus įtempimas. Reiškiniai skysčio ir kieto kūno riboje. Kapiliarumas. Garavimas. Sotieji garai. Virimas. Oro drėgmė. Kietieji kūnai. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Kietų kūnų deformacijos. Deformacijos kreivė. Kietų kūnų šiluminis plėtimasis. Kietų kūnų lydymasis ir garavimas.
  Termodinamika, konspektas(31 puslapis)
  2006-10-03
 • Molekulinė fizika ir termodinamika (3)

  Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Sistemos būsena. Termodinaminiai parametrai. Būsenos lygtis. Procesas. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Maksvelio ir Bolcmano skirstiniai. Barometrinė formulė. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius. Maksvelio skirstinys. Statistiniai molekulių greičiai. Barometrinė formulė. Bolcmano skirstinys. Bolcmano skirstinys. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molekulės laisvės laipsniai. Molekulės vieno laisvės laipsnio energija. Molekulės vidutinis lėkis ir susidūrimų dažnis. Dujų savitoji ir savitoji molinė šilumos. Adiabatinis procesas. Jo lygtis ir grafikas. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo taikymas idealiųjų dujų izoprocesams. Dujų plėtimosi darbas. Izochorinis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Cikliniai procesai. Karno ciklas. Idealiosios Karno mašinos naudingumo koeficientas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Entropija ir antrasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Pernešimo reiškiniai. Difuzija. Šilumos laidumas. Dujų klampa. Realiosios dujos. Molekulinės jėgos, molekulių sąveikos energija. Van der Valso lygtis ir jos izotermės. Realiųjų dujų izotermės.
  Termodinamika, konspektas(17 puslapių)
  2006-09-18
 • Molekulių fizika

  Medžiagos sandara. Termodinamikos dėsniai. Kietųjų kūnų savybės. Skysčių savybės. Dujų savybės.
  Kvantinė mechanika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-10
 • Moliuskai (12)

  Suskirstymas ir įvairovė. Suskirstome moliuskų tipą į klases ir nurodome atstovus. Pilvakojų moliuskų klasė. Sandara. Nurodome pagrindines moliusko kūno dalis. Sandara. Užduotis. Apibūdiname moliuskų kūno dalių, organų ar jų sistemų funkcijas. Vidinė sandara. Mityba. Kvėpavimas. Kraujotaka. Nervų sistema. Šalinimas. Dauginimasis. Užduotis. Nurodome moliuskų dauginimosi būdus ir juos apibūdiname. Pilvakojų moliuskų įvairovė. Dvigeldžių moliuskų klasė. Sandara. Mityba. Kvėpavimas. Kraujotaka. Šalinimas. Nervų sistema. Dauginimasis. Užduotis. Nurodome moliuskų dauginimosi būdus ir juos apibūdiname. Dvigeldžių moliuskų įvairovė. Galvakojų moliuskų klasė. Sandara. Užduotis. Skirtingų klasių moliuskus apibūdiname šiais požymiais. Reikšmė. Užduotis. Apibendriname moliuskų reikšmę. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Biologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-20
 • Moliuskai (4)

  Tipas Mollusca – moliuskai. Klasė Gastropoda - pilvakojai. Kilmė ir evoliucija. Kriauklė ir mantija. Judėjimas ir gyvenimo būdas. Mityba. Virškinimo sistema. Kraujotakos sistema. Nervų sistema. Jutimo organai. Šalinimo sistema. Lytinė sistema. Vystymasis. Klasė Bivalvia - dvigeldžiai. Kriauklė, mantija ir koja. Dvigeldžių mitybos evoliucija. Virškinimas. Dvigeldžių adaptacijos. Komensalai ir parazitai. Kraujo apytaka ir kvėpavimas. Šalinimas. Nervų sistema ir jutimo organai. Dauginimasis. Vystymasis. Augimas ir gyvenimo trukmė. Kriauklė. Judėjimas. Dujų apykaita. Mityba. Šalinimas. Kraujotakos sistema. Akys. Osfradijas. Fotoforai. Dauginimasis. Vystymasis.
  Zoologija, konspektas(22 puslapiai)
  2006-01-11
 • Moliuskai (5)

  Minkštakūnių klasių palyginimo lentelė. Dvigeldžiai. Pilvakojai. Galvakojai. Virškinimo sistema. Kraujotakos sistema. Kvėpavimo sistema. Nervų sistema. Dauginimosi sistema. Šalinimo sistema.
  Zoologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-16
Puslapyje rodyti po