Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įvairių statistinių metodų taikymas analizuojant įmonę ir kitus rodiklius

  Įvadas. Absoliutinis pokytis. Kitimo arba didėjimo/mažėjimo tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutiniai dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Paprastas aritmetinis. Aritmetinis svertinis. Progresinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Reiškinio pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymas (kiekybinis prognozavimas). Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Ryšių graudumo (glaudinimo) rodikliai. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos koeficientas. Determinacijos koeficientas. Asociacijos ir kontingencijos koeficientas. Spirmeno rangų koreliacijos koeficientas. Feknerio koeficientas. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Indeksai. Jų rūšys. Išvados.
  Statistika, tyrimas(16 puslapių)
  2011-07-04
 • Jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo aspektai

  Paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kas yra alkoholis. Alkoholio poveikis organizmui. Alkoholio vartojimo pradžia. Alkoholizmo požymiai. Tyrimo metodika. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados.
  Fiziologija, tyrimas(19 puslapių)
  2006-02-01
 • Jaunimo bendruomenės uždarumo problema

  Jaunimo bendruomenių tyrimo projektas. Projekto vykdytojai. Projekto trukmė. Projekto objektas. Veiklos kryptys bei formos. Projekto įgyvendinimo vieta ir trukmė. Projekto tikslas. Uždaviniai. Problema. Skirtumai nuo kitų šioje srityje vykdomų programų. Projektinės veiklos turinys. Projekto veiklos aprašymas. Numatomi programos rezultatai. Programos biudžetas.
  Sociologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2005-11-21
 • Jaunimo emigracijos tyrimas

  Problemos aprašymas. Problemos pagrindimas. Problemos tyrimo nauda. Darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodo pasirinkimo pagrindimas. Teorijos analizuojančios emigraciją. Hipotezės. Imties tūrio skaičiavimas. Sąvokų operacionalizacija. Anketos "jaunimo emigracijos tyrimas" sudarymas. Anketų rezultatai. Duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Jaunimo nusikalstamumas

  Įvadas. Rūšys. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tai ar sutampa jaunimo ir suaugusiųjų nuomonės apie tai kokios priežastys lemia jaunimo nusikalstamumą bei kokios prevencinės priemonės padėtų kovoti su nusikalstamumu. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Suaugusiųjų ir jaunimo nusikalstamumo priežastys ir prevencinės priemonės sutampa. Tyrimo metodai. Respondentai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-09-21
 • Jaunimo požiūris į narkomaniją ir jos prevenciją

  Įvadas. Tyrimo duomenų analizė. Mokinių požiūris į narkotikus ir narkotinių medžiagų vartojimo priežastis. Narkotikų vartojimo priežastys. Respondentų atsakymai ar jų draugai vartoja narkotikus. Mokinių atsakymai ar jie yra bandę narkotikų. Mokinių atsakymai kur galima įsigyti narkotines medžiagas. Bendrosios tendencijos apie narkotinių medžiagų vartojimą. Mokinių požiūris į narkomanijos prevenciją. Mokinių vertinimas ar jiems trūksta žinių apie narkotikus. Iš kur mokiniai gauna informaciją apie narkotikų žalą. Kas turėtų kalbėtis su jaunimu apie narkotikus. Nuostatos į prevencinę veiklą. Prevencinės veiklos nauda. Ar organizuojant renginius prieš narkomaniją, atsižvelgiama į mokinių norus ir pageidavimus. Respondentų nuomonė ar reikia tikrinti moksleivių asmeninius daiktus, kad nebūtų įnešami į mokyklą narkotikai. Mokinių vertinimas ar jie pritaria moksleivių testavimui (šlapimo tyrimui) dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Mokinių požiūris į tai, ką turi daryti tėvai, kad kuo anksčiau sužinotų, kad jų vaikas vartoja narkotikus. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, tyrimas(18 puslapių)
  2011-06-03
 • Jauno didmiesčio gyventojo savęs įprasminimas per vartojimą

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti vartojimo kaip gyvenimo stiliaus ir identiteto formavimo aspektą, remiantis ekonominės antropologijos teorijomis ir tyrimo rezultatais. Tyrimo lauko pristatymas. Tyrimo objektas. Tyrimo analizė. Apsipirkinėjimas, kaip meilė išraiškai. Apsipirkinėjimas - savęs gydimas. Poreikis. Identiteto kūrimas per vartojimą. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Sociologija, tyrimas(10 puslapių)
  2010-06-02
 • Jaunų specialistų nedarbas ir jų plitimo priežastis

  Įvadas. Tikslas – Teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti jaunų specialistų nedarbo priežastis. Tyrimo teorinė dalis. Tyrimo metodika ir metodologija. Tyrimo empirinė dalis. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2011-04-27
 • Jaunų žmonių emigracijos priežastys

  Įvadas. Emigracija teoriniu aspektu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Tyrimo imties charakteristika. Respondentų nuostatos emigracijos klausimu. Respondentų patirtis užsienyje . Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-06-04
 • Jaunų žmonių požiūris į emigraciją Lietuvoje

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Teorijos analizuojančios emigraciją. Anketos "Jūsų požiūris į emigraciją" sudarymas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2007-02-26
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrąjį vidaus produktą (BVP) įtakojantys veiksniai

  Ekonominis etapas. Statistinis etapas. Grafinė duomenų analizė. Matematinės regresijos lygties išraiškos pasirinkimas. Multikolinearumo tikrinimas. Įverčių skaičiavimas MKM metodu (Excel programa). Statistiškai reikšmingų veiksnių parinkimo procedūra. Heteroskedastiškumo tikrinimas. Autokoreliacijos tikrinimas. Gauto ekonometrinio modelio taikymas analizei. Priedai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jį lemiančių veiksnių dydžių dinamika. Histogramos. Aprašomosios statistikos. Trendai. Multikolinearumo tikrinimas. Porinių regresijų matrica. VIF statistikos. Regresijos lygties duomenys prieš atliekant kintamųjų parinkimo procedūrą. Regresijos lygties duomenys atlikus kintamųjų parinkimo procedūrą. Heteroskedastiškumo grafinis testas. Park testas.
  Tarptautinė ekonomika, tyrimas(12 puslapių)
  2008-03-20
 • Jūros šventės reikšmė klaipėdiečiams

  Tyrimo planas. Anketa. Tyrimo rezultatų aprašymas. Išvados. Kritika.
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2007-05-04
 • Ką saldumynai reiškia žmogaus gyvenime?

  Anketa. Tyrimo lauko ataskaita. Respondentų socialinių ir demografinių charakteristika. Tyrimo rezultato analizė. Lietuviai – smaližiai. Šokoladas tik papildo mūsų subalansuota mitybą. Kuo saldžiau tuo geriau. Saldumynai reikalingi organizmui. Tyrimo išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2008-03-27
 • Kai kurie regimosios vaizdinės informacijos atsiminimo dėsningumai

  Tyrimo problemos. Tyrimo uždaviniai. I eksperimentas. Tyrimo metodika. Tiriamųjų grupė. Eksperimentinė medžiaga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. II eksperimentas. Tyrimo metodika. Eksperimentinė medžiaga. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Kaimo moterų užimtumas. Nedarbas, jo priežastys ir socialinės pasekmės

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys. Užimtumas. Moterų užimtumas. Kaimo moterų užimtumas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė ir interpretaciją. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(16 puslapių)
  2009-10-27
 • Kaimo turizmo verslo valdymo reformos ir pokyčiai

  Įvadas. Tikslas: Nustatyti kaimo turizmo verslo reformų ir pokyčių galimybes. Kaimo turizmo verslo valdymo raidos analizė. Kaimo turizmo verslo valdymo esmė. Kaimo turizmo verslo valdymo raidos tendencijų Lietuvoje analizė. Kaimo turizmo verslo pokyčių Lietuvoje dinamika. Verslo valdymo reformų ir pokyčių teoriniai pagrindai. Valstybės vaidmuo kaimo turizmo verslo valdymo reformose ir pokyčiuose. Kaimo turizmo verslo reformų ir pokyčių įvertinimui naudojami metodai. Kaimo turizmo verslo valdymo reformų ir pokyčių Lietuvoje vertinimas. Ekonominių veiksnių įtakos kaimo turizmo verslo reformoms ir pokyčiams analizė. Kaimo turizmo SSGG (SWOT) ir PEST analizės. Gyventojų požiūrio į kaimo turizmo verslą ir jo paslaugų plėtrą analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (Anketa).
  Viešasis administravimas, tyrimas(39 puslapiai)
  2011-03-15
 • Kaimo žmonių informacinis raštingumas. Skaitmeninė atskirtis

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokia yra kaimo žmonių informacinio raštingumo būklė ir kaip ją pagerinti, kaip sumažinti socialinę atskirtį. Inrormacinio raštingumo samprata. Informacinio raštingumo plėtra Lietuvos kaime. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Respondentų asmeninio informacinio raštingumo vertinimas, balais. Kompiuterio naudojimas, balais. Prieiga prie interneto, balais. Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis, balais. Darbo kompiuteriu įgūdžių siekiamybė, balais. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(14 puslapių)
  2009-10-21
 • Kaimo žmonių kompiuterinis raštingumas. Skaitmeninė atskirtis

  Sociologijos praktinė užduotis. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Sudeikių kaimo gyventojų kompiuterinio raštingumo padėtį, palyginti ją su visos Lietuvos padėtimi ir padaryti atitinkamas išvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Informacinis raštingumas. Sudeikių kaimas. Tyrimo metodai. Interviu metodas. Dokumentų analizės metodas. Tyrimo metodų rezultatai. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(22 puslapiai)
  2009-11-18
 • Kainodaros tyrimas

  Tyrimas - kaip pirkėjai reaguoja į prekių kainas ir jų pokyčius Mažeikių mieste. Duomenų analizė. Respondentų socialinė padėtis. Veiksniai į kuriuos pirkėjai atsižvelgia renkantis prekę. Ar brangi prekė yra kokybiška? Ar pastebi pirkėjai kainų pokyčius? Respondentų reakcija į akcijas ir išpardavimus? Kaip vertinate nuolaidų korteles? Kaip respondentai vertina produktų pakaitalus.
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Kainos tyrimas ir analizė prekių (paslaugų) rinkoje

  Įvadas. Tiriamų prekių kainos. Tiriamų prekių kainų skirtumo grafinis vaizdavimas. Tiriamų prekių asortimento plotis parduotuvėse. Tiriamų prekių asortimento pločio grafinis vaizdavimas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-04-20
Puslapyje rodyti po