Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokią vietą jauno žmogaus gyvenime užima alkoholis?

  Tyrimo problema. Kokią vietą jauno žmogaus gyvenime užima alkoholis? Problemos pristatymas. Tyrimo objektas. Vilniaus jaunimas. Tyrimo dalykas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų interpretacija. Anketa (20 klausimų). Tyrimo rezultatų analizė. 7 tyrimo uždaviniai ir hipotezių pagrindimas. Išvada.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-01-07
 • Komercinio ir nekomercinio meno įtaka visuomenei

  Darbo tikslas: Pateikti ir išanalizuoti komercinio ir nekomercinio meno įtaką visuomenei. Darbo uždaviniai. Įvadas. Meno suvokimas. Apklausa. Išvados.
  Dailė, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-03-20
 • Konkurencingumo didinimo galimybės: UAB "Girių bizonas"

  Baldų gamyba UAB "Girių bizonas". Įvadas. Tyrimai ir jų rezultatų analizė. Baldų pramonės ypatumai. Lietuvos baldų pramonės konkurencingumą lemiantys veiksniai. Tyrimo metodologija. UAB "Girių bizonas" veiklos specifika. Lietuvos baldų pramonės konkurencingumą lemiantys veiksniai. Bendrovės "Girių bizonas" SSGG analizė. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Kompanijos "Girių bizonas" konkurencingumo didinimo galimybės, tyrimo rezultatų išvados. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(25 puslapiai)
  2008-02-05
 • Konteineriai ir transporto priemonės su valymo ir dezinfekavimo priemonėmis. Technikos lygio tyrimas

  Patentotyra. Atliekamas tyrimas ir jo tikslai. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė – techninė dokumentacija. Išvados. Išradimo aprašymo analizė.
  Kita, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-10-19
 • Kontracepcija mūsų gyvenime

  Įvadas. Problemos aktualumas. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Literatūros apžvalga. Neigiamas poveikis moters organizmui. Kontraceptinės tabletės turi daug svarbių ypatybių, saugančių organizmą nuo ligų. Atlikto tyrimo pagrindu nustatyti su kontraceptikų naudojimu susijusias problemas. Atlikto tyrimo pagrindu išanalizuoti jaunimo požiūrį į kontraceptines priemones. Kontraceptinės priemonės daro neigiamą poveikį moters organizmui, sveikatai, psichikai. Naudojant kontraceptines priemones kyla emocines problemos. Jaunimo požiūris į kontraceptines priemones yra teigiamas.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-11-26
 • Koreliacinė ir regresinė analizė: "Išlaidos švietimui"

  Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir problema. Rezultatinio požymio y skaičiavimo metodologija. Veiksniai, apsprendžiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys, sugrupuoti duomenys ir jų žemėlapis. Pradinių duomenų statistika. Regresijos analizė. Anomalinės reikšmės ir jų pašalinimas. Regresijos analizės išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2006-12-20
 • Kosmetikos rinkos tyrimas: UAB "BIOK"

  Įvadas. UAB "BIOK" veiklos apžvalga. Bendra pasirikto produkto rinkos situacija Lietuvoje. Verslo aplinkos įvertinimas: UAB "BIOK" įmonė makroaplinkos ir mikroaplinkos analizė. Pasirinkto produkto vartotojų poreikių analizė. Apklausos rezultatų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2006-12-14
 • Kosmetikos vartotojų marketingo tyrimas

  Tyrimo metodika. Tyrimo tikslas:Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie "Eurokos" kosmetikos marketingo kompleksą. Kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. Respondentų lytis. Respondentų amžius. Respondentų socialinė padėtis. Respondentų šeimyninė padėtis. Respondentų gyvenamoji vieta. "Eurokos" kosmetikos priemonių perkamumas/naudojimas. Priežastys dėl kurių perka/naudoja kosmetikos priemones. Kosmetikos priemonių perkamumo dažnumas "Eurokos" parduotuvėse. "Eurokos" kosmetikos priemonių perkamumas pagal gamintoją. Atsižvelgimas į kosmetikos priemonės kainą bei kokybę. "Eurokos" kosmetikos įvertinimas pagal svarbą. Kosmetikos priemonių kainų įvertinimas "Eurokos" parduotuvėse. Kosmetikos priemonių perkamumas pagal kainų lygį "Eurokos" parduotuvėse. Domėjimasis perkamos ir naudojamos kosmetikos sudėtimi. Dažniausiai vartojamos/perkamos kosmetikos priežiūros priemonės. Respondentų nuomonė apie "Eurokos" kosmetikos priemonių asortimentą. Informaciniai šaltiniai iš kurių respondentai sužino apie kosmetikos naujienas. Reklamos skatinimas pirkti kosmetikos priemonę. Kokybiškiausios respondentų nuomone "Eurokos" kosmetikos priemonės. Veiksniai skatinantys pirkti kosmetikos priemones "Eurokos" parduotuvėse. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2011-01-14
 • Kūno grožio standartai Lietuvoje

  Tyrimo planas. Tema. Problemos pristatymas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezė. Sąvokų apibrėžimas bei operacionalizacija. Tyrimo metodas. Tiriamoji visuma – generalinė visuma. Atrankos metodas. Anketa. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-08
 • Kūrybiškumo tyrimas pagal E. P. Torencą

  Tyrimo tikslas: Nustatyti kūrybinio mąstymo sugebėjimus keturiais rodikliais: gausumo, lankstumo, originalumo ir detalumo, išreikšti kūrybiškumo rezultatus.
  Asmenybės psichologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-01-19
 • Kuršių nerijos nacionalinio parko miško rekreacinių išteklių tyrimas

  Įvadas. Svarbiausi faktai apie Kuršių neriją. Gamtiniai ir kultūriniai ištekliai. Miškų ištekliai ir jų įvairovė. Geomorfologiniai, geologinės ir archeologinės vertybės. Rekreacinės apkrovos ištekliai. Klimatiniai ištekliai. Žuvies ištekliai. Paukščių bendrijos. Augalų bendrijos. Botaniniai miško rekreaciniai ištekliai. Saugomos gamtinės teritorijos. Pabaiga.
  Turizmas, tyrimas(19 puslapių)
  2007-04-02
 • Laisvalaikio praleidimo galimybės: 11-12 klasių moksleiviai

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti Šilutės 11-12 klasių moksleivių laisvalaikio praleidimo galimybes. Duomenų analizė. Respondentų pasiskirstymas pagal klases. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Jaunimo nuomonė apie pramogų Šilutėje pakankamumą. Respondentų lankymasis pasilinksminimo vietose. Respondentų laisvalaikio praleidimo vietos. Teikiamų paslaugų kokybė. Išleidžiamų pinigų kiekis pramogaujant per vakarą. Pasigendamų pramogų formos. Pasigendamos pramogų rūšys. Jaunimo gaunamos pajamos. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-12-11
 • Laisvalaikio tyrimas

  Tyrimo tikslas – atskleisti 10-11 klasės moksleivių laisvalaikio praleidimo formas. Vilniaus vidurinės mokyklos moksleivių laisvalaikio ir jo praleidimo tyrimo rezultatai.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-12-28
 • Liaudiškos muzikos klausymasis

  Įvadas. Tyrimo planas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti gyventojų nuomonę apie, liaudišką muziką. Klausimynas. Duomenų analizė. Išvados. PowerPoint pristatymas (16 skaidrių).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2010-02-01
 • Licencijų vežti keleivius tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais tyrimas 2004-2008 m.

  Įvadas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai. Ekonominio išsivystymo santykiniai dydžiai. Dinamikos santykinai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Kiekinio požymio variacijos rodikliai. Dispersija. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai (indikatoriai). Didėjimo (mažėjimo) tempai. Padidėjimo tempas. Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė. Vidutinis dinamikos eilutės dydis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Ekonominių statistinių reiškinių tarpusavio ryšio analizė. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija prognozės sudarymui. Prognozavimas naudojant TREND funkciją. Išvados.
  Transportas ir logistika, tyrimas(33 puslapiai)
  2009-12-14
 • Lieso jogurto marketingo tyrimo plano parengimas ir marketingo tyrimo atlikimas

  Jogurto analizė. Makro aplinkos veiksniai. Lieso jogurto pristatymas. Mikro aplinkos veiksniai. Problemos formulavimas. Problema. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodika. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Demografiniai parametrai. Vartotojų nuomonė apie liesą jogurtą. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(17 puslapių)
  2005-09-19
 • Lietuviška televizija ir jos įtaka žiūrovui

  Įvadas. Lietuviškos televizijos atsiradimas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti vilniečių nuomonę apie lietuvišką televiziją bei jos įtaką žmogui. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Uždaviniai. Hipotezės. Sąvokos. Sociologijos anketa. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Tyrimo rezultatų analizė. Diagramos ir lentelės. Išvados ir rekomendacijos.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2008-12-28
 • Lietuvos ekonomikos augimas ir perspektyvos

  Įvadas. Tyrimas. Prognozės. Pajamos. Finansinė padėtis. Išlaidos. Investicijos. Išvados.
  Makroekonomika, tyrimas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Lietuvos eksportas ir importas 2000 - 2004 metais

  Įvadas. Statistinio tyrimo planas. Tarptautinės prekybos aspektai. Lietuvos importo ir eksporto rodikliai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Lietuvos importo analizė. Importo prognozės 2006 – 2008 metams. Lietuvos eksporto analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2007-10-24
 • Lietuvos futbolo "A" lygos klubų palaikymo komandų veikla

  Pdf byla. Įvadas. Respondentų atsakymų analizė. Atsakymų apie narystę palaikymo komandoje analizė. Narystė palaikymo komandose metais. Narystės trukmė atskirose palaikymo komandose. Atsakymų susijusių su rungtynių lankomumu analizė. Namų rungtynių lankomumas. Išvykos rungtynių Lietuvoje lankomumas. Išvykos rungtynių užsienyje lankomumas. Atsakymų, susijusių su sirgalių išlaidomis rungtynėms, analizė. Vidutinės vienų išvykos rungtynių Lietuvoje išlaidos. Bendros išvykos rungtynių užsienyje išlaidos. Bendrosios palaikymo reikmių išlaidos. Bendros išlaidos oficialiai palaikomos komandos atributikai. Atsakymu, susijusiu su santykiais, analizė. Santykiai su oficialiais palaikomo klubo atstovais. Santykiai su palaikomo klubo žaidėjais. Atsakymų, susijusių su stadionu būklės vertinimų, analizė. Licencijas turinčių Lietuvos "a" lygos stadionu vertinimas. Santykiai tarp palaikymo komandos nariu ir su kitu palaikymo komandų nariais. Palaikymo komandos kartu švenčia. Susitikimai su kitais palaikymo komandos nariais. "Fanų turnyras". Santykiai tarp palaikymo komandų. Atsakymų, susijusiu su asmeniniais duomenimis, analizė. Žaidžia futbolą. Dalyvavimas organizuojamuose lažybose. Respondentų amžius. Lytis. Išsilavinimas. Šeimos padėtis. Veikla. Ryšių tarp pateiktu duomenų analizė. Veikla ir visu rungtynių lankomumas Lietuvoje. Amžius ir dalyvavimas lažybose. Tyrimo išvados, rekomendacijos ir tiriamojo darbo trukumai.
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2008-02-06
Puslapyje rodyti po