Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Funkcijos tyrimas (4)

  Savarankiškas darbas Nr.4. Randame funkcijos apibrėžimo sritį. Ištiriame ar funkcija lyginė ar nelyginė. Randame susikirtimo su koordinačių ašimis taškus. Ieškome didėjimo ir mažėjimo intervalų (ekstremumų). Randame funkcijos asimptotes. Braižome funkcijos grafiką.
  Matematika, uždavinys(3 puslapiai)
  2008-01-02
 • Funkcijos tyrimas (5)

  Duota funkcija. Rasti: ištirti funkciją ir nubraižyti jos grafiką. Sprendimas. Randame funkcijos ribas trūkio taške iš dešinės ir kairės. Randame funkcijos ribas apibrėžimo srities galuose. Ištiriame funkcijos lyginumą. Randame funkcijos išvestinę ir ekstremumo taškus. Randame funkcijos minimumą. Ieškome iškilumo intervalų ir persilenkimo taškų. Randame asimptotes. Funkcijos grafikas.
  Matematika, uždavinys(3 puslapiai)
  2008-01-16
 • Funkcijos tolydumas

  Funkcijos tolydumas. Teoremos. Uždaviniai. Pratimai. Atsakymai.
  Algebra, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-12-18
 • Gamybos ir planavimo uždavinys. Transporto uždavinys

  Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir tyrimas. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas grafiškai (m ≥ 3, n = 2). Dviejų apribojimų atrinkimas ir dualaus uždavinio sudarymas bei išsprendimas. Išteklių "šešėlinių" kainų nustatymas ir gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir išsprendimas (m = 3, n = 4). Išvados.
  Aprašomoji statistika, uždavinys(8 puslapiai)
  2009-05-21
 • Gamybos ir planavimo uždavinys. Transporto uždavinys (2)

  Gamybos planavimo uždavinys. Tikslo funkcija. Grafinis uždavinio sprendimas. Dualus uždavinys. Šešėlinės kainos. Transporto uždavinys. Potencialų apskaičiavimas. Baziniai kintamieji. Įvertinimų apskaičiavimas. Naujo bazinio plano sudarymas. Potencialų apskaičiavimas. Baziniai kintamieji. Įvertinimų apskaičiavimas. Naujo bazinio plano sudarymas. Potencialų apskaičiavimas. Baziniai kintamieji. Įvertinimų apskaičiavimas. Naujo bazinio plano sudarymas. Potencialų apskaičiavimas. Baziniai kintamieji. Įvertinimų apskaičiavimas.
  Finansai, uždavinys(12 puslapių)
  2009-11-24
 • Geodezija (4)

  Teodolitiniai ėjimai. Teodolitinio poligono schema. Lauko matavimų rezultatai. Darbo atlikimo tvarka. Trasos niveliavimas. Darbo atlikimo tvarka.
  Geodezija, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-04-21
 • Geologijos gręžiniai

  Užduotis 3-5. Užduočių variantai grupėms. Individualios užduotys. Jungtinis inžinerinis geologinis pjūvis: duomenys. I gręžinys, altitudė 77,5 m. II gręžinys, altitudė 75,1 m. III gręžinys, altitudė 82,6 m. Hidrogeologijos uždaviniai. Vandens pritekėjimo į pavienį tobulą gręžinį Ø273 mm iš gruntinių vandenų sluoksnio skaičiavimo shema. (Skaičiuojama pagal II- jį gręžinį). Grunto vandens dvipusio pritekėjimo į tobulą (L=50m) ištęstą tranšėja skaižiavimo shema. (Skaičiuojame pagal pjūvį greta III gręžinio).
  Geologija, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-08-26
 • Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis

  Civilinės teisės III laboratorinis darbas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Sąvoka. Rūšys. Forma. Terminai. Gyvenamųjų patalpų rūšys. Socialinio pobūdžio gyvenamosios patalpos. Sugrąžintos gyvenamosios patalpos. Kitos socialinio pobūdžio gyvenamosios patalpos. Gyvenamosios patalpos turizmo sektoriuje. Viešbučio tipo gyvenamosios patalpos. Specialiosios gyvenamosios patalpos. Kitos gyvenamosios patalpos. Uždavinys: Buto statusas. Ar ieškovė yra šeimos narė. Ieškovės versija. Atsakovo versija. Kai kurios sutarties sąlygos. Teisė nutraukti sutartį bet kuriuo metu. Teisiniai santykiai tarp nuomininko ir jo šeimos narių. Išvados.
  Civilinė teisė, uždavinys(22 puslapiai)
  2009-12-03
 • Hamiltono ciklas (2)

  Transporto uždavinys. Užduotis Nr. 1.34. Rasti trumpiausią kelią, jungiantį visus duotus taškus (trumpiausią Hamiltono ciklą). Sprendimas. Atsakymas.
  Transportas ir logistika, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-01-08
 • Hidraulika (7)

  Hidraulikos uždavinys. Duota: Betoninė užtvanka (žr. Schemą) veikiama vandens slėgio iš abiejų pusių. Užtvankos pagrindas yra laidus vandeniu ir hidrostatinis slėgis į užtvankos padą kinta proporcingai pado ilgiui (B=Σai). Betono tankis ρB=2400 kg/m3. Vandens slėgio jėgas ir betono sunkio jėgas apskaičiuojame 1 m-1 užtvankos ilgiui (b=1).Duomenys tokie: H1=18.2 m, H=17.2 m h1=2.7 m, h=2.5 m, a1=3.4 m, a2=2.1 m, a3=2.6 m. Rasti: Sudaryti vandens slėgio horizontalias ir vertikalias epiūras. Apskaičiuoti horizontalias ir vertikalias vandens slėgio jėgas ir jų pridėties taškus. Apskaičiuoti betono sunkio jėgas ir jų veikimo tiesių vietas. Apskaičiuoti užtvanką verčiančių ir palaikančių jėgų momentus apie tašką E. Apskaičiuoti: Užtvankos pastovumą apvertimui k1. Užtvankos pastovumą nustūmimui k2 (kur f=0.45). Apskaičiuoti ir nubraižyti įtempimų σ diagramą užtvankos pade.
  Mechanika, uždavinys(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Hipotezių tikrinimas

  Statistikos užduočių sprendimas: hipotezių tikrinimas. Pirma užduotis: Atrenkame geriausius 50 m bėgimo rezultatus, priklausančius 22 žmonėms. Apskaičiuosime aritmetinį vidurkį, standartinį nuokrypį, vidurkio reprezentacinę paklaidą. Duomenys pateikti lentelėje. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nuokrypis. Dispersija. Antra užduotis: Imame 5-15 asmens duomenis, tai bus pirma grupė ir 29-39 asmens duomenis, tai bus antra grupė. Duomenis pateiksime lentelėse 2 ir 3. T-testas. Trečia užduotis. Apskaičiuosime koreliacijos koeficientus. Sprendimo priėmimo taisyklė. Parametrų įverčiai. Ketvirta užduotis: Atliksime tarpgrupinę analizę Stjudento t testu tarp 50 m bėgimo pirmosios ir antrosios grupės rezultatų.
  Statistika, uždavinys(11 puslapių)
  2008-06-25
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų analizė

  Įvadas. Dėstymas. Darbo tikslas: Ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasakojimus, juos užrašyti, aprašyti daromas kalbos klaidas. Uždaviniai. Praktinė dalis. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (pasakojimai).
  Pedagogika, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-05-16
 • Ikiteisminis tyrimas (2)

  1. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika aptarkite įrodymų sampratą bei klasifikaciją baudžiamajame procese. Paaiškinkite įrodymams keliamų sąsajumo (liečiamumo) ir leistinumo reikalavimų turinį. Argumentuotai įvertinkite ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmus. Įrodymų samprata ir klasifikacija. Įrodymų sąsajumas (liečiamumas). Įrodymų leistinumas. 2. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika: aptarkite bendrąsias ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo sąlygas. Aptarkite parodymų patikrinimo vietoje sampratą, šio veiksmo tikslus ir uždavinius. Remdamiesi išdėstytu, įvertinkite ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmus minėtoje situacijoje. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Parodymų patikrinimas vietoje. 3. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika paaiškinkite laikino sulaikymo tikslus bei procedūrą: fiksavimo, terminų skaičiavimo, atlyginimo formas bei tvarką. Remdamiesi išdėstytu įvertinkite pareigūnų veiksmus: argumentuokite laikino sulaikymo teisėtumą ir pagrįstumą. 4. Remdamiesi baudžiamojo proceso teisės reikalavimais, doktrinos nuostatomis bei teismų praktika, nurodykite pakartotinės ir papildomos ekspertizės skyrimo pagrindus bei procedūras. Aptarkite gynybos galimybes (būdus) dalyvauti įrodinėjimo procese bei savarankiškai rinkti duomenis, reikšmingus nusikalstamos veikos aplinkybėms išaiškinti. Remdamiesi išdėstytu, nurodykite ir argumentuokite kasacinio teismo sprendimą.
  Baudžiamoji teisė, uždavinys(8 puslapiai)
  2009-04-05
 • Įmonės pilnoji metinė atskaitomybės forma: UAB "Kregždė"

  Užduotis. Veiklos aprašymas. 2004 m. atliktos ūkinės operacijos. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. Pelno paskirstymas. Ilgalaikis materialusis turtas. Įmonės finansinio turto pokyčiai. Rezervai. Įmonės įsipareigojimų būklė. Atidėjimai.
  Apskaita, uždavinys(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonių ekonomika (16)

  1. Kokie yra įmonės veiklos pagrindiniai ekonominiai rodikliai? 2. Pradinė įrengimų vertė – 120 000 Lt, likvidacinė vertė – 8 000 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Skaičiavimams panaudokite metų skaičiaus metodą. 3. Kokia darbo apmokėjimo forma ir sistema taikoma Jūsų įmonėje? Kokie premijavimo rodikliai ir sąlygos? 4. Nustatykite įmonės personalo poreikį. 5. Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ir geriau organizavus darbą, paslaugos atlikimo laikas sutrumpėjo 17%. Kiek paslaugų bus esant naujoms sąlygoms? 6. Parduotuvės pajamos per metus buvo 180 000 Lt. Per metus nupirkta produkcijos už 144 000 Lt, transporto išlaidos – 6 400 Lt. Produkcijos atsargų vertė metų pradžioje 2 520 Lt, o metų pabaigoje 12 032 Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? 7. Tarkime, kad p. U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą p. U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra dujų įmonės nuosavybė – už jį nei p. U, nei užsakovas nemoka. P. U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam mokama po 15 Lt už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt, kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti turi suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt ir bus naudojamas 5 metus; naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt, kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite: Įmonės pastovias metinės sąnaudas; Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų; Apskaičiuokite kintamas sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui; Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų; Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę, kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių nepasekusi patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. 8. Ataskaitinio laikotarpio parduotuvės prekių apyvarta sudaro 740 600 Lt. Praėjusio laikotarpio apyvarta 650 000 Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį kainos vidutiniškai išaugo 3,5%. Apskaičiuoti prekių apyvartos augimo tempą. 9. Didmeninėje prekyboje parduodamos prekės su 20% antkainiu, o parduotuvė gautoms prekėms prideda 24% antkainį. Parduotuvėje pirktas dviratis už 1200 Lt. Kiek už dviratį sumoka didmenininkas gamintojui? 10. Prekybos įmonė I ketvirtyje realizavo produkcijos už 1 200 tūkst. Lt produkcijos atsargos sudarė... Apskaičiuokite: vidutines I ketvirčio produkcijos atsargas. Nustatykite vienos dienos pardavimo apimtį. Apskaičiuokite produkcijos apyvartumą dienoms ir kartais. 11. Įmonės veiklos planavimas Jūsų įmonėje?
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-06-20
 • Įmonių ekonomika (4)

  Verslo vadybos neuniversitetinės studijų programos įmonių ekonomikos egzamino praktinė užduotis. Sudaryti ir užpildyti praėjusio bei planuojamo laikotarpių: Pardavimų ataskaitą; Darbo užmokesčio sąnaudų apyskaitą; Sąnaudų ataskaitą. Apskaičiuoti praėjusio bei planuojamo laikotarpių finansinį rezultatą (pelną, nuostolį) ir atlikti analizę. Apskaičiuoti atskirų prekių pelningumą, pardavimų pelningumą (bruto, neto) per praėjusį bei planuojamą laikotarpius ir atlikti analizę. Egzamino užduoties sprendimui ir analizei pasinaudoti pateiktomis lentelėmis.
  Makroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Įmonių ekonomika (7)

  Uždaviniai. 1. Įmonės ketvirto ketvirčio apyvarta sudarė 716,8 tūkst. Lt. Įmonės trečio ketvirčio apyvarta sudarė 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16 %. Išanalizuoti apyvartos vykdymą, atsižvelgiant į infliacijos lygį. 2. Apskaičiuoti faktinį ir planuojamą išlaidų lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, faktinė išlaidų suma sudaro 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %, o išlaidų suma padidės 12 %. Apskaičiuoti išlaidų lygį ir atlikti jų analizę pagal tokius duomenis. Firma svarsto ar tikslinga pirkti įrenginį ledų dozavimui. Tas įrenginys kainuos 800 000 Lt, ekonominis eksploatacijos amžius 8 metai. Metinis įplaukų, išlaidų, susijusių su ledų pardavimu, duomenys. 5. Įmonės einamųjų metų apyvarta 2600 tūks. Lt, vadybos darbuotojų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 35 žmonės, jų dalis – 58,5 % viso personalo skaičiaus. Planiniais metais įmonės prekių apyvartą planuojama padidinti 8,5 %, vadybos darbuotojų darbo našumas numatomas 5 % didesnis, o jų dalis sudarys apie 60 % viso darbuotojų skaičiaus. Apskaičiuoti įmonės darbo rodiklius planiniams metams. Skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Apskaičiuokite kokio bendrojo pelno gali tikėtis verslo įmonė, jei ji žada parduoti per mėnesį 50 vnt virtuvės komplektų po 150 Lt/vnt ir 30 vnt prieškambario baldų po 1 000 Lt/vnt. Virtuvės ir prieškambarių baldų vidutinės kintamosios išlaidos atitinkamai sudaro 800 Lt ir 400 Lt, o bendrosios pastoviosios išlaidos sudaro 28 000 Lt per metus. Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planinius darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. 9. Nustatyti cukraus mažmeninę kainą. Cukrinių runkelių augintojo kaina sudaro 5,8 Lt už 10 kg. Cukrinių runkelių perdirbimas cukraus įmonėje kainuoja 3,9 Lt, transportavimas ir įpakavimas – 1 Lt, didmeninio prekiautojo priedas – 0,4 Lt, mažmeninis priedas 10 % nuo didmeninio prekiautojo kainos, pridėtinės vertės mokestis 18 % nuo mažmeninės kainos. Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Įmonės pajamos per metus buvo 180 000 Lt. Per metus nupirkta prekių už 144 000 Lt, transporto išlaidos – 6 400 Lt. Atsargų vertė metų pradžioje 2 520 Lt, o metų pabaigoje 12 032 Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? Tarkime, kap p. U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą p. U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra dujų įmonės nuosavybė – už jį nei p. U, nei užsakovas nemoka. P. U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam moka po 15 Lt už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt, kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti turi suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt ir bus naudojamas 5 metus, ir naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt, kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite: Įmonės pastovias metines sąnaudas. Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite kintamąsias sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui. Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių nepasiekusi patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. Panelė J. Lapytė šeštadieniais dar dirba firmoje "Švara", kur ji moko merginas amato. Šį darbą ji laiko nepagrindiniu. Rugsėjo mėnesį jai apskaičiavo 450 Lt darbo užmokesčio. Kiek jai bus išmokėta (atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius)? Sudarykite įmonės išlaidų projektą metams. Įmonės ataskaitinių metų išlaidų dydis ir sudėtis atsispindi lentelėje. Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Papildoma užduotis. Namų darbas: Apskaičiuoti įmonės ketvirčio planines darbo užmokesčio išlaidų sąnaudas.
  Makroekonomika, uždavinys(20 puslapių)
  2006-10-12
 • Informatikos uždaviniai

  Elektroninis laikrodis rodo laiką: valandas, minutes, sekundes (h, m, s). Sudarykite programą, kuri nustatytų, kiek laiko rodys laikrodis po sekundės. Pirmos lietuviškos centų monetos išėjo 1925 metais. Tai buvo 50, 20, 10, 5, 2 ir 1 cento vertės bronzinės monetos. Duotą pinigų sumą litais ir centais (Lt, Cnt) pakeiskite nurodytomis monetomis. Skaičius sudaromas iš reikšminių ir nereikšminių (nulių) skaitmenų. Nustatykite, kiek natūraliajame keturženkliame skaičiuje yra reikšminių ir nereikšminių skaitmenų. Skaičius, sudarytas iš trijų skaitmenų, vadinamas Armstrongo skaičiumi, jei jo skaitmenų, pakeltų 3-uoju laipsniu, suma lygi pačiam skaičiui. Pvz.: 153=13+53+33. Nustatykite, ar triženklis skaičius N yra Armstrongo. Loterijos bilietą sudaro šešiaženklis numeris. Loterijoje laimi tas bilietas, kurio numerio skaitmenų suma dalosi iš 4. Nustatykite, ar loterijos bilietas yra laimingas. Nustatykite, kuriame ketvirtyje yra plokštumos taškas A(x, y)? Paskutinis knygos puslapis pažymėtas skaičiumi 1915. Kiek reikia skaitmenų knygos puslapiams sunumeruoti (numeracija pradedama nuo vieneto)? Beždžionė šeriama taip: pirmą dieną jai duodama B bananų, o kiekvieną kitą dieną P % bananų mažiau, negu ankstesnę dieną ir dar plius S bananų. Po kelių dienų ištuštės bananų dėžė, jeigu iš pradžių buvo 2,5 karto daugiau, negu sušėrė pirmą dieną? Duotas natūralusis skaičius N. Nustatykite, ar jame yra skaitmuo K. Jei yra, tai kiek kartų kartojasi duotame skaičiuje? Skaičius yra sudaromas iš reikšminių ir nereikšminių skaitmenų (nulių). Nustatykite, kiek natūraliajame skaičiuje N yra reikšminių ir nereikšminių skaičių.
  Informatika, uždavinys(8 puslapiai)
  2011-06-13
 • Integralai (3)

  Uždaviniai su sprendimais. Apskaičiuoti neapibrėžtinius integralus. Apskaičiuoti apibrėžtinius integralus. Apskaičiuoti netiesioginius integralus arba įrodyti, kad jie diverguoja. Su apibrėžtiniu integralu rasti plotą srities, apribotos duotomis kreivėmis.
  Matematika, uždavinys(3 puslapiai)
  2008-05-09
 • Investicinių projektų rodikliai

  Užduotis: Rasti investicinių projektų rodiklius. Investicija. Įplaukos už realizuotą produkciją. Eksploatacinės išlaidos be palūkanų ir amortizacinių atskaitymų. Naudojimo trukmė. Palūkanų norma.
  Finansai, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-11-25
Puslapyje rodyti po