Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujo tipo elektroninių svarstyklių įvedimo į Lietuvos rinką perspektyvų tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas. Atlikti naujo tipo elektroninių svarstyklių įvedimo į Lietuvos rinką perspektyvų tyrimą. Marketingo tyrimo metodologija. Tyrimo objekto pristatymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Marketingo tyrimo tipo, metodo parinkimas bei tyrimo metodikos parengimas. Anketinės apklausos apie naujo tipo elektronines svarstykles vertinimas. Naujo tipo elektroninių svarstyklių charakterisitka. Tyrimo rezultatų interpretacija. Rekomendacijos. Išvados. Priedai (anketa).
  Rinkodara, tyrimas(16 puslapių)
  2010-06-04
 • Naujos prekės įvedimas į rinką

  Įvadas. Klausimo aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodas. Tiriamoji dalis. Tyrimo vietos pristatymas. Tyrimo organizavimo ir eigos aprašymas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir analizė. Išvados. Siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2009-02-26
 • Nealkoholinių gėrimų asortimento tyrimas

  Nealkoholiniai gėrimai. Mineraliniai vandenys. Vaisvandeniai. Gira. Sirupai. Vaisvandenių, giros ir sirupo kokybės vertinimas.
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2007-07-03
 • Nedarbas Lietuvoje (5)

  Įvadas. Nedarbo sąvoka. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo lygis 2004 m. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Moterų nedarbas Lietuvoje. Bedarbiai pagal išsimokslinimą. Nedarbo lygio analizė pagal lytį, amžiaus grupes ir išsilavinimą. Nedarbas religiniu aspektu. Nedarbas teisiniu aspektu. Nedarbas ir verslas. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Ekonominės nedarbo pasekmės. Socialiniai nuostoliai. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-02-27
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Nedarbas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-28
 • Nedarbo problemų analizė taikant matematinius statistinius metodus

  Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Įvadas. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo vystymosi 1990-1997 m. apžvalga. Darbo jėgos ištekliai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir kaimo gyventojai. Vyrų ir moterų skaičiaus pokyčiai. Gyventojų senėjimas. Gyventojų užimtumas ir nedarbo lygis. Gyventojų užimtumas. Užimtų gyventojų pasiskirstymas ekonominėje veikloje. Bedarbystės lygis. Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių 1990-1997 m. apžvalga. Darbo apmokėjimas. Pramonė. Žemės ūkis. Bendrasis vidaus produktas. Gyventojų nedarbo lygio vystymosi pagrindinės tendencijos nustatymas. Reiškinių vystymosi tendencijų nustatymas. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacinės analizės ypatumai. Paprasčiausi koreliacinio ryšio tyrimo būdai. Koreliacinio ryšio glaudumo rodikliai. Regresinės analizės ypatumai. Regresijos lygtis. Dauginės regresijos ir koreliacijos ypatybės. Tyrimai ir jų rezultatai. Socialinių ekonominių reiškinių vystymosi prognozės skaičiavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės nustatymas tarp nedarbo lygio ir socialinių ekonominių reiškinių. Rezultatų aptarimas ir išvados. Summary.
  Statistika, tyrimas(36 puslapiai)
  2006-02-22
 • Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybės Tauragės rajone

  Įvadas. Tyrimo metodika. 1 tyrimo rezultatai. 2 tyrimo rezultatai. Trečiasis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Neištikimybė (2)

  Įvadas. Neištikimybės samprata. Neištikimybės priežastys. Ištikimybė. Tyrimo duomenų analizė ir jų rezultatai. Respondentų iki 17 ir nuo 18 metų anketos duomenų palyginimas. Vaikinų ir merginų atsakymų į anketos klausimus palyginimas. Išvados, pasiūlymai. Darbo išvados. Norint išvengti neištikimybės. Ateities vizija. Priedai (2).
  Socialinė psichologija, tyrimas(33 puslapiai)
  2007-05-17
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo analizė

  Tyrimo tikslas – ištirti, išsiaiškinti, nustatyti priežastis dėl ko įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe. Uždaviniai. Tyrimų organizavimas ir eiga. Statybos įmonių analizė. Nelaimingi atsitikimai darbe pagal priežastis. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas pagal profesiją (specialybę). "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų" reikalavimų pažeidimai. Pasiūlymai darbdaviams.
  Sauga, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Nemunėlio upės įvertinimas

  Vandens ekologija. Reziumė. Įvadas. Literatūros apžvalga. Vandens ištekliai Lietuvoje. Lietuvos upių tarša. Darbo objektas. Darbo metodika. Nemunėlis. Nemunėlio upės hidrologinis ir hidrocheminis įvertinimas. Debitas. Užterštumas NH4. Užterštumas NO2. Užterštumas NO3. Užterštumas mineraliniu azotu. Nemunėlio tarša bendruoju azotu. Nemumėlio tarša PO4. Nemumėlio tarša bendruoju fosforu. Nemunėlio BDS7 rodikliai. N,P ir Si santykiai Nemunėlyje. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, tyrimas(33 puslapiai)
  2009-08-31
 • Nenoras lankyti mokyklą

  Teorinė dalis. Įvadas. Temos aktualumas ugdymo institucijoms. Temos aktualumas visuomenei. Literatūros apžvalga. Tyrimas. Tyrimo duomenų rinkimo būdai. Gautų duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, tyrimas(14 puslapių)
  2005-12-07
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų analizavimas. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (4)

  Nepilnamečių nusikalstamumas 2004-2006 metais. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo statistikos tyrimas. Nepilnamečiai, įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veiklas pagal amžių, lytį ir pilietybę. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Nepilnamečių nusikalstamumo vidutinių dydžių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-05-27
 • Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

  Įvadas. Tyrimo tikslas - apskaičiuoti ir interpretuoti statistinius rodiklius apie nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą pagal lytį. Nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus tyrimas pagal lytį. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Nepilnamečių nusikaltimų skaičiaus prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-04-02
 • Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Pagrindiniai socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių nusikaltimus (tyrimo metodologija). Šeima. Mokykla. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Tyrimo metodika. Atranka ir imtis. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nepilnamečių nusikaltimų tyrimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Pagrindiniai socialiniai veiksniai, lemiantys nepilnamečių nusikaltimus (tyrimo metodologija). Šeima. Mokykla. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Kriminalinės justicijos institucijos. Tyrimo metodika. Atranka ir imtis. Literatūros apžvalga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (3)

  Įvadas. Individualaus tyrimo planas. Mokinio stebėjimo dienoraštis. Mokinio piešinio analizė. Bendros išvados apie mokinį. Suformuluotos rekomendacijos. Mano patyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-03-19
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (4)

  Įvadas. Mokomasis tyrimas. Tyrimo tikslas: Nustatyti mokinio nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežastis ir suformuluoti konkrečias rekomendacijas, kurios padėtų sėkmingai mokytis. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo problema: Mokinių nenorėjimas arba nesugebėjimas mokytis. Tyrimo metodai. Tyrimo metodika. Bendros žinios apie mokines. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Savęs kaip mokytojo pažinimas.
  Psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2010-05-27
 • Neštumo nutraukimą įtakojantys faktoriai

  Įvadas. Tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Dalykas. Sąvokos. Literatūros analizė. Metodologija. Metodai. Tyrimo imtis. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-06-22
 • Netradicinio seksualinio elgesio socialinė charakteristika ir vertinimai

  Įvadas. Šio sociologinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentų požiūrį į seksualines mažumas ir kaip tai paveikia homoseksualus. Seksualinės mažumos visuomenėje. Homoseksualumo samprata. Teisinė padėtis. Seksualinių mažumų veikla. Bažnyčios požiūris į homoseksualumą. Homoseksualai ir viešoji nuomonė. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-04-10
Puslapyje rodyti po