Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Integralai

  Apibrėžtinio integralo apibrėžimas ir geometrinė prasmė. Jo savybės.Vidurinės reikšmės teorema. Apibrėžtinis integralas su kintamu viršutiniu rėžiu. Niutono ir Leibnico formulė. Apibrėžtinio integralo skaičiavimas keičiant kintamąjį. Integralas su simetriniais rėžiais. Integravimas dalimis. Integralai (nN). Integralo konvergavimas. Netiesioginių integralų su begaliniais rėžiais konvergavimo požymiai. Apibrėžtinis integralas su begaliniais rėžiais. Trūkiųjų funkcijų netiesioginiai integralai. Kūnų tūrio skaičiavimas. Sukinio tūrio formulė. Sukinio tūris. Apibrėžtinio integralo taikymas mechanikoje. Lanko ilgio skaičiavimas. Ploto skaičiavimas stačiakampėje koordinačių sistemoje. Ploto ir lanko ilgio skaičiavimas polinėje koordinačių sistemoje. Apibrėžtinio integralo taikymo schema. Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Pirmos eilės diferencialinės lygties sprendimas izoklinų metodu. Pirmos eilės homogeninės diferencialinės lygtys. Pirmos eilės diferencialinės lygtys, kurių formulė: y’=f((a1x+b1y+c1)/(a2x+b2y+c2)). Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Bernulio diferencialinės lygtys. Pirmos eilės diferencialinės lygtys pilnais diferencialais. Aukštesnių eilių diferencialinės lygtys. Koši uždavinys. Sprendinio egzistavimo ir vienaties teorema. Antros eilės diferencialinių lygčių atskiri atvejai. "n" eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys. Ostrograckio - Liuvilio teorema. Antros eilės nehomogeninės diferencialinės lygtys. Lagranžo metodas. Tiesinių nehomogeninių diferencialinių lygčių taikymas Lagranžo metodu. Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficientais. II eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficientais. Normalinės diferencialinių lygčių sistema. Kanoninės diferencialinių lygčių sistemos. Tiesinių diferencialinių lygčių su pastoviais koeficientais sistemos.
  Algebra, špera(14 puslapių)
  2006-10-23
 • Intelektika

  Intelektikos tyrimo objektas ir kūrybinio mąstymo modeliavimo galimybės. Intelektualiosios elgsenos modeliavimo galimybės. Intelektualiąją elgseną modeliuojančios procedūros. Būsenų erdvė ir paieškos medis. Sprendinių paieška "gilyn" ir "platyn". Palyginkite. Sprendinių paieška "gilyn", "platyn" ir abipusis variantas. Sprendinių paieškos strategijos perrinkimo uždaviniuose. Sprendinių paieška kryptingo perrinkimo strategijos kontekste. Sprendinių paieškos strategijų palyginimas. Saiko mato dedamųjų charakteristika. Saikingas perrinkimas. Perrinkimo metodų sulyginimas. Uždavinių skaidymas į po uždavinius. IR-ARBA grafai. Semiotikos tyrimo objektas. Semiotikos pagrindinės sąvokos. Denotato ir koncepto santykis. Frege trikampis. Sintaktika, semantika ir pragmatika. Semantika. Semantikos sąvoka ženklų sistemose. Pragmatika ir giluminė semantika. Tekstas, pranešimas ir žinios. Semiotinio valdymo modelis. Sklaidžiųjų aibių sąvoka. Sklaidos funkcijos sąvoka. Sklaidos funkcijos reikšmių sritis. Objektų savybių išraiška lingvistiniais kintamaisiais netikslų reikšmių intervalą. Operacijos su sklaidžiosiomis aibėmis. Jungties ir sankirtos operacijos sklaidžiose aibėse. Jungties operacijos procedūriniai realizavimo atvejai sklaidžiose aibėse. Koncentracijos operacija su lingvistiniais kintamaisiais. Sklaidos funkcijų sudarymo būdai. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymo principas. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas vieno eksperto atveju. Semantinių diferencialų metodas. Tiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas grupės ekspertų atveju. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymo būdas. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas vieno eksperto atveju. Netiesioginis sklaidos funkcijų sudarymas grupės ekspertų atveju. Žinių inžinerijos objektas. Faktų užrašymo būdai klasikinės logikos kontekste. Mainai žinių bazėse. Žinių apibendrinimo būdai. Deklaratyviųjų ir procedūrinių žinių pateikimo būdai. Deklaratyviosios žinios. Freimai egzemplioriai ir prototipai. Slotų reikšmė ir statusas. Freimų ir slotų įvardijimo taisyklės. Ryšio ir nutylėjimo slotai. Freimų tinklo realizavimo galimybės. Operacijos su freimais. Produkcijų taisyklės struktūra. Produkcijos branduolio vykdymo būdai. Atvejai sprendimo išvedimo procese. Produkcinių taisyklių frontas. Produkcijos aktyvinimo prioritetų nustatymo strategijos. Sprendinio išvedimo strategijos. Sprendimų lentos architektūriniai principai. Žinių šaltinių funkcijos sprendimų priėmimo lentos architektūroje. Valdymo bloko funkcijos sprendinių lentos architektūroje. Sprendinių lentos privalumai ir trūkumai. Žinių neapibrėžties kategorijos. Nedeterminuotas išvedimo proceso valdymas ir euristinės žinios. Daugiareikšmiškumo mažinimo būdai. Nepatikimos žinios ir išvados. Neapibrėžtumo valdymas sprendinių paieškos uždaviniuose. Relaksacijos principas ir jo taikymo sritis. Taisyklių interpretacija su IR, ARBA ir KOMB ryšiais. Monotoninė ir nemonotoninė logika. Žinių gavybos būdai. Pokalbių vieta. Alternatyvūs žinių gavybos būdai. Pokalbių laikas ir trukmė. Atviri ir tiesūs klausimai. Žinių dokumentavimo būdai. Įgytos informacijos užrašymas. Psichologiniai ekspertų asmenybės bruožai. Žinių gavimas iš "sunkių" ekspertų. "Output-input-middle" metodas. Paskirstyto intelekto sistemos. Intelektualūs agentai. Ontologizuotas mokymosi valdymas.
  Informatika, špera(12 puslapių)
  2008-03-12
 • Intelektinės nuosavybės teisė

  Intelektinės nuosavybės samprata. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys intelektinės nuosavybės apsaugą. Ar apsaugomas juridinio asmens pavadinimas Lietuvoje? Kokie veiksmai laikomi autorių teisių pažeidimu. Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Komercinė paslaptis. Ar gali UAB savo pavadinime naudoti žodį "Lietuva"? Mokslo, literatūros ir meno kūrinio autorių teisės. Komercinės paslapties teisinė apsauga. Kaip gauti Europos patentą? Autorinė sutartis. Puslaidininkių gaminių topografijų teisinė apsauga. Ar patentas gali būti pripažintas negaliojančiu? Autorių ir gretutinių teisių apsauga. Ar galima patentuoti idėją? Apibūdinti 1994 m. sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS). Patentų teisės objektai. Autorių teisės gynimo būdai. Pramoninio dizaino teisinė apsauga. Apibūdinti 1996 m. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) autorių teisių sutartį. Augalų veislių teisinė apsauga. Ar galima įkeisti prekės ženklą? Nuo kada? Apibūdinti 1961 m. Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos. Autorių teisių galiojimo terminas? Išradimų teisinė apsauga. Prekės ženklų teisinė apsauga. Asmeninės neturtinės autorių teisės. Apibūdinti 1952 m. Visuotinę autorių teisių konvenciją. Licencinė sutartis. Autorių teisės objektų rūšys. Autorių teisių objektai. Kaip perkamas–parduodamas prekės ženklas? Informacijos konfidencialumo kriterijai. Kompiuterinių programų teisinė apsauga. Gretutinės teisės. Komercinės paslapties organizacinė apsauga. Kuo skiriasi licencinė sutartis, vieša licencija ir priverstinė licencija. Patentų teisių apiforminimas. Svarbiausieji tarptautiniai aktai pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais. Apibūdinti tarnybinio išradimo esmę. Administracinė atsakomybė už kūrinio neteisėtą panaudojimą. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei. Apibūdinti Valstybinio patentų biuro teisinę padėtį ir jo funkcijas. Ar biuras yra pelno siekianti organizacija, nes ima mokestį už paslaugas? Ką bendro turi valstybinis patentų biuras su patentiniais patikėtiniais? Intelektinės nuosavybės panaudojimas konkurencijos sąlygomis. Konkurencijos sąlygos. Apibūdinti patentų išdavimo tvarką išradimams. Paraiška. Kuo skiriasi licencinė sutartis nuo viešosios sutarties? Kokie gali būti autoriaus turtinių teisių apribojimai? Apibūdinti išradimų teisės subjektus. Kuo skiriasi išradimas nuo atradimo? Ginčų dėl intelektinės nuosavybės sprendimas. Ar gali prekės ženklą registruoti fizinis asmuo? Kuo skiriasi autorių teisė nuo pramoninės nuosavybės? Kuo skiriasi licencinė sutartis, vieša licencija ir priverstinė licencija? Ar patente privalo nurodyti išradėjo pavardę? Kokie yra pagrindiniai pramoninio dizaino kriterijai? Apibūdinti juos.
  Civilinė teisė, špera(14 puslapių)
  2008-01-18
 • Intelekto vadyba

  Intelekto išteklių vadyba. Bendroji charakteristika, funkcijos, sprendžiamų klausimų ratas. Intelekto išteklių vadybos evoliucija: XX a. pirmieji dešimtmečiai. Intelekto išteklių vadybos evoliucija: XX a. 3-5 dešimtmečiai. Intelekto išteklių vadybos raida XX a. paskutinįjį ketvirtį bei strateginis valdymas. Šiuolaikiniai personalo valdymo ypatumai bei perspektyvos. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Intelekto ištekliai ir žinių vadyba. Intelekto ištekliai žinių ekonomikoje. Darbuotojai žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Įmonės žinių ekonomikoje ir žinių visuomenėje. Valstybės vaidmuo žinių visuomenėje ir intelekto ištekliai. Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida. Personalo departamento misija. Personalo valdymo struktūrų reorganizavimo būtinybė. Šiuolaikinis personalo departamentas. Personalo departamento funkcijos. Intelekto išteklių planavimo būtinybė. Ilgalaikis ir trumpalaikis intelekto išteklių planavimas. Esamos intelekto išteklių padėties įvertinimas, išorinė aplinka ir jos įtaka žmoniškųjų resursų planavimui. Detalusis intelekto išteklių planas ir planavimo nauda įmonei. Trumpalaikis planavimas ir faktoriai sunkinantys intelekto išteklių planavimą. Intelekto išteklių planavimas perkeliant įmonę į kitą regioną ir darbuotojų apskaita. Darbuotojų paieška. Būsimos pareigybės aprašas. Kandidatų parinkimų galimybių analizė, paieškos strategija ir informacijos analizė. Personalo paieškos būdai. Personalo paieškos šaltiniai. Darbuotojų atranka. Karjeros planavimas ir karjeros programos bei "inkarai". Karjeros planavimo procesas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, mokymo ir ugdymo procesas. Darbuotojų įvertinimas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų atlygį už darbą. Darbo įvertinimas.
  Personalo vadyba, špera(20 puslapių)
  2009-06-10
 • Internetinė leidyba

  Skaitmeninis leidinys. Skaitmeninė knyga. Interneto komunikacija. Komunikacijos tipai. E-leidinio privalumai. Trūkumai. Elektroninė knyga. Knygų tipologinės grupės pagal. Kontrolės informacija. Kokybės kriterijai. Testavimas ir kokybės vertinimas. Duomenų bazė (DB). Duomenų organizavimo modeliai. Reliacinė duomenų bazė (DB). Pertekliniai laukai. Skaitmeninė knyga. Skaitmeninė knyga yra trijų rūšių. Elektroninė knyga. Tinklalapių kūrimo taisyklės. Būdingi bendri bruožai. Autorių teisės. Autorių teisių subjektu. Neturtinės teisės. Turtinės teisės. Kūrinys gali būti atgaminamas asmeniniais tikslais. Nelaikoma autorinių teisių objektu. Gretutinių teisių objektas. Subjektai.
  Žiniasklaida, špera(9 puslapiai)
  2009-04-10
 • Interneto perdavimo technologijos. IWF (InterWorking Functions). Loginiai tinklai

  Koliokviumo klausimai "Technologijos". Paaiškinti homogeninių (vienalyčių) ir nehomogeninių (mišrių) tinklų sąvokas, pateikti naudojamas perdavimo terpes, jų pagrindines charakteristikas. Pateikti optinių perdavimo sistemų funkcinę schema, paaiškinti pagrindinių funkcinių mazgų veikimo algoritmus. Paaiškinti optinio signalo siųstuvų ir imtuvų veikimą, pateikti pagrindines charakteristikas (triukšmo, spektrines.). Apibūdinti WDM, CWDM ir DWDM sistemų veikimą, pateikti charakteristikas, taikymo aspektus. Pateikti XDSL (skaitmeninės abonentinės linijos) struktūrinę schema, paaiškinti veikimą, pagrindines charakteristikas. Duomenų srautų perdavimas naudojant optines perdavimo sistemas, formatai, perdavimo spartos, perdavimo nuotoliai. Duomenų srautų perdavimas naudojant XDSL, formatai, perdavimo spartos, perdavimo nuotoliai. Formatai. IP tinklų struktūra, naudojami 2 ir 1 (pagal OSI ) lygmenys ir technologijos, pagrindinės charakteristikos. Duomenų srautai, jų formatai naudojami perduoti IP tinklais. ATM tinklai, jų struktūra, sudėtis, taikymas. Paaiškinti ATM celės struktūrą, NNI ir UNI sąsajas. Paaiškinti ATM tinklais duomenų srautų perdavimo charakteristikas (CBR, VBR, UBR, ABR), pateikti parametrus, kuriais charakterizuojami srautai. Paaiškinti ATM srautų valdymo (adresavimo) galimybes, nurodyti sąryšį – Prievadas-VP-VC. Paaiškinti FR kadro struktūrą, pateikti parametrus, kuriais charakterizuojami srautai. Koliokviumo klausimai "IWF". Paaiškinti tinklų sąveikos funkcijos IWF (InterWorking Functions) apibrėžimą, realizuojamus uždavinius. Paaiškinti duomenų srautų paketų konvergavimą, segmentacija, pateikti pavyzdžius. Paaiškinti duomenų inkapsuliacija (įterpimą) ir dekapsuliacija (išskleidimą) į/iš paketus. Paaiškinti tinklų sąveikos funkcijos IWF (InterWorking Functions) realizavimo scenarijus tinkluose. Balso srauto inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. Duomenų srauto inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. Vaizdo srauto inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. Balso srauto inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. Duomenų srauto inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. Vaizdo srauto inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. FR kadrų inkapsuliavimas į IP paketus, pavyzdys. FR kadrų inkapsuliavimas į ATM celes, pavyzdys. ATM celių inkapsuliavimas į TDM (Time-Division Multiplexing) srautų paketus. Duomenų srautų perdavimas GbE (Gigabit Ethernet). Duomenų srautų perdavimas TCP/IP/Ethernet paketais. Koliokviumo klausimai "Loginiai tinklai". Paaiškinti loginių tinklų sudarymo algoritmus. Paaiškinti loginių tinklų galimas struktūras. Paaiškinti VPN tinklų realizavimo tikslus ir algoritmus. Paaiškinti L2TP protokolų taikymo galimybes, realizuojant VPN. Pateikti saugių VPN realizavimui naudojamus protokolus. Nurodyti 2 ir 3 OSI lygmens protokolus, kurie naudojami VPN realizavimui. MPLS protokolo taikymas VPN realizavimui. Ar galima realizuoti VPN, naudojant ATM protokolą? Ar galima realizuoti VPN, naudojant GBE protokolą?
  Internetas, špera(12 puslapių)
  2009-07-09
 • Investicijos (4)

  Investicijos. Skirtumai tarp investicijų ir spekuliacijos. Investicijų apimties veiksniai. Investicijų klasifikavimas. Privačios investicijos klasifikuojamos pagal investicijų paskirtį ir motyvus. Investuotojai, jų teisės ir požiūriai. Investavimo būdai. Investuotojų pajamų įvertinimo metodai. Piniginių srautų įvertinimas laiko atžvilgiu. Būsima pinigų vertė. Esama (dabartinė) pinigų vertė. Būsimos vertės nustatymas. Būsimos vertės ieškojimas lentelės pagalba. Anuiteto būsima vertė. Esamos vertės nustatymas. Paprasto anuiteto esama vertė. Laukiamo anuiteto esama vertė. Infliacijos įvertinimas Infliacijos įvertinimas. Infliacijos indeksas. Likvidumo klasifikavimas. Investicijų grąža. Rizikos šaltiniai. Investicijų rinka. Investicijų rinkos vystymosi tendencijų makroekonominių rodiklių tyrimo stadijos. Investicijų rinkos konjunktūros prognozavimas. Lietuvos ūkio rodikliai. Likvidumo ir finansinės rizikos koeficientai. Kompanijos investicinės strategijos planavimo principai. Finansavimo metodų parinkimas. Finansavimo šaltinių struktūros optimizavimas.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Inžinerija

  Inžinerijos pagrindai. Ministerijos. Inžinerijos objektas. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Kosmoso inžinerija. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Nafta ir jos perdirbimas. Atominė energetika. Energetika arba energijos politika. Inžinerinių medžiagų klasifikacija. Mediena, baldų inžinerija, dizainas. Inžinerinių medžiagų struktūra. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Inžinerinių medžiagų technologinės ir eksploatacinės savybės. Inžinerinių medžiagų patikimumas ir panaudojimo rizika. Lietuvos Respublikos (LR) statybos įstatymas. Statybos inžinerija: žemės darbai, pamatai, keliai. Statybos inžinerija: sienos, laiptai, durys, langai, stogai ir kita. Komunikacijos, infrastruktūra, gerbūvis. Statybos inžinerija: mašinos ir įrengimai. Architektūra. Transporto klasifikacija. Antžeminis transportas ir šiek tiek apie jį apskritai. Transporto inžinerija: vandens transportas. Oro ir kosmoso transportas. Transporto inžinerija: saugumas, patikimumas, rizika. Lazeriai, šviesolaidžiai. Elektros srovės gamyba. Elektros srovės perdavimas. Elektros įrenginiai. Elektrotechnikos inžinerija. Aplinkosauga ir ekologija. Darbo sauga.
  Inžinerija, špera(18 puslapių)
  2007-09-21
 • Inžinerija (2)

  Inžinerijos objektas. Inžinerijos gaminiai ir paslaugos. Ministerijos. Žemės ir aplinkos turtai (be vandens). Vanduo. Fizikinės savybės. Lazeriai. Inovatikos inžinerija. Naujos gamybos technologijos. Technologijų integracija ir taikymas pramonėje. Matavimai, metrologija, standartai, kokybė. Energetika ir termo inžinerija. Nafta ir jos perdirbimas. Atominė energetika. Energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energetika. Žemės geoterminė energija. Medžiagų inžinerija. Inžinerinių medžiagų mechaninės savybės. Inžinerinių medžiagų fizinės, cheminės savybės. Racionalus medžiagų naudojimas. Žaliavos ir medžiagos. Mašinų gamybos inžinerija. Statybos inžinerija. Architektūra. Transporto inžinerija. Mechanikos inžinerija. Elektra, elektronika. Aplinkos apsauga ir inžinerija. Metalai ir jų lydiniai. Polimerai. Inžinerija. Nanotechnologijos. Biologines technologijos.
  Inžinerija, špera(19 puslapių)
  2007-10-03
 • Inžinerija (3)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal variklio darbinį tūrį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą ir krovinių dėžių tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus vardinės traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės traktorių ir automobilių dalys. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, cilindrų skaičių ir jų išdėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris ir variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Traktorinių agregatų skirstymas pagal rūšis, energijos šaltinį, mašinų skaičių agregate, mašinų sujungimą su traktoriumi ir pagal atliekamą operaciją. Variklių eksploataciniai darbo režimai. Traktoriaus dyzelinio variklio reguliatorinė charakteristika. Maksimalūs, nominalūs ir minimalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Žemės ūkio mašinų pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Vidaus degimo variklio sandara, pagrindiniai mazgai ir agregatai, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės. Jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai, veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Alyvos naudojamos varikliams tepti.joms keliami reikalavimai. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir jos veikimas. Oru aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir jos veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Oro įsiurbimo į variklio cilindrus valymo būtinumas,jo būdai ir naudojamos priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai, sandara, ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai, sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara. Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Mašinų vairavimo sistemų paskirtis ir jų tipai. Vairavimui palengvinti naudojamos priemonės. Mašinų stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija. Stabdžių sandara ir veikimas. Traktoriaus hidraulinio keltuvo paskirtis, sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrengimai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-10-18
 • Inžinerija (4)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal paskirtį, kėbulo tipą, variklio darbinį turį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą, krovinių dėžės tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės automobilių ir traktorių dalys ir jų paskirtis. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, cilindrų sk,jų išsidėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris, variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai, atskirų taktų paaiškinimas, taktų techninės charakteristikos. Oto ir dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Variklio indikatorinė ir efektyvioji galia, jų apskaičiavimas. Variklio valandinės ir lyginamosios degalų sąnaudos ir jų apskaičiavimas. Variklių eksploataciniai darbo rėžimai. Traktoriaus dyzelinio variklio max, min ir nominalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Traktoriaus traukos jėga. Žemės ūkio mašinų pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Traktorinių agregatų važiavimo greitis. Traktorių buksavimas ir jo mažinimas. Traktorių galios balansas. Vidaus degimo variklio sandara, pagrindiniai mazgai ir agregatai. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės, jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo pagrindinės detalės. Jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Alyvos naudojimas varikliams tepti. Joms keliami reikalavimai. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir veikimas. Oru aušinamo variklio elementai ir veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Įsiurbiamo oro į variklio cilindrus valymo būtinumas, būdai ir naudojimo priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai,sandara ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai ir sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara. Ratų ir padangų paskirtis. Padangų tipai. Vairavimo sistemų paskirtis ir tipai. Vairavimui palengvinti naudojamos priemonės. Stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija, sandara ir veikimas. Traktoriaus hidraulinio keltuvo paskirtis sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrenginiai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2009-05-11
 • Inžinerinė geodezija

  Koordinačių sistemos. Žemės figūra. Stačiakampių koordinačių sistema. Linijų orientavimo kampai. Teodolitinių ėjimų skaičiavimas. Tiesioginis geodezinis uždavinys. Atvirkštinis geodezijos uždavinys. Horizontalių kampų matavimo būdai. Matavimo paklaidos. Valstybiniai geodeziniai tinklai. Teodolitinė nuotrauka. Tachometrinė nuotrauka. Požeminių konstrukcijų nuotrauka. Kaip parinkti trasą žemėlapyje? Statybinis tinklas. Nužymėjimo aukščių pagrindas. Pastatų ir statinių ašys. Atstumų atidėjimas vietovėje. Horizontaliųjų kampų atidėjimas. Altitudės nužymėjimas. Altitudės perdavimas į daubos dugną. Duoto nuolydžio linijos nužymėjimas. Projekto taškų nužymėjimo vietovėje būdai. Poligonometrinis projekto taškų nužymėjimo būdas. Nužymėjimas pagal polines koordinates. Nužymėjimas kampine sankirta. Nužymėjimas linijine sankirta. Statybinės daubos nužymėjimas. Nužymėtų taškų ženklinimas. Statybinės daubos nužymėjimas. Ašių nužymėjimas nuliniame horizonte.
  Geodezija, špera(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Inžinerinė geologija (2)

  Inžinerinė geologija. Geologija. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Žemės kilmė. Žemės forma. Vidinė žemės sandara. Cheminė žemės plutos sudėtis (litosfera). Šiluminis žemės režimas. Geoterminis laiptas. Geoterminis gradientas. Uolienų slūgsojimo formos. Grunto granuliometrinė sudėtis. Grunto drėgnis. Grunto plastiškumas. Grunto poringumas. Grunto tankis. Gruntų klasifikacija. Požeminio vandens kilmė. Požeminio vandens rūšys. Fizikinės požeminio vandens savybės. Cheminės požeminio vandens savybės. Požeminių vandenų slūgsojimo sąlygos. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Požeminių vandenų srauto debitas. Dūlėjimas. Eoliniai procesai. Eoliniai dariniai. Tekančio vandens geologinis darbas. Geologinis upių darbas. Drenažo įrenginių vandens debitas. Ledynų geologinis darbas. Ledynų susidarymas ir jų tipai. Sniego ir ledo geologinis darbas. Aliuviniai gruntai. Ardomasis ir kuriamasis jūrų darbas. Natūralių statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų pastatus ar statinius. Vandens pritekėjimas į pamatų duobes ir kitas iškasas. Gręžiniu (šulinių) vandens debitas.
  Geologija, špera(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Inžinerinė grafika (2)

  Įvadas. Projektavimo metodai. Dekarto koordinačių sistema. Aksonometrija. Ypatingos padėties tiesės. Dviejų tiesių tarpusavio padėtys. Stataus kampo teorema. Paviršiai. Ypatingos padėties plokštumos. Taškas ir tiesė plokštumoje. Plokštumos lygio tiesės. Tiesių ir plokštumų lygiagretumas. Sankirta. Tiesės ir plokštumos sankirta. Projekcinių plokštumų pertvarkymo būdai. Paviršiai. Tiesiniai išklojami paviršiai. Sukimosi paviršiai. Paviršių kirtimas plokštuma. Briaunainio ir plokštumos sankirta. Kūgio išklotinė. Piramidės kirtimas plokštuma. Cilindro kirtimas plokštuma. Kūgio kirtimas plokštuma. Rutulio sankirta su plokštuma. Dviejų briaunainių sankirta. Briaunainio ir sukinio sankirta. Kreivų paviršių sankirta. Dviejų cilindrų sankirta. Sraigtinės linijos ir sraigtiniai paviršiai. Sriegiai.
  Statyba, špera(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

  Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos tikslas ir uždaviniai. Grafinių sistemų techninė ir programinė įranga. Kompiuterinio projektavimo sistemos ir projektavimo etapai. Algoritmas tiesei generuoti. Algoritmas apskritimui generuoti. Daugiakampių užpildymas. Simbolių generavimas. Geometrinio modeliavimo metodai. Geometrinių objektų hierarchija. Koordinačių sistemos, naudojamos kompiuterinio projektavimo sistemose. Kompiuteriniai dvimačių (2D) geometrinių elementų modeliavimo metodai. Geometrinių objektų transformacijos operacijos plokštumoje (perkėlimas, atspindys). Geometrinių objektų transformacijos operacijos plokštumoje (pasukimas, dydžio keitimas). Transformacijos operacijų plokštumoje kompozicija. 2D atkarpų atkirtimas. 2D daugiakampių atkirtimas. Transformacijos operacijos erdvėje (perkėlimas, dydžio keitimas). Lygiagrečios ir centrinės projekcijos. Stačiakampis projektavimas. Aksanometrinės projekcijos. Centrinės (perspektyvinės) projekcijos. Trimačiai objektai, jų modeliavimas ir redagavimas. Standartinių kūnų modeliavimas. Kompozicijos operacijos su trimačiais objektais. Vientisų objektų modeliavimas panaudojant kompozicijos operacijas. Matomumo nustatymas. Rastriniai matomumo nustatymo algoritmai. Matomumo nustatymas. Vektoriniai matomumo nustatymo algoritmai. Šviesos šaltiniai ir jų parametrai. Paviršių spalvinimo metodai ir algoritmai. Techninis brėžinys. Brėžinių apipavidalinimas (formatai, linijos, tekstas, pagrindinis užrašas). Matmenų išdėstymas. Pagrindiniai vaizdai ir jų vieta brėžiniuose. Papildomi ir vietiniai vaizdai. Pjūviai ir kirtiniai, jų klasifikavimas ir žymėjimas brėžinyje. Iškeltiniai elementai brėžiniuose. Brėžinių spausdinimas Autocad’e. Vektorinai ir rastriniai brėžinių failų formatai.
  Programos, špera(7 puslapiai)
  2006-02-20
 • Inžinerinė medžiaga

  Inžinerinės medžiagos savybės, jų palyginimas konstrukcinei medžiagai parinkti. Terminio apdirbimo būdai ir jo įtaka medžiagų savybėms. Svarbiausios mechaninės savybės. Bandymai medžiagų mechaninėms savybėms nustatyti. Tempimo bandymais nustatomos charakteristikos. Atliekant konstrukcinius skaičiavimus, svarbiausios medžiagų stiprumo charakteristikos. Tempimo bandymu nustatomos trys tiriamos medžiagų mechaninės savybės. Medžiagų plastiškumui turi įtakos. Juodieji ir spalvotieji metalai, savybės. Plienas. Cheminė sudėtis ir anglies įtaka savybėms. Plieno skirstymas pagal anglies kiekį. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį. Apibūdinti anglinį ir legiruotąjį plieną. Legiruojančių el. kiekis pagal GOST ir EN. Plieno liejamosios savybės. Šaltajam plastiniam deformavimui skirtas plienas. Automatų plienas. Įrankiniam plienui keliami reikalavimai ir skirstymas. Apibūdinti pjovimo įrankių plieną. Matavimo įrankiams naudojamos plieno savybės, matmenų pasikeitimas, anglies kiekis. Ketus. Ketaus cheminė sudėtis. Palyginti su plienu. Ketaus klasifikavimas. Ketaus skirstymas pagal jame esančius grafito intarpus. Ketaus metaliniame pagrinde. Apibūdinti grafitinio ketaus svarbiausios grupes. Grafito funkcija. Spalvotieji metalai ir jų lydiniai. Vario lydinių klasifikavimas. Žalvario sudėtis ir savybės. Žalvario panaudojimas. Alavinės ir nealavinės bronzos sudėtis, panaudojimas. Titanas. Specialiųjų savybių lydiniai. Kompozicinės medžiagos. Metalinės medžiagos. Nemetalinės medžiagos. Plastmasės. Guma. Keraminės medžiagos. Neorganinis stiklas. Mediena.
  Inžinerija, špera(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Inžinerinės medžiagos (3)

  Inžinerinės medžiagos. Inžinerinių medžiagų klasifikacija. Medžiagų savybės. Mechaninės. Kietumas nustatomas. Smūginis tąsumas. Plastiškumas. Kristalinė metalų sandara. Polimorfizmas. Metalų kristalizacija. Metalų lydiniai ir jų tipai. Lydinių būsenos diagramos. Geležies – anglies lydinių klasifikavimas ir žymėjimas. Ketus. Varis ir jo lydiniai. Aliuminio lydiniai. Magnio lydiniai. Metalurgijos raidos istorinė – techninė apžvalga. Geležies metalurgijos komplekso struktūra. Medžiagos juodiesiems metalams ir lydiniams gauti. Plieno gavyba. Plieno gamybos proceso esmė. Aliuminio gamyba. Aliuminio oksido gavimas. Aliuminio gavimas iš Al2O3. Aliuminio rafinavimas. Vario rūdos. Pirametalurginis vario gavimo būdas. Konstravimas, atsižvelgiant į modelių ir gurgdėžių kainą. Konstravimas, atsižvelgiant į formavimą. Konstravimas atsižvelgiant į gurgučių konstrukciją. Konstravimas atsižvelgiant į liejinių susitraukimą. Specialieji liejimo būdai.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2007-07-02
 • Inžinerinės medžiagos (4)

  Kristalinė metalų sandara. Kristalinės sandaros defektai. Kristalinė lydinių sandara. Lydinių kristalizacija. Metalų ir lydinių savybės Lydinių būvio diagramos. Geležies lydinių nuolatinės priemaišos. Austenitas. Plienų klasifikavimo pagrindai. Ketus. Spalvotieji metalai ir lydiniai. Metalo liejiminės savybės. Formavimo žemė, gurgučiai. Modeliai, formadėžės. Rankinis ir mašininis formų sudarymas. Specialūs liejimo būdai. Supratimas apie plastines deformacijos procesą. Ruošinių įkaitinimo prieš karstą apdirbimą spaudimu tikslas. Valcavimas. Presavimas. Traukimas. Laisvasis kalimas. Štampavimas. Metalų apdirbimas pjovimo būdu. Drožlės susidarymas, pjovimo jėgos, prieauga. Įrankinės medžiagos. Tikslumas ir paviršiaus kokybe. Metalu pjovimo stakles. Ruošinių apdirbimas tekinimo staklėmis. Gręžimas. Ruošinio apdirbimas šlifavimo staklėmis. Ruošinių apdirbimas drožimo staklėmis. Drožimo Ruošinių paviršių išbaigimo metodai. Elektrofizikiniai ir elektrocheminiai apdirbimo būdai. Miltelinė metalurgija. Detalių gamyba iš plastmasių (pagrindinės plastmasių savybės). Kompozicinės medžiagos. Techninių gumos gaminių gavyba (gumos sudėtis ir savybės). Asbestas. Tepalas. Laka. Dažas. Klijai. Stiklas.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2008-06-30
 • Inžinerinės sistemos (2)

  Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai. Norminės ir leistinosios koeficiento vertės. Atitvarų visuminė šiluminė varža. Paviršių šiluminės varžos, termiškai vienalyčio sluoksnio, oro tarpo, plonų sluoksnių šiluminė varža. Atitvaros iš termiškai nevienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža. Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per atitvaras ir ilginius šiluminius tiltelius (išmatavimai, skaičiuotinos temperatūros, šilumos nuostolių priedai). Šilumos nuostoliai dėl infiltracijos. Sistemos šiluminės galios nustatymas. Pastatų šildymo sistemos. Šilumnešio rūšys centrinio šildymo sistemose. Sistemų su gravitacine (natūralia) cirkuliacija ir su cirkuliaciniais siurbliais veikimo principas. Centrinio šildymo sistemų schemos: dvivamzdės, vienvamzdės, kolektorinės, viršutinio ir apatinio skirstymo. Centrinio šildymo sistemų įranga (vamzdžiai, uždaromoji armatūra, šildymo prietaisai, šildymo prietaisų šilumos atidavimo reguliavimo armatūra, vamzdynų izoliacija), jos vieta pastate. Grindų šildymo sistemos. Spindulinis ir panelinis-spindulinis šildymas. Elektrinis patalpų šildymas. Krosninis šildymas. Katilai (rūšys, pagrindiniai elementai). Katilinių pagrindinė įranga. Katilinių patalpoms keliami reikalavimai. Patalpų vėdinimo sistemos ir būdai. Pastato konstrukcijos įtaka patalpų mikroklimatui. Higieniniai vėdinimo pagrindai (šiluminis komfortas, skaičiuojamieji lauko ir patalpų oro parametrai). Oro kokybės higieninės normos. Patalpų vėdinimui reikalingo oro kiekio skaičiavimo principai. Vėdinimo sistemų įranga (ventiliatoriai, oro šildytuvai, filtrai, ortakiai, reguliavimo įtaisai, oro skirstytuvai, triukšmo slopintuvai), jos parinkimo ir įrengimo principai. Vėdinimo įrengimų patalpos, sistemų užimamas plotas. Energijos taupymas, ventiliuojant patalpas. Oro kondicionavimas. Pastatų vidaus vandentiekio sistemų rūšys, paskirtis, schemos, pagrindiniai įrengimai. Gaisrinis vandentiekis. Karštasis pastatų vandentiekis.
  Inžinerija, špera(56 puslapiai)
  2007-04-25
 • Įstaigų finansai (2)

  Institucija ir įstaiga. Įstaigų klasifikavimo ypatumai. Viešieji ir privatieji asmenys. Trijų sektorių organizacijos. Vyriausybės institucijos. Viešojo administravimo subjektai ir administravimo funkcijos. Europos bendrijos verslo standartinis klasifikavimas. Smulkaus verslo įmonių klasifikavimo ypatumai. Įmonių ūkinės teisinės formos. Galimi susivienijimai. Nevyriausybinės organizacijos. Nepelno organizacijos. Ne pelno organizacijų rūšys. Specifinės ne pelno organizacijos. Parabankinės įmonės: frančizės įmonės ir sutartis, faktoringas, lizingas ir jo taikymo principai, kredito unijos, paštas. Bankų sistema. Internetinė bankininkystė. Finansų termino istorinė suvokimo raida. Šiuolaikinis dvejopas finansų apibūdinimas. Valstybės finansų vykdomos funkcijos. Pinigų santykių pasireiškimo terpė. Mainų lygties parametrai. Įmonių finansinės veiklos sritys. Įmonės finansavimas siaurąja ir plačiąja prasme. Pinigų srautai. Grynųjų pinigų srautai įmonėje. Mokėjimo srautų ratas. Verslo finansų funkcijos. Finansavimo šaltiniai ir jų klasifikavimas. Tiesioginis finansavimas. Kapitalinis finansavimas. Investavimo sudėtinės dalys. Finansų kontrolės funkcija. Finansų valdymas ir jo tikslai. Finansų valdymo sprendimai. Šalies finansų sistema. Finansų sistemos tipai. Verslo finansų sistema. Finansų sistemos dalyviai. Centrinis bankas ir rezervinis fondas. Komerciniai bankai. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Finansų maklerio įmonė. Rinkos. Finansų rinkos ypatumai. Vertybinių popierių rinkos apibūdinimas. Pinigų ir kapitalo rinkos. Finansų valdymo instrumentai. Turto sąvoka. Turto įsigijimo ir pardavimo kaina. Įmonės turto svarbiausieji klasifikavimo požymiai. Ilgalaikis turtas. Daiktinės darbo priemonės ir pagrindiniai fondai. Pagrindinių priemonių vaidmens didėjimas. Pagrindinių priemonių klasifikavimas. Nematerialus turtas ir jo požymiai. Finansinis turtas. Jo rūšys. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąvokos. Fizinis ir moralinis nusidėvėjimas. Jų priežastys. Likutinė ir likvidacinė vertė. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Tiesioginis proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Mažėjančios vertės (dvigubo balanso) metodas. Trumpalaikis turtas ir požymiai. Trumpalaikio turto sudėtis. Atsargų statistika. Apyvartumo rodikliai. Savininkų nuosavybė. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Skolintojų nuosavybė. Pajamų ir įplaukų sąvokos. Jų balansinis ryšys. Pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymą. Išlaidų ir išmokų balansinis ryšys. Išlaidų skirtingas supratimas ir požiūrių įvairovė. Ekonominės (eksplicitinės ir implicitinės) išlaidos. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Nekomercinės ir ekstra išlaidos. Kalkuliacinės (papildomosios) išlaidos. Vidinės ir išorinės išlaidos. Visuomeninės išlaidos. Ribinės išlaidos. Leidžiami išlaidų atskaitymai ir jų pripažinimas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų apibrėžimo įvairovė. Sąnaudoms pripažinti dokumentų ypatumai. Pajamų ir sąnaudų kaupimo principas. Pinigų apskaitos principas. Palyginimo principas. Apskaitos principų taikymo pripažįstant sąnaudas ypatumai. Išlaidų skaičiavimo ir grupavimo metodika (požymiai). Išlaidų pagal paskirtį (rūšis) klasifikavimo schema. Išlaidos pagal reikšmingumą (pagrindinės, pridėtinės). Pagrindinių išlaidų (pirminių paprastųjų ir antrinių kompleksinių) grupės. Išlaidų priklausomybė nuo esminių veiksnių. Jų grupavimas. Išlaidų centrai ir vietos. Sąlygiškai pastovių išlaidų nepriklausomumo sąlygotumas. Sąmatos ir jų sudarymo ypatumai. Svarbiausios įmonių sąmatos. Produkcijos kalkuliavimo ypatumai. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos. Produkcijos išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. Norminiai netiesioginių išlaidų elementai. Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimas. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Centrinio banko diskontas ir jo politika. Centrinio banko diskonto funkcijos. Finansinė renta (anuitetas). Finansinės rentos (anuiteto) skaičiavimo būdai. Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai. Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Sąskaitų klasifikavimo ypatumai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas: klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis mokesčių įstatymuose nustatytos lengvatos: mokesčiui surinkti taikomi trys metodai. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos mokesčiai gali būti klasifikuojami pagal įvairius požymius.
  Finansai, špera(26 puslapiai)
  2008-12-09
Puslapyje rodyti po