Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Uždaviniai

Uždaviniai (314 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (12)

  Uždavinių sprendimas. Jonas ledams per savaitę išleidžia 10 Lt, kad ir kiek porcijų kainuotų. Koks yra Jono ledų paklausos elastingumas? Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75 Lt, 100 Lt, 150 Lt? Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia produkto rinkos kaina? Kokiai kainai esant įmonė nutrauks gamybą? Išvados.
  Mikroekonomika, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-11-02
 • Mikroekonomika (122)

  1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 1. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Rasti: Kokie yra 60 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 108 X ir 328 Y prekių vienetus? Rasti: Kokie yra 130 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 168 X ir 288 Y prekių vienetus? 4. Rasti: Kokie yra 140 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 268 X ir 148 Y prekių vienetų ? 5. Rasti: Kokie yra 120 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 228 X ir 228 Y prekių vienetų? 6. Rasti: Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 298? 7. Rasti: Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 348? 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. Duota: Ūkininkas turi du žemės sklypus, kuriuose pasirinktinai gali auginti bulves arba runkelius. Pirmajame lauke paprastai išauga apie 198 tonų bulvių arba 298 tonų runkelių. Antrasis sklypas didesnis. Jame galima išauginti 248 tonų bulvių arba 428 tonų runkelių. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives, naudodami tą patį mastelį. 2. Rasti: Apskaičiuokite vienos tonos bulvių alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni? Kokį sprendimą patartumėte priimti ūkininkui (kuriame sklype ką auginti)? 3. Rasti: Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. runkelių galės išauginti fermeris pirmajame sklype jeigu jame augins 130 t bulvių. 4. Rasti: Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. bulvių galės išauginti fermeris antrajame sklype, jeigu jame augins 148 t runkelių? 3 uždavinys. Sandorio kaštai. Duota: Saulius pirko dėvėtą automobilį. Žinomi duomenys pateikti lentelėje. 1. Rasti: Apskaičiuokite įvykusio sandorio kaštus Sauliui. 2. Rasti: Savo žodžiais apibrėžkite, kas yra sandorio kaštai. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. Duota: Jonas, Darius, Mindaugas, Evaldas, Robertas ir Linas nori burtis į brigadą ir remontuoti butus, tačiau tokiam darbui reikalingos licencijos. Jonas už licenciją sutinka mokėti ne daugiau kaip 848 Lt, Darius – ne daugiau kaip 748 Lt, o Mindaugas – ne daugiau kaip 698 Lt, o Evaldas, Robertas ir Linas – ne daugiau kaip 598 Lt. Jeigu licencija kainuotų 548 Lt, brigadą kurtų ir kiti keturi meistrai, kurių gretas papildytų dar penki, jeigu licencijos kaina nukristų iki 518 Lt. Rasti: Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Rasti: Vyriausybė nustatė 631,33 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. 3. Rasti: Kokiai licencijos kainai esant butus galėtų remontuoti 8 asmenys? Pakomentuokite atsakymą. 4. Rasti: Kas kinta – paklausa ar paklausos kiekis – keičiantis licencijos kainai šiame uždavinyje? 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. Duota tokia duomenų lentelė: 1. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. 4. Rasti: Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto kainai. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. 1. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivę. 2. Rasti: Ko vartotojas turi atsisakyti didindamas prekės B vartojimą? Kodėl? 3. Rasti: Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. 4. Rasti: Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? 7 uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. Duota: Ijos vartojamų prekių A (varškės), B ( makaronų) ir C ( miltų) bendrieji naudingumai vartojant skirtingus prekių kiekius pateikti lentelėje. Kilogramas varškės kainuoja 240, makaronų 120 ir miltų 48 Svajonijos talerių. Ija turi 1920 talerių. 1. Rasti: Apskaičiuokite kiekvieno papildomai įsigyjamo A, B ir C prekės vieneto ribinius naudingumus bei vieno talerio, išleisto kiekvienai prekei, ribinius naudingumus. Gautus atsakymus surašykite į atitinkamus lentelės stulpelius. 1. Rasti: Pavaizduokite A, B ir C prekių TU ir MU grafiškai, pakomentuokite, kuriai prekei mažiausiai būdingas prisotinimas. 3. Rasti: Kodėl Ija nepirks dviejų A, keturių B ir trijų C prekės vienetų? 4. Rasti: Kodėl Ija nepirks penkių A, penkių B ir šešių C prekės vienetų? 5. Rasti: Padėkite Ijai išsirinkti geriausią prekių rinkinį (maksimizuoti bendrąjį naudingumą), pasirinkimą motyvuokite. Kiek šis rinkinys kainuoja? 6. Rasti: Kokią prekę ir kokį jos kiekį pirks Ija, jeigu jos pajamos padidės 30 talerių (prekės yra sveriamos, todėl gali būti perkamas ir mažesnis nei 1 kg kiekis)? 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. Duota: Įmonė gali gaminti 100 sūrių skirtingai naudojant darbo ir kapitalo išteklius, kurių kiekių kombinacijos parodytos lentelėje. 1. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? 2. Rasti: Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt/val. 3. Rasti: Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/val. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Duota: Turimi tokie duomenys apie gamybos produktyvumą esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: 1. Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). 2. Rasti: Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? 3. Rasti: Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekančiai efektyvumo? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. 4. Rasti: Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekančiai didžiausios gamybos apimties? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu. Duota: Įmonė gamina sveriamą produkciją. Nepriklausanti nuo produkcijos kiekio kaštų dalis yra 78000 Lt. Produkcijos kaina rinkoje 5600 Lt už toną. Lentelėje pateikiami duomenys apie įmonės gamybos kaštus esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: Išplėskite ir užpildykite lentelę, atskirose (dviejose) koordinaciu sistemose pavaizduokite. 2. Rasti: Kiek produkcijos vienetų turi gaminti ši įmonė, kad jos vidutiniai kintamieji gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite. 3. Rasti: Kaip kinta įmonės kaštai didėjant gamybos apimčiai? 4. Rasti: Kokiame gamybos apimties intervale įmonė gaus pelną? 5. Rasti: Kiek tonų produkcijos reikia gaminti, kad įmonės pelnas būtų maksimalus? Pavaizduokite pelno susidarymą bendrųjų ir vidutinių-ribinių dydžių grafikuose. 6. Rasti: Kokį maksimalų pelną iš viso gaus įmonė?
  Ekonomika, uždavinys(19 puslapių)
  2012-03-01
 • Mikroekonomika (33)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Gamybos kaštai. Tobuloji konkurencija. Monopolija. Paklausos ir pasiūlos elastingumas.
  Mikroekonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Mikroekonomika (37)

  Mikroekonomikos uždaviniai. Ribotumas ir pasirinkimas. Gamybos kaštai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Pelno maksimizavimas.
  Ekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-06-29
 • Mikroekonomika (38)

  Mikroekonomikos uždaviniai. Ribotumas ir pasirinkimas. Kurios sąvokos yra mikro-, o kurios makroekonominės? Alternatyvieji naujojo Universiteto stadiono statybos kaštai. 2 tema: Gamybos kaštai. Remdamiesi sąlygoje nurodyta informacija, apskaičiuokite trūkstamas kaštų reikšmes ir įrašykite į tuščias vietas pažymėtas daugtaškiais. Lentelėje yra pateikti kaštai apie monopolizuoto konkurento situaciją trumpu laikotarpiu. Užpildyti daugtaškiais pažymėtas lentelės vietas. Paklausa ir pasiūla. Jei didėja produkto paklausa, tai: Tarkime, kad firmos paklausos funkcija yra ši: kokią kainą nustatys firma prekės vienetui, parduodama 20 prekės vnt. per mėnesį? jei nustatys 500 Lt kainą, kiek firma parduos per mėnesį prekės vienetų? Koks bus prekės paklausos elastingumas, jei prekės kaina 500 Lt? kokia turėtų būti prekės kaina, kad paklausos elastingumas kainai būtų lygus 1? 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q=20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams?Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Pelno maksimizavimas. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną? Jeigu ribinis pelnas (RPel.) yra neigiamas, o gamybos apimtis Q ir toliau mažėja, tai monopolinėje rinkoje. Savo atsakymą argumentuokite žodžiais ir pavaizduokite grafiškai.
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-06-29
 • Mikroekonomika (44)

  Mikroekonomikos namų darbo uždaviniai ir sprendimai. Kavos paklausa ir pasiūla aprašomos lygtimis: QD=100-2P ir QS=-20+2P. Kai kuriose šalyse, šalčiams sunaikinus kavos plantacijas, kavos pasiūla sumažėjo – dabar bet kuria kaina jos siūloma 10 tonų mažiau. Nustatykite, remdamiesi grafikais, kokia buvo pradinė pusiausvyros kaina ir kokia ji nusistovėjo sumažėjus pasiūlai; bei kokie kavos kiekiai buvo perkami pirmu ir antru atveju? Nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives, jei žinoma, kad pasiūlos funkcija: QS=2+P, o paklausa bet kuriame taške yra vienetinio elastingumo. Taip pat žinomas pusiausvyros taškas Q=6 vnt., P=4Lt. Nubrėžkite ir paaiškinkite abejingumo kreives bei paskaičiuokite ribinio pakeitimo normą šioms prekėms. Firma prekes parduoda tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 50 Lt. Firmos kaštus apibūdina funkcijos: VC = Q² ; FC = 400 Lt.; apskaičiuokite, kiek prekių firma gamins, kad gautų maksimalų pelną. Raskite tą pelną (ar nuostolius); firmos pusiausvyrą parodykite grafike, naudodami vidutinių ir ribinių dydžių modelį. Duota bendrųjų kaštų funkcija:TC=Q³-6Q² +15Q.a) apskaičiuokite kelintą vienetą gaminant, ribiniai kaštai(MC) ir vidutiniai bendrieji kaštai(ATC) bus mažiausi. Pagal pateiktą funkciją nubrėžkite MC ir ATC kreives .
  Mikroekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-11-30
 • Mikroekonomika (57)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Pasiūla ir paklausa. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Rinkos struktūros tipai. Vartotojo elgsena.
  Mikroekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (70)

  7 variantas. 4 uždaviniai. Remdamiesi metodinėje priemonėje nurodyta literatūra paaiškinkite: a) mainų ir prekių paskirstymo efektyvumą; b) kokios sąlygos užtikrina Pareto optimumą prekių paskirstyme. 2. Rinkoje veikia 3 firmos, kurių kaštai yra vienodi, pastovūs ir lygūs 298 lt/ produkcijos vienetui. Rinkos paklausa aprašoma funkcija: P= 1800-Q. Kiek prekių firmos pateiks į rinką ir kokia kaina pardavinės, jei jos sudarytų kartelį ir rinkos paklausą pasidalintų po lygiai. Apskaičiuokite kokius pelnus gaus kiekviena firma. 3. Kavinei reikia papildomų darbuotojų. Jos paklausa darbo jėgai išreiškiama funkcija: L=10-0,2 w, kur L - darbuotojų skaičius; w- valandinis darbo užmokestis. Į skelbimą atsiliepė 7 žmonės. Norinčių dirbti pageidavimai tokie: du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 40 Lt/val.; du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 25 Lt/val.; du sutinka dirbti už nemažesnį darbo užmokestį kaip 20 Lt/val.; ir vienas sutinka dirbti už 15 Lt/val. a) nubrėžkite darbo paklausą ir pasiūlą ir nustatykite kiek darbuotojų kavinė priims ir už kokį darbo užmokestį; b) jei vyriausybė nustatė minimalų darbo užmokestį 40 Lt, nustatykite kiek tokiu atveju kavinė pasamdys darbuotojų. 4. Monopolijos paklausa: P =500 – 5 Q, ribiniai kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir lygūs 100 lt. Apskaičiuokite, parodykite grafike ir paaiškinkite: a) kiek prekių gamins, kokia kaina pardavinės ir kokį pelną gaus, jei monopolija maksimizuos pelną; b) kiek prekių gamins, kokia kaina pardavinės ir kokį pelną gaus, jei monopolija vykdys tobulą kainų diskriminaciją.
  Mikroekonomika, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-11-27
 • Mikroekonomika (71)

  1. Žinoma, kad vartotojas perka prekės 240vnt. per mėn. Jo mėnesinės pajamos yra 14400 Lt. Sumažėjus pajamoms 9000Lt., jis perka prekės 114 vnt. per mėnesį. Nustatykite nagrinėjamos prekės paklausos elastingumą pajamų atžvilgiu. Paaiškinkite, kokios kokybės yra ši prekė. Pagal kokius kriterijus nustatėte? 2. Monopolija siekia maksimalaus pelno. Jos gaminami produktai perkami pagal šia lygtimi aprašomą priklausomybę: P = 1824-12Q, o produkcijos kaštai kinta pagal lygtį: TC = 3000+24Q+48Q2. Nustatykite pelną maksimizuojančią kainą ir kiekį. Pateikite monopolijos pasirinkimą grafiškai bendrųjų ir vidutinių dydžių modeliuose. 3. Lentelėje pateikti duomenys apie apelsinų pardavimų apimtis. Apskaičiuokite elastingumo koeficientus, užrašykite paklausos lygtį. Išveskite pasiūlos lygtį žinodami, kad kainos lieka tokios pat, o pasiūlos kiekis kinta atitinkamai 3600, 2100, 600, -300. Raskite pusiausvyros kainą ir kiekį, nubrėžkite grafikus.
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2007-12-13
 • Mikroekonomika (8)

  Ekonomikos teorijos egzamino užduotys iš mikroekonomikos. Paklausos ir pasiūlos kreivės. Rinkos pusiausvyros grafinis vaizdavimas. Firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Paklausos elastingumas. Monopolinė rinka. Monopolinės firmos bendrieji ir ribiniai kaštai. Investicijos. Pelno grafikas.
  Makroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Mikroekonomika (81)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos (visuminė) paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimalizavimas trumpuoju laikotarpiu.
  Mikroekonomika, uždavinys(9 puslapiai)
  2008-05-06
 • Mikroekonomika (83)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Ribotumas ir pasirinkimas. Sandorio kaštai. Rinkos (visuminė) paklausa. Rinkos pusiausvyra. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Ribinė pakeitimo norma. Gamybos efektyvumas. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Darbas iliustruotas grafikais (6).
  Mikroekonomika, uždavinys(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Mikroekonomika (91)

  Ekonomikos teorija ir ekonomikos tikslai. Yra pateiktos žemės riešutų ir kviečių gamybos alternatyvos. Nubraižyti galimybių kreivę ir užrašyti lygtį. Paklausa pasiūla. Firmos paklausos funkcija p=2000 – 50q. Per mėnesį firma parduoda 20 prekės vienetų. Nustatyti pardavimo kainą. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Esant pradinei prekės kainai už vienetą 120Lt, paklausos apimtis buvo 750 vnt. Sumažėjus kainai už vienetą iki 105Lt, paklausos apimtis padidėjo iki 900vnt. Koks paklausos elastingumas? Naudingumo teorija ir vartotojo elgsena. Užpildykite lentelę. Firma ir produkcijos kaštai. Užpildyti lentelę. Firmos elgsena tobulos konkurencijos rinkoje. Nustatyti maksimalų firmos pelną, esant rinkos kainai 50lt. Monopolija ir monopsonija. Duota trumpojo laikotarpio kaštų lentelė. Netobulos konkurencijos rinka. Tc=500+20q rasti pelną, kai p=25lt gaminant 120vnt. Kokiai kainai esant firma stabdys gamybą? Palūkanos ir pelnas. Apskaičiuoti kiek banke bus pinigų po 6 metų, jeigu po 1 metų įnešite 100lt, dar po 2 metų – 80lt, dar po 3 metų – 200lt, palūkanų norma – 5%. Gamybos veiksnių rinkos ir jų ypatybės. Fermeris, kuris verčiasi sodininkyste derliui nuimti samdo studentus. Vieno kg obuolių kaina rinkoje – 1lt. Studentui pagal sutartį reikia mokėti 100lt. Nustatyti, kiek galima samdyti darbuotojų.
  Mikroekonomika, uždavinys(10 puslapių)
  2008-11-28
 • Mikroekonomika (92)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Kokie yra 5 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 6X ir 29Y prekių vienetus? Kokie yra 15 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 11X ir 25Y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 26? Kokie yra 8 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 21X ir 11Y prekių vienetų? Kokie yra 2 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 6X ir 29Y prekių vienetai? Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai Y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 31 vieneto? Ribotumas ir pasirinkimas - 2. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives. Apskaičiuokite vienos tonos grūdinių kultūrų alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni?. Sandorio kaštai. Rasti: Apskaičiuokite sandorio (prekės įsigijimo) kaštus. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne? Rinkos (visuminė) paklausa. Rasti: Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Vyriausybė nustatė 601 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. Rinkos pusiausvyra Rasti: Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį rinkoje. Pavaizduokite rinkos pusiausvyrą grafiškai. Elastingumo koeficientas taške ir intervale. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto kainai. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainų atžvilgiu taškuose A, B ir C (EABd) bei intervalų vidurio taškuose (Ed). Užpildykite lentelę. Pastaba: elastingumo koeficientų skaičiavimus pateikite po lentele. Koeficientų reikšmes rašykite su "+/-" ženklais ir dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Pakomentuokite, kaip keičiasi paklausos elastingumas judant žemyn paklausos kreive (pagal arkinio elastingumo koeficientus). Ribinė pakeitimo norma. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? Gamybos efektyvumas. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt/val.Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/val. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Rasti: Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? Kokį produkcijos kiekį siūlytumėte gaminti įmonei, atsižvelgiant į atliktą analizę? Pakomentuokite atsakymą. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Užpildykite lentelę, ATC ir MC kreives pavaizduokite grafiškai. Pastaba: po užpildyta lentele surašykite jos užpildymui naudotas formules. Kiek produkcijos vienetų įmonė turi gaminti, kad jos gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite.
  Mikroekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2008-12-01
 • Mikroekonomika (93)

  Fermeris turi 4 žemės sklypus, išsidėsčiusius ant kalvos. Kiekviename sklype jis gali auginti kviečius arba bulves. Vienok, sklypai, esantys žemiau, labiau tinka bulvėms, o sklypai, esantys aukščiau, geriau tinka kviečiams auginti. Lentelėje pateikti bulvių ir kviečių gamybos deriniai: apskaičiuokite kviečių alternatyvinę vertę ir užpildykite lentelę. Paaiškinkite kaip ir kodėl keičiasi kviečių alternatyvinė vertė. Pagal lentelės duomenis nubrėžkite gamybos galimybių kreivę ir paaiškinkite kokiais atvejais ji galėtų padidėti. Priklausomybė tarp bendrųjų kaštų ir produkcijos apimties aprašoma tokia funkcija: TC= 100Q – 1/30Q3. Apskaičiuokite ribinius kaštus, jei gamybos apimtis pirmuoju atveju 5 vienetai, antruoju – 10 vienetų ir nubrėžkite ribinių kaštų kreivę. Apskaičiuokite, kiek kompaktinių diskų išleis ir kokia kaina parduos bei kokį pelną įrašų studija kol galios autorinės teisės: Kiek bus įrašų išleidžiama, kokia kaina, kai pasibaigs autorinių teisių galiojimo laikas. nubrėžkite grafiką ir paaiškinkite. Gamintojas turį įrengimus, kurie tarnauja 10 metų ir kasmet duoda po 2000 Lt pajamų. Metinė palūkanų norma 6 procentų. Apskaičiuokite už kokią mažiausią kainą apsimoka įrengimus parduoti?
  Mikroekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2008-12-15
 • Mikroekonomikos praktinės užduotys

  Namu darbas nr. 2. Uždaviniai ir atsakymai: Įmonė, realizavusi produktą, gavo 10 mln. litų bendro pelno. Gamybos procese įmonė patyrė 6 mln. litų kaštus. Raskite įmonės normalųjį pelną ir ekonominius kaštus, jei žinoma, kad įmonė gavo 6,6 mln. litų ekonominio pelno. Sprendimas: Įmonės gamybos apimtis 60 vnt. gamybos vidutiniai kintamieji kaštai yra 40 Lt., pastovūs kaštai – 600 Lt. Kokia produkto savikaina? Sprendimas: Tarkime, kad firmos pastovūs kaštai sudaro 70 Lt, o kintami pateikti lentelėje. Užduotis: Užpildykite lentelę. Nubrėžkite fiksuotų, kintamų ir bendrų kaštų grafiką. Nubrėžkite vidutinių bendrųjų, vidutinių fiksuotų, vidutinių kintamų ir ribinių kaštų grafiką. Gamybos apimtis sudaro 80 vnt., vidutiniai kintamieji kaštai sudaro 50+5n Lt, gaminio savikaina 80+10n Lt. Kokie produkto gamybos bendrieji, pastovieji ir vidutiniai fiksuoti kaštai? Sprendimas. Įmonės, veikiančios tobulosios konkurencijos sąlygomis, gamybos bendrieji kaštai nustatomi pagal lygtį TC = 600 + 30Q-10n. Koks būtų firmos pelnas, jeigu ji gamintų 150 vienetų? Produkto rinkos kaina yra 35 Lt. Sprendimas. Pagal pateiktą grafiką nustatyti. Kada įmonė veiks pelningai. Kada pelnas bus didžiausias. Kada įmonė dirbs nuostolingai. Kam TR (bendrosios pajamos) lygios taškuose A ir B. Ką tai reiškia? Atsakymas. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks įmonė monopolininkė? Atsakymas.
  Mikroekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2010-03-01
 • Mikroekonomikos praktinės užduotys (2)

  Namu darbas nr. 1. Baldų firma gali gaminti 100 vaikų kambario baldų komplektų (A prekė) arba 80+5n virtuvės baldų komplektų (B prekė). Keletas gamybos alternatyvų pateikta lentelėje. Nubrėžti gamybos galimybių kreivę. Nurodyti keletą taškų, kuriuose esamomis sąlygomis A ir B prekių gamybos apimtis bus neįmanoma. Nurodyti, ar gamyba taškuose (atitinkamai A:B) 100:10, 60:25, 60:35, 25:85 neįmanoma, efektyvi ar neefektyvi. Atsakymas: Duota bendrovės gamybos galimybių kreivė. Nurodyti keletą taškų, kuriuose esamomis sąlygomis A ir B prekių gamybos apimtis bus neįmanoma, o taip pat kuriuose ne visi bendrovės ištekliai yra panaudojami. Atsakymas: Duoti bendrovės gamybos galimybių pasiskirstymo duomenys. Sudarykite gamybos galimybių pasiskirstymo lentelę ir paskaičiuokite, kaip sumažės A prekės gamyba, padidinus B prekės gamybą 10 vienetų, kiekvienai gamybos alternatyvai? Atsakymas. Studento turinčio mašiną, suskystintų dujų paklausą per savaitę rodo lygtis. Sprendimas. Produkto paklausą rodo lygtis. Kokios bus pardavimo pajamos, kai rinkos kaina yra 4 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai sumažėjus 25%? Sprendimas. Prekės X parduodama 1100 vnt., per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra substitutai ar komplementarios prekės. Ir kodėl? Atsakymas. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Kokios bus pardavimo pajamos, kai rinkos kaina yra 5 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus 20%? Sprendimas. Saldainių Eliza kaina sumažėjo nuo 4 iki 2 Lt, o perkamas kiekis padidėjo nuo 10 iki 15 mln. vnt. Ką galima pasakyti apie šio produkto elastingumą? Kaip pasikeitė bendrosios pajamos? Sprendimas. Parduotuvėje "Pas panelę Ievą" teletabio kainos padidėjo n%, sumažinus jo vartojimą apie 2%. Ką galima pasakyti apie šio produkto elastingumą? Paaiškinti. Sprendimas. Atsakymas.
  Mikroekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2010-03-01
 • Mokesčiai (13)

  Žemės mokestis, mokesčio tarifas. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka. 1 užduotis. Gyventojų pajamų mokesčių apskaičiavimas. Darbuotojas dirba pagal darbo sutartį ir jo darbo užmokestis (430 + 22) 452 Lt per mėnesį. Jis augina penkis vaikus iki 18 metų. Už praeito ketvirčio rezultatus darbovietė skyrė ketvirtinę 1500Lt premiją. Apskaičiuokite GPM. 2. Asmuo dirba pagal dvi sutartis. Pagal vieną darbo sutartį per mėnesį pirmoje darbovietėje gavo 1022 Lt, pagal kitą antroje darbovietėje 450 Lt. Darbuotojas pateikė prašymą dėl individualaus NPD taikymo pirmoje darbovietėje. Nepilnamečių vaikų neturi. Apskaičiuoti GPM. 3. Motina (išsituokusi) viena augina keturis vaikus. Ji užsidirba 922 Lt per mėnesį. Apskaičiuokite GPM. 4. Darbuotojas kas mėnesį uždirba 722 Lt. Jis studijuoja ir moka už mokymąsi aukštojoje mokykloje 6 MGL už vieną semestrą. Be to jis apsidraudęs savo gyvybę mišriuoju gyvybės draudimu draudimo bendrovėje ir moka kas mėnesį 40 Lt draudimo įmokas. Šeimoje auga vienas nepilnametis vaikas, žmona dirba. Apskaičiuokite metinį GPM. 5. A.Kavaliauskas yra individualios įmonės savininkas. Už 2004m. individuali įmonė uždirbo 20000Lt pelną po apmokestinimo. A.Kavaliauskas išsiima 10022Lt pelno po apmokestinimo. Apskaičiuoti GPM nuo A.Kavaliausko išimto pelno asmeninėms reikmėms. 6. Apskaičiuoti metinį pajamų mokestį. 7. Gyventoja 2004m. gavo pajamas tik iš individualios veiklos 30022Lt (iš jų 600Lt su verslo liudijimu). Gyventoja savo naudai mokėjo gyvybės draudimo įmokas po 200Lt per mėnesį. Individualioje veikloje patirta 10022Lt leidžiamų atskaitymų ir kuriems gyventojas turi juridinę galią turinčius dokumentus. Apskaičiuoti GPM ir nustatyti, kuris individualios veiklos pajamų apmokestinimo būdų – 15% ar 33% gyventojui palankesnis. 2 užduotis. Pelno mokesčio apskaičiavimas. 3 užduotis. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas. 4 užduotis. Apskaičiuokite 2004 m. ūkininko ūkio žemės mokestį. 5 užduotis. AB Rūta 2004 m. pirko dvi parduotuves: Kovo mėn. 27 d. pagal pirkimo – pardavimo sutartį iš UAB Simas įsigijo parduotuvę Klaipėdoje, Kranto g. 5 Registro įmonėje savo vardu įregistravo spalio 10 d. Mokestinė pastato vertė 150000 Lt. Rugsėjo mėn. 10 d. pagal pirkimo – pardavimo sutartį iš piliečio J.K. įsigijo parduotuvę Šiauliuose, Tako g. 4. Registro įmonėje savo vardu įregistravo spalio 10 d. Mokestinė pastato vertė 200000 Lt. Apskaičiuokite nekilnojamojo turto mokestį. Užpildykite naujai įsigyto nekilnojamojo turto deklaraciją.
  Finansai, uždavinys(13 puslapių)
  2007-12-16
 • Mokesčiai (17)

  Apibūdinti pasirinktą organizaciją, jos mokesčių sistemą, apskaičiuoti mokesčius ir parengti deklaracijas. Praktinės dalies užduotys. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis ir garantinio fondo įmokos. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Aplinkos taršos mokestis. Pateikiamos .ffdata bylos
  Finansai, uždavinys
  2009-12-17
 • Mokesčiai (19)

  1 užduotis. Apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį. Užpildyti metinę pelno mokesčio deklaraciją. 2 užduotis. Apskaičiuoti gegužės mėnesio NPD ir mokamą gyventojų pajamų mokestį gegužės mėnesį. Atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį. 2010 metais gegužės 7 dieną išmokama (1620 Lt) II dalis balandžio mėnesio darbo užmokesčio, gegužės 25 dieną (800 Lt) dalis gegužės mėnesio, birželio 7 dieną (920 Lt) II dalis gegužės mėnesio darbo užmokesčio. Augina 3 nepilnamečius vaikus. 3 užduotis. Sugrupuoti sąnaudas į leidžiamas, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus ir neleidžiamus atskaitymus Lt. 5 uždavinys. Apskaičiuoti pirkimo PVM, pardavimo PVM, PVM ataskaita. Užpildyti Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją. 6 uždavinys. Apskaičiuoti išmokamas pajamas. 7 uždavinys. Apskaičiuokite žemės mokestį. 8 uždavinys. Apskaičiuoti mokėtiną mokestį už aplinkos teršimą UAB "Rytas" ūkinei komercinei veiklai naudoja krovininį benzininį automobilį, pagamintą 2002 metais, atitinkantį EURO II reikalavimus. Pirmą ketvirtį sunaudojo 3537 l benzino. Mokestinio laikotarpio kainų indeksas 1,092. Kuro perskaičiavimo koeficientas 0,75.
  Mokesčiai, uždavinys(7 puslapiai)
  2012-02-13
Puslapyje rodyti po