Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Radiobiologija

  Jonizacinės kameros. Dujų išlydžio skaitikliai. Scintiliacinis jonizuojančios spinduliuotės metodas. Cheminis jonizuojančios spinduliuotės aptikimo metodas. Puslaidininkis, liuminescencinis, kolorimetrinis aptikimo metodai. Kosminė spinduliuotė. Vidinių apšvitos dozių skaičiavimas. Tef esmė, apskaičiavimas. Apšvitos dozės gyventojams. Ekspozicinė dozė. Sugertoji dozė. Lygiavertė dozė. Svorio audinių jautrio daugiklio esmė apskaičiuojant efektyviąją dozę. Radioaktyvios medžiagos, savitasis ir tūrinis aktyvumas. Elektringųjų dalelių sąveika su medžiaga. Neelektringųjų dalelių sąveika, alfa virsmas, savybės. Beta virsmai, dalelių savybės. Elektrono pagava. Radioaktyvaus skilimo pastovioji ir pusėjimo trukmė. Radioaktyvios šeimos. Radioaktyvaus skilimo dėsnis. Natūralūs ir dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Radonas. Mėginių aktyvumo ir savitojo aktyvumo nustatymas. Elektronų išsidėstymas atome. Branduolio sudėtis branduolinės jėgos. Maisto produktų bandinių atrinkimo metodai. Pašarų atrinkimo metodai. Dirvožemio atrinkimo metodai. Vandens bandinių atrinkimo metodai. Bandinių įpakavimo, gabenimo taisyklės. Izotopai, izobarai, izotonai, izomerai. Gama spinduliuotės savybės.
  Kita, špera(10 puslapių)
  2007-04-08
 • Raidos ir bendroji psichologija

  Raidos ir pedagoginės psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Kognityvinės raidos stadijos (J. Piaget). Moralės raida (Piaget, Kohlberg). Bihevioristinė ir socialinių kognicijų kryptys apie Žmogaus raidą. Humanistinė ir etologinė kryptys apie žmogaus raidą. Psichoseksualinės asmenybės raidos stadijos (S. Freud). Psichosocialinės asmenybės raidos stadijos (E. Eriksonas). Žmogaus raidos periodizavimas. Prenatalinė stadija. Kūdikio kognityvinė ir psichosocialinė raida. Ankstyvosios vaikystės vaiko kognityvinė raida. Ankstyvosios vaikystės vaiko psichosocialinė raida. Pirmosios vaikystės vaiko kognityvinė raida. Pirmosios vaikystės vaiko psichosocialinė raida. Antrosios vaikystės vaiko kognityvinė raida. Antrosios vaikystės psichosocialinė raida. Paauglio.kognityvinė raida. Paauglio tapatumo problemos ir būsenos. Paauglio charakterio akcentuacijos. Suaugusiojo psichologiniai ypatumai. Asmenybės brandos kriterijai. Psichinės raidos ir mokymosi santykis. Mokymo proceso uždaviniai. Mokymasis ir išmokimas. Reakcijos sąlygojimo. teorija. Operantinio determinavimo teorija. Socialinio išmokimo teorija. Mokymosi motyvacija. Mokymosi modeliai. Vertinimo problema. Humanistinės psichologijos požiūris į mokymąsi.
  Raidos psichologija, špera(10 puslapių)
  2008-06-06
 • Raidos ir pedagoginė psichologija

  Trys raidos jėgos. Teorijos: psichoanalitinė, psichosocialinė, kognityvinė, humanistinė, socialinio išmokimo, bihevioristinė. Raida iki gimimo ir kūdikystė. Raidos ypatumai kūdikystėje. Raida vaikystėje. Raidos ypatumai ankstyvoje vaikystėje. Raidos ypatumai viduriniojoje vaikystėje. Raida paauglystėje. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Levinson nustatė, kad suaugusiojo gyvenime yra krizės. Paauglio ir jaunuolio psichologinių ypatumų palyginimas. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai (artikuliacinė, žodyno ir gramatikos). Kalbos raidos periodai. Kalbos raidos teorija. Teorijos, aiškinančios moralės raidą, ir moralės raidos periodai. Bihevioristinė, kognityvinė, informacinė, humanistinė teorijos. Bihevioristai – pastiprinimo tvarkaraštis. Informacinė teorija ir jos taikymas. Humanistinė mokymo teorija. Humanistai (Maslow). Kognityvinė teorija edukacijoje. Edukacijos tikslai ir jų aiškumo kriterijai. Tikslų aiškumo kriterijai. Blumo taksonomija bei veiklos turinio lentelė (matrica). Mokymo modeliai. Trys mokymo proceso modeliai. Pamokos planavimas (7 žingsniai). Išmokimo dėsningumai. Išmokimo, užmirštumo kreivės. Kas lengvina išmokimą? Išmokimo dėsningumai. Mokymosi motyvaciją aiškinančios teorijos ir mokymosi motyvaciją skatinantys būdai. Mokymosi motyvaciją skatinantys būdai. Išmokimo įvertinimas (problemos, vertinimo rūšys). Mokytojo asmeninės nuostatos ir edukacijos. Ypatingų vaikų edukacijos ypatumai.
  Raidos psichologija, špera(17 puslapių)
  2006-11-15
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (2)

  Raidos ir pedagoginės psichologijos tikslai, objektas, pagrindinės problemos. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimo metodai. Piaget pažinimo raidos teorija. Eriksono epigenetinė asmenybės raidos teorija. Asmenybės moralinės (Kolhbergas ir Piaget) raidos ypatumai. Froido psichoseksualinės raidos teorija. Prieraišumo teorija. Kalbos raidos teorijos (Bandura, Chomskij, Vigotskis, Skineris). Prenatalinis periodas (jo fazės, gimimas, palankios ir žalingos nėštumui sąlygos). Kognityvinė raida vaikystėje. Psichosocialinė raida vaikystėje. Vaiko brandumas mokyklai. Pradinuko psichologinė charakteristika. Paauglio psichologinė charakteristika. Suaugusiojo psichologiniai ypatumai. (Levinsono teorija). Brandos kriterijai. Mokytojo psichologinė charakteristika. Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Mokymo, mokymosi ir išmokimo samprata. Mokymosi tikslai: kognityvinės srities taksonomija. Mokymosi tikslai: emocinės srities taksonomija. Mokymosi tikslai psichomotorinės srities taksonomija. Biheivioristinis požiūris į ugdymą. Kognityvistinis požiūris į ugdymą. Humanistinis požiūris į ugdymą. Mokymosi motyvacijos ypatumai, žadinimo būdai. Vertinimo samprata pedagoginėje psichologijoje. Vaikų ir paauglių hiperaktyvumas, pagalba jiems.
  Raidos psichologija, špera(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (4)

  Raidos ir pedagoginės psichologijos objektas, tikslai. Raidos ir pedagoginės psichologijos tyrimo metodai: jų taikymo sritys, privalumai ir trūkumai. Žmogaus raidos bendroji samprata, raidos pobūdis, tarpsniai (stadijos). Sensityvūs ir kritiniai raidos periodai. Pirmųjų ir trečiųjų metų raidos krizės. Prenatalinė raida ir kūdikio gimimas; žalingi ir palankiai tolesnį vystymąsi lemiantys veiksniai. Veiksniai, galintys sutrikdyti vaiko pažinimo ir psichosocialinę raidą. Ugdymo svarba vaiko raidai. Ugdymo ir psichinio vystymosi santykis. Pažinimo raida pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Psichosocialinė raida pirmaisiais vaiko gyvenimo metais. Prieraišumas, jo stadijos, prieraišumo proceso sutrikimas ir jo pasekmės. Pažinimo raida ankstyvojoje vaikystėje. Kalbos raidos pagrindinės stadijos. Emocinė ir socialinė raida ankstyvojoje vaikystėje. Pažinimo raida pirmojoje vaikystėje. Emocinė ir socialinė raida pirmojoje vaikystėje. Pažinimo raida viduriniojoje vaikystėje. Psichosocialinė raida viduriniojoje vaikystėje. Pažinimo raida paauglystėje. Sąvokinis mąstymas. Emocinė ir socialinė raida paauglystėje. Pažinimo raida pagal Piaget. Pažinimo teorijos taikymas pedagogikoje. Moralės raidos teorijos, jų taikymas ugdymo procese. Brandžios asmenybės samprata. Humanistinė asmenybės samprata, požiūris į asmenybės ugdymą. Mokymosi motyvacijos samprata. Siekių motyvacija. Motyvacijos skatinimas. Mokymasis ir išmokimas: dėsningumai, būtinos sąlygos, išorinis savęs pastiprinimas. Klasikinis ir operantinis sąlygojimas, socialinis išmokimas. Mokymo tikslai; tikslų formulavimo kriterijai, jų klasifikavimas. Išmokimo vertinimo problema; vertinimo būdai: testai, kriterinis testavimas, formuojamasis įvertinimas, formalus ir neformalus vertinimas.
  Raidos psichologija, špera(14 puslapių)
  2007-05-18
 • Raidos ir pedagoginė psichologija (7)

  Raidos psichologijos tikslai, metodai, periodizavimas. Psichosocialinė raidos teorija. Psichoanalitinė raidos teorija. Kognityvinė raidos teorija. Moralinės raidos teorija. Bihevioristinė raidos teorija. Etologinė raidos teorija. L. Vigotskij teorija. Prenatalinis periodas. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė 2-4 m. Pirmoji vaikystė. Antroji vaikystė 6–11 m. Paauglystė. Jaunystė, suaugęs žmogus. Brandos amžius. Pedagoginė psichologija. Mokymas(sis) išmokimas. Moksleivio mokymasis. Motyvacija. Mokytojo psichologinės savybės. Mokymo metodai. Pagal žinių šaltinį tradiciniai. Mokslo veiklos vertinimas.
  Raidos psichologija, špera(9 puslapiai)
  2010-04-01
 • Raidos psichologija (3)

  Sąvoka-mąstymo vienetas. Sąvokų formavimas. Vaiko saugumo mokykloje problemos; smurto prieš vaikus apraiškos, reagavimo būdai. Atstumtieji klasėje: priežastys, pasekmės, problemos sprendimo būdai. Savęs vertinimo ir savigarbos ypatumai paauglystėje. Paauglio vertybių sistemos formavimosi ypatumai. Bendravimas su suaugusiais. Ypatumai paauglystės amžiuje, galimos problemos ir jų sprendimai. Paauglių bendravimas su bendraamžiais. Psichosocialinio klimato klasėje esminiai faktoriai. Netinkamo vaikų elgesio problema. Mokytojų gebėjimas valdyti klasę. Mokinio elgesio keitimas, bihevioristiniai elgesio keitimo principai. Mokinių vertinimo problemos, psichologiniai aspektai.
  Raidos psichologija, špera(7 puslapiai)
  2006-03-02
 • Raštvedyba (10)

  Raštvedyba. Raštvedyba apima tokias darbo su dokumentais operacijas. Raštvedybos sistemos uždaviniai. Raštvedybos sistemos. Dokumentas. Informacijos funkcijos. Dokumentų skirstymas. Bendrieji dokumentų rengimo ir Įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Blankas. Dažniausiai naudojamų dokumentų sąrašas. Valdymo veiklos dokumentavimas. Organizaciniai dokumentai. Neregistruojami dokumentai. Siunčiami dokumentai. Dokumentų registravimas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rengimas ir įforminimas. Pažymos. Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai. Protokolas. Dokumentai su vykdymo terminais.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Raštvedyba (12)

  Tvarkomieji dokumentai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Privalomi blanko rekvizitai. Organizaciniai dokumentai. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Siunčiamieji. Vidaus.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Raštvedyba (18)

  Raštvedybos samprata, jos reikšmė valdymo organizavime. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis.
  Raštvedyba, špera(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Raštvedyba (22)

  Šiuolaikinė raštvedyba. Dokumentų valdymas. Įmonės valdymas. Komunikacija. Dokumentas. Dokumentų valdymas. Raštvedybos organizavimo forma. Dokumentų valdymo organizavimas. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Blankas. Rekvizitas. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Raštas. Pažyma. Pažymėjimas. Rekomendacija. Įgaliojimas. Ataskaita. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. Įstatai. Nuostatai. Instrukcija. Dokumentų apyvarta. Dokumentų vykdymas. Bylų formavimas. Byla
  Raštvedyba, špera(5 puslapiai)
  2006-10-29
 • Raštvedyba (36)

  Dokumento sąvoka. Valdymo dokumentai. Grupės. Informacijos laikmenos. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigos struktūriniam padaliniui. Dokumento tekstas. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigai. Datos ir dokumento registracijos numeris. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas privačiam asmeniui. Prekių žymos rekvizitas. Priedo žyma. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigos vadovui. Organizacinių ir informacinių dokumentų sistema, pagrindiniai sistemos dokumentai. Dokumento sudarytojo pavadinimas, jo įforminimo reikalavimai. Adresatai, jų rašymas. Dokumentų formuliaras arba schema. Sąvoka, paskirtis, rekvizitai. Gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose). Sudarymo vieta. Rezoliucija. Tvirtumo žyma. Parašo rekvizitas. Dokumentų suderinimo žyma. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas struktūrinio padalinio vadovui. Vizų rekvizitas. Įforminimo reikalavimai. Rengėjo nuorodos rekvizitas. Supažindinimo žymos rekvizitas. Įstaigos duomenų rekvizitas. Dokumento pavadinimo rekvizitas.
  Raštvedyba, špera(5 puslapiai)
  2007-06-04
 • Raštvedyba (40)

  Kas rašoma į registravimo žurnalą registruojant gautus dokumentus? Kokių dokumentų nereikia registruoti raštinėje? Kas rašoma į registravimo žurnalą registruojant siunčiamus dokumentus? Kokie gali būti dokumento užduoties vykdymo terminai? Kuo jie skiriasi? Kas yra tipinis užduočių vykdymo terminas? Kas yra individualus užduočių vykdymo terminas? Kaip atliekama dokumentų vykdymo kontrolė? Nuo kada pradedamas skaičiuoti gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų. Vykdymo terminas? Kokie yra transporto įmonės personalo valdymo dokumentai? Kas tai yra dokumentacijos planas? Kokie būna dokumentacijos planai? Kuo jie skiriasi? Kaip turi būti sudaromos ir formuojamos įstaigos bylos? Bylų formavimas. Bylų sudarymo pagrindiniai principai. Kas žinotina, rašant susirinkimo (posėdžio) protokolą? Kokie pagrindiniai reikalavimai įforminant teisės aktus? Kokie pagrindiniai reikalavimai rašant įgaliojimą? Kokie pagrindiniai reikalavimai rašant įmonės organizacinius dokumentus (nuostatus, taisykles)? Kokie yra pagrindiniai transporto dokumentai? Kokie rekvizitai dažniausiai. Juose naudojami? Dalykinių laiškų užsienio partneriams rašymo pagrindiniai reikalavimai. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas nevartotinas. Kilmininkas nevartotinas. Naudininkas nevartotinas. Galininkas nevartotinas. Įnagininkas nevartotinas. Vietininkas nevartotinas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Žodyno klaidos. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos.
  Raštvedyba, špera(10 puslapių)
  2009-11-05
 • Raštvedyba (5)

  Paraštės. Lapų numeracija. Rekvizitai. Data. adresatas. Blankai. Antspaudas. Antraštė. Įstaigos duomenys. Parašas. Priedai. Protokolas.
  Raštvedyba, špera(7 puslapiai)
  2006-01-27
 • Raštvedyba (9)

  Apibūdinkite bylų įrišimą. Apibūdinkite dokumentų atrinkimą naikinti. Apibūdinkite informacinius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Nurodykite informacinių dokumentų rūšis. Apibūdinkite organizacinius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Apibūdinkite raštvedybos organizavimo formas. Nuo ko priklauso jų pasirinkimas. Apibūdinkite tvarkomuosius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Išvardinkite tvarkomųjų dokumentų rūšis. Ką vadiname archyvo pažyma? Kada ir kokiu tikslu ji sudaroma. Ką vadiname bylų nomenklatūra? Paaiškinkite pagrindinius jos sudarymo principus. Ką vadiname dokumento blanku? Kokios yra blankų rūšys? Paaiškinkite blankų projektavimo ypatumus. Ką vadiname dokumento rekvizitais? Paaiškinkite jų reikšmę. Ką vadiname dokumentų užduočių vykdymu. Ką vadiname dokumentų vertės ekspertize? Kokia jos reikšmė. Ką vadiname dokumentu? Paaiškinkite dokumentų reikšmę. Ką vadiname organizacine tvarkomąja dokumentacija? Kokias žinote jos grupes? Ką vadiname valdymo veiklos dokumentavimu? Kas nulemia įstaigos dokumentų kompleksą? Ką vadiname dokumentų registravimu? Paaiškinkite jo reikšmę, tikslą ir principus. Kada ir kokiu tikslu sudaromi bylų įrašai? Kas juose nurodoma? Kas yra raštvedyba, kokia jos reikšmė valdymo organizavimui? Kas nurodoma struktūrinių padalinių nuostatuose, kas juos tvirtina ir kokiu tikslu? Kokį dokumentą vadiname įsakymu? Įvardinkite įsakymų rūšis, nurodykite reikalavimus jiems rašyti. Kokį dokumentą vadiname protokolu? Nurodykite protokolo paskirtį, rūšis, teksto sudedamąsias dalis. Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant gaunamus dokumentus? Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant siunčiamus dokumentus? Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant vidaus dokumentus? Kokias funkcijas atlieka dokumentai, trumpai juos apibūdinkite. Kokias pagrindines funkcijas reikia atlikti priimant korespondenciją? Kokias pagrindines funkcijas reikia atlikti siunčiant korespondenciją? Kokie bendrieji reikalavimai keliami dokumentams rašyti? Kokie dokumentai reglamentuoja raštvedybą Lietuvoje? Kokie yra raštvedybos organizavimo etapai? Kokios bylos saugomas struktūriniuose padaliniuose? Kokios formos ir formatai naudojami dokumentams rašyti? Kas lemia jų pasirinkimą? Nurodykite asmens vardu rašomus dokumentus? Nurodykite bendruosius dokumento registravimo reikalavimus. Nurodykite bylų nomenklatūrų grupes, trumpai jas apibūdinkite. Nurodykite ir apibendrinkite bylų antraščių formulavimo požymius. Nurodykite reikalavimus raštams rašyti. Paaiškinkite dokumentų užduočių vykdymo esmę, reikšmę, rūšis, formas.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2006-03-16
 • Raštvedybos teorija

  Dokumentų klasifikavimas; Valdymo dokumentai; Visuomenė struktūros sektoriai; Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės; Norminiai dokumentai; Bendrosios dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės; Rekvizitas; 22 rekvizitai; Rekvizitų išdėstymo pavyzdžiai.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2005-09-05
 • Raumenų fiziologija

  Raumenų fiziologija. Raumens susitraukimo etapai. Raumens susitraukimo mechanizmas. Nervinio - raumeninio aparato funkcinė struktūra. Nervinio - raumeninio (judamojo)aparato fiziologija. Raumens elektromechaninis ryšys. Vienkartinis ir tetantinis raumens susitraukimas. Nervinis raumenų jėgos valdymas. Raumens kompozicija.
  Medicina, špera(4 puslapiai)
  2006-04-24
 • Reklama (17)

  Reklamos apibūdinimas, reikšmė. Ankstyvoji reklama. Reklamos socialinės funkcijos. Teigiamos reklamos savybės. Reklamos tipai. Karo meto reklama. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklama spaudoje reklaminiai skelbimai. Reklama televizijoje. Svarbiausi reklamos akcentai. Radijo reklama, jos privalumai ir trūkumai. Lauko (išorės) reklama. Viktorinos iškabos ir jos privalumai ir trūkumai. Reklamos poveikis vartotojui. Demonstracinės reklamos formos. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Socialinė (nekomercinė) reklama. Reklama ir mūsų pasąmonė. Kalbinės manipuliacijos reklamoje. (Paslaugos, naujumo įspūdžio sūkuriams, kokybės įasmeninimas). Reklamos įstatymas. Įstatymo paskirtis ir taikymas. Spalvų psichologija ir reklama. Teksto komponavimas: simetrinis, asimetrinis, laisvas.
  Žiniasklaida, špera(18 puslapių)
  2007-01-19
 • Reklamos paslaugų marketingas

  Reklamos agentūra. Viešųjų ryšių agentūros veikla. Tiesioginė rinkodara. Integruota rinkodaros komunikacija. Marketingo kompleksas. Rėmimo kompleksas. Paslaugų kainodaros strategijos/kryptys. Verslo rinka. Pirkimo tipai. Verslas verslui. Vidinės reklamos agentūros. Didžiausios Lietuvos reklamos agentūros. Reklamos agentūrų vykdomos funkcijos. Klientų pritraukimo būdai. Vartotojo pasitenkinimas. Kokybės gerinimo programos. Ryšių rinkodara. Ryšių su vartotojais vadybos sistemos (CRM). Lojalaus kliento pritraukimo kaštai. Vartotojų lojalumo lygiai. Blogas pelnas. Klientų lojalumo palaikymo strategijos. Vidiniai veiksniai. Bendrasis pelnas. Naujų produktų kainodaros strategijos. Prekių asortimento kainodaros strategijos. Kainos koregavimo strategijos.
  Rinkodara, špera(7 puslapiai)
  2008-02-25
 • Reklamos teorija ir praktika

  Reklamos bruožai, istorija. Reklamos bruožai. VIPS formulė. Reikalavimai reklamai. Reklamos reglamentavimas. Reklamos galimybės ir ribojimai. Reklamos istorija. Reklamos priemonės, jų klasifikacija ir charakteristikos. Spausdinta reklama. Prospektas. Bukletai. Brošiūros. Reklaminiai lapeliai ir atmintinės. Informaciniai laiškai. Informaciniai biuleteniai. Komercinis pasiūlymas. Press-release. Naujametiniai, sveikinamieji leidiniai. Reklama spaudoje. Audiovizualinė reklama. Radijo ir telereklama. Telereklamos žanrai. Reklaminiai suvenyrai. Tiesioginė reklama paštu. Išorinė reklama. Lauko reklama. Reklama ant transporto priemonių. Transporto reklamos privalumai ir trūkumai. Vitrinų reklama. Vitrinų rūšys. Reklama internete. Interneto, kaip reklamos kanalo, privalumai ir trūkumai. Reklamos internete priemonės. Baneriai. Reklamos baneriais tikslai. Banerių formatas. Reklamavimosi paieškos svetainėse privalumai ir trūkumai. Reklama elektroniniu paštu. Reklama diskusijų/naujienų grupėse. Reklamos apmokėjimo būdai. Reklamos reguliavimas. Reklamos reglamentavimas. Svarbiausi dokumentai, kuriais remiantis sprendžiami reklamos reglamentavimo klausimai. Reklamos reglamentavimo sritys. Reklamos reguliuotojai. Reklamos ribojimai ir draudimai. Reklamos pagrindiniai principai. Praplėsti principai. Reklamos suvokimo dėsningumai. AIDA formulė. Žmogiškieji veiksniai. Poreikių analizė. Motyvai. Grafinis firmos simbolis – logotipas. Kaip sukurti gerą logotipą? Kam teikti pirmenybę: grafiniam ar žodiniam ženklui? Jau egzistuojančio logotipo pakeitimas. Firmos ženklo (identity-identiškumo) tapatumo kūrimas. Hario Karterio (Harry C. Carter) reklamos taisyklės.
  Rinkodara, špera(14 puslapių)
  2008-12-04
Puslapyje rodyti po