Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lyginamoji konstitucinė teisė (4)

  I tema. Lyginamoji konstitucinė teisė – mokslas apie pasaulio valstybių konstitucinę teisę. Lyginamosios konstitucinės teisės vieta teisėtyroje. Lyginamosios konstitucinės teisės mokslo dalykas, funkcijos, metodologija. Lyginamoji analizė. Konstitucinė teisė kaip mokslas, mokymo dalykas ir teisės šaka. Lyginamoji konstitucinė teisė. Lyginamosios konstitucinės teisės metodologija. Konstitucinė teisė nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės principai ir normos, institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinė teisė kaip nacionalinės teisės šaka. Konstitucinės teisės normų ypatumai. Konstitucinės teisės normų struktūra. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisniai santykiai ir jų subjektai įvairiose pasaulio šalyse. Pasaulio valstybių konstitucinės teisės šaltinių įvairovė. Pasaulio valstybių konstitucinės teisės šaltiniai. Įstatymai. Organinis įstatymas. Paprasti įstatymai. Ypatingieji įstatymai. Parlamento reglamentai, statutai. Vykdomosios valdžios aktai. Deleguotoji įstatymleidystė. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai. Teismo precedentai. Konstitucinis paprotys. Nacionaliniai viešosios teisės susitarimai. Religiniai šaltiniai. Teisinė doktrina. Tarptautiniai teisės aktai. Lokaliniai aktai. Lyginamoji konstitucinė teisė kaip mokymo dalykas. (nesu tikra , kad sis atsakymas yra tikslus). Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Konstitucinės teisės kaip savarankiškos teisės mokslo dalies atsiradimas. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Klasikinė mokykla. Sociologinė mokykla. Realistinė mokykla. Politinė sociologinė mokykla. Konstitucinės teisės mokslas Prancūzijoje. Prancūzų konstitucinės teisės ypatumai lyginant su kitomis Vakarų Europos šalimis. Šiuolaikinio Prancūzijos konstitucinės teisės mokslo (konstitucinė teisė ir politiniai institutai) dalykas. Politinio režimo aspektai. Kai kurios Prancūzijos konstitucinės teisės doktrinos problemos. Vokiškoji konstitucinės teisės mokykla. Vokietijos valstybės organizavimo principai. Konstitucijos ir konstitucinės tikrovės santykio problema. Didžiosios Britanijos konstitucinės teisės mokslas. Formuluojamos sampratos. Konstitucinės teisės mokslui būdingas pragmatinis prakticistinis požiūris. Klasikinė" (juridinė) (vėliau – modernioji juridinė) konstitucinės teisės mokykla ir jos metodologija. Klasikinė mokykla. Sociologinė konstitucinės teisės mokykla ir jos metodologija. Sociologinė mokykla. Politologinė – sociologinė mokykla ir jos metodologija. Realistinė mokykla. Politinė sociologinė mokykla. Konstitucinės teisės mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (D.Britanija, JAV), Prancūzijoje ir Vokietijoje.Konstitucinės teisės mokslas Prancūzijoje. Prancūzų konstitucinės teisės ypatumai lyginant su kitomis Vakarų Europos šalimis. Šiuolaikinio Prancūzijos konstitucinės teisės mokslo (konstitucinė teisė ir politiniai institutai) dalykas. Politinio režimo aspektai. Kai kurios Prancūzijos konstitucinės teisės doktrinos problemos. Vokiškoji konstitucinės teisės mokykla. Vokietijos valstybės organizavimo principai. Konstitucijos ir konstitucinės tikrovės santykio problema. Didžiosios Britanijos konstitucinės teisės mokslas. Formuluojamos sampratos. Lyginamosios teisėtyros pasaulyje apžvalga. Šiuolaikiniai konstitucijos modeliai. Konstitucijos sampratų įvairovė. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijų klasifikacija. III tema. Konstitucijos apsauga. konstitucinės justicijos modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė justicija. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės justicijos modeliai pasaulyje. Konstitucinės justicijos subjektai. Konstitucinio teismo teisėjo teisinis statusas. Konstitucinio teismo sudėtis. Konstitucinės justicijos subjektų kompetencija. Konstitucinės priežiūros formos. Konstitucinė kontrolė pagal tikrinimo pobūdį. Privalomoji ir fakultatyvinė kontrolė. Subjektai, turintys teisę kreiptis į konstitucinės justicijos instituciją. Konstitucinės justicijos institucijų sprendimai, jų privalomumas. IV tema. Asmens konstitucinė teisinė padėtis. Pagrindinių teisių ir laisvių įtvirtinimas pasaulio šalių konstitucijose. Konstitucinio pagrindinių teisių instituto raida. Asmens teisinio statuso pagrindai. Pasaulio šalių teisinės sistemos ir asmens teisinis statusas. Pilietybės įvairiose pasaulio valstybėse reguliavimas. Piliečiai ir pavaldiniai. Pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės netekimas. Asmeninės teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į minties ir sąžinės laisvę. Laisvė nuo ideologinės priežiūros. Privataus gyvenimo ir komunikacijų laisvė. Judėjimo laisvė. Pilietinės teisės ir laisvės. Rinkimų teisė – apima du aspektus. Peticijų teisė. Žodžio ir spaudos laisvė. Susivienijimų teisė. Susirinkimų bei manifestacijų teisė. Teisė lygiomis stoti į valstybės tarnybą. Socialinės ekonominės teisės. Nuosavybės bei jos paveldėjimo teisė. Teisė turėti verslą. Teisė į darbą ir darbo laisvė. Teisė į poilsį. Teisė streikuoti. Teisė į sveikatos apsaugą. Teisė į mokslą bei mokslo laisvė. Socialinio aprūpinimo teisė (socialinės paramos, pensijos teisė). Teisė į būstą. Konstitucinės asmens pareigos. Konstitucinių teisių ir laisvių garantijos bei pareigų vykdymo užtikrinimo būdai. Asmens teisės ir pareigos ypatingos padėties metu. V tema. Politinės partijos ir organizacijos, kiti visuomeniniai susivienijimai pasaulio valstybėse. Politinės partijos sąvoka ir esmė. Politinių partijų funkcijos - svarbiausios veiklos kryptis. Pagal partijos vidaus struktūra. Pagal pirminių organų pobūdį. Pagal vidaus ryšio sistemą. Dalyvavimo partijos veikloje rūšys. Partinės sistemos. Atskirų šalių partinės sistemos. JAV. Didžioji Britanija. Prancūzija. Politinių partijų finansavimas. Kiti visuomeniniai susivienijimai. Visuomeninių susivienijimų teisinis statusas. Visuomeninių susivienijimų klasifikacija. Didelė reikšmė tenka masinėms visuomeninėms organizacijoms, visų pirma profesinėms sąjungoms. Verslininkų sąjungos. Agrarinės (valstiečių) sąjungos. Politinių partijų institucionalizacija. Politinių partijų ir organizacijų funkcijos ir teisinė padėtis. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Dvejų ir vienerių rūmų parlamentų pranašumai ir blogybės. Parlamentaro statusas. Parlamento vidinė struktūra.Parlamento kompetencija. Parlamento paskirtis – įstatymų leidyba. Tai įstatymų leidybos institucija. Daugiausia laiko kiekvienos šalies parlamentai ir sugaišta įstatymų leidyboje. Įgaliojimai finansų srityje. Įgaliojimai formuojant valdžios institucijas. Įgaliojimai kontrolės srityje. Teisminiai įgaliojimai. Įgaliojimai užsienio politikos srityje. Įgaliojimai gynybos ir saugumo srityje. Kitų visuomeninių susivienijimų teisinės padėties apžvalga. VI tema. Konstituciniai tiesioginės demokratijos institutai. Konstitucinis teisinis rinkimų institutas. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės principai. Rinkimų paskirtis. Rinkiminės apygardos bei apylinkės. Rinkiminė apylinkė. Rinkiminiai organai. Rinkimų organai gali būti formuojami. Rinkimų komisijos skiriasi, priklausomai nuo jų aprėpiamos teritorijos. Rinkimų komisijos ir kiti rinkimų organai gali būti. Centrinė rinkimų komisija yra sudaroma:. Rinkėjų sąrašai. Kandidatų iškėlimas ir registracija. Kandidatas gali būti iškeltas įvairiais būdais. Priešrinkiminė agitacija. Balsavimas. Rinkimų kontrolė. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Vietų paskirstymas partijos viduje. Mišrios rinkimų sistemos. Rinkimų organizavimo ir vykdymo kontrolė. Rinkimų sistemų įvairovė. Mažoritarinė rinkimų sistema: privalumai ir trūkumai. Proporcinė rinkimų sistema: privalumai ir trūkumai. Mišrioji rinkimų sistema. Rinkimų sistemų JAV, D. Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje apžvalga. Rinkimų sistema. Deputatų atšaukimo teisė. Rinkimų paskyrimas. Rinkiminių apygardų ir rinkiminių apylinkių nustatymas. Rinkimų organų (institucijų) sudarymas. Rinkėjų registracija. Kandidatų kėlimas. Rinkiminė agitacija. Balsavimas. Balsų skaičiavimas. Absoliučios daugumos mažoritarinė sistema. Kvalifikuotos daugumos mažoritarinė sistema. Rinkimai ir atšaukimo teisė. Referendumas šiuolaikinėse valstybėse. Tautos įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. VII tema. Valstybės valdžios organizavimo pagrindai. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. VIII tema. Pasaulio valstybių valdymo forma. Valstybės forma – kompleksinis konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdymo forma. Valdymo formų įvairovė pasaulyje. Monarchija šiuolaikiniame pasaulyje. Respublika: prezidentinės, parlamentinės ir mišriosios valdymo formos. JAV kaip prezidentinė respublika, VFR kaip parlamentinė respublika, Prancūzija kaip pusiau prezidentinė respublika. Mišri valdymo forma, jos ypatumai. Požymiai. Prezidento teisinis statusas. Tiesioginiai rinkimai gali vykti dviem būdais. Prezidento įgaliojimai. IX tema. Pasaulio valstybių sandaros forma. Valstybės sandaros formų įvairovė. Valstybės sandaros formų klasifikacija. Valstybės sandarą lemiantys veiksniai. Unitarinės valstybės. Administracinių teritorinių vienetų teisinė padėtis. Federacijos. Federalizmo teorijos. Federacijos subjektų teisinė padėtis. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. XIII tema. Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia. Pasaulio valstybių teismų sistemos. D.Britanijos, VFR, Prancūzijos teismų sistemos. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teisėjų konstitucinio teisinio statuso bruožai. Vietinis valdymas ir savivalda. Vietinio valdymo ypatumai. Autonomija. Vietos savivalda ir municipalinė teisė. Savivaldos institucijos pagrindiniai organai. Atstovybės. Vykdomieji organai. "Silpnas meras –taryba". "Stiprus meras – taryba". "Taryba –valdytojas". Savivaldos organų funkcijos ir jų kompetencija. Savivaldos institucijų veiklos valstybinė priežiūra.
  Konstitucinė teisė, konspektas(127 puslapiai)
  2010-10-29
 • Lyginamoji politika

  Lyginamosios politikos objektas – politika, o metodas – lyginimas. Lyginamosios politikos požiūriai. Rinkimo metodai. Palyginimo metodų rūšys. Politiniai režimai. Pasaulio politiniai režimai. Perėjimo į demokratija modelis. Valstybės apsauga. Unitarinės ir federacinės valstybės. Parlamentas. Vykdomoji valdžia valstybėje. Vykdomoji valdžia. Rinkiminės sistemos. Afrikos partinės sistemos. Amerikos kontinentas. Australija ir Okeanija. Azijos partinės sistemos. Europa. Politinis elitas. Elito konfigūracija. Politinė kultūra. Globalizacija. Centras ir periferija.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-02-08
 • Lygių galimybių ir įvairovės valdymas

  Administracijos įsakymai. Seksualinis priekabiavimas. Ką turėtų daryti darbdaviai norėdami sumažinti savo atsakomybę ieškiniuose dėl seksualinio priekabiavimo. Priemonės kurių turėtų imtis darbuotojai. Atrankos kriterijai. Įvairovės valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-08-18
 • Ligonio mokymas sergant riešo tuneliniu sindromu

  Ligos priežastys. Ligos simptomai. Gydymas ir gydymo metodai. Konservatyvus gydymas. Chirurginis gydymas. Chirurginio gydymo prognozė. Pooperacinė taktika. Komplikacijos. Įstaigos gydant riešo kanalo tunelinį sindromą. Patarimai ligoniui. Testas ligonio žinioms patikrinti.
  Ligos ir traumos, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-22
 • Likvoras: smegenų skystis

  Likvoras. Likvoro spalva. Drumstumas. Tankis. Nuosėdos. Bendras baltymas. Baltymo frakcijos smegenų skystyje. Albuminas. Feritinas. Gliukozė. Laktatas. Urea. Kalis. Chloridai. Amiloido β peptidas. Nitritai/nitratai. Interleukinas. Oligokloninė IgG. Ląstelės likvore. Leukocitai. Limfocitai. Monocitai. Neutrofilai. Eozinofilai. Ependimos ląstelės. Makrofagai. Eritrocitai. Atipinės ląstelės. Plazminės ląstelės. Arachnoendotelis. Bakterijos, virusai, grybeliai. Priedai (iliustracijos) (3psl.).
  Anatomija, konspektas(11 puslapių)
  2008-12-16
 • Limfinė sistema

  Limfa. Limfinė sistema. Limfiniai mazgeliai. Limfmazgiai. Kojos limfagyslės ir limfmazgiai. Kojos limfmazgiai. Dubens limfagyslės ir limfmazgiai. Dubens limfmazgiai. Pilvo limfagyslės ir limfmazgiai. Pilvo limfmazgiai. Krūtinės limfagyslės ir limfmazgiai. Krūtinės ląstos limfmazgiai. Rankos limfagyslės ir limfmazgiai. Rankos limfmazgiai. Galvos ir kaklo limfagyslės ir limfmazgiai. Kaklo limfmazgiai. Krūtininis limfinis latakas. Dešinysis limfinis latakas. Blužnis. Užkrūtis.
  Anatomija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-25
 • Limfinė sistema (2)

  Limfoidinė sistema. Limfoidinės sistemos reikšmė. Limfa (gr. Lympha - skaidrus skystis). Limfiniai kapiliarai. Limfagyslės. Limfmazgiai. Kaulų čiulpai. Blužnis. Tonzilės(migdolai). Ūžkrūtis arba čiobrialiaukė (thymus). T - limfocitai.
  Anatomija, konspektas(4 puslapiai)
  2010-02-09
 • Lingvistika

  Kalbotyra Romos laikais. F. De Saussure – indoeuropeistas. Natūralistų įnašas komparatyvistikon. Kalbotyra senovės Indijoje. XX (20) amžiaus kalbotyros tendencijos, tyrinėjimų sritys, kryptys ir jų atstovai. XIX (19) amžiaus kalbotyros apžvalga: svarbiausios lingvistinės mokyklos ir jų atstovai. Europietiškoji kalbotyra viduramžiais. Jaunagramatikiai. Lingvistinės geografijos mokykla. Aprašomoji graikų kalbotyra. Kalbotyros objektas. Teorinė graikų kalbotyra ir jos atstovai. Komparatyvizmas. Arabų ir hebrajų kalbų tyrinėjimai. Neolingvistika (geografinė, arealinė lingvistika). Renesanso kalbotyros uždaviniai. Nacionalinių kalbotyrų srityje ir tų uždavinių įgyvendinimas. Renesansiniai bandymai suklasifikuoti kalbas ir jų tęsinys XVIII (18) amžiuje. XVII ir XVIII (17 ir 18) amžiaus kalbotyros tendencijos. Natūralizmo ištakos ir jų atspindys kalbininkų natūralistų darbuose. Prancūzų lingvistinė mokykla: kitų sričių tyrinėtojai. Kalbos mokslo atsiradimo prielaidos. Šiuolaikinės kalbotyros sudėtinės dalys. Marizmas. Ženevos lingvistinė mokykla. V. Von Humbolto nuopelnai. Psichologizmas. "Žodžių ir daiktų" mokykla. Prancūzų lingvistinė mokykla: A. Meillet sosiūriškosios dichotomijos. Kazanės lingvistinė mokykla. Maskvos lingvistinė mokykla. Estetinis idealizmas.
  Kalbų studijos, konspektas(36 puslapiai)
  2005-09-22
 • Lipidai (2)

  Lipidai. Organizmo lipidai. Biologinė reikšmė. Lipidų klasifikacija. Riebalų rūgštys. Triacilglioceroliai. Fosfolipidai. Sfingolipidai. Steroidai. Vaškai. Lipoproteinai. Membranos. Membranų sudėtis. Skystamozaikė membranų sandara. Membranos yra asimetrinės. Membranų funkcijos.
  Cheminiai junginiai, konspektas(10 puslapių)
  2008-07-04
 • Lipidai (3)

  Biochemijos kursui. Lipidų funkcijos. Riebalų rūgščių struktūra, klasifikavimas, nomenklatūra. Lipidų virškinimas. Riebalų emulsinimas. Tulžies rūgščių struktūra, biologinis vaidmuo. Lipidus skaidantys fermentai. Trigliceridų virškinimas, rezorbcija ir resintezė. Riebalų skaidymą ir resintezę katalizuojantys fermentai. Fosfolipidų virškinimas, rezorbcija ir resintezė. Fosfolipidus skaidantys fermentai. Steridų virškinimas. Cholesterolio rezorbcija. Steridus skaidantys fermentai. Riebalinis audinys ir jo svarba lipidų apykaitai. Svarbiausiosios gamtinės riebalų rūgštys, jų struktūra, savybės. Lipolizė audiniuose. Trigiceridlipazės aktyvumo reguliavimas. Glicerolio oksidacija: reakcijų seka, energetinė vertė ir biologinė reikšmė. Riebalų rūgščių pernaša į mitochondrijas. Riebalų rūgščių oksidacija, jos energetinė vertė ir biologinė reikšmė. Sintezės reguliavimas. Riebalų rūgščių su neporiniu anglies atomų skaičiumi oksidacija. Acetoninės medžiagos: sintezė, oksidacija, nustatymo diagnostinė reikšmė. Acetil-CoA šaltiniai, pernaša pro mitochondrijų membranas. Riebalų rūgščių sintezė. Žmogaus nesočiosios riebalų rūgštys. Aktyviosios deguonies formos. Lipidų peroksidinė oksidacija. Antioksidantai. Cholesterolio sintezė, biologinis vaidmuo, sintezės reguliavimas. Lipidų pernaša. Kraujo plazmos lipoproteinai: tipai, sudėtis, struktūra. Pagrindiniai lipoproteinų lipidai ir baltymai. Chilomikronai (ChM), jų metabolizmas. Labai mažo tankio lipoproteinai (LMTL), vidutinio tankio lipoproteinai (VTL) ir jų metabolizmas. Mažo tankio lipoproteinai (MTL), jų metabolizmas. MTL receptoriai, jų susidarymas. Didelio tankio lipoproteinų (DTL) metabolizmas. "Gerasis" ir "blogasis" cholesterolis. Trigliceridų (TAG) sintezė. Fosfolipidų sintezė. Lipidai ir jų komponentai – vaistai.
  Medicina, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-24
 • Lyrikos žanrai

  Literatūros rūšys ir žanrai. Literatūros rūšys ir žanrai. Skirstymo į rūšis kriterijai. Rūšies, žanro, tipo definicijos. Lyrizmo samprata. Pagrindiniai lyrikos terminai. Lyrikos žanrai. Kanoniniai lyrikos žanrai. Strofiniai – kompoziciniai lyrikos žanrai. Situaciniai lyrikos žanrai. Juodraštiniai lyrikos žanrai. Komiškieji lyrikos žanrai. Kiti lyrikos žanrai. Figūriniai poetiniai tekstai. Lyrikos tipai, rūšys. Herbinė poezija. Artificioziniai poetiniai tekstai. Akrostichai.
  Literatūra, konspektas(40 puslapių)
  2007-06-28
 • Literatūra

  Antika. Antikinių fraziologizmų reikšmė ir kilmė. Romėnų literatūra. Renesansas. Požiūris į renesanso literatūrą. Lietuvos raštijos raida (XVI – XVIII amžiuje). Mažosios Lietuvos (Prūsijos) raštijos raida. Žodžio atrinkimas ir stilistinis jo nuspalvinimas. Barokas (XVII – XVIII amžiaus antroji pusė). Šviečiamasis amžius. Šviečiamoji literatūra Lietuvoje. Simbolizmas. Lietuviškas simbolizmas.
  Literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2006-03-28
 • Literatūra - epochos bruožai, kūriniai, kūrėjai

  Lietuvių literatūros konspektas-lentelė. Lentelė: Epocha. Pasaulinės kultūros ir literatūros kontekstas. Lietuvių kultūros kontekstas. Lietuvių raštijos tendencijos. Literatūros kūriniai ir kūrėjai.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-02-03
 • Literatūra (4)

  Lietuvių tautosaka. Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Mito ir mitologijos samprata. Antikinė literatūra. Baltų religija ir mitologija. Viduramžiai. Viduramžių pasaulėjauta. Literatūra. Dantė Aligeris. Fransua Vilonas. Atgimimas. Renesanso literatūra. Poezija. Viljamas Šekspyras. Proza. Drama. Lietuvos Renesanso raštija. Martynas Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga. Mikalojus Daukša. Barokas. Klasicizmas. Proto amžius. Literatūros bruožai. Švietimas Lietuvoje. Kristijonas Donelaitis. Romantizmas. Romantizmo atstovai. Džordžas Baironas. Robertas Bernsas. Simonas Stanevičius. Antanas Strazdas. Simonas Daukantas. Viktoras Hugo. Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Jonas Mačiulis-Maironis. Henrichas Heinė. Realizmas. Vincas Kudirka. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė/Žemaitė. Gi de Mopasanas. Drama. Vydūnas/Vilhelmas Storasta. Oskaras Fingalis Vaildas. Modernizmas. Impresionizmas. Ignas Šeinius-Jurkūnas. Vincas Krevė. Simbolizmas. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Baltrušaitis. Avangardizmas. Neoromantizmas. Balys Sruoga. Antanas Vaičiulaitis. Egzodo literatūra. Tremties ir lagerių kūryba. Jonas Biliūnas.
  Literatūra, konspektas(32 puslapiai)
  2007-03-06
 • Literatūra (5)

  Semantinės figūros: palyginimas (jo esmė, trys sudedamieji elementai, atmainos, raiškos būdai). Semantinės figūros: metaforos charakteristika (jos esmė, vienanarės, dvinarės metaforos, metaforinis epitetas, išplėstinė metafora). Semantinės figūros: metonimijos charakteristika (esmė, metoniminio reikšmės perkėlimo būdai, sinekdocha). Semantinės figūros: ironijos, hiperbolės ir litotės, antonomazijos, įasmeninimo, perifrazės charakteristika (jų esmė, sandara, atmainos, variantai). Semantinės figūros: pleonazmas, kalambūras, oksimoronas, paradoksas (jų esmė, sandara, atmainos, variantai). Semantinės figūros: alegorijos ir simbolio charakteristika. M.P. Kwiatkowskos pateikto simbolio apibrėžimo analizė. Darybinių, morfologinių ir fonetinių figūrų charakteristika. Sintaksinės figūros: visų retorinių figūrų charakteristika, kai kurių komponavimo figūrų charakteristika (inversija, paralelizmas, antitezė, kartojimas ir jo rūšys, išvardijimas). Sintaksinės figūros: kai kurių komponavimo figūrų charakteristika (asindetonas, polisindetonas, laipsniavimas, korekcija, periodas); redukcijos figūrų charakteristika (elipsė, nutylėjimas). Eilėdaros pagrindai: ritmas, metras, eilutė ir jos laužymas, pauzė ir jos rūšys, rimas ir jo rūšys. Silabotoninės eilėdaros charakteristika: jos esmė, pagrindinių dviskiemenių ir triskiemenių metrų apibūdinimas; mišrieji metrai. Silabinės eilėdaros, sinkopio (klasikinio ir neklasikinio–laisvojo) ir verlibro charakteristika. Grožinės (meninės) kalbos esmė. Literatūrinės stiliaus/stilistikos sąvokos charakteristika. Stilizacija. Aliuzija. Pastišas. Parodija. Travestija. Aleatorika. Montažas ir koliažas. Intertekstualumas. Literatūros kūrinio tematinė medžiaga ir tema. Literatūros kūrinio tematinis motyvas (jo definicija, leitmotyvo, archetipo, topo kategorijos). Literatūros kūrinio fabula ir veikėjai. Literatūros kūrinio laikas ir erdvė. Literatūros kūrinio kompozicija: apibrėžimas; vidinė kūrinio sąranga ir išorinis jo sutvarkymas; motyvacijos problema; kompozicijos formos (komponavimo modeliai). Literatūros kūrinio kompozicija: kompozicijos pasirinkimą lemiantys veiksniai; simetriška ir asimetriška, uždara ir atvira kompozicija. Kaip literatūrologė Vanda Zaborskaitė aiškina, kas yra literatūros kūrinio "idėja", "problema ir problematika". Kaip literatūrologė Vanda Zaborskaitė aiškina, kas yra literatūros kūrinio "bendroji prasmė". Literatūros žanrai, jų skyrimo kriterijai. Lyrika: jos charakteristika. Lyrinis "aš" bei jo pasireiškimo būdai (išpažintinė, manifestacinė, meditacinė, naratyvinė-pasakojamoji, invokacinė lyrika). Lyrikos žanrai: elegija, odė, idilė, epigrama, satyra, madrigalas, sonetas, eilėraštis, daina, baladė, romansas. Epinio kūrinio kalbos organizacija: pasakotojo kalba (aprašymas, pasakojimas, samprotavimas- refleksija), veikėjų kalba (tiesioginė, menamoji tiesioginė, dialogas, monologas, vidinis monologas ir kt.). Epo žanrai: herojinis epas, poema, romanas, novelė, apsakymas ir kt. Drama: vaizduojamojo pasaulio pobūdis dramoje, dramos veiksmas ir veikėjai. Dramos žanrai: tragedija, komedija, naujųjų lakų drama. Literatūros proceso periodizacijos problemos. Epochos sąvokos samprata. Literatūros srovės–krypties sąvokos charakteristika. Literatūros sąjūdžio sąvokos trumpa charakteristika. Klasicizmas. Romantizmas. Realizmas. Trumpa jų charakteristika. Konspektyvus šių modernistinių krypčių apibūdinimas: impresionizmas, simbolizmas, futurizmas, ekspresionizmas. Vienos iš jų platesnė analizė. Postmodernizmo sąvoka.
  Literatūra, konspektas(19 puslapių)
  2008-01-17
 • Literatūra (6)

  Viljamas Šekspyras. Sonetas. Johanas Volfgangas Gėtė. Adomas Mickevičius. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Kristijonas Donelaitis. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Albertas Kamiu. Antanas Škėma. Justinas Marcinkevičius. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Judita Vaičiūnaitė. Tomas Venclova. Donaldas Kajokas. Sigitas Parulskis. Antanas Vaičiulaitis. Vytautas Mačernis.
  Literatūra, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-23
 • Literatūrinės epochos

  Literatūrinės epochos. Laikmetis nuo antikos iki klasicizmo. Svarbiausi kūriniai, autoriai, jų kūryba ir epochų bruožai. Epochos. Tautosaka. Antika (1250 metai pr. Kr. – 476 metai). Homeras. Iliada. Antikos drama. Šventasis raštas. Viduramžiai (V-XV amžius). Literatūra. Dantė. Senoji Lietuvos raštija. Mikalojus Husovianas. Renesansas (XIV–XV amžius – XVI-XVII amžius). Renesanso literatūra. Frančeskas Petrarka. M. de Servantesas Saavedra. Viljemas Šekspyras. Barokas (XVI amžiaus pabaiga – XVIII amžiaus pradžia). Klasicizmas (XVIII–XIX amžius). Kristijonas Donelaitis. Šviečiamasis amžius. Racionalusis laikotarpis (XVIII amžius – XIX amžiaus pradžia). Sentimentalizmas (XVIII amžiaus vidurys – XIX amžiaus pradžia). J.V. Gėtė.
  Literatūra, konspektas(12 puslapių)
  2009-03-25
 • Literatūrologija

  Epinio kūrinio meninė kalba, jos raiška. Lyrinis subjektas poezijoje, jo raiškos įvairovė. Bendroji kūrinio sąranga. Pagrindiniai eilėtyros elementai: metras, rimas. Kūrinio emocinė raiška : meniniai raiškos būdai. Kalbos garsai. Poetinė leksika. Poetinė Sintaksė. Stilistinės figūros. Drama: meninio pasaulio savitumas dramoje. Literatūrinio stiliaus samprata. Silabinė ir silabotoninė eilėdara. Lyrikos kūrinio struktūra. Kūrinio struktūra. Kompozicija. Kūrinio laikas ir erdvė. Erdvė. Kalbinė raiška, kalbos stiliai. Didieji epikos žanrai. Sinkopis ir verlibras. Meninio kūrinio kompozicija: epikos ir lyrikos komponavimo savitumai. Meninis literatūros kūrinio vaizdas. Sintaksinė ir intonacinė eilėdara. Lyrikos ir jos vidinė logika. Smulkieji epikos žanrai. Literatūros rūšys, žanrai, žanrinės sąveikos. Liaudies dainų eilėdara. Tradicija ir novatoriškumas. Poetinė fonetika, morfologija, leksika. Simbolizmo samprata literatūroje. Poetinė sintaksė ir sintaksinės figūros. Romantizmo samprata literatūroje. Pasakotojas epiniuose žanruose. Meno periodizacijos problemiškumas. Kultūros epochų charakteristika. Būdingiausi epochų bruožai. Antika. Renesansas. Klasicizmo poetikos susiformavimas. XVIII amžiaus kultūros estetiniai bruožai. Modernistinės tendencijos. Literatūros reiškinių istorija ir tipologija. Kūrinys ir procesas. Literatūra ir kiti menai. Literatūra ir kiti menai. Koks yra žodžio ir meno ryšys? Ryšiai su kitais menais. Eilėdara: pagrindinės eilėdaros sistemos. Liaudies dainų eilėdara. Antikinė eilėdaros sistema. Sintaksinė intonacinė eilėdara. Silabinė eilėdara. Silabotoninė eilėdara. Sinkopis. Verlibras. Literatūros mokslai (literatūrologija). Objektas ir jį sudarančios disciplinos (šakos). Literatūros sąryšis su kitais menais. Ryšiai su kitais menais.
  Literatūra, konspektas(38 puslapiai)
  2009-01-23
 • Literatūros epochos

  Antika. Absurdo drama. Renesansas. Klasicizmas. Egzistencializmas. A. Kamiu. Realizmas. Č. Dikensas. Romantizmas. Švietimo literatūra. Viduramžiai.
  Literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-27
 • Literatūros epochos (2)

  Antika. Viduramžiai. Gotika. Renesansas. Barokas. Klasicizmas. Rokokas. Šviečiamoji literatūra. Sentimentalizmas. Romantizmas. Kritinis realizmas. Natūralizmas. Impresionizmas. Modernizmas. Socialistinis realizmas.
  Literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po