Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos planavimas (23)

  1-7 tema klausimai ir atsakymai. Planavimo esmė ir turinys. Kodėl planavimas yra pirmoji ir pagrindinė vadybos funkcija? Kodėl reikalingos planų alternatyvos? Koks yra planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis? Kas sudaro įmonės potencialą? Koks yra planavimo proceso nuoseklumas tikslų, potencialo ir veiksmų planavimo požiūriu? Ką reiškia planavimo formulavimas? Kokia jo eiga? Kas apsprendžia problemos sudėtingumą? Kokios yra problemų sudėtingumo klasės? Kurie yra racionalumo tipai? Kuo skiriasi dalinis ir kompleksinis racionalumas? Palyginkite formalaus, riboto racionalumo ir sisteminio planavimo metodologijas pagal atskirus problemos sprendimo etapus. Kas sudaro planavimo instrumentarijų? Kodėl (ir kada) yra reikalingi direktyviniai rodikliai? Kurios (ir kodėl) pagrindinės metodų grupės naudojamos planavime? Kuo skiriasi tiesioginis ir atvirkštinis planavimas? Kaip jie naudojami planavimo procese? Kodėl ilgalaikiame planavime yra sudaromi verslo vystymo scenarijai? Kokia jų paskirtis ir struktūra? Kas sudaro įmonės veiklos planavimo informacinę bazę? Kurie veiksniai apsprendžia strateginės informacijos ypatumus? Kurie bruožai jai būdingi? Kuo skiriasi norma ir normatyvas? Kurios pagrindinės normų ir normatyvų rūšys sudaro įmonės normatyvinę bazę? Tikslai ir jų sistema. Kaip apibrėžiami ir klasifikuojami tikslai? Kas sudaro tikslų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kurie yra tikslų formavimo etapai? Kaip ir kodėl skaidomi tikslai? Kokia yra trumpalaikio plano (veiklos plano) paskirtis? Kaip jis sudaromas? Įmonės planavimo sistema. Kurios pagrindinės sritys ir kodėl išskiriamos mikroekonomikos planavime? Kodėl įmonės-organizacijos ir įmonės-sistemos sampratos yra svarbios įmonės vadyboje? Apibūdinkite sisteminio požiūrio esmę. Kas sudaro išorinę ir vidinę įmonės aplinką? Kurios pagrindinės funkcijos išskiriamos įmonės vidinėje aplinkoje? Kodėl svarbu ir kaip reikia jas derinti. Kurie yra verslo planavimo pagrindiniai principai? Kas sudaro įmonės planų sistemą? Kurie reikalavimai jai keliami? Kuo skiriasi periodinis ir projektinis planavimas? Koks yra jų ryšys? Kaip gali būti vykdomas periodinis planavimas? Kaip pasiekiamas jo nepertraukiamumas? Nuo ko (ir kodėl) priklauso efektyvus įmonės planavimo sistemos funkcionavimas? Strateginio planavimo procesas. Kuria planavimo metodologija (ir kodėl) remiasi strateginis planavimas? Kurie yra strateginio planavimo proceso etapai ir jų tikslai? Kuo strateginis planavimas skiriasi nuo biudžetinio ir trumpalaikio planavimo? Koks jo ryšys su taktiniu planavimu? Kaip strateginis planavimas gali padėti sukurti palankesnes veiklos sąlygas? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo ypatumai? Kurie yra pagrindiniai strateginio planavimo privalumai ir trūkumai? Įmonės išorės ir vidinės aplinkos analizė. Kaip makroaplinka įtakoja verslą? Kodėl reikalinga jos analizė? Kaip atliekama makroaplinkos analizė? Kurie yra ūkio šakos aplinkos analizės tikslai? Kodėl reikia suprasti ir žinoti ūkio šakos varomąsias jėgas? Kaip įmonė gali jas panaudoti konkurencinių pranašumų kūrimui? Kodėl reikia suprasti ir žinoti įėjimo į šaką barjerus? Kokią įtaką jie turi konkurencijos lygiui šakoje? Kodėl reikia vertinti šakos patrauklumą ir kas jį apsprendžia? Kurie yra pagrindiniai konkurencingumo veiksniai? Kada pakaitai smarkiausiai konkuruoja su varžovo produktais? Kada naujų konkurentų įėjimo į rinką grėsmė yra didžiausia ir kada mažiausia? Kada tiekėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kada pirkėjai yra stiprus konkurencingumo veiksnys? Kodėl reikia mažinti jų derėjimosi galią? Kaip tą galima padaryti? Kodėl svarbu nustatyti strateginę konkurentų grupę? Kurie mikroekonomikos (veiklos) aplinkos komponentai išskiriami atliekant jos analizę? Kodėl svarbu išsiaiškinti jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir kaip tą galima padaryti? Kaip apibūdinami strateginiai vidaus veiksniai? Koks yra jų analizės tikslas ir eiga? Kurie pagrindiniai metodai naudojami įmonės vidinės būklės įvertinimui? Koks yra strateginės kaštų analizės tikslas? Kaip ji atliekama ir kaip gali būti panaudojami jos rezultatai? Kokiu tikslu ir kaip atliekama SSGG (SWOT) analizė. Kaip ir kodėl reikia įvertinti išorines galimybes ir grėsmes? Kas yra konkurenciniai pranašumai ir kaip jie sukuriami? Kas yra konkurenciniai trūkumai ir kodėl reikia juos nustatyti? Kas yra grėsmė ir nuo kokių grėsmių verslui reikia gintis? Kam panaudojamos strateginės analizės išvados. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. Kas sudaro verslo strategijos tikslinę orientaciją? Kodėl technologijos, inovacijos ir įmonės vadybos kokybė įtakoja jos pokyčius ir formulavimą? Kurie pagrindiniai veiksniai įtakoja misijos formuluotę? Kurie yra misijos formuluotės elementai? Kokia jos reikšmė? Kaip apibrėžiami tikslai? Kuo remiantis jie formuluojami ir vertinami? Įmonės vystymo strategijos planavimas. Kas sudaro įmonės strategijų sistemą? Kaip ji suformuojama? Kurios yra pagrindinės funkcinės strategijos? Koks jų ryšys su bendra įmonės strategija? Kokia yra verslo strategijos sudarymo eiga? Kada ir kuo remiantis atliekamas esamos strategijos įvertinimas? Kas sudaro verslų (produkcijos) portfelį? Kodėl reikia jį vertinti? Kaip gali būti atliekamas jo įvertinimas? Kurie pagrindiniai veiksniai ir kaip įtakoja strateginių alternatyvų formavimą? Kuo remiantis atliekamas strategijos įvertinimas ir pasirinkimas? Kurios išskiriamos strateginių alternatyvų grupės? Kurios yra generalines konkurencinės strategijos? Kada ir kaip jos taikomos? Kurios yra įmonės vystymo bazinės strategijos? Kada ir kaip jos naudojamos? Kaip panaudojama Tompsono ir Striklendo matrica pasirenkant bazines vystymo strategijas? Kurios yra ištekliais pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kurios yra rinka pagrįstos strateginės alternatyvos? Kada jos pasirenkamos? Kodėl įmonei svarbu turėti rašytinį ir tinkamai apiformintą strateginį planą? Kokia turėtų būti jo struktūra? Kas sudaro Subalansuotą įmonės veiklos vertinimo sistemą? Kokia yra jos formavimo eiga? Kodėl Subalansuotų įmonės veiklos vertinimo rodiklių sistema gali būti panaudojama strategijos sudaryme, įvertinime ir koregavime? Kuriais rodikliais galėtų būti vertinamos finansų, klientų, vidinių procesų ir augimo bei tobulėjimo perspektyvos?
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2010-03-29
 • Įmonių ekonomika (11)

  Įmonė. Individualioji įmonė (IĮ). Individualių įmonių privalumai. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Akcinė bendrovė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonės vidinė struktūra. Įmonių ekonominiai ir socialiniai tikslai. Socialinės įmonės. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Įmonių gamybos organizavimo formos. Verslo aplinkos charakteristika. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Įmonės personalo struktūra. Personalo poreikio apskaičiavimo metodai. Personalo išnaudojimo pagrindiniai rodikliai. Darbo laiko balansas. Pagrindiniai fondai ir jų struktūra. Pagrindinių fondų išnaudojimo rodikliai. Apyvartiniai fondai ir lėšos, jų struktūra ir poreikių apskaičiavimas. Apyvartinių fondų panaudojimo rodikliai. Apyvartinių lėšų apyvartumo spartinimo būdai. Medžiagų ir energetinių išteklių taupymo būdai. Verslo plano struktūros charakteristika. Marketingo tyrimas ir informacinė sistema. Konkurencija ir bankrotas. Naujų gaminių marketingas. Reklama ir jos veiksmingumas. Kaštai, jų klasifikavimas. Gamybos kaštų sąmatos sudarymas. Produkcijos savikainos plano rodikliai. Produkcijos savikainos kalkuliacija ir apskaičiavimas. Gamybos kaštų mažinimo veiksniai ir rezervai. Kainų nustatymo metodai. Kainų rūšys. Įmonės veiklos įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą. Įmonės mokumo ir likvidavimo įvertinimas. Įmonės pajamų apsaugos rodiklių sudėtis ir jų charakteristika. Finansinio sverto rodiklių visuma, charakteristika.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2007-05-31
 • Įmonių ekonomika (15)

  Socialiniai ir ekonominiai įmonių tikslai. Pagrindiniai verslo principai. Įmonės investicijų ekonomika. Kapitalas. Pagrindiniai fondai. Nusidėvėjimas. Darbo ištekliai. Darbo užmokestis. Įmonės kaina ir kainodara. Kainų strategijos, funkcijos. Kainų nustatymas. Įmonės išlaidos. Išlaidų rūšys. Įmonių pelnas ir pelningumas. Pelno rūšys. Pelno skaičiavimas. Veiklos pelnas. Įmonės rentabilumo rodikliai. Naujoji pelno skirstymo ir nuosavo kapitalo formavimo tvarka. Pelno analizė. Ribinis pelnas.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2008-02-28
 • Įmonių ekonomika (19)

  Verslo įmonių rūšys. Kokias įmonių rūšis numato veikiantys Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai? Kokias žinote ribotos civilinės atsakomybės įmones ir kokias – neribotos civilinės atsakomybės? Prisiminkite, kokius pagrindinius nuostatų punktus reikia pateikti registruojant individualias įmones? Kaip suprantate įmonės bankroto procedūrą? Įmonės tikslai. Kokius žinote ekonominius ir socialinius įmonės tikslus? Kaip manote: ar juos galima suderinti? Planavimas ir jo uždaviniai. Kokie yra pagrindiniai planų tipai? Prisiminkite svarbiausias strateginio planavimo stadijas? Kokių tikslų siekiama formuojant operatyvinius veiklos planus? Apskaita ir jos vartotojai. Apibrėžkite apskaitos sąvoka ir paaiškinkite skirtingas jos rūšis? Išvardinkite pagrindinius apskaitinės informacijos vartotojus? ką žinote apie apskaitos principus? Kokią reikšmę įmonės veikloje turi pelno sąvoka? Įmonės investicijų ekonomika. Kokias žinote kapitalo interpretacijas? Kas yra pagrindiniai fondai ir kaip jie įkainojami? Ką vadiname nusidėvėjimu ir kokius jo įvertinimo metodus žinote? Išvardinkite rodiklius, apibrėžiančius fondų naudojimo efektyvumą? Apyvartinis kapitalas. Materialiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Kokius žinote medžiagų normavimo metodus? Kaip nustatomas medžiagų, žaliavų ir energetinių išteklių poreikis? Kokios yra materialinių išteklių atsargų normų rūšys,medžiagų atsargos? Ką vadiname optimalaus užsakymo dydžiu? Įmonės personalas ir jo apskaita. Kaip grupuojamas įmonės personalas? Darbuotojų skaičiaus planavimas ir darbo apmokėjimas, metodai naudojami darbininkų skaičiui nustatyti? Kokias darbo užmokesčio formas žinote? Verslo projekto rengimas ir vertinimas. Kaip suprantate verslo projekto apibrėžimą ir jo gyvavimo ciklą? Apibūdinkite verslo plano ruošimo etapus? Kokius žinote projektų finansinės analizės rodiklius? Kokie pagrindiniai diskontuoti projektų vertinimo metodai naudojami, įvertinant investicijų efektyvumą? Įmonės inovacijos. Kokias žinote inovacijų interpretacijas? Kaip inovacijos klasifikuojamos? Kaip parinkti inovacinę įmonės strategiją? Kokias strategijų rūšis žinote? Mokesčių sistema. Kokius žinote mokesčio elementus? Kaip mokesčiai klasifikuojami? Kokias žinote mokesčių funkcijas? Pagrindiniai apmokestinimo principai?
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2010-09-14
 • Įmonių ekonomika (5)

  Verslo įmonės, jų rūšys, tikslai. Įmonė. Užsienio valstybės įmonė. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Individuali įmonė. Jos statusas, finansavimo šaltiniai. Akcinės bendrovės. Ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrovės. Valstybės (savivaldybės) įmonės, jų statusas, finansavimo šaltiniai. Valstybės įmonės. Ofšorinės įmonės. VP biržos paskirtis. Frančizė. Lizingas. Šiuolaikinės įmonės funkcinis modelis. Verslo planas. Jo ekonominė esmė, sudėtinės dalys, paskirtis, suinteresuoti asmenys. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Įmonės veiklos ekonominė analizė, santykiniai rodikliai. Nusidėvėjimas (amortizacija). Principinis įmonės pajamų, išlaidų pelno mokesčių paskirstymo modelis. Valstybės mokesčių sistema. Biudžeto samprata. Rinkos samprata, rinkos tipai, rinkos veikėjų interesai. Rinkodaros vaidmuo šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Logistika, jos vieta šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Reklama, inovacijos. Jų įtaka įmonės veiklai. Valstybės socialinio draudimo sistema. Naujoji pensijų draudimo sistema. Anuitetas. Rizika, neapibrėžtumas. Rizikos valdymas. Draudimas. Jo rūšys. Faktoringas. Įmonės pelningumą įtakojantys veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Darbo santykiai įmonėje. PVM mokesčio samprata. Mokesčio tarifai. Rinkos tarpininkai. Sutartys. Įmonės sąnaudos, išlaidos, išlaidų padengimo (lūžio) taško skaičiuotė.
  Ekonomika, špera(28 puslapiai)
  2006-09-18
 • Įmonių ekonomika (8)

  Verslo sąvoka, funkcijos, verslo padėtis Lietuvoje. Verslo įmonių klasifikavimas. Verslo pagrindiniai ekonominiai principai. Verslo įmonių socialiniai ir ekonominiai tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonės ekonomikos kurso uždaviniai ir tyrimo aspektai. Darbo rinka ir darbas įmonėje. Darbo intensyvumas ir darbo normavimo esmė įmonėje. Darbo našumas ir darbo imlumo esmė. Darbo našumo augimas ir jį įtakojantys veiksniai. Įmonės personalas ir jo struktūra. Personalo pasirinkimas. Personalo poreikio planavimas. Pagrindiniai principai, kuriais pagrįstas darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos, sistemos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas. Išlaidų, savikainos, sąnaudos samprata. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų požymius. Išlaidų kalkuliacija ir jų apskaitos metodai. Kintamosios, pastovios ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Išlaidų analizės tikslai ir uždaviniai. Kainos esmė. Kainų tikslai. Kainų politika ir kainodaros strategija Lietuvoje. Gaminių kainos nustatymo metodai įmonėje. Kainų priedai ir nuolaidos. Pagrindinės kainų rūšys.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonių ekonomika (9)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos. Kas yra firma. Firmų rūšys. Ūkio subjekto aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Lietuvos ekonominės padėties pristatymas. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės. Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Šiuolaikiniuose įmonių susivienijimuose naudojami įmonių mažinimo būdai (mokesčių perkėlimo kainodara). Juridiniai įmonių tipai. Fizinio ir juridinio asmens sąvokos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Akcijų rūšys, obligacijos. Specialios paskirties bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Atskaitymai į kelių fondą. Vietinės rinkliavos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Du Ponto analizė. Santykių rodiklių ribotumas. AB finansavimo šaltiniai. AB finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Darbo santykiai įmonėje. Pagrindiniai darbo įstatymų ir darbo saugos norminių aktų reikalavimai. Šiuolaikinis pensijų planavimas. Pensijų fondo kūrimo ir investavimo problemos Lietuvoje ir užsienyje. Vertybinių popierių birža. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Pagrindinės įmonės finansinės ataskaitos. Lėšos ir jų judėjimas. Balansas. Pelno (nuostolio) atskaita. Pelno paskirstymo ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykinių rodiklių analizė. Rinkos vertės koeficientai. Biržos eilutė. Firmos moody‘s. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, špera(29 puslapiai)
  2007-02-28
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (2)

  Įmonės sistema. Kaip suprantate, kas yra sistema? Pagal kokius požymius klasifikuojamos sistemos, jų esmė? Ką vadiname operacinėmis sistemomis ir kokie klasifikaciniai požymiai joms priskiriami? Kokios operacinių sistemų ypatybės ir kokia jų reikšmė, esmė? Kas yra sisteminis požiūris, kaip jį suprantate? Vadybos samprata dėstomo dalyko atžvilgiu. Kaip suprantate vadybos esmę? Kokie informacijos veiksmai atliekami vadybos procese? Kokiomis priemonėmis jie užtikrinami? Kokios svarbiausios vadybos funkcijos? Kodėl būtina tobulinti vadybą ir kokios šio tobulinimo kryptys? Įmonės aplinka. Kaip suprantate, kas yra vidinė ir išorinė aplinka? Koks pagrindinis skiriamasis bruožas tarp vidinės ir išorinės aplinkos? Koks išorės veiksnių pobūdis, kaip jie įtakoja veiklą? Prielaidos įmonės veiklai pradėti. Kas yra rinka ir kokia jos reikšmė įmonės steigimui? Rinkos segmentavimo esmė ir prasmė. Kas yra verslo planas ir jo sudarymo tikslai? Kam ir kodėl naudingas verslo planas? Kokia informacija reikalinga verslo planui? Sąnaudos ir galingumai. Kaip suprantate, kas yra sąnaudos įmonėje, kaip jos klasifikuojamos ir nustatomos? Kokia atskirų sąnaudų reikšmė įmonės veiklai, ką jos įtakoja? Kas yra įmonės gamybinis pajėgumas? Kaip apskaičiuojamas žmogaus gyvojo darbo ir mašinų darbo laiko fondas. Kokie veiksniai lemia įmonės gamybinį pajėgumą? Kokia yra gamybinio pajėgumo panaudojimo analizės reikšmė. Gamybinės veiklos organizavimas. Kaip suprantate, kas yra prognozavimas ir kokių tikslų siekiama jį taikant? Kas yra prognozavimo objektas gamyboje? Kokie pagrindiniai prognozavimo metodai, jų esmė ir vieta? Kaip suprantate, kas yra gamybos planavimas, koks jo tikslas? Kokios yra planų rūšys, kuo skiriasi planų tikslai? Kas yra planavimo objektai gamybos planuose? Kokie planavimo pradiniai duomenys, jų esmė? Kokie metodai taikomi planavime, jų esmė? Kaip suprantate, koks skirtumas tarp organizavimo aplamai ir gamybos proceso planavimo? Kokie gamybos organizavimo objektai? Kokie gamybos organizavimui reikalingi duomenys? Kokių principų privalu laikytis organizuojant gamybą? Kokie metodai taikomi organizuojant gamybą, jų esmė? Kas yra gamybos kontrolė ir reguliavimas, jos tikslai ir uždaviniai? Kokie pradiniai duomenys reikalingi vykdant kontrolę ir reguliavimą, jų esmė? Kokie metodai taikomi vykdant kontrolę ir reguliavimą, jų esmė? Įmonių plėtra, likvidavimas, reorganizavimas. Kaip suprantate, kas yra plėtra? kam ir kodėl ji naudinga? Kaip apibūdintumėte krizinės situacijos susidarymą, priežastis, valdymo modeliais? Kaip apibūdintumėte krizinės situacijos susidarymą, priežastis, valdymo modeliais? Keliais būdais gali būti vykdomas įmonės likvidavimas? Jų esmė.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonių organizavimas ir valdymas (3)

  Dėstomo dalyko objektas, tikslas ir uždaviniai (kaip juos suprantate). Ryšys su kitais dėstomais dalykais. Pelno ir nepelno sektoriai. Kas yra sistema? Kodėl įmonė yra laikoma sistema? Kas yra sisteminis požiūris, jo reikšmė? Kas yra objektas įmonėje? Kokios vadybinės veiklos sritys įmonėje? Kas yra rinka ir kokia jos reikšmė įmonės steigimui ir veiklai? Įmonės segmentų esmė ir prasmė. Kokia rinkos tyrimų esmė ir prasmė? Kokie pagrindiniai rinkos tyrimų etapai, esmė ir prasmė? Kokie metodai taikomi rinkos tyrimuose, esmė ir prasmė? Kaip suprantate, kas yra sąnaudos įmonėje, jų esmė? Kokia atskirų rūšių sąnaudų reikšmė įmonėje? Kokiais metodais galime nustatyti sąnaudas įmonėje, jų esmė? Kas yra gamybiniai įmonės pajėgumai? Kaip apskaičiuojamas įrenginio darbo fondas? Kokie yra būdai gamybinio pajėgumo paskaičiavimui priklausomai nuo veiklos rūšies? Kokia yra gamybinių pajėgumų analizės reikšmė? Koks yra prognozavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra planavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra organizavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Koks yra kontrolės ir reguliavimo objektas, reikalingi pradiniai duomenys, metodai? Gaminio kūrimo procesas. Gamybos prognozavimas ir planavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos kontrolė ir reguliavimas. Kaip suprantate gamybos proceso užtikrintumą? Kokia įrankių (remonto, energijos) ūkio samprata, tikslai, uždaviniai turinys? Kokia yra materialinio aprūpinimo reikšmė ir turinys? Kas yra įmonės komercinė veikla? Jos tikslai ir uždaviniai. Kas yra įmonės pardavimų kvadratas? Jo reikšmė ir uždaviniai. Kokia produkto kainos, paskirstymo ir rėmimo esmė komercinėje veikloje? Kokia yra finansinės veiklos samprata (esmė), tikslas ir uždaviniai? Kas yra organizacinis projektavimas, kodėl jis būtinas, kokio rezultato siekiama? Kokie yra sudedamieji organizacinio projektavimo etapai, uždaviniai, požiūriai į organizacinį projektavimą? Kas yra galia ir valdžia, koks tarp jų skirtumas? Kokie yra galių tipai ir kokie yra požiūriai į formalią valdžią? Kokie skirtumai tarp linijinės, patariamosios ir funkcinės valdžios? Kodėl yra būtinas delegavimas, su kokiais sunkumais susiduriama deleguojant? Decentralizavimas ir centralizavimas organizaciniame projektavime, jų reikšmė ir skirtumai? Kokie ir kodėl pradiniai duomenys yra reikalingi skaičiuojant personalo poreikį? Kuo reikšmingos darbo vietų charakteristikos, padalinių ir pareigybiniai nuostatai? Kaip vertinate personalo paieškos šaltinius ir metodus? Kaip vertinate personalo atrankos metodus ir metodikas? Apie ką ir kodėl turi būti instruktuojamas, informuojamas priimamas į darbą darbuotojas, esmė ir prasmė? Kokiomis pradinėmis žiniomis turi pasižymėti vadovas ir kodėl? Kokie ir kodėl svarbūs pradiniai duomenys vertinant ir priimant sprendimus darbuotojų atžvilgiu? Kokie galimi vertinimo sprendimai ir kokia tolimesnė darbuotojų ugdymo schema? Kaip suprantate kas yra įmonės plėtra, jos nauda ir kaip ji yra realizuojama? Kas yra įmonės krizė, jos priežastys, kokie galimi krizės valdymo metodai? Kada įmonė likviduojama, likvidavimo būdai? Verslo Plano samprata. Verslo plano struktūra ir tikslai. Kokie yra finansavimo šaltiniai, jų esmė ir pasirinkimo kriterijai arba veiksniai? Juridinis asmuo, jo dalyviai ir jų teisės. Kas yra akcijos, kokia jų įvairovė, kaip jos gali būti platinamos, perleidžiamos, kokias teises įgyja akcininkas? Kokie skirtumai steigiant įvairų juridinį statusą turinčias įmones? Kokie galimi juridinį statusą turinčių įmonių pertvarkymai? Kokios yra galimybės užsiiminėti verslu nesteigiant juridinio asmens įmonės? Kokie dokumentai reikalingi mums pristatyti ir kas tuos dokumentus išduoda? (Dėl verslo liudijimo). Kas yra verslo planas ir investicinis projektas, kokie jų skirtumai? Kam naudinga verslo planas ir investicinis projektas? Kokie yra verslo plano ir investicinio plano tikslai?
  Vadyba, špera(38 puslapiai)
  2007-04-16
 • Įmonių teisė (3)

  Įmonių įstatymas. Įmonės samprata. Įmonininkas. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Įmonės veiklos sritis. Komercinės-ūkinės veiklos licencijavimas. Įmonių rejestro įstatymas. Įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos įmonių rejestras. Įmonių rejestro steigėjas ir tvarkytojai. Įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. Bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Bendrijos pavadinimas. Bendrosios jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Akcinių bendrovių įstatymas. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcijos. Valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos įgaliojimai ir atsakomybė. Valdybos įgaliojimai ir atsakomybė. Bendrovės revizorius. Administracijos vadovas ir administracija. Bendrovės likvidavimo pagrindai. Bendrovės likvidavimas. AB steigimas. Steigiant AB, po sutarties pasirašymo, atliekami šie steigiamieji veiksmai. Lietuvos Respublikos investicinių bendrovių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Depozitoriumas. Investicinė bendrovė. Investicinė akcinė bendrovė. Trečiasis skirsnis valdymo įmonės. Valdymo įmonės samprata. Investicinės bendrovės prievolė. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Įstatymo paskirtis. Valstybės ir savivaldybės įmonės samprata. Įmonės statusas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organai. Administracija. Valdyba. Įmonės likvidavimas.
  Komercinė teisė, špera(7 puslapiai)
  2007-05-28
 • Įmonių valdymas (2)

  Gamybinių procesų logistika. Aparatinio gamybos tipo ypatumai. Produkcijos judėjimo valdymas įvairaus tipo gamyboje. Srautų cecho viduje valdymas. Gamybos ir visos grandinės problemos. JIT apibrėžimas. Gamybos sistemų problema. Kanban principas. Saugojimo, krovos ir vidinio transportavimo procesai įmonėje. Sandėliavimo procesų organizavimas. Sandėlio organizacinė struktūra.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Infekcinės ligos (2)

  Hepatitas. Leptospirozė. Infekcinės mononukleozės. Šigeliozės. Cholera. Maisto toxinė infekcija. Botulizmas. Salmoneliozė . Jersiniozė ir pseudoTBC. Virusinės diarėjos. Ūminės virusinės respiracinės ligos. Gripas. Toksokarozė. Trichineliozė. Maliarija. Herpetinė infekcija. Erkinis encefalitas. Meningokokinės infekcijos. Seroziniai virusiniai meningitai. Rožė. Difterija. Stabligė. Toksoplazmozė. Laimo liga. Pasiutligė. Vidurių šiltinė. Pneumocistozė. ŽIV pozityvių asmenų nustatymas ir dispanserinis stebėjimas. ŽIV infekcijos gydymo principai. ŽIV infekcija. Hospitalinės infekcijos. Šeimos gydytojo priešepideminis darbas. Med. Darbuotojų apsauga nuo krauju plintančiu ligų.
  Ligos ir traumos, špera(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Infliacija ir ekonominis augimas (3)

  Infliacijos aktualumas. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos lygio matavimas Europos sąjungoje (ES). Infliaciją sukeliančių veiksnių grupės. Paklausos infliacija. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Kaštų (bendrosios pasiūlos) infliacija. Šiuolaikinės darbo užmokesčio formavimosi ypatybės. Infliacijos lūkesčiai. Infliacija kaip problema. Svarbiausios infliacijos sąlygotos turto ir pajamų perskirstymo kryptys. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė kontrolė. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivės priklausomybės. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Ekonominio augimo klasifikacija ir veiksniai. Ekonominio augimo veiksniai ir rodikliai. Ekonominio augimo tempų pagal gamybos apimties kitimą ypatybės. Ekonominio augimo veiksnių grupės. ekonominė sistema ir jos kitimas. Ekonominės sistemos vystymosi samprata. Ekonominio vystymosi vertybės. Keinsistiniai ir neokeinsistiniai modeliai. Optimali taupymo norma. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominės raidos cikliškumas. Verslo ciklo rodiklių klasifikacija. Ekonominės raidos cikliškumas pasauliniu mastu. Pagrindiniai ciklų tipai.
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2008-05-07
 • Informacijos perdavimo sistemos

  Diskretinių pranešimų perdavimo sistemų realizavimo principai. Elementų xi sekos keitimas. Lėtų daugiakanalių sistemų su dažniniu sutankinimu struktūrinės schemos. Vidutinio greičio ir greitaveikių DPPS struktūrinės schemos. Daugiakanalės sistemos su laikiniu sutankinimu sudarymo principas. Impulsinių sekų fazavimo sinchronizavimo būdai Fazavimas pagal siuntas. Fazavimas pagal ciklus. Laikinis sutankinimas IKM sistemose (multipleksavimas). Vieninga sinchroninė skaitmeninė hierarchija. Tradicinė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninė skaitmeninė hierarchija. Sinchroninės skaitmeninės hierarchijos duomenų formatas. Žiedinė struktūra. SDH ciklo formavimas. SDM tinklų struktūra. Radijo rėlinės linijos (RRL). RRL struktūra. Radijo signalo sklidimas erdvėje. Radijo linija su skaidria Fresnelio zona. Fedingo reiškinys radijo linijose. Radijo dažnių (RF) kanalų planas skaitmeninėse. RLL. RLL maršrutas. Skaitmeniniai signalai RLL. Informacijos perdavimo kokybė. Palydovinis ryšys. Palydovų orbitos. Palydovų išdėstymas orbitoje. Palydovinės ryšio linijos modelis. Palydovinės sistemos parametrai.
  Elektronika, špera(19 puslapių)
  2008-06-12
 • Informacinės sistemos (3)

  Kas yra informacinė sistema. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų klasifikacija. Kodai, kodavimo sistema. Informacijos kodų struktūra. IS programinės įrangos klasifikacija. Bendroji programinė įranga. Specialioji programinė įranga. Kompiuteriniai virusai. Virusų tipai, jų veikimas. Internetas, jo pagrindiniai elementai. Pagrindinės interneto teikiamos paslaugos. Interneto paieškos sistemos, katalogai. Elektroninis paštas. Geografinė informacinė sistema (GIS). Map Info programa bei kitos GIS pagrindu sukurtos programos. Transporto sistemos IS funkcinės posistemės. Krovinių vežimo valdymo IS posistemė. Keleivių vežimo valdymo IS posistemė. Autobusų eismo, autobusų stočių dispečerinės valdymo sistemos. Taksi eismo dispečerinė valdymo sistemos. Kompiuterinės buhalterinės apskaitos sistemos. Riedmenų techninio aptarnavimo ir einamojo remonto IS posistemė. Ekspedicinės firmos IS. Informacinių sistemų plėtra. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje. Transporto priemonių lokacijos ir sekimo sistemos. Schemos.
  Informacija ir informacinė visuomenė, špera(14 puslapių)
  2006-04-29
 • Informacinės technologijos (11)

  Informacinės technologijos — klausimai ir atsakymai.
  Kompiuteriai, špera(10 puslapių)
  2006-07-28
 • Informacinės technologijos (12)

  Programavimo stilius. Programavimo stiliaus paskirtis. Programavimo kultūra. Programavimo stilius – nauda. Kodo formatavimas. Geras programavimo stilius. Vardų sudarymas. Programavimo kultūros patarimai. Klasių ir metodų vardų, prasidedančių iš mažosios raidės, kiekis. Neteisingų intervalo rėžių kiekis for cikluose. Switch raktinių žodžių naudojimas. Use Case Model samprata. Panaudos atvejų diagrama. Panaudojimo atvejų identifikavimas. Notacija: panaudojimo atvejis. Notacija: sąsajos tipai. Klasių diagramos paskirtis. Klasių diagramos taikymas. Klasė. Atributas. Atributų specifikavimas. Metodai. Ryšiai. Asociacija. Priklausomybė. Navigacija. Agregacija. Kompozicija. Generalizacija. Testavimo procesas. Ryšių palyginimas. Testas.
  Programos, špera(7 puslapiai)
  2006-10-03
 • Informacinės technologijos (13)

  DB, jų apibrėžimas, paskirtis ir savybės. DB struktūra ir modeliai. DB valdymo sistemos. Svarbiausios funkcijos. DB laukai.Jų sąvoka ir tipai. DBVS Microsoft Access 97, 2000. Galimybės ir ypatumai. DBVS Access lentelės.Jų susiejimas ir redagavimas. DBVS Access užklausos.Jų sudarymas ir paieškos kriterijai. DBVS Access formų sudarymas ir panaudojimas. DBVS Access ataskaitos ir ir jų sudarymo principai. Integruoti dokumentai, jų kūrimas ir panaudojimas. Objektų susiejimo ir įterpimo technologijos OLE samprata. MS Power Point 97,2000, jos paskirtis ir panaudojimas. MS PowerPoint darbo aplinka ir pristatymų kūrimo būdai. Telekomunikacijų vystymosi eiga ir svarbiausi išradimai. Informacijos perdavimo sistemose naudojami signalai ir jų moduliavimo būdai (nenutrūkstama, impulsinė, impulsinė-kodinė moduliacija). Skaitmeninio ryšio signalai ir skaitmeninės komunikacijos principas. Informacijos sutankinimas. Dažninis, laikinis, kodinis sutankinimas. Telekomunikaciniai tinklai ir pagrindinės jų funkcijos. Pagrindinių duomenų paskirstymo metodai telekomunikacijos tinkluose-linijų ir paketų komutavimas. Informacijos perdavimo sistemų ryšio linijos ir klasifikavimas. Kabelinės ryšio linijos. Radijo ryšio panaudojimas telekomunikacijose. Palydovinis ryšys. Skaidulinis optinis ryšys. Pagrindiniai parametrai ir privalumai. Šviesolaidžių sandara ir veikimo samprata. Telekomunikacija optinių ryšio sistemų perspektyvos. Kompų tinklai. Paskirtis, klasifikavimas ir suteikiamos galimybės. Vietiniai kompų tinklai (LAN). Privalumai, panaudojimas. Vietinių kompų tinklų topologijos ir technologijos. Arbitražas. Vietinių kompų tinklų įranga. Adapteriai, kartotuvai, tiltai, maršrutizatoriai. Globalieji tinklai (WAN). Apibrėžimas, struktūra, veikimo samprata. Interneto istorija. Kliento-serverio principo taikymas. Interneto protokolas TCP/IP. Simbolinė adresavimo sistema (DNS). Interneto išteklių naudojimas. Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Failų persiuntimo protokolas (FTP). Galimybės. Duomenų perdavimas ir paieška serveryje. Pasaulinis voratinklis WWW. Hipertekstiniai dokumentai. Pagrindiniai protokolai. WWW adresavimo sistema-universalus resursų vietos aprašymas (URL). Voratinklio naršyklės browsers). Paskirtis, ypatumai. Informacijos paieška interneto tinkle. Vorai, katalogai, meta instrumentai. Populiariausi paieškos serveriai ir žinynai. Užklausų formavimas naudojant operacinius ženklus. Elektroninis paštas. Ypatumai. El. pašto klientinės programos. Laiškų adresavimas. Pašto serverio ir dėžutės samprata. Laiškų priedai. Virusų plitimas el. paštu. Faksimilinių pranešimų siuntimas per internetą (FaxSav). Mobiliojo ryšio ir interneto susiliejimas. GPRS ypatumai. 3 kartos mobilaus ryšio standartas (IMT-2000/UMTS). Perspektyvos.
  Informatika, špera(18 puslapių)
  2006-10-20
 • Informacinės technologijos (14)

  Operacinė sistema MS WINDOWS 2003. Naudojimasis kompiuteriu. Darbas MS WINDOWS aplinkoje. Windows parametrų valdymo sistema. Darbas su objektais. Windows Explorer ir darbas su katalogais. Darbas Internete. Teksto redaktorius MS WORD 2003. Parengti savo gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) pagal pateiktą pavyzdį. Sutvarkyti pasirinktos temos tekstą pagal pateiktą pavyzdį ir reikalavimus. Darbas su lentelėmis, formulėmis ir formomis. Darbas su lentelėmis. Sukurti dokumentą-formą pagal pateiktą pavyzdį ir reikalavimus. Formulių rašymas. Skaičiuoklė MS EXCEL 2003. Užduotis. Sudaryti duomenų bazę pasinaudojus MS EXCEL programoje. Užduotis. Adresai, formulės ir funkcijos MS EXCEL programoje. Celės ir srities adresai. Formulės. Funkcijos. Užduotis. Grafikai ir jų modifikavimas MS EXCEL programoje. Diagramos tipas Column. Stulpelinis pasiskirstymas tarp "Užsakymo kaina su PVM" ir "Prekės pavadinimas". Diagramos tipas Column. Stulpelinis pasiskirstymas tarp "Užsakymo kaina su PVM", "Prekės pavadinimas" ir "Vieneto kaina". Diagramos tipas Line. Diagramos tipas Bar. Diagramos tipas Pie. Užduotis. Komandos darbui su duomenimis, makrokomandos, sukiniai MS EXCEL 2003 programoje. Celės duomenų atskyrimas į kelis stulpelius.
  Programos, špera(18 puslapių)
  2006-10-29
 • Informacinės technologijos (16)

  Kas yra informacinė sistema? Informacinių sistemų klasifikacija. Informacinių sistemų informacinė įranga. IS programinės įrangos klasifikacija. Bendroji programinė įranga. Specialioji programinė įranga. Kompiuteriniai virusai. Virusų tipai, jų veikimas. Internetas, jo pagrindiniai elementai. Pagrindinės interneto teikiamos paslaugos. Elektroninis paštas. Geografinė informacinė sistema (GIS). Map Info programa bei kitos GIS pagrindu sukurtos programos. Transporto sistemos IS funkcinės posistemės. Krovinių vežimo valdymo IS posistemėje. Keleivių vežimo valdymo IS posistemė. Autobusų eismo, autobusų stočių dispečerinės valdymo sistemos. Taksi eismo dispečerinė valdymo sistema. Buhalterinės apskaitos IS funkcinės posistemės. Riedmenų techninio aptarnavimo ir einamojo remonto AIS posistemė. Ekspedicinės firmos AIS. Transporto apskaitos kompiuterinės programos bei taikomieji paketai. Kompiuterinės programos bei taikomieji programiniai paketai, naudojami įvairiai apskaitai atlikti informacinėse sistemose. IS projektavimas. IS ekonominis efektyvumas. Transporto priemonių lokacijos ir sekimo sistemos. Informacinių sistemų plėtra. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje.
  Informatika, špera(7 puslapiai)
  2007-05-08
Puslapyje rodyti po