Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (23)

  Makroekonomika kaip mokslas (makro ekonomikos objektas). Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos sistemos elementai ir jų ryšiai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP nustatymo būdai. BVP įvertinimas pajamų sumavimo būdu. Prekių ir paslaugų gamyba. Nacionalinių pajamų paskirstymas pagal gamybos veiksnius. Vartojimo ir investicijų prekių visuminė paklausa. Palūkanų normos vaidmuo, reguliuojant produkto pusiausvyrą. Valstybės supirkimų įtaka palūkanų normai. Investicijų paklausos įtaka palūkanų normai. Ekonomikos plėtros esmė. Gamybos plėtros ir kapitalo kaupimo priklausomybė. Optimalus kapitalo kaupimas. Darbo jėgos ir nedarbo sąnaudos. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos tempas, turinys, formos ir nustatymo metodai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-02-24
 • Makroekonomika (3)

  Makroekonomika, Nacionalinis produktas ir jo rodikliai, BNP (Gross Nacional Product), Pridėtinė vertė, Nominalus ir realus BNP, BNP skaičiavimo metodai, Bendrasis vidaus produktas -BVP (Gross Domestic Product), Grynasis nacionalinis produktas - GNP, Nacionalinės pajamos, Asmeninės pajamos, Fiskalinės (iždo) politikos priemonės, Mokesčių tipai, Pinigai, Bankai, Monetarinė politika, Pinigų funkcijos, Kaina, Pinigų pasiūla, Pinigų paklausa, Pinigų pasiūlos ir paklausos tarpusavio ryšys, Pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai, Bankų funkcijos, Bankų rūšys, Akcijos, Dividendas, Obligacijos, Infliacija, Nedarbas, Tarptautinė prekyba ir investicijos, Valstybinė užsienio prekybos politika, Muitai, kvota, Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(32 puslapiai)
  2005-03-10
 • Makroekonomika (32)

  Makroekonomika. Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai. Bendrojo nacionalinio produkto apskaita. BNP skaičiavimas sumuojant galutinių prekių bei paslaugų kainas (gamybos metodas). BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines išlaidas. BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines pajamas. Nominalusis ir realusis BNP. Produkto kilmės vaidmuo BVP rodiklyje. Asmeninės ir disponuojamos pajamos. Ekonomikos augimas ir jos cikliškumas. Darbo jėga ir nedarbas. Tekamasis, Struktūrinis ir Ciklinis nedarbas. Nedarbo lygio įvertinimas ir visiškas užimtumas. Supaprastintas uždaros privačios ekonomikos modelis. Pagrindinės makroekonominės sąvokos. Supaprastintas privačios ekonomikos modelis. Vartojimo išlaidos C ir taupymas S. Investicijų vaidmuo bendrojoje paklausoje. Vyriausybės Iždo politika. Mišri ekonomika. Mokesčių poveikis nacionaliniam produktui. Tiesioginiai, netiesioginiai ir grynieji mokesčiai. Bendrojo bei proporcinio mokesčio poveikis ekonomikai. Suminis Iždo politikos poveikis. Iždo politikos priemonių taikymo ypatybės. Mokesčių panaudojimo ribos. Laffero (Laffer) kreivė. Savaiminių stabilizatorių poveikis. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų sistemos funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Būtinieji ir pertekliniai rezervai. Centrinio banko pinigų politikos įrankiai. Diskonto normos reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Infliacija ir jos įtaka ekonomikai. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos įvertinimas monetarinės mainų lygties pagalba. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Vyriausybės infliacijos valdymo politika. Infliacijos reguliavimo priemonės. Antiinfliacinės politikos kaina. Atvira ekonomika. Tarptautinės prekybos veiksniai. Tarptautinės prekybos įtaka nacionaliniam produktui. Užsienio prekybos reguliavimas. Mokėjimų balansas. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutos kurso kitimo poveikis.
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-05-17
 • Makroekonomika (33)

  Pagrindiniai ištekliai. Makroekonomikos tikslai. Mokėjimų balanso pusiausvyra. Nacionalinių sąskaitų sistema. Makroekonominiai dydžiai. Nominalusis ir realusis bendrasis produktas. Nelegalioji ekonomika. Grynoji ekonominė gerovė. BNP ir BVP ir jų matavimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla.
  Makroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-05-26
 • Makroekonomika (35)

  Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. BNP apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. BNP skaičiavimas. Nominalusis bendras nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto (BNP) defliatorius. Bendrosios investicijos. Grynosios investicijos. Bendrasis vidinis produktas. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Prislėgtasis nedarbas. Paslėptasis nedarbas. Bendroji (agreguota, visuminė) pasiūla. Bendroji (agreguota, visuminė) paklausa. Vartojimą charakterizuojantys rodikliai. Investicijų multiplikatorius. Grynieji mokesčiai. Savaiminis stabilizatorius. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Pinigų (monetarinė) politika. Trys grynų pinigų laikymo motyvai. Pinigų pasiūla. Diskonto norma. Centrinio banko (CB) pinigų diskonto normos reguliavimo įtaka ekonomikai. Atviros rinkos operacijos. Centrinio banko (CB) atviros rinkos operacijų tikslai. Atviros rinkos operacijų poveikis pinigų pasiūlai. Infliacija. Infliacijos formos. Defliacija. Vartojimo prekių kainų indeksas. Gamintojo kainų indeksas. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Eksporto poveikis ekonomikai. Prekių bei paslaugų importo poveikis ekonomikai. Protekcionizmas. Laisvoji prekyba. Kvota. Dempingas. Dempingo taikymo atvejai. Embargas. Prekybinių apribojimų pasekmės. Mokėjimų balansą įtakoja. BNP augimas. Palūkanų normos augimas. Lankstaus arba laisvai plaukiojančio valiutos kurso sistema. Nešvariai lankstus kursas. Valiutos kurso intervalas. Fiksuoto arba nustatyto valiutos kurso sistema. Valiutų kurso atstatymo priemonės. Devalvacija. Valiutos revalvacija.
  Makroekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Makroekonomika (43)

  Makroekonomika. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir jo skaičiavimo būdai. Kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai. Kainų lygis ir jo įtakos nustatymas. Darbo jėgos naudojimo rodikliai. Pajamų ir produktų apytaka. Bendroji paklausa (AD) ir ją lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS) keinsiniu ir klasikiniu požiūriu. Bendra pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Keinsinės ekonomikos pusiausvyros analizės pagrindai: vartojimas, jo funkcija, grafikas, jį lemiantys veiksniai. Santaupos ir investicijos. Pusiausvyros susidarymas uždaros privačios ekonomikos sąlygomis. Tos pusiausvyros kitimas, multiplikatorius, taupymo paradoksas. Potenciali gamybos apimtis ir nukrypimai nuo jos: nuosmukiai ir infliacijos atotrūkiai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių įtaka ekonominei pusiausvyrai. Mokesčių arba valstybės pajamų multiplikatorius. Valstybės išlaidų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika ir jos įvertinimas. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Visiško užimtumo biudžetas. Fiskalinė politika. Valstybės skola. Ekonominės pusiausvyros kitimas atviros ekonomikos sąlygomis. Pinigai ir monetarinė politika. Pinigų kilmė, esmė, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Komerciniai bankai ir jų galimybės keisti pinigų pasiūlą. Monetarinė politika ir jos priemonės. Centrinio banko vaidmuo įgyvendinant monetarinę politiką. Bendroji ekonomikos pusiausvyra. Prekių rinkos pusiausvyra ir IS tiesė. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM tiesė. IS ir LM modelis ir naudojimas įvertinant fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindinės makroekonomikos problemos: darbo rinka ir nedarbas. Jo rūšys ir rodikliai. Visiško užimtumo lygis = darbo jėga – natūralaus nedarbo lygis. Infliacija ir jos klasifikavimo kriterijai. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Ekonomikos svyravimas ir jos augimas. Ekonomikos ciklinis vystymasis. Ekonomikos augimo esmė, tipai ir veiksniai. Ekonomikos augimo teigiamos pasekmės. Kiekybiniai ekonomikos augimo modeliai. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinių ekonominių santykių atsiradimų priežastys ir tų santykių formos. Tarptautinė prekyba ir jos įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Tarptautinis kapitalo judėjimas. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-11-23
 • Makroekonomika (48)

  Makroekonomikos tikslai. Nacionalinių sąskaitų sistema. Makroekonominiai dydžiai. Nominalusis ir realusis bendrasis produktas. Nelegalioji ekonomika. Grynoji ekonominė gerovė. BNP ir BVP ir jų matavimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Makroekonomika (5)

  Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Valstybės biudžeto deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo eksporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Monetarinė politika. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Tarptautinė prekyba. Ekonomikos augimas. Nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų matavimas. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Pusiausvyra ir nedarbas.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-05-27
 • Makroekonomika (50)

  Pinigai ir bankai. Pinigų kilmė, funkcijos ir formos. Pinigų pasiūla. Paklausos teorija. Paklausos teorija. Bankų kilmė, funkcijos ir rūšys. KB sistema ir banko pinigų kūrimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir pinigų politika. Centrinio banko funkcijos ir jo veiklos ypatybės. Pinigų politika. Pinigų politikos arba pinigų pasiūlos įgyvendinimo priemonės. Pinigų politikos poveikis ekonomikai. Vyriausybės vertybinių popierių pardavimas atviroje rinkoje. Pinigų politikos efektyvumas. Bendroji ekonomikos pusiausvyra. Prekių rinka ir IS modelis. Pinigų rinka ir LM modelis. Bendroji ekonomikos pusiausvyra: IS-LM modelis. Fiskalinės ir pinigų politikos derinimas. Ekonomikos augimo samprata ir veiksniai. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimas ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos samprata, formos ir nustatymo būdai. Infliacijos priežastys. Paklausos padidėjimo sukeltos infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Filipso kreivė. Ekonominiai ir socialiniai infliacijos padariniai. Tarptautinės prekybos politikos formos.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-02-19
 • Makroekonomika (56)

  Gamybos apimties nustatymas. Nustatymo būdai. NBVP ir RBVP. Bendroji paklausa ir jos modeliai. Vartojimo paklausa. Autonominis vartojimas. Taupymas. Investicijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pusiausvyros nacionalinis produktas pasiūlos požiūriu. YE kitimas. Multiplikatorius. Pusiausvyros nacionalinio produkto ir potencialaus nacionalinio produkto sąveika. Fiskalinė politika. Deficitinio biudžeto šaltiniai. Diskretinė fiskalinė politika. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, špera(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Makroekonomika (6)

  Nacionalinis produktas, jo rodikliai. BNP (Gross Nacional Product). BNP skaičiavimo metodai. Pajamų sumavimo metodas. BNP skaičiavimas gamybos metodu. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(32 puslapiai)
  2005-06-20
 • Makroekonomika (60)

  Nedarbas. Nedarbo esmė ir jo rūšys. Nedarbo rodikliai. Nedarbo priežastys. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Nedarbo mažinimo priemonės. Oukeno dėsnis. Infliacija. Infliacijos rūšys. Ekonominės pasekmės. Paklausos infliacija. Pasiūlos infliacija. Stagfliacija. Infliacinis mokestis. Senjoražas. Infliacijos mažinimo kaštai. Trumpalaikės ir ilgalaikės antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ūkinės veiklos cikliškumas. Ciklų priežastys ir rūšys. Verslo ciklo fazės, jų bruožai. Multiplikatorius ir akceleratorius kaip verslo ciklą įsiūbuojantieji veiksniai. Ekonomikos stabilizavimo galimybės (įvairūs požiūriai). Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, tipai, rodikliai, veiksniai. Ekonomikos augimo privalumai ir ribos. Ekonomikos augimo keinsiniai ir klasikiniai modeliai (Domaro, Harodo, Solou), jų esmė, taikymo galimybės. Makroekonomikos ypatumai atviros ekonomikos sąlygomis. Tarptautinis darbo pasidalijimas kaip pagrindinė tarptautinės prekybos atsiradimo prielaida. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas, kitos tarptautinių ekonominių ryšių būtinumą grindžiančios teorijos. Tarptautinės prekybos poveikis makroekonomikos procesams. Tarptautinės prekybos politinės priemonės. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(18 puslapių)
  2007-09-06
 • Makroekonomika (62)

  Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Bendrasis kainų lygis. Indeksas. Kainų indeksas. Kainų indekso pagalba galima. Infliacija. Defliacija. Vartojimo paklausa ir vartojimo funkcija. Ribinis ir vidutinis polinkis vartoti. Vartojimo funkcija. Ribinis polinkis vartoti. Vidutinis polinkis vartoti. Trumpojo laikotarpio vartojimo funkcija. Ilgojo laikotarpio vartojimo funkcija. Taupymo funkcija. Ribinis polinkis taupyti. Skiriami tokie veiksniai, veikiantys namų ūkių vartojimo ir taupymo išlaidų pokyčius. Nominalioji palūkanų norma. Realioji palūkanų norma. Investicijų funkcija. Taupymo, investicijų ir palūkanų normos ryšys. Investicijų paklausos didėjimas. Santaupų priklausomybė nuo palūkanų normos. Investicijų didėjimas, jei santaupos priklauso nuo palūkanų. Bendroji paklausa. Bendrosios išlaidos. Bendrosios paklausos kreivė. Bendrosios paklausos formą lemia 3 veiksniai. Pusiausvyros bendrasis nacionalinis produktas. Neplanuotos investicijos. Autonominė bendroji paklausa. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Grynieji mokesčiai. Autonominių mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Proporcingų mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Autonominių mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Proporcingų grynųjų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, špera(27 puslapiai)
  2007-10-01
 • Makroekonomika (66)

  Makroekonomika ir pagrindiniai jos rodikliai. Nacionaliniu pajamų apskaita. Nacionalinis produktas, jo gamyba, paskirstymas ir vartojimas. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pinigai ir šiuolaikiniai bankai. Fiskalinė politika ir jos poveikis ekonomikai. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. IS – LM modeliai uždaroje ekonomikoje. Makroekonomikos bendroji pusiausvyra. Ekonominio augimo teorija. Nedarbas ir užimtumo reguliavimas. Ekonominės veiklos ciklai. Infliacija. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Tarptautinė pinigų sistema globalioje ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(23 puslapiai)
  2007-11-26
 • Makroekonomika (68)

  Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Gamybos galimybių kreivė. Ekonominės sistemos. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ūkinė komercinė veikla. Vartotojo elgsena. Įmonės kaštai. Ilgojo periodo kaštai. Rinkos struktūros modeliai. Grynoji monopolija. Natūralioji monopolija. Muitai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Renta. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidu suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys- visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčiu sistemos tobulinimo kryptys. Biudžeto išlaidų politika. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas ir infliacija. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Muitai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi šie trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-12-11
 • Makroekonomika (7)

  Nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimo paklausa. Vartojimo funkcija. Investicijų paklausa. Investicijų funkcija. Visuminė paklausa. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus ir įgyvendinimo problemos. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos, jų sąryšis. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo politika. Infliacijos ir nedarbo sąryšis. Infliacijos kaštai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Infliacijos esmė, jos priežastys ir vyksmas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis keitimo kursai. Mokėjimų balansas ir jo kitimas. Ekonominio augimo sąvoka ir veiksniai. Verslo ciklas. Akseleratoriaus – multiplikatoriaus modelis. Tarptautinė prekyba ir palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Valiutų kursų režimai. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-07-15
 • Makroekonomika (76)

  Bendras nacionalinis produktas (BNP). Vartojimo pusiausvyra. Visuomenės paklausa. Visuomenės pasiūla. Pusiausvyra paprastoje ekonomikoje. Vyriausybės iždo politika. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo formos. Nedarbo (mikro ir makro) pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Naudingumas. Engelio dėsnis. Pokyčio įtaka prekių paklausai. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Makroekonominiai nuostoliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Strateginės priemonės. Trumpalaikės priemonės. Pinigai ir bankai. Pinigai ir jų panaudojamas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Kainų lygis. Monetarinė politika. Litas ir jo atsiradimas. Bankai. Valiutos kursai. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Devalvacija ir revalvacija. Tarptautinės valiutų kurso sistemos. Aukso standartas. Dolerio standartas. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Lito dabartis. Užsienio prekyba. Mokėjimų balansas. Užsienio prekybos nauda ir žala. Tarptautinė prekyba ir vyriausybės politika. Lietuvos užsienio prekyba. Aplinkos apsauga. Aplinkos apsaugos kontrolės kaštai. Aplinkos apsaugos reguliavimo metodai. Urbanizacija. Kelių eismo reguliavimas. Užterštumo mažinimo prognozės.
  Makroekonomika, špera(13 puslapių)
  2008-06-11
 • Makroekonomika (77)

  Nedarbas ir infliacija. Nedarbo mažinimo priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Namų ūkis. Įmonė (firma). Vyriausybės sektorius. Užsienio šalių subjektai. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendras nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidų suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso nuo. Darbo našumo pasikeitimo. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Krizė (depresija). Pagyvėjimas. Pakilimas. Smukimas (recesija). Ciklinių svyravimų priežastys – visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčių sistemos tobulinimo kryptis. Biudžeto išlaidų politika. Pinigų kilmė. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas. Nedarbo lygis. Valiutų kursų rėžimai. Aukso standartas. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantieji valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų. Naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(10 puslapių)
  2008-11-11
 • Makroekonomika (85)

  Makroekonomikos objektas. Makroekonomika nagrinėja. Makreokonomika. Makroekonomikos tikslai. Makroekon. instrumentai (priemonės). Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Tarptautinės ekonom. politikos priemonės. Pajamų politika. Visuminė pasiūla ir visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Visuminė paklausa. BNP ir BVP. BVP ir BNP palyginimas. BVP skaičiavimas gamybos(pridėtinės vertės) metodu. BVP skaičiavimas išlaidų metodu. BVP pajamų metodu. BVP nominalus, realus, defliatorius. Vartojimas, taupymas investicijos. Visuminė pasiūla ir paklausa, multiplikatorius. Multiplikatorius, fiskalinė politika ir tarptautinė prekyba. Verslo ciklas. Pinigai ir bankai. Centrinis bankas ir jo vaidmuo. Infliacija ir jos poveikis ekonomikai nedarbas. Fiskalinė politika. Tarptautinė prekyba. Tarptautiniai valiutiniai sąntykiai
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2010-02-17
 • Makroekonomika (90)

  Makroekonomikos objektas, pagrindiniai tikslai. Nacionalinio produkto samprata ir rodikliai. BNP, BVP skaičiavimo metodai. Nominalus ir realus BNP, BVP. Visuminė paklausa ir pasiūla. Jų veiksniai. Visuminė paklausos struktūra. Polinkio vartoti ir taupyti rodikliai bei veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Verslo ciklo samprata, rūšys ir stadijos. Ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinės politikos esmė, tikslai priemonės. Valstybės biudžeto balansas, deficitas, valstybės skola. Mokesčių vaidmuo fiskalinėje politikoje. Pinigų samprata, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų kiekis, pasiūla ir paklausa. Centrinio banko funkcijos ir pinigų kiekio reguliavimo priemonės. Pinigų [monetarinės] politikos tikslai ir priemonės. Nedarbo samprata, rodikliai ir mažinimo priemonės. Infliacijos samprata, priežastys ir tipai. Antiinfliacinės politikos priemonės. Ūkio stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monetaristinis požiūriai į ūkio stabilizavimą. Ekonomikos augimo esmė, veiksniai, pasekmės. Tarptautinės prekybos prielaidos, pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir mechanizmai. Tarptautinės investicijos, jų formos ir pritraukimo sąlygos. Valiutos kursas, jo rūšys ir sistemos. Tarptautinio kredito principai, funkcijos ir formos.
  Makroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2010-09-29
Puslapyje rodyti po