Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (55)

  4 uždaviniai. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti: Faktiškai dirbtų dienų skaičių. Faktiškai apmokėtų žmogaus valandų skaičių. Vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių. Vidutinį valandos, dienos ir ketvirčio išdirbius. Įmonės ceche dirbo 25 staklės, iš jų viena pamaina 10, o dviem – 15. Apskaičiuoti: staklių darbo pamainumo ir pamainos režimo panaudojimo koeficientus. Padaryti išvadas. Yra dviejų mėnesių produkcijos gamybos ir darbo laiko sąnaudų duomenys. Apskaičiuoti: Individualius ir bendrąjį darbo našumo (darbo imlumo) indeksus. Paaiškinti ekonominę prasmę. "N" (pramonės, statybos, prekybos, paslaugų) įmonės ekonominės būklės tyrimas.
  Statistika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-05-07
 • Statistika (70)

  10 šratinukų yra paruošti dažymui ir sudėti paeiliui. Atsitiktinai parenkant du iš jų nudažė geltonai, 3 – mėlynai ir 5 – raudonai. Kokia tikimybė, kad šratinukai, nudažyti vienoda spalva, yra greta vienas kito? Iš 15 išleistų knygų 5 yra brokuotos. Kokia tikimybė, kad iš atsitiktinai paimtų 6 knygų 4 yra brokuotos? Pavasarį buvo susodinta 400 tulpių svogūnėlių. Tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį išdygs viena tulpė yra lygi 0,004. Kokia tikimybė, kad per tam tikrą laikotarpį išdygs nuo 4 iki 6 tulpių, kai įvykiai yra nepriklausomi? Gamykloje, gaminančioje skėčius, aukščiausią kokybę atitinka 85 procentai produkcijos. Kokia tikimybė, kad iš 800 šios gamyklos skėčių aukščiausios kokybės yra ne mažiau kaip 600? Turime duomenis apie 30 žmonių per vakarą kazino praloštų pinigų sumas (Lt): 200; 385; 330; 275; 340; 125; 259; 432; 375; 362; 252; 309; 238; 284; 130; 310; 335; 254; 335; 202; 390; 381; 305; 455; 305; 520; 405; 516; 425; 448. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą. Santuokų skaičius Lietuvoje 2007 m.: Užrašykite statistinę bei variacinę eilutes. Sugrupuokite duomenis. Užrašykite intervalinių dažnių lentelę. Nubrėžkite dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę bei histogramą. Apskaičiuokite duomenų padėties, sklaidos bei dažnių skirstinių charakteristikas. Pavaizduokite duomenis grafiškai.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2009-10-13
 • Statistika (71)

  3 variantas. Iš 11 paeiliui sudėtų geometrinių figūrų, atsitiktinai parenkant figūras, dvi iš jų nuspalvino mėlyna spalva, 4 – geltona spalva ir 5 – raudona spalva. Kokia tikimybė, kad geometrinės figūros, nuspalvintos vienoda spalva, yra greta viena kitos? Iš 20 vynuogių kekėje esančių uogų 6 yra sugedusios. Kokia tikimybė, kad iš atsitiktinai paimtų 8 vynuogių uogų 5 yra sugedusios? Skelbimas: "Greitai renku tekstus. Per valandą galiu surinkti 1000 žodžių. Tikimybė, kad padarysiu klaidą yra lygi 0,002". Raskite tikimybę, kad renkant bus padaryta nuo 3 iki 6 klaidų, kai įvykiai yra nepriklausomi. 90% "Rūtos" fabriko pagamintų saldainių yra aukščiausios rūšies. Kokia tikimybė, kad iš 900 šio fabriko saldainių aukščiausios rūšies yra ne mažiau kaip 800? Turime duomenis: 52; 54; 57; 49; 63; 54; 38; 46; 49; 33; 43; 40; 29; 43; 60; 69; 54; 64; 41; 63; 44; 55; 58; 55; 41; 37; 49; 36; 43; 36; 44. Apskaičiuokite vidurkį, modą ir medianą. Atliekamas tyrimas apie akcijų išpirkimą po jų pasirašymo. Laikas fiksuojamas dienomis. Atliktų 40 stebėjimų duomenys: 38; 70; 64; 99; 55; 64; 89; 87; 65; 62; 51; 67; 70; 60; 69; 78; 39; 75; 56; 71; 81; 99; 68; 95; 86; 57; 53; 47; 50; 55; 70; 80; 98; 51; 36; 63; 66; 85; 79; 63. Užrašykite statistinę bei variacinę eilutes. Sugrupuokite duomenis. Užrašykite intervalinių dažnių lentelę. Nubrėžkite dažnių daugiakampį, sukauptųjų dažnių laužtę bei histogramą. Apskaičiuokite duomenų padėties, sklaidos bei dažnių skirstinių charakteristikas. Pavaizduokite duomenis grafiškai.
  Statistika, uždavinys(9 puslapiai)
  2009-10-19
 • Statistika (76)

  Lentelė. 1 uždavinys. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Lietuvos savivaldybėse. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgį apskaičiuoti pagal Sterdžeso formulę. Variantų išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų grupių pavadinimai ir jų savivaldybių skaičius grupėse išreikštas absoliutiniais ir santykiniais dydžiais. 2 uždavinys. N apskrities namų ūkių piniginės disponuojamos pajamos ir vartojamos. Parodyti grupių sudarymo eigą, pagal veiksnį išskiriant 5 grupes. Grupavimui ir piniginių išlaidų vidurkių skaičiavimui naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, turinčią trumpą ir aiškų pavadinimą, bei grupių pavadinimus ir jų intervalus, b) į grupes patenkančių namų ūkių skaičių. Piniginių išlaidų maistui vidurkius Lt ir jų kitimą procentais lyginant su pirma grupe. Padaryti apibendrinančias išvadas. 4 uždavinys. Apskaičiuoti planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramas. 5 uždavinys. Apskaičiuoti struktūrinius ir dinaminius santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramas. 6 uždavinys. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti. Sudaryti stulpelinę diagramą. 7 uždavinys. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, surašyti į lentelę ir juos aptarti. 8 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos ir kainos vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose 2007 metais. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 9 uždavinys. Apskaičiuoti darbo užmokesčio vidurkį, modą ir medianą Lietuvos savivaldybėse 2007 metais. Skaičiavimus atlikti darbo lentelėje, o modą ir medianą apskaičiuoti pagal formules ir surasti grafiškai. 10 uždavinys. Apskaičiuoti lapkričio mėnesio dirbusiųjų darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį ir skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 11 uždavinys. Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius 1 ir 3 metų ketvirčiuose, bei 2008 metais. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį. 12 uždavinys. Apskaičiuoti bulvių savikainos vidurkį 2004 - 2007 metams ir jų dinamikos santykinius dydžius.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2010-01-07
 • Statistika (77)

  1 užduotis: sukurti 300+nr atsitiktinių skaičių lentelę turinčią normalų pasiskirstymą. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių lentelę. Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Grafinis duomenų vaizdavimas. Padėties charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. 2 užduotis: iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Grafinis duomenų vaizdavimas.
  Aprašomoji statistika, uždavinys(16 puslapių)
  2010-04-06
 • Statistika (80)

  13 uždavinys. Duota: Sviesto ir kitų pieno riebalų gamyba Lietuvoje. Apskaičiuoti pieno ir kitų pieno riebalų gamybos dinamikos analitinius rodiklius. Analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę. Nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako reiškinio kitimo kryptį. Apskaičiuoti prognozuojamą sviesto ir kitų pieno riebalų gamybos lygį artimiausiems 2 metams. Faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai. 14 uždavinys. Duota: Lietuvos pagamintų žemės ūkio produktų kiekiai ir kainos. Apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų kiekis 2007 metais palyginus su 2004 metais ir 2007 metais palyginus su 2006 metais. Bei nustatyti kiek pakitęs produktų kiekis apsprendė vertės pokytį. Išvados. 15 uždavinys. Duota: Naudojant 14 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų vertė 2007 metais palyginti su 2005 metais ir nustatyti kiek vertės pasikeitimą apsprendė. Nustatyti absoliutines vertės pokyčių sumas. Sprendimas. Išvados. 16 uždavinys. Duota: 6-o ūkio rodikliai. Apskaičiuoti kaip pasikeitė šių produktų gamyba, savikaina ir gamybos išlaidos 2007 metais, lyginant su 2005 metais ir nustatyti absoliutinį išlaidų pokytį. Sprendimas. Išvados. 17 uždavinys. Duota: 6 ūkio rodikliai. Apskaičiuoti grandininius darbo našumo indeksus. Nustatyti absoliutines darbo sąnaudų pokyčio sumas susidariusias dėl laiko našumo kitimo. Padaryti apibendrinančias išvadas. Sprendimas. Išvados. 18 uždavinys. Duota: Kaip pasikeitė darbo našumas įmonėje, jei nepakitus gamybos apimčiai bendrosios darbo laiko sąnaudos sumažėjo 12,7 procentais. Sprendimas. Išvados. 19 uždavinys. Duota: N ūkių rugių derlingumas ir įterptų trąšų kiekiai 2007 metais bei apskaičiuoti dydžiai.
  Statistika, uždavinys(13 puslapių)
  2010-09-27
 • Statistika (81)

  1 uždavinys. Lietuvos savivaldybių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2007 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgio apskaičiavimui naudoti Stendžerso formulę. Variantų išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimas ir jų intervalai; į grupes patenkančių savivaldybių skaičius išreikštas absoliutiniais ir santykiniais dydžiais (100 proc. prilyginti bendrą savivaldybių skaičių). Padaryti išvadas. 2 uždavinys. N apskrities namų ūkių piniginės pajamos ir vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam namų ūkio nariui Lt 2007 metais. Pagal grupuojamąjį požymį (veiksnį) išskirti 5 grupes. Duomenų išskirstymui po grupes ir išlaidų skirtų maistui vidurkių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę. Sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: Grupių pavadinimas ir jų intervalai; Namų ūkių skaičius grupėse ir iš viso; Piniginių išlaidų maistui grupiniai vidurkiai Lt ir jų pokyčiai procentais (100 proc. prilyginti pirmos grupės išlaidų maistui vidurkį). Lentelė turi turėti pavadinimą tiksliai nusakantį jos turinį. Suvestinė lentelė turi turėti pavadinimą ir tiksliai nustatyti jos turinį. Apibendrinti grupavimo rezultatus. 3 uždavinys. Duomenys apie 2007 m. N įmonės dirbančiuosius Pagal kiekybinį požymį (veiksnį) išskirti 3 grupes. Grupavimui ir rodiklių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę, kurios pieskiltyje išdėstyti grupes pagal kiekybinį požymį (amžių), o skiltyse grupes pagal dirbančiųjų lytį. Iš apskaičiuotų darbo lentelėje rodiklių sudaryti suvestinę lentelę turinčią tikslų pavadinimą ir: išskirtų grupių pavadinimus ir jų intervalai, į grupes patenkančių dirbančiųjų skaičius, darbo užmokesčio vidurkius litais. Apibendrinti grupavimo rezultatus. 5 uždavinys. Apskaičiuoti žieminių kviečių derlingumo plano užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibūdinti. Sudaryti linijinę ir stulpelinę diagramą. 6 ūkio žieminių kviečių derlingumas. 6 uždavinys. Apskaičiuoti studentų skaičiaus dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą. 7 uždavinys. 25 metų amžiaus studentų skaičius Lietuvos universitetuose. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius. Juos surašyti į lentelę ir apibendrinti, sudaryti stulpelinę diagramą parodančią studentų pasiskirstymą pagal studijų pakopas 2006m. ir 2007 8 uždavinys. Lietuvos namų ūkių disponuojamos pajamos 2007 metais. Apskaičiuoti struktūros ir palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sektorinę diagramą parodančią pajamų pasiskirstymą pagal jų rūšys turimose apskrityse. 9 užduotis. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009m. vasario mėnesį lyginant su sausio mėnesiu buvo planuota padidinti 12 procentų, o faktiškai te padidėjo 5 procentais. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio planas?
  Statistika, uždavinys(27 puslapiai)
  2010-09-28
 • Statistiniai skaičiavimai

  Statistiniai uždaviniai ir jų sprendimai: pažangumo pasiskirstymo eilutės, duomenų grupavimas, vidurkis, variacija, moda, mediana.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Strateginis finansų valdymas (2)

  Strateginio finansų valdymo uždaviniai egzaminui. Įmonė nori įsigyti naujus įrengimus, kainuojančius 200.000 Lt. Jie pakeistų samdomų subrangovų darbą, kuris kainuoja 45.000 Lt per metus. Įrengimai taip pat atliktų papildomus darbus, kurių vertė sudarytų 60000 Lt per metus. Įrengimų eksploatacinės išlaidos bus 30.000 Lt per metus, o jo nusidėvėjimo terminas – 4 metai. Įmonės vidutinė kapitalo kaina – 8 proc. Pelno mokesčio tarifas – 15 proc. Ar naudinga įsigyti naujus įrengimus? Sprendimas. Įmonė svarsto galimybę pradėti gaminti naują produktą. Šio asortimento gamybos įsisavinimui šiais metais reiktų investuoti 700.000 Lt ir dar 1000.000 Lt ateinančiais metais. Jau ateinančiais metais dėl projekto įgyvendinimo uždirbamas pinigų srautas padidėtų 100.000 Lt, 2012 m. - 300.000 Lt, 2013 m.– 500.000 Lt, 2014 m. – 600.000 Lt, 2015 m. – 700.000 Lt ir 2016 m. – 800.000 Lt. Ar priimtinas toks investicinis projektas, jeigu įmonės kapitalo kaina 10 proc.? Sprendimas. Miesto komunalinė įmonė turi pakeisti dalį sunkvežimių naujais. Buvo paskelbtas konkursas naujų sunkvežimių pirkimui. Gautos dvi paraiškos. Sunkvežimis A kainuoja 270.000 Lt ir pasižymi puikiomis techninėmis charakteristikomis. Jo tarnavimo laikas – 8 metai (jeigu po 4 metų bus atliktas kapitalinis remontas). Eksploatacinės išlaidos pirmus 4 metus bus po 4000 Lt. Penktais eksploatavimo metais numatoma atlikti kapitalinį remontą, kuris kainuos 20000 Lt, o šių metų eksploatacinės išlaidos siek 5000 Lt. Likusius 3 metus eksploatacinės išlaidos bus taip pat 5000 Lt per metus. Po 8 metų sunkvežimį bus galima parduoti už 30000 Lt. B sunkvežimio kaina – 240000 Lt. Eksploatacinės išlaidos pirmais metais bus 6000 Lt, po to kasmet didės po 1000 Lt. Penktais metais bus reikalingas kapitalinis remontas, kuris kainuos 30000 Lt. Po 8 metų sunkvežimį bus galima parduoti už 20000 Lt. Kuriuos sunkvežimius reiktų pasirinkti, jeigu kapitalo kaštai 12 proc.? Sprendimas.
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2010-12-20
 • Sudėtinės konstrukcijos atramų skaičiavimas

  Uždavinys: Dviejų kūnų konstrukciją veikia jėgos, išskirstyta apkrova, kurios intensyvumas q bei jėgų pora, kurios momentas M. Uždavinio tikslas – apskaičiuoti atramose atsirandančias reakcijas. Sprendimas. Išvada.
  Mechanika, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-01-17
 • Šakų ir rėžių metodas sveikaskaičiui programavimo uždaviniui spręsti

  Šakų ir rėžių metodas sveikaskaičiui programavimo uždaviniui spręsti. Išsamus uždavinio sprendimo pavyzdys.
  Programavimas, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-10-20
 • Šiluminė technika ir šiluminė energetika

  1 uždavinys: N2 dujos, kurių M masė 40 kg, pradinis slėgis P1=0,1 Mpa, t1=27oC, suspaudžiama taip kad jų tūris sumažėtų 10 kartų. Suspaudžiama pagal izotermą, adiabatę ir politropę. Nustatyti: V1 ir V2 , P2, t2 sunaudojamą suspaudimui darbą L, nuvedamą šilumos kiekį Q suspaudimo metu. Skaičiavimo duomenis sutraukti į lentelę ir duoti palyginamąjį įvertinimą. Izoterminio proceso skaičiavimai. Adiabatinis procesas. Politropės procesas. 2 uždavinys: Oras, kurio momentinis slėgis P1=0,55 Mpa, adiabatiškai plečiasi iki slėgio P2=0.035 MPa. Dėl išsiplėtimo atvėsta iki t2=-45 oC. Nustatyti pradinę oro temperatūrą t1 ir atliekamą 1 kg dujų darbą. Adiabatės oro eksponentė K=1.4. 3 uždavinys. Oro debitas matuojamas elektros kaitintuvu, pastatytu vamzdyje. Vamzdžio skersmuo d= 95 mm. Oro temperatūra prieš kaitintuvą t1=150c, už kaitintuvo t2=180c. Kaitintuvo galingumas. ∆U =0,75kW. Oro barometrinis Pb=750 mm gyvs.st. slėgis vamzdyje Pm=30 mm gyvs.st. Nustatyti praeinančio oro kiekį ir oro greitį už kaitintuvo. 4 uždavinys: Nustatyti garų parametrus dviem atvejais. 5 uždavinys. Šiltadaržių kombinatas per valandą sunaudoja Q=1,0 GJ šilumos, kurią gauna drėgno garo x=0,95 slėgio p=0.6Mpa pavidalu. Atgal gražina kondensatą, kurio tk=800c. Apskaičiuoti šiltadaržių kombinatui tiekiamo garo masę, tūrį ir garlaidžio skersmenį, jei W=45m/s. 6 uždavinys: Plokščia geležinė sienelė storio δ1=7 mm, kurios šilumos laidumo koeficientas λ1= 60 W/(m*K), iš vienos pusės apiplaunama degimo dujų temperatūros t1=8300c, o iš kitos pusės vandens, temperatūros t2=1300c. Šilumos atidavimo koeficientas nuo dujų į sienelę £1=36W/(m2*K), šilumos atidavimo koeficientas nuo sienelės vandeniui £2=3600W/(m2*K), Nustatyti šilumos perdavimo koeficientą, šilumos srautą dviem šilumos perdavimo atvejais. 7 uždavinys: Apskaičiuoti šildytuvo šildomojo paviršiaus dydį sutampančių srovių ir priešsrovių atveju, jeigu apšildoma degimo dujomis.
  Inžinerija, uždavinys(8 puslapiai)
  2007-05-16
 • Šiuolaikiniai statistikos metodai: praktinė užduotis

  Duomenys. Statistinė apžvalga. Įvertis. Bootstrap. Kernel. Integralas.
  Statistika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-10-09
 • Taikomoji matematika (13)

  Namu darbas nr.6. Užrašykite lygtį kreivės, kuri eitų per tašką (4;4) o jos bet kurio taško liestinės atkarpa esanti tarp lietimosi taško ir abscisių ašies ordinačių ašimi būtų dalinama pusiau. Materialus taškas, kurio masė m, juda tiese link centro traukdamas jį jėga, r- atstumas nuo centro. Raskite laiką per kurį taškas pasieks centrą jei jis pradės judėti, kai r=a. Raskite diferencialinės lygties su pradine sąlyga sprendinio keletą taškų šiais metodais (h=0.1): 4 taškus ketvirtosios eilės Rungės Kutos metodu; po to tęskite skaičiavimus pagal Adamso ekstrapoliacinę formulę su ketvirtosios eilės skirtumu imtinai ir raskite dar 6 taškus. Nubrėžkite gautojo sprendinio grafiką. Raskite antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygties sprendinį, tenkinantį duotas kraštines sąlygas (h=0,1). Nubrėžti gauto sprendinio grafiką. Raskite kubinį interpoliacinį splainą, tenkinantį natūralias kraštines sąlygas, funkcijai, apibūdintai reikšmių lentele. Nubraižykite jo grafiką. (Papildomai kiekviename intervale apskaičiuokite po du taškus). Raskite priklausomybę tarp x ir y mažiausių kvadratų metodu. Raskite suglodinantį spliną, tenkinantį natūralias kraštines sąlygas. Reikšmių lentelė. Raskite matricos tikrines reikšmes ir tikrinius vektorius Krylovo metodu. Raskite matricos tikrines reikšmes ir tikrinius vektorius Jakobio metodu. Į vykdykite 4 iteracijas. Lydinyje turi būti ne mažiau kaip p proc nikelio ir ne daugiau kaip q proc geležies. Lydinys sudarytas iš Ž1, Ž2 ir Ž3. Žaliavų kainos nurodytos lentelėje. Nustatyti tokią įkrovos sudėti, kad 1 kg lydinio būtų pigiausias.
  Matematika, uždavinys(21 puslapis)
  2010-12-14
 • Taikomoji matematika (14)

  5 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą a) atvirkštinės matricos metodu; b) taikydami Kramerio formules. Prekės kaina buvo didinama tris kartus atitinkamai 15 %, 5 %, 20 %. Po to ji buvo sumažinta 30 %. Keliais procentais pabrango prekė? Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Ekonominę sistemą sudaro 2 gamintojai. Jų produkcijos paklausos vektorius c=(33; 22), o gamybos technologinė matrica A. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Duotos aibės. Pilietis paėmė iš banko 20 tūkst. Lt kreditą su 20 metine palūkanų norma. Palūkanų periodas – pusė metų. Po pirmųjų metų jis grąžino 5 tūkst. Lt, o po antrųjų – dar 15 tūkst. Lt. Kokio didumo skolą pilietis turėjo po trečiųjų metų? Tarkime, kad gaminių kokybės rodiklių X ir Y koreliacinė lentelė tokia. Apskaičiuoti empirinį koreliacijos koeficientą. Parašyti dydžio Y tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį. Sprendimai.
  Matematika, uždavinys(13 puslapių)
  2011-11-05
 • Taikomoji matematika (5)

  Apskaičiuokite integralus, kurių išraiškose yra kvadratinis trinaris. Apskaičiuokite neapibrėžtinius integralus, keisdami integravimo kintamąjį. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręskite lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite matricinę lygtį.
  Matematika, uždavinys(7 puslapiai)
  2008-06-30
 • Taikomoji matematika (6)

  Apskaičiuoti determinantą. Išspręsti lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodais. Atvirkštinės matricos metodu. Kramerio metodu. Ekonominės sistemos technologinė matrica Koks turi būti gamybos planas , kad būtų patenkinta paklausa. A ir B tipų gaminių gamybai naudojama trijų rūšių žaliavos. A tipo gaminio vienam vienetui pagaminti reikia 16 kg pirmos rūšies žaliavų, 8 kg – antros rūšies žaliavų ir 5 kg trečios rūšies žaliavų. B tipo gaminiui pagaminti reikia atitinkamai 4, 7 ir 9 kg pirmos, antros ir trečios rūšies žaliavų. Atitinkamų rūšių žaliavų atsargos yra 784, 552 ir 567 kg. Pelnas, realizavus vieną A tipo rūšies gaminį, yra 12 Lt, o realizavus vieną B tipo gaminį – 18 Lt. Sudarykite šių tipų gaminių gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Kūrybinis darbas: Pateikti analizinės geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-11-25
 • Taikomoji matematika (8)

  16 variantas. Apskaičiuokite ribas. Rasti duotų funkcijų pirmos ir antros eilės diferencialus. Ištirkite funkciją ir nubrėžkite jos grafiką. Ištirkite funkcijos tolydumą, nustatykite trūkio taško rūšį. Suintegruokite. Raskite figūros, apribotos duotosiomis linijomis, plotą.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-03-31
 • Taikomoji matematika (9)

  Individualus savarankiškas darbas Nr. 2. 12 variantas. Apskaičiuokite. Sprendimas. Apskaičiuokite determinantą. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Sprendimas. Išspręskite lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sprendimas. Determinantų metodu. Patikrinimas. Atvirkštinės matricos metodu. Sudaryti gamybos planą. Sprendimas. Sudaryti gamybos planą, kurį realizavus gautume didžiausią pelną. Sprendimas. Pateikite procentų ir finansų matematikos uždavinių sprendimo pavyzdžių.
  Matematika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-05-12
 • Taikomoji mechanika (2)

  Taikomosios mechanikos uždaviniai. 1 užduotis. Ašinių jėgų ir normalinių įtempimų diagramas būtinai braižykite šalia strypo. Absoliučios deformacijos galutinį atsakymą rašykite milimetrais. 2 užduotis. Patikrinę strypo stiprumą, būtinai parašykite išvadą apie strypo stiprumą. Jeigu strypo stiprumas nepakankamas, parinkite didesnį skerspjūvį. Jeigu stiprumas pakankamas, tačiau strypo skerspjūvis neekonomiškas, parinkite ekonomišką skerspjūvį. 3 užduotis. Apskaičiuokite schemoje parodytai figūrai ploto centro koordinates. Apskaičiavę figūros ploto centro koordinates, pažymėkite centrą brėžinyje, atidėdami pasirinktu masteliu apskaičiuotas koordinačių reikšmes. 4 užduotis. 1. Nubraižykite sijos įrąžų diagramas. 2. Patikrinkite sijos stiprumą. Jeigu Jūs tikrinate sijos stiprumą, būtinai parašykite išvadą apie sijos stiprumą. Jeigu sijos stiprumas nepakankamas, parinkite didesnį skerspjūvį. Jeigu stiprumas pakankamas, tačiau sijos skerspjūvis neekonomiškas, parinkite ekonomišką skerspjūvį. 5 uždavinys. Patikrinkite plieninės kolonos stabilumą.
  Mechanika, uždavinys(9 puslapiai)
  2006-04-22
Puslapyje rodyti po