Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Material science (3)

  Darbas anglų kalba. Medžiagų mokslas. Carbon steel. Cast iron. Grey cast iron. Malleable cast iron. Ductile cast iron. Kinds of heat treatment. Heat treatment of alloys undergoing no phase transformations in solid state. Stress-relieve annealing. Recrystalization annealing. Diffusion annealing (homogenizing). Heat treatment of steels with eutectoid transformation. Transformations in steels during heating in austenite state. Transformations of austenite at different degrees of supercooling. Principal kinds of steel heat treatment annealing of steels. Normalizing of steels. Hardening of steels. Hardening capacity and hardenability. Tempering of hardened steels. Chemical heat treatment of metals and alloys. Steel carburizing (cause hardening). Nitriding of steel. Carbonitriding of steel. Alloyed steels. Grading of alloyed steels. Effects of alloying elements on mechanical properties of steels. Structural alloyed steels. Alloyed steels of normal and elevated static strength. High-strength alloyed steels. Medium-carbon steels strengthened by thermomechanical treatment. Metastable austenitic steels. Spring steels. Bearing steels. Corrosion and corrosion-resistant steels. Tool alloyed steels. Alloyed steels for cutting tools. Low–alloyed tool steels. Steels for measuring tools. Steels for plastic-working tools. Designation of steels according to standard DIN 10027. Non-ferrous alloys. Copper and its alloys. Aluminium and its alloys. Deformable aluminium alloys. Casting aluminium allovs. Magnesium and its alloys. Titanium and titanium alloys. Tin and lead alloys. Principles of non-ferrous metal alloys grading according to DIN standard. Composite, powder and non-metal materials. General characteristic and classification of composites. Dispersion-strengthened (particulate) composites. Fibrous composite materials. Non-metallic-base composite materials. Metallic-base composite materials. Sintered hard alloys. Polymers and plastics. Structure of polymers. General characteristic and classification of plastics. Mechanical properties of thermoplastic materials. Mechanical properties of thermosetting plastics. Rubber. Glases. Ceramics. Refrigeration treatment. Surface hardening.
  Medžiagotyra, špera(28 puslapiai)
  2008-01-16
 • Material science (4)

  Medžiagų mokslo paruoštukė anglų kalba. Types of materials. Structure-property-processing relationship. Environmental effects on material behavior. The chemical banding of atoms. The crystal structure of metals and dendritic solidifications. Polymorphism. The tensile test. Hardness test. Impact test. The detection of surface cracks. The detection of internal defects. Eutectics. Solid solutions. Intermetallic compounds. Equilibrium diagrams. Types of equilibrium diagrams. Cast-iron making. Steel making. The structure of plain carbon steel. Classification of steel. Carbon steels, their characteristics. The composition of cast iron. The influence of cooling rate on the properties of a cast iron. Ordinary cast iron. High duty cast irons. Malleable cast irons. Alloy cast irons. Constructional steels. Tools and die steels. Stainless steel. Sintered tool materials. Heat resisting steels. Magnetic alloys. Alloy steels and their characteristics (Russian standard). Normalising. Annealing. Principles of hardening. Tempering. Solid liquid and gaseous hardening. Heat-treatment after carburising. Nitriding. Carbonitriding. Ionitriding. Flame-hardening. Induction-hardening. Quality control of heat treated articles and tools (finished products). Melting furnaces. Sand casting. Die casting. Investment casting. Centrifugal casting. Hot working. Cold working. The cutting processes. Chip formation. Cutting tool materials. Machinability. Single point and multi point machining. Abrasive machining and finishing. Non-traditional machining processes. Soldering and blazing of metals. Fusion welding of metals. Gas welding. Pressure welding of metals. The welding of plastics. Forming of thermoplastics. Forming of thermosets. Ceramics and cermets. Forming of clay ceramics. Sintering. Manufacture of glass. Engineering uses of timber. Asbestos and its derivates. The choice of materials and processes.
  Medžiagotyra, špera(15 puslapių)
  2008-05-26
 • Mechanika (11)

  Pagrindinės sąvokos, nagrinėjimo objektai ir hipotezės. Išorines jėgos. Apkrovos. Vidinės jėgos. Pjūvio metodas. Įražos. Įtempiai. Ryšiai tarp įražų ir įtempių. Poslinkiai ir deformacijos. Tempimas ir gniuždymas. Tempiami ir gniuždomi konstrukcijos elementai. Įtempiai. Stiprumas. Deformacijos, strypo matmenų pokytis. Poslinkiai. Standumas. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui. Tempiamų (gniuždomų) strypų sistemos. Medžiagų mechaninės savybės ir jų nustatymas. Bandiniai (lenkimo) tempimo. Plienų diagrama ir jos taškų reikšmės. Gniuždymo bandymas (trapioms medžiagoms). Įtempių būvis. Svarbiausieji įtempiai. Dviašis įtempių būvis. Deformacijų būvis. Svarbiausiosios deformacijos. Bendrasis Huko dėsnis. Tūrinė deformacija. Priklausomybė tarp tampriosios medžiagos deformavimo rodiklių. Eksperimentinis įtempių bei deformacijų tyrimas. Konstrukcijų elementų skaičiavimas ir jų metodai. Bendrieji skaičiavimo principai. Leistinųjų įtempių metodas. Ribinių būvių metodas. Irimo ir plastiškumo hipotezės. Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Ploto statinis momentas. Ploto svorio centras. Ploto inercijos momentas. Slytis. Kirpimas. Sukimas. Kirpimas. Glemžimas. Kerpamųjų ir glemžiamųjų jungčių skaičiavimas. Virintinės jungtys. Sukamas skerspjūvio skritulio plotas. Normaliniai įtempiai. Tangentiniai įtempiai. Svarbiausieji įtempiai ir įtempių būvis (iš lenkimo srities). Sijų stiprumas. Racionalios formos sijos. Sudėtinės sijos. Plonasienių sijų ypatumai. Deformacijos ir kreivės. Poslinkiai: įlinkiai ir skerspjūvio posūkiai. Įlinkiu kreivės lygtis. Sijų poslinkių skaičiavimo būdai. Moro metodas. Įtempiai bet kuriame sudėtingai deformuojamo tiesaus strypo taške. Skerspjūvio branduolys.Tiesaus strypo stiprumas. Tiesaus strypo poslinkiai ir deformacijos. Gniuždomų strypų pusiausvyros stabilumas. Stabili ir nestabili pusiausvyra. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti. Kritinis įtempis. Praktinis gniuždomų strypų (kolonų) skaičiavimas. Liaunų strypų gniuždymas lenkiant. Vietiniai įtemptos medžiagos poveikiai. Įtempių koncentracija. Plyšiai ir medžiagos irimas. Sąlyčio (kontaktiniai) įtempiai. Apkrovos dinamiškumo apkrova. Dinaminių poveikių skaičiavimo ypatybės.
  Mechanika, špera(15 puslapių)
  2006-04-18
 • Mechanika (12)

  Ką vadiname atskaitos sistema? Kokias žinote koordinačių sistemas ? Nuodugniai išnagrinėkite Dekarto koordinačių sistemą. Ką vadiname poslinkio vektoriumi?Ar visada vektoriaus modulis lygus keliui? Ką vadiname greičiu, pagreičiu? Kaip nustatomos jų kryptis? Ką charakterizuoja tangentinis, normalinis pagreičiai? Kam lygūs jų moduliai? Sukamojo judėjimo kinematika. Ką vadiname kampiniu greičiu, pagreičiu? Kokios jų kryptys? Kokie egzistuoja sąryšiai tarp greičio, pagreičio ir kampinių greičio ir pagreičio? Kokia atskaitos sistema vadinama inercine? Kaip galima atskirti, kuri atskaitos sistema yra inercinė? Ar atskaitos sistema susieta su Žeme yra inercinė? Ką tvirtina I Niutono dėsnis? Ką vadiname kūno impulsu, jėgos impulsu? Nuodugniai išnagrinėkite II Niutono dėsnį. Raskite pastovios masės m kūno judėjimo lygtį, kai veikia F=Kt jėga, čia k – pastovus dydis, t – laikas. Paaiškinkite, ką tvirtina trečias Niutono dėsnis. Nuodugniai išnagrinėkite impulso tvermės dėsnį? Kokiose atskaitos sistemose jis galioja. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo sąvokų. Išveskite kintamosios jėgos formulę. Ką vadiname galia? Kaip išreiškiama galia per jėgą ir greitį? Kokie kūnai turi kinetinės energijos? Išveskite kinetinės jėgos darbo formulę. Potencinė energija. Jos išraiška. Kokį lauką vadiname gravitaciniu? Kokias dydžiais jis yra charakterizuojamas? Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Kokios reikalingos sąlygos, kad galiotų mechaninės energijos dėsnis? Kuo skiriasi slenkamasis ir sukamasis judėjimas. Kaip juos atskirti? Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Koks dydis vadiname kūno inercijos momentu? Pateikite pavyzdžių. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. Ką vadiname jėgos momentu? Kaip nustatoma jo kryptis? Kuo jis skiriasi nuo jėgos? Išveskite sukamajam judėjimui dinamikos lygtį. Nuodugniai išnagrinėkite impulso momento tvermės dėsnį. Pateikite pavyzdžių. Koks įrenginys vadinamas giroskopu? Kokiems tikslams jis naudojamas? Ką tvirtina mechaninis reliatyvumo principas? Galilėjaus koordinačių transformacijos. Kokios priežastys lėmė specialios reliatyvumo teorijos sukūrimą? Specialios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco koordinačių transformacija. Kokie įvykiai specialioje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai?
  Klasikinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-05-10
 • Mechanika (14)

  Erdvė ir laikas klasikinėje mechanikoje. Lauko sąvoka. Materialusis taškas. Atskaitos sistema. Materialiojo taško judėjimo greitis. Pirmasis Niutono dėsnis. Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Energijos sąvoka. Mechaninis darbas. Centrinis jėgų laukas. Specialioji reliatyvumo teorija. Potencialinės jėgos. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Sukamojo judėjimo samprata. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Jėgos momentas. Inercijos momentas. Kietojo kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Judesio kiekio momentas nejudančios ašies atžvilgiu. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Normalinio ir tangentinio pagreičio ryšys su kampiniu greičiu ir pagreičiu. Linijinio greičio ryšys su kampiniu greičiu. Mechaniniai svyravimai. Harmoninio svyravimo lygtis ir jos sprendinys. Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis. Matematinė svyruoklė. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Koherentinės bangos. Bangos energija. Tvermės dėsniai. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Idealiai tamprusis ir netamprusis smūgiai. Bangos energija.
  Klasikinė mechanika, špera(4 puslapiai)
  2006-05-30
 • Mechanika (15)

  Dinamika. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Dinamikos dėsnis. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. I-asis dinamikos uždavinys. II-asis dinamikos uždavinys. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus taško judėjimo kiekio teorema. Taško judėjimo kiekio momento teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Materialaus taško reliatyviojo judėjimo dinamika. Sistemos Dinamika. Mechaninė sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialinės judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechaninės sistemos ir standaus kūno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu (Hiugenso – Šteinerio teorema). Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiai. Išcentriniai masės centro momentai. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinė energija. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. D'Alambero principas.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Mechanika (17)

  Įvadas. Mašinų detalių medžiagos ir jų parinkimas. Leistinųjų įtempimų parinkimo metodika. Pagrindiniai mašinų detalių skaičiavimo ir darbingumo kriterijai. Kniedytos jungtys. Tempiamų kniedytų jungčių skaičiavimas. Necentriškai apkrautų kniedytų jungčių skaičiavimas. Kniedžių medžiagos ir leistinieji įtempimai. Suvirintos jungtys. Sandūrinės suvirintos jungtys. Užleistinės suvirintos jungtys. Tėjinės ir kampinės suvirintos jungtys. Kontaktiniu būdu gautos suvirintosios jungtys. Sandūrinis suvirinimas. Taškinis suvirinimas. Suvirintųjų jungčių stiprumas ir leistinieji įtempimai. Presuotos jungtys. Srieginės jungtys. Sriegio skaičiavimas stiprumui. Varžto stiebelio skaičiavimas stiprumui prie įvairių apkrovimo atvejų. Įsriegtų elementų medžiagos ir leistinieji įtempimai. Sąvaržinės jungtys. Pleištinės jungtys. Įveržtos pleištinės jungtys. Neįveržtos pleištinės jungtys. Pleištų medžiagos ir leistinieji įtempimai. Išdrožinės jungtys. Stačiakampės (stačiašonės) išdrožos. Išdrožinių jungčių skaičiavimas. Kaištinės jungtys.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Mechanika (18)

  Tiesiaeigis kintamasis materialiojo taško judėjimas. Kreivaeigis judėjimas. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Materialiojo taško judėjimas apskritimu. Kampinis greitis, linijinis greitis, momentinis kampinis greitis, kampinis pagreitis, posūkio kampas. I Niutono dėsnis. Inercinės atskaitos sistemos. Neinercinės atskaitos sistemos. II Niutono dėsnis. Masės samprata. III Niutono dėsnis. Kūno judesio kiekis. Jėgos impulsas. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Tamprumo jėgos. Huko dėsnis. Trinties jėgos. Gravitacijos jėgos. Visuotinis traukos dėsnis. Išcentrinės inercijos jėgos. Centrifūgos. Kūno svoris ir nesvarumo būsena. Darbas ir galia. Energijos sąvoka. Energijos tvermės dėsnis. Kinetinė ir potencinė energija. Kietojo kūno sąvoka. Masės centras. Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Sukimosi momentas. Besisukančio kūno kinetinė energija. Inercijos momentas. Pilnutinė energija. Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis. Heigenco teorema. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Darbas ir galia vykstant sukamajam judėjimui. Paskalio dėsnis. Susisiekiančių indų dėsnis. Archimedo dėsnis. Skysčio srovės tolydumo lygtis. Susisiekiančiųjų indų dėsnis. Archimedo dėsnis. Harmoniniai svyravimai. Svyravimų lygtis. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės. Bangos lygtis. Infragarsas ir ultragarsas. Santykinė atominė masė. Medžiagos kiekis. Avogardo skaičius. Molinė masė. Idealiųjų dujų izoprocesai. Absoliutinis nulis ir temperatūros skalės. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Pagrindinė dujų kinetinės teorijos lygtis. Vidutinė molekulės slenkamojo judėjimo energija. Vidinės energijos ir šilumos kiekio sąvokos. Pernešimo reiškiniai. Difuzija. Šilumos laidumas. Vidinė trintis. Pirmasis termodinamikos principas. Adiabatinis procesas. Antrasis termodinamikos principas. Entropija. Skysčių garavimas ir kondensacija. Skysčių molekulinis slėgis ir paviršiaus įtempimas. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai. Krista1iniai ir amorfiniai kūnai.
  Klasikinė mechanika, špera(11 puslapių)
  2007-02-19
 • Mechanika (2)

  Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Mechanika. Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Materialiojo taško judėjimo greitis. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Inercinė ir heliocentrinė atskaitos sistemos. Centrinių jėgų laukas. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Besisukančio kūno kinetinė energija. Galilėjaus transformacijų invariantai. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo reliatyvumas. Reliatyvistinis judančio kūno sutrumpėjimas. Reliatyvistinis greičių sudėties dėsnis. Reliatyvistinės dinamikos pagrindinis dėsnis. Masės ir energijos sąryšis. Reliatyvistinė kinetinė energija. Neinercinės atskaitos sistemos. Laikas ir erdvė neinercinėse atskaitos sistemose. Inercijos jėgos. Tiesiai judanti neinercinė atskaitos sistema. Koriolio jėga. Reliatyvumo teorija.
  Mechanika, špera(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Mechanika (20)

  Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai taško svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. Kieto kūno inercijos momentai. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos diferencialinės lygtys. Masės centro judėjimo teorema. Kinetinės energijos pokyčio teorema. Virpesių samplaika.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Mechanika (21)

  Erdvė. Laikas. Laikrodžių sinchronizacija. Materialiojo taško kinematika. Poslinkis, greitis pagreitis. Kreivaeigis judesys, jo greitis, pagreitis. Judėjimas apskritimu, kampinis greitis pagreitis. Kietojo kūno judėjimas. Momentinė sukimosi ašis. Inercinės atskaitos sistemos. Galilėjaus transformacijos. Šviesos greitis. Maikelsono ir Morli eksperimentai. Fizo bandymas. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo ir priežastingumo reliatyvumas. Erdviškieji laikiškieji intervalai. Ilgio sutrumpėjimas ir judančio laikrodžio eigos sulėtėjimas. Savasis laikas. Greičių ir pagreičių sudėtis reliatyvistiniu atveju. Jėgos, sąveikos. Niutono dėsniai. Reliatyvistinio judėjimo lygtis. Materialiųjų taškų sistema, jos judėjimas. Jėgos, impulso momentas. Momentų lygtis. Masių centras. Kinetinė energija. Darbas. Potencinis laukas, potencinė energija. Energijos ir impulse tvermės dėsniai. Energijos tvermės dėsni reliatyvistiniu atveju. Rimties energija. Pilnutinė energija ir rimties energija. Sąveikos energija. Ryšio energija. Ryšys tarp masės ir energijos. Logiškas variantas. Sąveikos energija. Ryšio energija. Ryšys tarp masės ir energijos. Gravitacinės jėgos, jų ypatybės. Laisvojo kritimo pagreitis. Gravitacijos energija. Gravitacijos radiusas. Keplerio dėsniai. Kosminiai greičiai. Susidurimai. Tamprūs susidūrimai. Netamprūs susidūrimai. Nereliatyvistinis raketų judėjimas. Inercijos momentas (tenzorius). Cilindro, rutulio, strypo inercijos momentai. Besisukančio kūno kinetinė energija. Fizikinė ir matematinė švytuoklės. Taške įtvirtinto kietojo kūno judėjimas. Giroskopas. Jo precesija. Giroskopinė švytuoklė. Trinties jėgos. Sausa ir skysta trintis. Harmoniniai svyravimai, jų sudėtis, mušimai. Savieji svyravimai. Slopinamieji svyravimai. Slopinimo dekrementas. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Kokybė. Hidrodinamika. Bernulio lygtis. Toričelio formulė. Impulso tvermės dėsnis ištekant iš indo skysčiui atveju. Trinties jėgos skysčiuose. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Pasipriešinimo jėgos. Neinercinės atskaitos sistemos. Inercinės jėgos. Nesvarumas. Korolio pagreitis. Strypo spaudimas ir tempimas. Huko dėsniai. Puasono koeficientas. Stangrumo energija. Šlyties ir sukimo deformacijos.
  Klasikinė mechanika, špera(20 puslapių)
  2007-09-19
 • Mechanika (23)

  Materialiojo taško judėjimas, jo reliatyvumas. Atskaitos sistemos. Trajektorija, poslinkis, kelias, vidutinis ir momentinis greitis. Lazerio veikimo principas. Lazerinės spinduliuotes savybės. Kreivaeigis judėjimas. Greitis ir pagreitis. Judėjimo apskritimu kinematika. Materialiojo taško dinamika. Niutono dėsniai Judėjimo kiekio tvermės dėsnis. Glaudžiamieji ir sklaidomieji lęšiai. Darbas. Kinetinė ir potencinė energija. Potencialiosios jėgos. Energijos tvermės ir virsmu dėsnis. Judėjimo dėsniai neinercinėse atskaitos sistemose. Inercijos jėga. Koriolio jėga. Koriolio jėgų vaidmuo Žemėje. Tobulųjų dujų dėsniai. Įelektrintų kūnų sąveika. Kulono dėsnis. Kietojo kūno sukimasis apie nejudamą ašį. Sukimo momentas. Judėjimo kiekio momento tvermės dėsnis. Omo dėsnis grandinės daliai ir visai grandinei. Žemės atmosferos sudėtis. Barometrinė formulė.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2008-09-22
 • Mechanika (26)

  Statika. Varinjono teorema. Kinematika. Standaus kūno slinkimas ir sukimasis. Standaus kūno sukimosi. Standaus kūno plokščiasis judėjimas. Greičių centras. Dinamika. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. Taško judėjimo kiekio teorema. Taško kinetinio momento teorema. Darbas ir galingumas. Galingumas. Mechanines sistemos dinamika. Tangentinis ir normalinis pagreičiai.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2010-04-13
 • Mechanika (3)

  Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos aksiomos. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Jėgų pora. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Porų savybės. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Plokščios jėgų sistemos. Kūnų pusiausvyra. Porų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Varinjono teorema. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Riedėjimo trintis. Ryšiai. Ryšių reakcijos. Slydimo trintis. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Svorio centras.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-08-30
 • Mechanika (5)

  Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Erdvė ir laikas klasikinėje mechanikoje. Atskaitos sistema. Kinematinės judėjimo lygtys. Materialiojo taško judėjimo greitis. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Niutono dėsniai. Masė. Inercinė ir heliocentrinė atskaitos sistemos. Mechaninė energija ir jėgų laukai. Centrinių jėgų laukas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Smūgis. Kūno sukamasis judėjimas. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Linijinio greičio ryšys su kampiniu greičiu. Normalinio ir tangentinio pagreičių ryšys su kampiniu greičiu ir pagreičiu. Jėgos momentas. Jėgos momentas nejudančio taško atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentas. Heigenso ir Steinerio teorema. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Judesio kiekio momentas nejudančio taško atžvilgiu. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Galilėjaus transformacijų invariantai. Pagreičio invariantiškumas. Mechanikos dėsnių invariantiškumas. Erdvės intervalo invariantiškumas. Laiko intervalo invariantiškumas. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo reliatyvumas. Reliatyvistinis judančio kūno sutrumpėjimas. Reliatyvistinis laiko tarpo pokytis. Įvykių intervalo invariantiškumas. Nulinio ilgio intervalas. Erdviškasis intervalas. Laikiškasis intervalas. Reliatyvistinis greičių sudėties dėsnis. Reliatyvistinės dinamikos pagrindinis dėsnis. Masės ir energijos sąryšis. Reliatyvistinė kinetinė energija. Ryšio energija. Tvermės dėsniai reliatyvistinėje fizikoje. Klasikinės mechanikos taikymo ribos. Neinercinės atskaitos sistemos. Laikas ir erdvė neinercinėse atskaitos sistemose. Inercijos jėgos. Tiesiai judanti neinercinė atskaitos sistema. Koriolio jėga. Žemės sukimasis ir Koriolio jėga. Reliatyvumo teorija, ekvivalentiškumo principas, gravitacija.
  Mechanika, špera(13 puslapių)
  2005-10-02
 • Mechaniniai svyravimai

  Harmoninis svyravimas.Vienos krypties vienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Vienos krypties nevienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Svyravimo sklidimas. Aplinkos skurdumas ir tamprumo modulis. Bangos energija. Būvio diagramos. Molekulinė kinetinė idealiųjų dujų teorija. Energijos tolygaus pasiskirstymo pagal laisvės laipsnius dėsnis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius arba Maksvelo pasiskirstymas. Bolcmano pasiskirstymas. Molekulių laisvojo kelio vidutinis ilgis. Dujų plėtimosi darbas. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Izobarinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Karno ciklas. Karno teoremos. II termodinamikos dėsnis. Entropija. Pernešimo reiškiniai. Ekperimentiniai dėsniai. Realios dujos. Tarpmolekulinė sąveika. Van der Valso lygtis. Realių dujų izotermės. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Kristalizacija ir anizotropija. Skysčiai ir jų klasifikacija.
  Klasikinė mechanika, špera(8 puslapiai)
  2005-10-03
 • Medicina

  Virškinimo sistemos samprata. Maisto praėjimas pro virškinimo traktą - rezorbcija. Medžiagų ir energijos apykaita, organizmo veiklos pagrindai. Pagrindiniai racionalios mitybos principai. Baltymų, riebalų, angliavandenių apykaita organizme. Vitaminai ir jų reikšmė sveikatai. Mineralinių medžiagų ir vandens reikšmė organizmui. Analizatorių sandara ir veikla. Regėjimo analizatorius. Šviesos ir spalvų reikšmė. Endokrininės liaukos: jų sandara, funkcijos ir sutrikimai. Lytinis brendimas ir auklėjimas. Šalinimo organų ypatybės, sutrikimai ir profilaktika. Odos sandara, funkcijos, higiena, odos pakenkimų profilaktika. Odos ligos. Žalingi įpročiai ir jų profilaktika. Grūdinimo reikšmė organizmui. Vaistiniai augalai. Sveikatos įvertinimas ir sveikatos grupės. Traumos, nelaimingi atsitikimai. Sveikatos apsaugos organizavimas, situacija Lietuvoje. Prenatalinė centrinės nervų sistemos (CNS) patologija. Fiziologiniai ir higieniniai režimo pagrindai. Nervų sistemos ligos. Galvos ir nugaros smegenų anomalijos. Klausos analizatoriaus; sandara ir veikla. Triukšmo žala organizmui. Uoslės ir skonio analizatoriai. Odos ir pusiausvyros analizatoriai. Virškinimo trakto ligos. Alergija ir uždegimai. Hormonai ir augimas. Testai suaugusiems. Psichologiniai brandos ypatumai, fizinio išsivystymo ir funkcinio pajėgumo nustatymas.
  Medicina, špera(11 puslapių)
  2005-11-28
 • Medicina (2)

  Skausmas. Šokas. Koma. Ekstremalios būklės: nervinė įtampa (stresas). Bendrasis adaptacijos sindromas. Alergijos samprata. Alergijos etiologija. Alergijos patogenezės stadijos. Alerginės ligos. Anafilaksija. Bronchų astma. Atopinis dermatitas. Dilgelinė. Alerginė sloga. Embolija. Patologinė kraujo krešėjimo fiziologija. Hipokoaguliacinės būklės. Trombozė. Angliavandenių apykaitos sutrikimai. Hiperglikemija, klinikiniai požymiai. Patofiziologiniai gydymo principai. Cukrinio diabeto priežastys ir tipai. Patofiziologiniai gydymo principai. Diabetinė koma. Hipoglikeminė koma. Baltymų apykaitos sutrikimai. Riebalų apykaitos sutrikimas. Aterosklerozė. Neigiamas vandens balansas. Teigiamas vandens balansas. Navikų etiologija, rizikos veiksniai ir patogenezė. Bendri ir vietiniai organizmo pokyčiai. Navikų profilaktikos ir gydymo patogeneziniai principai.
  Medicina, špera(12 puslapių)
  2005-12-09
 • Medicininė chemija

  Titrimetrinė analizė (acidimetrija, alkalimentrija). Cheminis ekvivalentas. Termodinamika. Sistemos savybės. I termodinamikos dėsnis. II termodinamikos dėsnis. Cheminė pusiausvyra. Cheminės reakcijos greitis. Veiksniai, lemiantys cheminės reakcijos greitį. Koncentracijos įtaka. Aktyvacijos energija. Katalizė. Tirpalai. Neelektrolitų tirpalai. Koligativynės tirpalų savybės. Osmosas ir osmosinis slėgis. Dujų tirpumas skysčiuose. Kietų medžiagų tirpumas. Liuiso teorija. Buferinės sistemos. Kraujo buferinės sistemos. Kompleksiniai junginiai, supratimas apie metalo ligandinę homeostazę, sunkiųjų metalų toksinio veikimo mechanizmas. Kompleksinių junginių patvarumas. Paviršiaus reiškiniai ir jų svarba biologijoje ir medicinoje, absorbsija skystais ir kietais absorbentais. Traubės taisyklė. Koloidinių sistemų kinetinės savybės. Elektrinės koloidinių sistemų savybės. Elektrokinetinis potencialas. Stambiamolekulinės medžiagos. Klampumas. Išsudymas ir koacevacija. Osmosinis slėgis. Organinių junginių reakcijos mechanizmas. Organinių junginių izomerija. Brionstedo teorija.
  Chemija, špera(24 puslapiai)
  2006-02-08
 • Medicininė elektronika

  Širdies elektroterapija. Širdies darbo sutrikimai, defibriliatorių ir kardiostimuliatorių paskirtis. Nesinchronizuotieji defibriliatoriai. Sinchronizuotieji defibriliatoriai. Kardiostimuliatorių tipai, jų veikimo principas. Asinchroniniai kardiostimuliatoriai. Sinchroniniai kardiostimuliatoriai. Programuojamieji kardiostimuliatoriai. Kūno temperatūros matavimo prietaisai. Kūno temperatūros fiziologiniai pagrindai. Kūno temperatūros matavimo metodai. Kontaktinių termometrų jutikliai. Netiesiškumų problema ir jos sprendimo būdai medicininiuose temperatūros matavimuose. Tilteliniai ir impulsiniai kūno temperatūros matavimo prietaisai. Pagrindiniai nekontaktiniai temperatūros matavimo principai. Infraraudonųjų spindulių termometrai. Termoviziniai įrenginiai, jų sudarymo principai. Skystųjų kristalų ir cheminiai medicininiai termometrai. Saugumo technika ir patikimumas medicineje elektronineje technikoje. Pagrindiniai saugumą reglamentuojantys standartai, ju reikšmė. Elektros svoves poveikis zmogaus organizmui, naudojant medicininius prietaisus ir aparatus. Pagrindiniai medicinines aparaturos saugos nuo prisilietimo. Medicininių prietaisų klasifikacija pagal elektrinį sauguma. Parametru, nulemenciu prietaiso saugumo klase, matavimas. Pagrindiniai saugos priemoniu reikalavimai projektuojant medicininę aparatūrą. Kraujo spaudimo matavimai. Netiesioginiai ir tiesioginiai kraujo spaudimo matavymo metodai. Sfigmomanometrinis matavimo metodas bei įranga. Oscilometrinis matavimo metodas bei įranga. Vandens manometrai. Elektroninė manometrija. Kraujo spaudimo matavimo jutikliai. Elektroniniai kraujo spaudimo matavimo įtaisai. Audiologinė įranga. Audiometrijos principai ir įranga. Klausos aparatai, jų klasifikacija, konstrukcija. Signalų apdorojimo metodai klausos pagerinimo įrenginiuose. Šiuolaikinei klausos aparatai, jų vystymosi tendencija.
  Inžinerija, špera(14 puslapių)
  2012-03-15
Puslapyje rodyti po