Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (5)

  Statistikos mokslo objektas ir metodas. Statistikos organizavimas Lietuvoje. Statistinis stebėjimas. Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas. Statistinių duomenų pateikimas. Statistiniai rodikliai. Vidurkiai ir variacijos rodikliai. Indeksai. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Formulių santrauka.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2005-12-13
 • Statistika (53)

  Imtis ir jos sudarymo būdai. Imties skaitinė charakteristika. imties vidurkio pasiskirstymas. Parametrų taškiniai įvertinimai. Parametrų intervaliniai įvertinimai. Pasikliautinasis intervalas dispersijai. Pasikliautinasis intervalas tikimybei. Hipotezių tikrinimas ir klaidos tikrinant. Hipotezių apie vidurkio reikšmes tikrinimas. Vidurkių atlyginimo hipotezė. Hipotezių apie tikimybes reikšmes ir tikimybių palyginimą tikrinimas. Tikimybių palyginimo hipotezė. Neparametrinės hipotezės. Nepriklausomumo hipotezių tikrinimas.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2008-04-11
 • Statistika (57)

  Generalinė aibė. Populiacija. Imtis. Imties tūris. Imties koeficientas. Generalinės aibės charakteristikų vertinimas. Sklaidos charakteristikos. Asimetrijos ir formos charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai. Santykinė kvadratinė paklaida. Statistinių hipotezių tikrinimas. Kriterijai. Nulinė hipotezė. Reikšmingumo lygmuo. Maknemaro kriterijus. Mano–Vitnio kriterijus. Vilkoksono kriterijus. Koreliacinė ir regresinės analizės. Koreliacijos koeficientas. Kiekybinių dydžių analizė. Kokybinių dydžių analizė. Klasifikacinių (nominalinių) dydžių koreliacija. Pirsono kontingencijos koeficientas. Regresijos tiesės. Dispersinės analizės metodas.
  Aprašomoji statistika, špera(6 puslapiai)
  2008-06-16
 • Statistika (63)

  Statistikos medžiaga su formulėmis ir paaiškinimais darbui MS Excel. Šiuolaikinė statistika. Išskiriamos trys statistikos dalys. Generalinė aibė. Matematinės statistikos metodai. Imties sudarymo būdai. Paprastas atsitiktines imtis. Imties duomenų aibė. Matavimų skalės. Duomenų charakteristikos. Grupuotų duomenų moda. Grupuotų duomenų mediana. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir duomenų aibės plotis. Skirstinio formos charakteristikos. Standartizuotos reikšmės. Koreliacijos koeficientas. Populiacijos vidurkio pasikliautinasis intervalas. Pasikliautinasis intervalas populiacijos dispersijai. Įvykio tikimybės pasikliautinasis intervalas. Bendroji hipotezės tikrinimo schema. Statistinių hipotezių tikrinimo algoritmas. Hipotezė apie populiacijos vidurkio lygybę skaičiui. Hipotezė apie populiacijos dispersijos lygybę skaičiui. Hipotezė apie proporcijos lygybę skaičiui. Dispersijos nežinomos bet lygios (vidurkiui). Populiacijų dispersijos lygios. Hipotezė apie populiacijų dispersijų lygybę. Populiacijų dispersijos nežinomos ir nelygios. Fišerio kriterijaus apskaičiavimas. Neparametriniai kriterijai naudojami. Neparametriniams kriterijams būdinga. Determinacijos koeficientas. Kokybinių dydžių analizė. Spirmeno ranginis koreliacijos koeficientas. Nominalinių dydžių koreliacija. Regresinė analizė. Regresijos modelis. Tiesinės regresijos modelis. Parinkus modelį reikia. Regresijos tiesės. Determinacijos koeficientas.
  Statistika, špera(11 puslapių)
  2009-01-06
 • Statistika (67)

  Statistikos mokslas ir kilmė. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos metodas. Statistikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Bendras statistinio stebėjimo supratimas. Statistinio stebėjimo formos, rūšys, duomenų gavimo būdai. Statistinio stebėjimo metodiniai klausimai. Statistinio stebėjimo organizaciniai klausimai. Statistinio stebėjimo klaidos ir surinktų duomenų kontrolė. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas, uždaviniai, rūšys. Grupavimo požymių parinkimas, grupių išskyrimas, intervalų nustatymas. Intervalų rūšys. Statistinių eilučių rūšys. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Statistiniai grafikai ir jų esmė. Linijinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Sektorinės diagramos. Kartogramos. Kartodiagramos. Juostinės diagramos. Absoliutiniai dydžiai, jų matavimo vienetai. ir rūšys. Santykinių dydžių esmė ir jų išreiškimo formos. Santykinių dydžių rūšys. Vidurkių esmė ir rūšys. Aritmetiniai vidurkiai ir jų savybės. Aritmetinio vidurkio skaičiavimas sumų ir momentų būdais. Chronologiniai vidurkiai. Geometriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Dinamikos eilutės ir jų rūšys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksų esmė ir jų klasifikavimas. Produkcijos – Gamybos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Darbo našumo indeksai. Pastovių ir kintamų svorių indeksai. Pastovios ir kintamos sudėties indeksai. Indeksų tarpusavio ryšiai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Atrankinio stebėjimo paklaidos. Atrankinio skaičiaus nustatymas. Ryšių rūšys ir analizės metodai. Koreliacijos ir regresijos metodai. Harmoniniai vidurkiai.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2009-07-22
 • Statistika (79)

  Statistikos kaip mokslo samprata, uždaviniai, tikslas. Pagrindinės sąvokos. Statistikos tarnybos, uždaviniai, funkcijos, principai. Statistikos įstatymas. Statistinis tyrimas. Pagrindiniai etapai. Statistinis stebėjimas, jo planas, formos, būdai. Statistiniai formuliarai, instrukcijos. Statistinio stebėjimo tikslumas. Statistinės informacijos sutvarkymas ir pateikimas. Duomenų grupavimas, rūšys, požymiai, intervalai. Statistinės eilutės ir lentelės. Absoliutiniai ir santykiniai statistiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Statistiniai grafikai, jų rūšys, elementai, sudarymo principai. Struktūriniai vidurkiai: moda, mediana, jų apskaičiavimas.
  Statistika, špera(6 puslapiai)
  2010-04-12
 • Stilistika

  Buitinis stilius. Meninis stilius. Publicistinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Antonimai. Sinonimai. Frazeologizmai. Metafora. Metaforinis epitetas. Alegorija. Mįslės, sentencijos, aforizmai. Parabolė. Katachrezė. Oksimoronas. Metonimija. Sinekdocha. Emfazė. Onomatopėja. Antonomazija. Perifrazė. Hiperbolė. Litotė. Ironija. Anafora. Epifora. Diafora. Antanaklazė. Simploka. Anadiplozė. Įrėminimas. Poliptotonas. Paronomazija. Parechezė. Etimologinė figūra. Korekcija. Laipsniavimas. Polisindetonas. Akumuliacija. Amplifikacija. Periodas. Trumpinimo figūros. Elipsė. Adjunkcija. Asindetonas. Nutylėjimas. Antitezė. Chiazmas. Parceliacija. Segmentacija. Pridūrimas. Retorinis kreipinys. Apostrofa. Dubitacija. Eksklamacija. Kas yra stilius? Asmenybės ir funkcinio stiliaus vartojimo sąveika.
  Lietuvių kalba, špera(12 puslapių)
  2006-12-30
 • Strategija

  Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Sąnaudų lyderystės strategijos. Diferenciacijos strategija. Nišos strategija. Rinkos alternatyvų matrica. Diversifikacijos strategija. Vertikalios integracijos strategijos. Ekspansijos metodų matrica. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Loginis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Stebėsena ir kontrolė. Firmos strategijos ir struktūros ryšys. Firmos struktūros tipai. Daugiaskyrė struktūra. Kontroliuojančios (holdingo) kompanijos struktūra. Ryšys tarp firmos paskirties ir struktūros. Ryšys tarp firmos komercinės veiklos pobūdžio ir struktūros tipo. Firmos komercinė veikla ir struktūros tipai. Aplinkos įtaka firmos struktūrai. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimo pokyčiams problema.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-03-23
 • Strategija ir strateginis valdymas

  Strategija ir strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginio valdymo modeliai. Organizacijos išorinė aplinka (makro ir mikro). SWOT analizės matrica. Strategijų hierarchija (trikampis). Organizacijos vizija, misija, tikslai. Korporacinė strategija: jos paskirtis ir tikslai. Biznio vieneto strategija: jos paskirtis ir tikslai. Funkcinė strategija (finansų, marketingo, žmogiškųjų resursų, inovacijų). Marketingo komplekso strategijos. Svarbiausi verslo sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Konkurencijos strategijos analizė (konkurentų profiliavimas, statistinė grupių analizė, ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė, konkurencinio intensyvumo ir agresyvumo analizė). Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Išteklių analizė (žmonių išteklių strategija, finansinių išteklių strategija, operacijų strategijos analizė). Korporacijos strategijų alternatyvos (augimo strategija, restruktūrizacijos strategija, diversifikacijos strategija). Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). 5 jėgų modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2005-09-04
 • Strateginio valdymo metodologija

  Strateginio valdymo atsiradimo prielaidos. Strateginio valdymo metodologijos. Išorinės aplinkos lygiai. Įmonės vizija, įmonės filosofija — normatyvinis valdymas. Įmonės politika. Įmonės kultūra. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo sistemos tikslas. Elgsenos organizacijoje dimensijos. Tikslo elementai. Strategija.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-04-07
 • Strateginis finansų valdymas

  Investicinių projektų esmė ir rūšys. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Investicinio projekto pinigų srautų įvertinimas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo pelningumas (ROI). Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji dabartinė vertė (NPV). Investicijų pelningumo indeksas (PI). Vidinė grąžos norma (IRR). Modifikuota vidinė grąžos norma (MIRR). Investicinių projektų rizikos sąvoka ir rizikos analizės esmė. Jautrumo analizė. Ekspertinis įvertinimas. Scenarijaus analizė. Sprendimų medžio analizė. Monte Karlo imitacinis modeliavimas. Investicinių sprendimų priėmimas. Įmonės finansų telkimo strategijos. Finansų telkimo strategijos formavimo procesas. Akcijų emisija. Emisijos rizika. Emisijos sąnaudos. Vertybinių popierių emisijų platinimo būdai. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Vertybinių popierių platinimas emitento pastangomis. Vertybinių popierių emisijos registravimo procesas. Tarptautinių depozitoriumo sertifikatų programos. Finansavimo išleidžiant paprastųjų akcijų emisiją privalumai ir trūkumai. Privilegijuotųjų akcijų emisija. Ilgalaikės paskolos. Finansavimas, išleidžiant obligacijas. Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas). Rizikos kapitalo fondai. Es struktūriniai fondai. Dividendų politika. Optimali kapitalo struktūra.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2007-05-15
 • Strateginis marketingas (4)

  Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Taktinis planavimas. Firmos strategija. Firmos strategijos esmę plačiau atskleidžiančios charakteristikos. Strateginiai sprendimai. Operaciniai sprendimai. Marketingo strategijų nauda įmonei. Strateginio valdymo modeliai. Plėtotinė strategija. Aplinkos analizė. Išteklių analizė. Vizija, misija ir tikslai. Alternatyvų kūrimas. Sprendimų parinkimas. Strateginių trajektorijų analizė. Valdymo struktūros analizė. Strategijos įgyvendinimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiklos planavimo struktūra. Nedifencijuotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Koncentruotas marketingas. Pozicionavimas. Pagrindiniai planavimo uždaviniai marketinge. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo plano tipinė struktūra. Marketingo valdymas. Strateginis valdymas. Taktinis valdymas. Strateginis marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimų priėmimo schema. Kontroliuojami veiksniai. Marketingo planavimo kontrolės metu. Marketingo kontrolės tipai. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Pelningumo analizės tikslas. Efektyvumo kontrolės metodai. Strateginės kontrolės tikslas. Marketingo informacinė sistema. MIS. MIS naudojama. MIS privalumai. MIS posistemiai. Lyderių strategijos. Įmonių lyderių bruožai. Lyderio strategija. Lyderis visada stengiasi. Rinką galima išplėsti. Lyderių naudojamos konkurencinės kovos apsaugos strategijos. Radikalių naujovių potencialūs rezultatai. Persekiotojų strategijos. Persekiotojų bruožai. Partizaninės atakos. Sekėjų strategijos. Sekėjų bruožai. Įmonių sekėjų strategijos. Nišas užpildančių įmonių strategijos. Nišas užpildančių įmonių bruožai. Nišas užpildančių įmonių veiklos pagrindas–specializacija. Didelių įmonių konkuravimo strategijos. "Jėgos" strategija. Jėgos strategijos atmainos. Vidutinės sąnaudos mažėja dėl. Stambios įmonės daugiau nei kitos. Geografinės koncentracijos strategija. Išsivysčiusių šalių rinkos prioritetai. Naujai besikuriančių rinkų prioritetai. Plėtra Rytų Europoje. Šalies pasirinkimas. Globalinės marketingo strategijos. Vidutinių ir mažų įmonių konkuravimo strategijos. Prisitaikymo strategija. Pagrindiniai konkurencinės kovos metodai. Aktyvumo rinkoje strategijos. Pagal aktyvumo lygį skiriamos šios marketingo strategijos. Rinkos geografijos strategijos. Pagal geografinį požymį skiriamos šios marketingo strategijos. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Prekių identifikavimo alternatyvos. Globalinėse rinkose yra skiriamos dvi prekių strategijos. Prekės ženklo strategijos. Prekės rėmimo strategijos. Kainų strategijos vidaus rinkoje. Kainų strategija globalinėse rinkose. Dvi pagrindinės globalinių kainų strategijos. Paskirstymo strategijos vidaus rinkoje. Paskirstymo adaptacijos strategija. Rėmimo strategijos vidaus rinkoje. Rėmimo strategijos globalinėse rinkose.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Strateginis planavimas (2)

  Sprendimo priėmimo proceso etapai. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos paskirties formuluotė. Vizija. Misija. Tikslai. Filosofija. Kultūra. Išorės veiksmų analizė. Sprendimo sudėtinės dalys. Kas sudaro ūkio šakos aplinką? Vidaus veiksnių analizė. SWOT analizė. Strategijų formavimas. Tipai ir moduliai.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2005-06-02
 • Strateginis valdymas

  Strateginio valdymo (SV) apibrėžimas. Jo esmė tikslas ir uždaviniai. SV pagrindinės kategorijos. Strategijų rūšys ir jų apibūdinimas. SV procesas ir jo apibūdinimas. SV proceso struktūra. Organizacijos išorinė aplinka ir jos įtaka strateginio proceso vyksmui. SV procesas ir konkurentai. Strateginio valdymo mokslo ir praktikos atsiradimo prielaidos. Strateginis valdymas organizacijų teorijų kontekste. Naujas šiuolaikinis požiūris į strateginį valdymą. Strateginių koncepcijų ir pagrindinių strateginio valdymo mokyklų apibūdinimas. Strategijos formavimo modelių analizė: strateginis planavimas, strateginis projektavimas. Pozicionavimo koncepcijos esmė. Įtakos koncepcijų analizė. SV situacija Lietuvoje. SV uždaviniai integracijos ir globalizacijos procesų kontekste. Pertvarkantysis vadovavimas – svarbiausias uždavinys. Kompleksinė situacijų analizė- strateginio valdymo sėkmės laidas. Veiklos sąlygų kitimo tendencijos pasaulyje. Diversifikavimo strategija, kaip atsakas į veiklos sąlygų kitimą. Aplinkos kitimo pagrindinės tendencijos Lietuvoje. Strateginis valdymas rinkų ir konkurencijos globalizacijos sąlygomis. Organizacijos strateginės padėties rinkoje apibūdinimas. Organizacijos konkurentiškumo prielaidos. Strateginės būklės analizės logika. Organizacijos strateginės būklės analizės metodai. Organizacijos struktūros įtakos strategijai apibūdinimas. Naujas požiūris į organizacijos valdymo struktūrą. Organizacijos tipai ir jų poveikis strategijai. Organizacijos brandos įtaka jos struktūrai ir strategijai. Strategijos kūrimo idėja, paskirtis ir pagrindiniai uždaviniai. Vertikalios integracijos formos ir ypatumai. Diversifikacijos strategijos taikymo galimybės. Bendrosios strategijos kūrimo logika ir sėkmės prielaidos. Naujo organizacijų vaidmens visuomenėje apibūdinimas. Ateities modernios organizacijos samprata ir jos ypatumai. Ateities organizacijos funkcionavimo principai. Ateities modernios organizacijos pagrindiniai veiklos elementai. Vizija. Misija. Filosofija. Kultūra. Strategijų hierarchija. Funkcinės veiklos strategijos ir jų formavimo ypatumai. Marketingo strategijų kūrimas. Strategijos rengimo metodai ir modeliai. Intensyvaus augimo strategijų analizė. Specializuotų strategijų analizė. Specializuotų strategijų analizė. Restruktūrizavimo strategijų tyrimai. Sėkmingai parengtos strategijos pasirinkimo prielaidos. Strategijos įgyvendinimo planai. Organizacijos strateginių pokyčių valdymas.
  Vadyba, špera(31 puslapis)
  2005-09-07
 • Strateginis valdymas (13)

  Strategija ir strateginio valdymo samprata, strategijos esmė, strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strategijų hierarchija, tipai ir jų esmė: integracijos strategija, korporacinė strategija, verslo vieneto, funkcinė, operacinė. Organizacijos strateginiai tikslai: vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Organizacijos filosofija, kultūra, politika. Išorinės aplinkos strateginė analizė, konkurencinė analizė, kliento analizė. Klientų strateginė analizė (paklausos analizė, klientų sudėties nustatymas, rinkos segmentacija, klientų profiliavimas). Vidinės aplinkos analizė. Išteklių analizė. Strateginių sprendimų alternatyvos. Strategijos įgyvendinimas (programos, užduočių rengimas ir perdavimas, išteklių paskirstymas, kontrolė). Strateginis planavimas ir sprendimai. Strateginiai sprendimai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-05-05
 • Strateginis valdymas (14)

  Strategijos samprata, strategijos formavimo modeliai ir koncepcijos. Nustatyminė strateginio valdymo metodologija. Plėtotinė strateginio valdymo metodologija. PEST analizė. Strateginių grupių analizė ir konkurentų profiliavimas. Produktų portfolio analizė (Bostono matrica). Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Vertės grandinė ir jos sistema. Baziniai ištekliai ir bazinės kompetencijos. SWOT analizė. Žmogiškųjų išteklių analizė. Firmos kultūros analizė. Strateginių pokyčių analizė. Politikos firmoje analizė. Strategijos finansavimo šaltiniai. Kapitalo kainos analizė. Strategijos tikslinę orientaciją veikiantys veiksniai. Firmos vizija. Firmos misija. Tikslų formulavimas. Ištekliais pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Generalinės strategijos. Sąnaudų lyderystės strategijos. Diferenciacijos strategija. Nišos strategija. Rinkos alternatyvų matrica. Diversifikacijos strategija. Vertikalios integracijos strategijos. Ekspansijos metodų matrica. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Loginis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo analizė. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir perdavimas. Stebėsena ir kontrolė. Firmos strategijos ir struktūros ryšys. Firmos struktūros tipai. Pagrindiniai struktūros projektavimą veikiantys veiksniai. Ryšys tarp firmos paskirties ir struktūros. Ryšys tarp firmos komercinės veiklos pobūdžio ir struktūros tipo. Aplinkos įtaka firmos struktūrai. Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimo pokyčiams problema.
  Vadyba, špera(21 puslapis)
  2007-05-05
 • Strateginis valdymas (15)

  Prognozavimas ir jo ryšys su strateginiu valdymu (SV). Genetinis ir normatyvinis prognozavimas. Mokslinis ir intuityvus prognozavimas. Prognozavimo objektai ir metodai. Scenarijų analizės metodas. Strateginio valdymo ir strategijos esmė. Strateginiai ir operaciniai sprendimai. Strateginio valdymo stadijos. Strateginis planavimas ir jo ryšys su strateginiu valdymu. Nustatytinė (preskriptyvinė) SV metodologija. Plėtotinė (emerdžentinė) SV metodologija. Strateginės analizės stadija strateginiame valdyme. Aplinkos strateginės analizė sritys. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės faktoriai. Penkių jėgų modelis. Rinkos (šakos) gyvenimo ciklo fazės. Konkurentų profiliavimas. Produktų portfelio matrica. Ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Kaštais pagrįsta ir planinė kainodara. Išteklių strateginės analizės sritys. Pridėtoji vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Empirinė kaštų patirties kreivė. Baziniai resursai ir bazinės kompetencijos. SSGG analizė. Žmonių išteklių auditas. Organizacijos kultūrinis voratinklis. Organizacijos kultūros stiliai. Organizacijos kultūros stiliai. Politikos organizacijoje analizė. Strategijos finansavimo šaltiniai. Kapitalo kainos analizė. Strategijos finansinė ekspertizė. Operacijų strateginės analizės sritys. Technologinių pokyčių diskretiškumas. Technologijų auditas. Visuotinės kokybės valdymo sistema. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Generalinės strategijos. Atsiskyrimo, susijungimo ir įsigijimo strategijos. Skverbimosi į rinką, rinkos plėtros ir produkto plėtros strategijos. Diversifikacijos ir integracijos strategijos. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Strategijos įgyvendinimo monitoringas ir kontrolė. Organizacijos strategijos ir struktūros ryšys. Organizacijos struktūros tipai. Strateginiai pokyčiai. Strateginių pokyčių valdymo programa. Pasipriešinimas strateginiams pokyčiams.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2007-09-20
 • Strateginis valdymas (17)

  Strateginis valdymas. Bendrieji principai. Prognozavimas. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo metodologijos. Nustatytinė metodologija. Plėtotinė metodologija. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Konkurencijos analizė. Klientų analizė. SSGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinės orientacijos fonas.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Strateginis valdymas (18)

  Strateginio valdymo samprata ir mokslo raida. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo evoliucijos etapai (Greenley). Esminės strateginio valdymo permainos. Permainų priežastys. Strateginio valdymo sąvoka ir bendrieji bruožai. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strategijos mokyklos. 5-P modelis. Strateginio valdymo metodologijos, sisteminis, programinis ir tikslinis valdymas. Nustatytinės ir plėtotinės strategijos. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir stadijos. Programinis valdymas: raida, f-jos, nauda ir klaidos. Tikslinis valdymas(MBO). Viešojo sektoriaus (organizacijų) strateginio valdymo specifiškumas ir proceso struktūra. Viešojo ir privataus sektorių (organizacijų) skirtumai. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Viešojo sektoriaus institucijų strategijos kūrimo dimensijos: (neprieštarauja viena kitai). Viešųjų institucijų strateginio valdymo proceso struktūra. Strategijos rengimo modeliai. 8 žingsnių strateginio planavimo požiūris. Išorinė aplinkos analizė. Organizacijos vizija, misija, filosofija, strateginės problemos ir tikslai. Vizija. Misija ir filosofija. Strateginių problemų nustatymas. Strateginių tikslų nustatymas. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. sprendimų priėmimo kokybės gerinimas. Strategijų hierarchiniai lygiai ir tipai. Strategijų tipai. Generalinės strategijos (Porteris). Strateginio planavimo formalizavimas. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios organizacinės struktūros. Strateginės grupės f-jos Lietuvoje. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo specialios pareigybės. Strateginio planavimo sistema. Struktūrinių fondų programavimo dokumentai ir procedūros. Programų ir biudžetų sudarymas. Programos sudarymas. Loginės struktūros analizė. Projektų rengimas. Veiksmų planai. Programinio biudžeto sudarymas. Organizacinių struktūrų taikymas įgyvendinant strategiją. Tradicinės organizacinės struktūros. Programinių struktūrų taikymas. Strateginė kontrolė ir vertinimas. Strateginė kontrolės samprata. Veiklos auditas kaip strateginės kontrolės būdas. Kontrolės matrica. Strateginio valdymo sistemos vertinimas. Politinio vertinimo požiūris. Programų vertinimo samprata, tipai ir kriterijai programų vertinimo modelis (PART). Programų vertinimas Lietuvoje. Tikslinis valdymas arba valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginių pokyčių samprata. Strateginių pokyčių valdymo modeliai. Levino modelis. Strateginių pokyčių 5 veiksmų teorija (SP 5). Viešąjį ir verslo sektorius galima išskirti pagal rinkas. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Prognozavimas. Scenarijų rašymas. Delfi analizė. Vidinės aplinkos analizė. Marketingo tiekėjai. Finansinių paslaugų tiekėjai. Išteklių analizė. Finansinė strategijos ekspertizė. Gamybos ciklu. Diversifikuotų organizacijų padaliniai:centras. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Strateginio planavimo pagrindiniai žingsniai. Strateginiai sprendimai. PEST-tai politinė-teisinė, ekonomine, socialine, technologinė analize. Produktų portfelio analizė (Bostono matrica).
  Vadyba, špera(43 puslapiai)
  2008-04-10
 • Strateginis valdymas (20)

  Institucijos vizija, misija ir tikslai. Vizijos formuluotės aspektai. Institucijos misija. Strateginių tikslų samprata. Institucijos uždaviniai. Rezultatų rodikliai. Strategijų hierarchija ir tipai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginė kontrolė. Strateginis vertinimas. Programų vertinimo samprata, tipai ir kriterijai. Strateginių pokyčių valdymas. Strateginio planavimo sistema. Bendrojo programavimo dokumento turinys.
  Viešasis administravimas, špera(17 puslapių)
  2009-10-05
Puslapyje rodyti po