Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fizinio aktyvumo įtaka nugaros skausmo gydymui

  Aktualumas. Darbo tikslas. Darbo organizavimas ir tiriamieji (4 skaidrės). Darbo rezultatai (9 skaidrės). Apibendrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Kineziterapija, tyrimas(18 skaidrių)
  2009-10-16
 • Fizinio aktyvumo reikšmė moksleivių tarpe

  Įvadas. Tyrimo problema ir aktualumas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodinis pagrindimas. Priedai (anketos).
  Sportas, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-01-30
 • Gamybos procesas: siuvimo įmonė UAB "Debesėlis"

  Įvadas. Įmonė UAB "Debesėlis" ruošiasi gaminti patalynės užvalkalus, užuolaidas bei lovų užtiesalus. Šio savarankiško darbo tikslas – apžvelgti UAB "Debesėlis" gamybos procesą rinkodaros aspektu. Rinkodaros komplekso elementai. Įmonės mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Įmonės makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai, turintys įtakos prekių pirkimui. Prekių charakteristika. Prekių identifikavimo elementai. Prekių įpakavimo elementai. Kainų nustatymo metodai. Prekių pateikimo politika. Prekių rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedai (grafikai).
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2008-05-21
 • Gaminių rėmimo priemonių įtakos vartotojų elgsenai: šaldyti duonos ir pyrago gaminiai UAB "Mantinga"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie UAB "Mantinga" marketingo kompleksą. UAB "Mantinga" GAMINIŲ ANKETOS ANALIZĖ. Ar Jūs perkate UAB "Mantinga" gaminius? Kaip dažnai jūs perkate UAB "Mantinga" gaminius? Ar vartoja šeimos nariai UAB "Mantinga" gaminius? Ar tenkina Jus UAB "Mantinga" produkcijos kainos? Ar tenkina UAB "Mantinga" gaminų kokybė? Ar tenkina UAB "Mantinga" aptarnavimo kokybė? Kokios pardavimo skatinimo priemones Jus skatina pirkti UAB "Mantinga" gaminius? Kokia reklamos priemonė, Jūsų nuomone, yra tinkamiausia reklamuoti UAB "Mantinga" gaminius? Ar dažnai reklama daro lemiamą įtaką Jūsų apsisprendimui pirkti UAB "Mantinga" gaminius? Jūsų nuomone, ar UAB "Mantinga" skiria pakankamai dėmesio savo gaminių reklamai, akcijoms, nuolaidoms ir kitoms rėmimo priemonėms?. Demografiniai duomenys. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2011-04-21
 • Gamtos likimas priklauso nuo Tavęs

  Įvadas. Anketų analizė. Išvados apie anketavimą. Švietėjiškas darbas ugdymo įstaigose.
  Ekologija, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-04-25
 • Germaniškasis vadybos modelis

  Įžanga. Europinės vadybos bruožai. Europietiškojo vadybos modelio formavimasis. Germaniškojo vadybos modelio pagrindiniai bruožai. Orientacija į dalykinius reikalus ar tarpusavio santykius. Vokiečių požiūris į dalykinius reikalus. Pirmasis kontaktas germaniškose tautose. Statuso, hierarchijos, valdžios ir pagarbos vaidmuo germaniškojoje vadyboje. Orientavimasis į laiką ir dienotvarkę. Išvados. Priedas (1).
  Etiketas, tyrimas(18 puslapių)
  2008-09-19
 • Gimnazistų pavardės, pavardžių reikšmės ir paplitimas

  Įžanga. Pavardės. Pavardžių reikšmė. Kaip pasikeisti pavardę. Pavardžių atsiradimo istorija. Moterų pavardžių rašymas. 2001-2003 metais besimokiusių gimnazijoje moksleivių pavardžių reikšmės ir paplitimas. Anketos pavyzdys. Grafikai. 9 klasė. 10 klasė. 11 klasė. 12 klasė. Visų klasių bendrinamosios lentelės. Išvados.
  Lietuvių kalba, tyrimas(87 puslapiai)
  2007-01-08
 • Gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Gimstamumo bei mirtingumo samprata ir analizės instrumentai. Gimstamumo samprata. Mirtingumo samprata. Analizės instrumentai. Praktinė analizės dalis. Gimstamumo ir mirtingumo santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos rodikliai. Gimimų ir mirčių grafinė analizė bei jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Praktinė prognozavimo dalis. Prognozavimas apskaičiuojant matematiškai. Prognozavimas "Excel". Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2008-02-04
 • Gimtojo miesto aplinka: Kaunas

  Vanduo. Atliekos. Atmosfera. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Azoto dioksidas. Ozonas. Dulkės. Dirvožemis. Klimato kaita. Dirvožemio teršalai. Atliekų tvarkymas. Ekologinis monitoringas. Teritorija, gyventojų skaičius. Funkcijos.
  Ekologija, tyrimas(20 puslapių)
  2007-02-15
 • Gyvenimo lygio vertinimas: miesto ir kaimo gyvenimo lygio skirtumai

  Sociologijos praktinė užduotis. Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti miesto ir kaimo gyvenimo lygį ir jo vertinimą. Gyvenimo lygio vertinimas. Gyvenimo lygis mieste ir kaime. Skurdas. Gyvenimo lygio gerinimo priemonės kaime. Tyrimo metodas – anketa. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (Anketa).
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-12-01
 • Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimas

  Gimstamumas ir mirtingumas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gimusių ir mirusių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Gimstamumo ir mirtingumo variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais.
  Ekonominė statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2008-01-04
 • Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimas (2)

  Įvadas. Sąvokų aiškinimas. Gimstamumas. Mirtingumas. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-05-09
 • Gyventojų nuomonė apie soliariumų teikiamas paslaugas

  Tyrimo tikslas, imties apibūdinimas, atlikto tyrimo data. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal naudojimąsi soliariumo teikiamomis paslaugomis. Respondentų pasiskirstymas pagal soliariumo lankymo dažnumą. Respondentų pasiskirstymas pagal soliariume išleidžiamus pinigus. Respondentų pasiskirstymas pagal odos tipą. Respondentų nuomonė apie odos vėžio tikimybę. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal tai, kokią soliariumų tiekėjų firmą jie laiko labiausiai lankoma. Respondentų nuomonės pasiskirstymas dėl jų požiūrio į amžių, nuo kada galima pradėti naudotis soliariumo teikiamomis paslaugomis. Respondentų nuomonė apie tai, ar soliariumų skaičius Vilniuje yra pakankamas. Ryšių nustatymas. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pearsono koreliacijos koeficientas. Tiriamojo darbo išvados. Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2007-06-12
 • Gyventojų nužudymų ir savižudybių statistinis tyrimas

  Įvadas. Nužudymų ir savižudybių samprata ir analizės instrumentai. Nužudymo samprata. Savižudybės samprata. Analizės instrumentai. Nužudymų ir savižudybių tyrimo skaičiavimai. Nužudymų ir savižudybių santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Nužudymų ir savižudybių grafinė analizė bei tarpusavio priklausomybės nustatymas. Nužudymų ir savižudybių rezultatinių rodiklių prognozė. Prognozavimas matematiškai apskaičiuojant. Prognozavimas su Excel. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2008-02-04
 • Gyventojų požiūris į korupciją valstybinėse institucijose

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gyventojų požiūrį į korupciją valstybinėse institucijose. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodinis pagrindimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (anketa).
  Viešasis administravimas, tyrimas(17 puslapių)
  2007-06-14
 • Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti santuokų ir ištuokų statistinį tyrimą. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo/kitimo tempas. Padidėjimo (prieaugio tempas). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutus padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių. Išlyginimo pagal absoliutinių pokyčių vidurkį. Išlyginimo pagal kitimo tempų vidurkį. Analitinė dinamikos eilučių išraiška (trendas). Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2011-01-03
 • Gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų rinkos tyrimas: UAB "Bonum publicum"

  Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti UAB "Bonumpublicum" teikiamų paslaugų įvairovę bei populiarumą. UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų vartojimo problemos atskleidimas. UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų vartojimo rinkos tyrimas. Respondentų pasiskirstymas į besinaudojančius gyvybės draudimo paslaugomis ir nesinaudojančius. Turinčių ir neturinčių draudimo sutartis respondentų pasiskirstymas į vyrus ir moteris. Apsidraudusių respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Apsidraudusių ir neapsidraudusių respondentų pasiskirstymas pagal pajamas. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį. Respondentų pasiskirstymas pagal pasirinktą gyvybės draudimo bendrovę. Priežastys, kodėl nesudomino UAB "Bonumpublicum" gyvybės draudimo bendrovės paslaugos. Pasiskirstymas pagal priežastis, kodėl pasirinkta gyvybės draudimo bendrovė. Respondentų nuomonė apie gyvybės draudimo bendrovę, kurios paslaugomis naudojasi. Priežastys, kodėl respondentai nepatenkinti pasirinkta gyvybės draudimo bendrove. Respondentų pasiskirstymas pagal pasirinktą gyvybės draudimo paslaugą. Kitos gyvybės draudimo bendrovės pasirinkimo priežastys. Respondentų pasiskirstymas pagal kitos gyvybės draudimo bendrovės pasirinkimą Kainos aktualumas, renkantis gyvybės draudimo bendrovę. Tikimybė pereiti į kitą gyvybės draudimo bendrovę, pasiūlius mažesnes kainas. Respondentų pasiskirstymas pagal metus, kuriuos jie yra gyvybės draudimo bendrovių klientai. Neapsidraudusių respondentų neapsidraudimo priežastys. Neapsidraudusių respondentų nuomonė apie gyvybės draudimo paslaugas, jei jos būtų pigesnės. Išvados. Priedas (Anketa).
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2010-12-09
 • Gyvulio klinikinis tyrimas

  Žinios apie gyvulį. Registracija. Anamnezė. Savi tyrimai (status praesens). Išvaizda (habitus). Kūno temperatūra. Oda, jos dariniai ir poodinis audinys. Gleivinės. Limfiniai mazgai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistema. Išvada apie tirtą pacientą.
  Žemės ūkis, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-02-28
 • Gyvulio klinikinis tyrimas (2)

  Žinios apie gyvulį. Savi tyrimai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistemos tyrimas. Specialūs tyrimai. Išvada apie tirtą pacientą-diagnozė.
  Žemės ūkis, tyrimas(4 puslapiai)
  2007-10-07
 • Gyvulių klinikinė diagnostika

  Gyvulio klinikinis tyrimas. Žinios apie gyvulį. Rūšis - galvijas. Lytis - telyčia. Savi tyrimai. Išvaizda. Kūno temperatūra. Oda, jos dariniai. Gleivinės. Limfiniai mazgai. Širdies ir kraujagyslių tyrimas. Kvėpavimo organai. Virškinimo organai. Šlapimo organai. Nervų sistema. Specialus tyrimai. Išvada apie tirtą pacientą.
  Veterinarija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-08-23
Puslapyje rodyti po