Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogika (35)

  Ugdymas-socialinis reiškinys. Sudėtinės ugdymo dalys ir sritys. Pedagogika - ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Pedagogika- mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Didaktika-mokymo teorija. Mokymo principai, trumpa jų charakteristika. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Pamoka - pagrindinė mokymo forma. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo paskirtis, principai ir metodai. Principai. Metodai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagogikos taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas kaip ugdymo priemonė. Svarbiausi darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnavertei asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata ir, principai ir metodai. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Visuomeninis, tautinis ir patriotinis auklėjimas. Šeimyninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės, jų taikymas. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Pedagogika (36)

  Vertinimo metodai. Ugdymo veikėjai ir veiksniai. Ugdymo procesas. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdymo daugiamatiškumas. Šeimos vaidmuo vaiko asmenybės ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Tipiškos auklėjimo klaidos. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Patarimai mokytojams. Papildomas ugdymas. Renginiai. Mokinių organizacijos. Veiklos organizavimo principai. Klasės auklėtojo paskirtis ir vaidmuo ugdymo procese. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Klasės bendruomenės kūrimas ir sutelktumo siekimas. Vertinimo metodikos. Grupinio, projektinio, individualaus darbo vertinimo problemos. Dorinis mokinių ugdymas (tikslai, uždaviniai, turinys, metodai, formos). Mokymo procesas (pagrindiniai komponentai, sąvokos).
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2008-03-22
 • Pedagogika (37)

  Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai, saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeiminis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmes. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2008-10-10
 • Pedagogika (39)

  Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos, ryšiai su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios švietimo reformos kryptys, tikslai. Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas – ugdymas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojo atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymosi metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymosi metodai. Ugdymo turinys. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apsprendžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esme, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymo kryptys. Produtyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai. Tikrinimo ir vertinimo metodai. Dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojo vieta ugdymo procese. Pedagogikos poveikio būdai ir metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagogo vadovavimas saviugdai. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagogikos sąlygos. Specialiųjų poreikių moksleiviai (hiperaktyvūs, impulsyvūs, nekoncentruojantys dėmėsio) ir korekcinė veikla mokykloje. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai–psichologiniai pagrindai. Šeimos vaidmuo vaiko ugdyme. Šeimos ir mokyklos bendravimas. Mokymas bendradarbiaujant. Projektinis mokymas. Švietimo reformos gairės.
  Pedagogika, špera(13 puslapių)
  2011-08-19
 • Pedagogika (5)

  Klasės auklėtojo paskirtis ir vaidmuo ugdymo procese. Svarbiausio klasės auklėtojo veiklos barai (klasės auklėtojo veiklos planavimas). Papildomas ugdymas. Renginiai, jų kokybės kriterijai. Mokinių organizacijos. Papildomą ugdymą reglamentuojantys dokumentai. Papildomo ugdymo organizavimo formos. Papildomo ugdymo organizavimo principai. Lietuvos jaunimo baltoji knyga. Šeimos vaidmuo vaiko asmenybės ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-28
 • Pedagogika (7)

  Pedagogikos mokslas, sistema, pagrindinės sąvokos, žymiausi lietuvių pedagogai. Pedagoginio reiškinio tyrimas, etapai, metodai. Ugdymo institucijos ir veikėjai. Mokyklos ugdomoji galia. Ugdymo tikslas ir uždaviniai: samprata, šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai, ugdymo tikslai pamokai, uždaviniai darbui. Ugdymo turinys: struktūra, jį apsprendžiantys dokumentai; pertvarkymas šių dienų mokykloje. Užsienio kalbų ugdymo turinys. Ugdymo principai, klasifikavimas, apibūdinimas. Lietuvos švietimo principai. Ugdymo metodai, klasifikavimas, apibūdinimas, mokymo metodai mokant užsienio kalbų. Mokymo organizavimo formų raida. Mokymo organizavimo formos, jų apibūdinimas. Pamoka - pagrindinė mokymo organizavimo forma. Reikalavimai šių dienų pamokai. Mokymo(-osi) rezultatų tikrinimas ir vertinimas: funkcijos, principai, metodai, problemos. Nepažangumo priežastys ir teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Pedagogo profesijos ypatumai. Šių dienų mokytojas. Lietuvos švietimo sistema. Klasės auklėtojas: asmenybė, darbo kryptys, problemos. Mokymosi samprata įvairių mokyklų požiūriu. Pedagoginio darbo specifiškumas ir mokytojo asmenybės problema. Mokytojo asmenybės psichologinės savybės, įvairių psichologijos mokyklų požiūriu. Mokytojas-žmogus. Mokymo metodai, jų taikymas, privalumai ir trūkumai.
  Pedagogika, špera(18 puslapių)
  2006-02-27
 • Pedagogikos istorija

  Pagrindinės ugdymo priemonės senovėje, Pitagoro mokykla, Antikos pedagogika - graikai ir romėnai, Krikščionybės ir Helenizmo mokyklos, Pirmosios mokyklos Europoje, Humanizmo pedagogika, Mokyklos mergaitėms ir berniukams, Discipilina ir bausmių sistema.
  Pedagogika, špera(7 puslapiai)
  2005-02-03
 • Pedagoginė psichologija

  Pedagoginės psichologijos objektas, problemos, pagrindinės sąvokos, metodai. Mokytojo darbo tikslai ir uždaviniai. Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Mokymasis: šiuolaikinės psichologijos požiūris, mokymosi psichologinis turinys. Išmokimas: būtinos sąlygos, išmokimo efektai, teorijos. Mokymo(si) tikslai (pažinimo, psichomotorinės ir emocinės sričių). Mokymo(si) modeliai (bihevioristinės, kognityvinės ir humanistinės krypčių). Humanizmo idėjos mokykloje. Humanistinio mokymo principai. Mokymosi motyvacija. Atminties lavinimas mokantis. Mokymasis mąstyti. Sugebėjimų lavinimas. Mokymas bendradarbiauti. Mokinių savarankiško darbo organizavimo psichologiniai aspektai. Grupinė dinamika klasėje. Vadovavimas klasei. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo asmenybės bruožai ir saviugda.
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Pereinamieji procesai (2)

  Nesimetriniai pereinam procesai. Aukštesnių harmonikų atsiradimas. Simetrinių dedamųjų metodo panaudojimas nesimetrinių pereinamųjų procesų tyrimui. Elektros sistemos elementų parametrai. Simetrinių dedamųjų schemose. Sinchroninių mašinų varžos. Asinchroninių mašinų varžos. Transformatorių nulinės sekos schemos. Trijų apvijų transformatorius. Auto transformatorių varžos. Oro linijų varžos. Kabelių varžos. Nesimetrinių Trumpojo jungimo (TJ) skaičiavimo tvarka. Tiesioginės ir atvirkštinės sekų schemos. Nulinės sekos schema. Vienkartė skersinė nesimetrija. Dvifazis. Kompleksinė ekvivalentinė schema. Tiesiogines sekos taisyklė. Srovių ir įtampų dedamųjų pasiskirstymas nesimetrinio TJ atveju. Srovių ir įtampų transformatoriai. Trumpojo jungimo srovių palyginimas. Superpozicijos principo panaudojimas skaičiuojant trumpojo jungimo sroves. Įžemėjimas. Vienkartė išilginė nesimetrija.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2009-09-24
 • Personalo darbuotojų motyvacija

  Darbuotojai. Darbuotojų vaidmens išskirtinumą organizacijoje sąlygoja šios priežastys. Darbuotojų vadybos tikslas. Sistemos elementai. Savo veikloje numatydama šiuos tikslus, organizacija siekia. Bendrosios vertybės. Organizacijos vertybių sistema. Viena pagrindinių organizacijos vertybių sistemos funkcijų. Organizacijos kultūra turi didelį poveikį jos darbuotojams. Organizacijos filosofija. Darbų analizės atlikimą organizacijoje sąlygoja šios priežastys. Darbų analizė. Darbų analizė atliekama tokiu nuoseklumu. Darbo vietos aprašymas. Reikalavimų darbuotojui profilis. Pareiginiai nuostatai. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų poreikio planavimas apima. Bendrasis darbuotojų poreikis. Planuojant papildomą darbuotojų poreikį rekomenduojama įvertinti. Darbuotojų judėjimas organizacijos atžvilgiu skirstomas. Išorinis darbuotojų judėjimas savo ruožtu dar skirstomas detaliau. Faktiškas darbuotojų rezervas. Išoriniams. Kandidatais į šias darbo vietas gali būti. Darbuotojų paieška. Trūkstamų darbuotojų paiešką rekomenduojama atlikti tokiu nuoseklumu. Skelbime būtina pateikti tokią informaciją. Įdarbinimo sąlygas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos pokalbis. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jeigu jam bus tinkamai pasiruošta. Priėmus sprendimą dėl darbuotojo samdos, darbuotojų skyriuje tvarkomi formalumai, susiję su darbuotojo įdarbinimu organizacijoje. Darbuotojų adaptavimas - svarbi jų ugdymo dalis, apimanti. Darbuotojų adaptavimas. Adaptavimo procesas. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų įvertinimas. Nuostatos, kuriomis grindžiamas darbuotojų įvertinimas. Atestacijos etapai. Atestacija. Iki numatomo darbuotojų atestavimo, būtina. Organizacijos vadovo įsakyme turi būti. Darbuotojų įvertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimui. Kontrolinis lapas. Apžvalgos. Įvertinimo centro metodas. Nuolat "besimokančios" organizacijos bruožai. Kvalifikacijos tobulinimas. Pastaruoju metu pasirenkant mokymo metodus pastebimos šios naujos tendencijos. Karjera. Organizacijos požiūris į darbuotojų karjerą esti dvejopas. Viena iš moderniojo požiūrio į darbuotojų karjerą atspindinti koncepcija. Šiuo atveju darbuotojo karjeros planavimas vykdomas tokiu nuoseklumu. Asmeniniame darbuotojo tobulinimosi plane atsispindi. Karjeros planavimo ir realizavimo sistemos funkcionavimas organizacijoje turi būti grindžiamas šiomis nuostatomis. Darbuotojo savianalizės etapas paprastai pradedamas profesinės veiklos aprašymo rengimu, kuriame atsispindi. Darbuotojų išėjimo iš organizacijos priežastys gali būti suskirstytos į dvi grupes. Atleidimo diena. Žinių ekonomika. Žinių ekonomikos ypatumai. Žinių formavimosi etapai. Žinių ekonomika.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2009-09-04
 • Personalo vadyba (14)

  Personalo valdymo samprata. Personalo skyriaus funkcijos. Personalo planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, įdarbinimas ir atleidimas. Personalo parinkimo sistema. Darbų analizė. Personalo paieška. Personalo atranka. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata ir tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos metodai. Personalo vertinimas. Vertinimo esmė ir tikslai. Personalo vertinimo turinys. Vertinimo metodai. Vertinimo procedūra. Vertinimo patikimumas. Personalo mokymas. Pagrindiniai mokymo principai. Mokymo proceso pagrindiniai etapai. Personalo karjeros planavimas. Karjeros samprata. Karjeros koncepcijų analizė. Karjeros planavimo būtinumas. Karjeros planavimo etapai. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Personalo motyvavimas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo priemonės. Motyvavimo sistemos įmonėje kūrimas. Konfliktų valdymas. Konfliktų esmė tipai ir priežastys. Konfliktų raida. Konfliktų valdymas. Komunikavimas.
  Personalo vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-10-09
 • Personalo vadyba (22)

  Personalo vadyba. Personalo poreikio planavimas, verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptacija. Personalo mokymas. Personalo darbo vertinimas, vertinimo procedūros. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Karjera ir jos valdymas, skyrimo į aukštesnes pareigas būdai. Formalios grupės: vadovo komanda, darbo grupės, komitetai. Neformalios grupės ir jų valdymas, priežastys. Grupės darbo efektyvumas. Grupių darbo organizavimas.
  Personalo vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • Personalo vadyba (24)

  Darbuotojų skyriaus specialistas turi žinoti. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadyba nagrinėja. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Principų pažangumas. Principai. Elgsenos teorija. Valdymo taisyklės. Pagal valdymo taisyklių taikymo lygį skiriami du vadovų tipai. politikos formavimo principai. Formuojant personalo politiką reikia laikytis šių reikalavimų. Laisvų darbo vietų reikalavimas. Reklamuojant laisvas darbo vietas derėtų nepamiršti šių taisyklių. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Priėmimo į darbą pokalbio struktūra. Darbuotojų atrankos pokalbis bus veiksmingas, jei bus tinkamai pasirengta. Svarbiausias vaidmuo atrankos pokalbio metu tenka organizacijos vadovui. Darbuotojų samdos dokumentavimas ir teisiniai aspektai. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo rezultatais remiamasi sprendžiant grupę problemų. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų/pareigybių aprašymas. Pareiginė instrukcija – labai įvairiai veikia darbuotojus, jų darbą. Pagal nustatytą reglamentą jie aprašo savo darbus ir jų atlikimo būdus, siūlo pakeitimus. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Analizės pagrindu sudaromas darbo vietų aprašymas. Motyvacijos sėkmės veiksniai. Žmogaus poreikiai skirstomi į dvi grupes. Klasifikacijos kėlimo strategija. J. Bengtssonas išskiria 3 kvalifikacijos kėlimo strategijas. Personalo įdarbinimo būdai. Atleidimo iš darbo priežastys. 10 būdų darbuotojams skatinti. Vadovų nurodymai. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Pagrindiniai konfliktų tipai. Pagrindinės konfliktų priežastys. Skirtingi šie struktūriniai metodai. Skiriami 5 asmeniniai konfliktų valdymo būdai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-10-26
 • Personalo vadyba (8)

  Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos turinis ir vadybos principai. Darbo su personalu aplinka: išoriniai ir vidiniai veiksniai. Personalo tarnybos. Personalo apskaita ir statistika. Personalo politika ir personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai personalo verbavimo šaltiniai. Samdos procedūros ir teisinis įforminimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai ir metodai. Paaukštinimas, pažeminimas pareigose, atleidimas iš darbo. Grupės (komandos) sąvoka. Formalios grupės: vadovo komanda, komitetai. Grupių (komandų) vystymosi etapai. Komitetų valdymas. Neformali personalo adaptacija (socializacija). Darbo grupės: padalinio veiklos gerinimo grupė, proceso tobulinimo grupė, kokybės rateliai, projekto komanda. Darbuotojų vertinimas, vertinimo svarba administracijai ir motyvacijai.
  Personalo vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Personalo vadyba (9)

  Personalas. Darbo su personalu aplinka. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, samda ir atleidimas. Mokymo tikslų nustatymas bei mokymo metodų parinkimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo motyvavimas. Proceso teorijos. Motyvacijos panaudojimas praktikoje. Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje.
  Personalo vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-03-17
 • Personalo valdymas (8)

  Personalas. Darbo su personalu aplinka. Organizacijos kultūra. Organizacijos filosofija. Personalo politikos formavimo principai. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo parinkimas: paieška, atranka, samda ir atleidimas. Personalo vertinimo esmė ir tikslai. Personalo mokymas. Mokymo planavimas ir įgyvendinimas. Mokymo efektyvumo įvertinimas. Personalo karjeros planavimas. Personalo motyvavimas. Proceso teorijos. Motyvavimas.
  Personalo vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-09-15
 • Pinigų prasmė, vertė. Mokėjimai

  Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Pinigų vertės didinimo ir diskontavimo lyginimo schema. Finansinė renta (anuitetas). Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos lygių apibūdinimas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2009-02-27
 • Pjovimas

  Abrazyviniai įrankiai ir medžiagos. Abrazyvinių įrankių forma. Abrazyvinių medžiagų žymėjimas. Angliniai įrankiniai plienai. Apdirbimo pjovimu būdai. Deimantiniai tekinimo peiliai. Drožlės subėgimas. Drožlės susidarymo naudojimo metodai. Drožlės susidarymo procesas. Fasoniniai tekinimo peiliai. Frezavimas prieš ir pagal pastūmą. Frezavimo stakles. Galinis frezavimas. Gilinimas ir plėtimasis. Frezavimas. Gilintuvai. Greitapjūviai plienai. Gręžimas. Įrankinės medžiagos. Įrankių (peilio) dilimas ir patvarumas. Jėgos veikiančios į frezos dantį. Jėgos veikiančios į grąžtą. Kietlydiniai. Kinematiniai, geometriniai peilio parametrai. Kitų tipų grąžtai. Krumplių įpjovimas. Legiruoti įrankiniai plienai. Mineralo keraminės medžiagos. Paviršių sukietinimas. Peilio tvirtinimo įtaka jo parametrams. Pjovimo jėgos ir galingumas. Pjovimo proceso eiga. Pjovimo režimai šlifavime. Pjovimo režimų elementai gręžime. Pjovimo režimų elementai tekinime. Pjovimo režimų parinkimas. Plėstuvai. Prieaugos ant pelių susidarymas. Prieaugos susidarymo valdymas. Pritrinimas. Skersės kampas su pagrindine pjovimo briauna. Sriegikliai, sriegimo galvutes. Sriegimas. Sriegpjovės. Superfinišavimas. Superkietos įrankinės medžiagos. Surenkamieji tekinimo peiliai. Šiluminiai reiškiniai pjovimo procese. Šlifavimas. Šlifavimo būdai ir schemos. Šlifavimo diskų balansavimas. Tekinimo peilio geometriniai elementai. Tekinimo peilių klasifikacija. Tekintų detalių paviršiaus kokybė. Tepimas ir aušinimas pjaunant metalą. Tolygaus frezavimo sąlyga. Universalios tekinimo(sriegimo) staklės. Vibracijos.
  Mechanika, špera(14 puslapių)
  2006-09-12
 • Pjovimas (2)

  Pjovimo režimo elementai gręžime. Gręžimo proceso ypatumai. Pjovimo jėgos ir galingumas. Spiralinių grąžtų elementai. Grąžtų dylimas ir patvarumas. Įvairių tipų grąžtų konstrukcinės ypatybės. Gilinimo ir plėtimo procesas, panaudojimas. Gilintuvų konstrukcija. Plėstuvų konstrukcija. Frezavimas. Cilindrinių frezų konstrukcija ir geometrija. Pjovimo rėžimų elementai frezavime. Tolygaus frezavimo sąlyga. Jėgos veikiančios cilindrinės frezos dantį. Frezų dilimas ir patvarumas. Frezos dantų forma. Pratraukimas. Pratrauktuvų konstrukciniai ir geometriniai parametrai. Pratraukimo schemos. Pjovimo rėžimo elementai pratraukime. Šlifavimas. Šlifavimo proceso ypatumai. Abrazyviniai įrankiai. Diskų balansavimas. Abrazyvinių įrankių žymėjimas. Šlifavimo disko tvirtinimas ir bandymas. Šlifavimo diskų lyginimas. Šlifavimo būdai ir schemos. Jėgos šlifavimo metu. Baigiamasis abrazyvinis apdirbimas. Pritrynimas. Poliravimas. Sriegimas. Sriegimo. Krumplių išpjovimas. Tekinimo staklės. Tekinimo-sriegimo stakles. Gręžimo ir ištekinimo stakles. Frezavimo stakles. Šlifavimo stakles.
  Mechanika, špera(16 puslapių)
  2007-09-14
 • Pjovimo įrankiai

  Drožimas. Drožimo taikymas detalių apdirbimui. Pjovimo režimo elementai. Drožimo peiliai. Pjovimo elementų ir galios nustatymas. Gręžimas. Gręžimo procesas ir jo taikymas. Plunksniniai grąžtai. Spiralinių grąžtų konstrukciniai ir geometriniai elementai. Gręžimo proceso elementai. Pjovimo jėgų ir galingumo apskaičiavimas gręžiant. Pjovimo režimų elementų parinkimas. Grąžtų pjovimo dalies formos. Kietlydinio grąžtai. Centravimo grąžtai. Giliojo gręžimo grąžtai. Žiediniai grąžtai. Gilinimas, plėtimas ir ištekinimas. Gilinimas, plėtimas ir ištekinimas ir jų procesų taikymas. Gilintuvų konstrukciniai ir geometriniai elementai. Plėstuvų konstrukciniai ir geometriniai elementai. Įvairios plėstuvų konstrukcijos. Gilinimo ir lėtimo režimai ir jų pasirinkimas. Ištekinimas ir ištekinimo įrankiai. Pratraukimas. Pratraukimo proceso taikymas. Bendri pratrauktuvų konstrukciniai ir geometriniai elementai. Vidiniai pratrauktuvai. Prastumtuvai. Išoriniai pratrauktuvai. Frezos. Frezų klasifikacija. Pjovimo rėžimų elementai. Smailiadančių frezų geometriniai ir konstrukciniai elementai. Cilindrinės frezos. Galinės cilindrinės frezos. Surenkamosios galinės frezos. Diskinės frezos. Kampinės frezos. Frezų rinkiniai. Kupradantės frezos. Kupradančių frezų ypatumai ir kuprojimas. Smailiadantės fasoninės frezos. Smailiadančių fasoninių frezų tipai ir ypatumai. Šlifavimas. Šlifavimo procesų ypatumai. Abrazyviniai įrankiai. Deimantiniai ir elboriniai diskai. Pjovimo režimai. Pjovimo jėgos ir galingumas. Baigiamasis abrazyvinis apdirbimas. Sriegimas. Sriegių apdirbimo būdai ir sriegimo įrankiai. Sriegimo peiliai. Sriegikliai. Sriegpjovės. Sriegių frezavimo įrankiai. Sriegimo galvutės. Sriegių įvalcavimo įrankiai. Įrankiai cilindriniams krumpliaračiams gaminti kopijavimo būdu. Diskinės modulinės frezos. Pirštinės modulinės frezos. Pirštinės modulinės frezos. Sliekinės krumpliaračių frezos. Sliekinės sliekračių frezos. Krumpliaračių drožtuvai. Įrankiai krumpliams išbaigti. Krumplių ševingavimas. Krumplių pritrynimas. Severiai. Kūginių krumpliaračių pjovimo įrankiai. Krumplių drožimo peiliai. Krumplių pjovimo frezos. Tiesiakrumplių kūginių krumpliaračių krumplių apskritiminiai pratrauktuvai. Peilinės galvutės. Neevolventinių profilio detalių apdirbimo įrankiai. Sliekinės išdrožų frezos. Automatizuotos gamybos yrankiai. Automatizuotos gamybos staklių derinimo ypatumai. Automatizuotos gamybos pjovimo įrankiai. Pagalbiniai įrankiai. Apdirbimo centrų pagalbiniai įrankiai. Įrankių matmenų nustatymo įtaisai. Kombinuotieji įrankiai.
  Mechanika, špera(18 puslapių)
  2007-03-23
Puslapyje rodyti po