Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkosaugos teisė

  Teisės samprata; Aplinkos apsaugos teisės sąvokos samprata. Pagrindiniai požymiai skiriantis teisę nuo kitų elgesio normų. Kaip vadinami pagrindiniai dokumentai, kuriuose įtvirtinamos svarbiausios teisės normos ir kokie yra kiti teisės aktai? Kokius žinote pirmuosius (seniausius) didesnės apimties rašytinius teisės aktus (Pasaulio, Lietuvos). Teisinės sistemos samprata (siaurąja prasme). Apibūdinkite kas tai per dokumentas norminis teisės aktas. Kokios aukščiausios valstybės valdžios ir valdymo institucijos dalyvauja kuriant, rengiant ir leidžiant teisės normas? Pagal kokius požymius skirstomi teisės aktai? Kokiais požymiais, teisiniu požiūriu, įstatymai skiriasi nuo poįstatyminių aktų? Kokios yra savarankiškos įstatymo leidimo stadijos? Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės norminiai teisės aktai. Kokius norminius teisės aktus leidžia Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos ministerija? Kokios yra teisės normų rūšys ir pagal klasifikavimo pagrindą į kokias grupes skirstomos? Teisės normų įgyvendinimo formos. Kokie santykiai vadinami teisiniais santykiais? Kokie struktūriniai elementai sudaro teisinį santykį? Kas sudaro aplinkos apsaugos teisės dalyką? Kada visuomeniniai santykiai tampa aplinkos apsaugos teisiniais santykiais? Apibūdinkite kas tai yra aplinkos apsaugos teisės šaltiniai ir išvardinkite kokius žinote. Gamtos teisinės apsaugos būtinumas ir atsiradimas Lietuvoje. Gamtos teisinės apsaugos vystymosi pagrindiniai etapai Lietuvoje. Valstybinio aplinkos apsaugos valdymo raida Lietuvoje. Administracinė atsakomybė už aplinkosaugos teisės normų pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už aplinkosauginius nusižengimus, nusikaltimus.
  Teisė, špera(7 puslapiai)
  2007-01-12
 • Aplinkotyra (2)

  Atmosfera. Litosfera. Hidrosfera. Pasaulio žmonių populiacijos augimas ir aplinkos problemos. Populiacijos. Aplinkos monitoringas. Mityba. Biogenų balansas.
  Ekologija, špera(4 puslapiai)
  2006-05-23
 • Apskaita (10)

  Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė. Sąskaitos ir jų korespondencija. Dvejybinis įrašas. Turto ir nuosavybės klasifikacija. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Apskaitos registrai bei pateisinantys dokumentai. Apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodiškai ir nuolat apskaitomos atsargos. Apskaitos klaidų klasifikavimas ir taisymas. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Pajamų apmokestinimas.
  Apskaita, špera(7 puslapiai)
  2006-03-14
 • Apskaita (16)

  Apskaita. Dokumentavimas. Ūkio subjektas. Inventorizacija. Sąskaita. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliacija. Balansas. Balanso sandara. Kreditorius. Ataskaitinis periodas. Debitorius. Didžioji knyga. Ilgalaikis turtas. Nusidėvėjimas. Pirminis dokumentas. Savikaina. Sąskaita - faktūra. Sąskaitų planas. Trumpalaikis turtas. Ūkinė operacija. Bendrieji apskaitos principai. Pajamos. Sąnaudos. Įplaukos. Išlaidos.
  Apskaita, špera(7 puslapiai)
  2006-11-17
 • Apskaita (18)

  Bendrieji apskaitos principai. Finansinės ataskaitos. Trumpalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Juos paaiškinti. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Dvejybinis įrašas. Apmokestinamasis pelnas. Pinigų srautų ataskaita. Pagrindinės veiklos pinigų srautai apskaičiuojami. Prestižas. Prestižo apskaita. Metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės skelbimas. Kas yra ilgalaikis turtas? Kokiu tikslu yra periodiškai apskaitomas nusidėvėjimas?
  Apskaita, špera(6 puslapiai)
  2007-01-23
 • Apskaita (19)

  Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai? Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai? Ką reiškia įmonės tęsiamos veiklos principas? Ką reiškia apskaitos pastovumo principas? Ką reiškia pajamų ir sąnaudų kaupimo principas? Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai? Kuo skiriasi ūkinis įvykis nuo ūkinės operacijos? Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti? Kodėl reikia koregavimo, inventorizavimo? Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų? Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų? Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas? Kas yra bendro tarp turto, nuosavybės ir apskaitinės lygybės? Kaip apibrėžti debetą ir kreditą? Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas? Kaip sudaryti sintetinį apyvartos žiniaraštį ir balansą? Pridėtinės vertės mokestis. Kas yra ataskaitinis ir kas apskaitinis laikotarpis. Kada fiksuojamos ūkinės operacijos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principą? Dvejybinio įrašo esmė. Kur registruojamos ūkinės operacijos? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose? Kaip uždaromas apskaitinis laikotarpis ir išvedamas bei fiksuojamas veiklos rezultatas? Kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę? Kokioje ataskaitoje apskaičiuojamas apmokestinamasis rezultatas? Kas sudaro įmonėje turtą? Kuomet turtas laikomas ilgalaikiu? Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)? Koks turtas laikomas nematerialiu? Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas? Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus? Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte? Kokia nustatoma likvidacinė ilgalaikio turto vertė? Koks turtas laikomas trumpalaikiu? Kaip pagal pavyzdinį sąskaitų planą koresponduoti prekių įsigijimą? Kokia pardavimų skolon specifika? Kaip koresponduoti gaunamus ir išmokamus pinigus kasoje? Banke? Kokioje sąskaitoje apskaitomas teigiamas (neigiamas) valiutos pirkimo rezultatas? Kaip atliekama atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita? Kokios balanso "Nuosavybės " dalies sudedamosios dalys? Kas sudaro įstatinį kapitalą? Kuo remiantis daromi pakeitimai AB įstatinio kapitalo apskaitoje? Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas? Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas? Kokie yra rezervų tipai? Kokio dydžio privalomą rezervą turi turėti įmonė? Kokiu tikslu sudaromi nepaskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi? Kokiu tikslu sudaromi paskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi? Kaip suprantate sąvoką įmonės įsipareigojimai? Kokiu pagrindu skolos dalijamos į ilgalaikes ir trumpalaikes? Kada galima nurašyti kreditorinius įsiskolinimus? Kas yra gautinas PVM, kas yra mokėtinas PVM? Koks yra PVM apskaičiavimo(sumokėjimo) laikotarpis? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos PVM apskaityti? Kokios pajamos apmokestinamos Kelių mokesčiu? Už kokį ataskaitinį laikotarpį priskaitomas ir apmokamas kelių mokestis? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos kelių mokesčiui apskaityti? Kas yra pelno mokesčio objektas? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos pelno mokesčiui apskaityti? Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaitomi iš priskaityto darbo užmokesčio? Kokie iš išskaitomų ir priskaitomų darbo užmokesčio mokesčių laikomi įmonės, o kurie asmens sąnaudomis? Kas yra atskaitingi asmenys? Kokiu tikslu atskaitingi asmenys gauna pinigus? Kaip dažnai jie turi atsiskaityti už jiems patikėtus pinigus? Kada pripažįstamos pajamos? Kas laikoma ateinančių laikotarpių pajamomis? Kuomet pripažįstamos ateinančių laikotarpių pajamos? Kokia dalimi? Kas priskiriama finansinės – investicinės veiklos pajamoms? Kas priskiriama veiklos pajamoms? Kokius žinote ypatingus pajamų gavimo atvejus? Kada pripažįstamos sąnaudos? Kas laikoma sukauptomis sąnaudomis? Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis? Kuomet pripažįstamos šios sąnaudos? Kokia dalimi? Kaip apskaičiuojama parduotų prekių savikaina? Apibūdinkite bendrojo pelno rodiklį? Koks ryšys tarp bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų rodiklių? Kaip apskaičiuojamas prekybos įmonių veiklos grynasis pelnas? Kas yra pardavimų diskontas? Kaip apskaičiuojamas grynojo pelno rodiklis? Kas yra grynieji pardavimai? Kuo jie skiriasi nuo bendrųjų? Kaip fiksuojami sąskaitose išankstiniai apmokėjimai parduodant produkciją ir paslaugas?
  Apskaita, špera(10 puslapių)
  2007-02-15
 • Apskaita (20)

  Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitoje naudojami apskaitos dokumentai ir registrai. Mokesčių išskaičiavimo iš pajamų susijusių su darbo santykiais apskaita. Vidutinis darbo užmokestis. Jo apskaičiavimo tvarka. Atostoginių, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių pašalpų apskaičiavimo tvarka. Savininkų nuosavybės esmė. Savininkų nuosavybės sudėtis. Veiksniai didinantys ir mažinantys kapitalą. Akcinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Privalomasis rezervas ir jo apskaita. Kitų rezervų apskaita. Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas. Pelno paskirstymo tvarka ir atvaizdavimas apskaitoje. Dotacijos ir subsidijos. Pajamų dotacijos. Kapitalo dotacijos. Dotacijų registravimas apskaitoje. Dovanotojo turto registravimas įmonės dovanos davėjos apskaitoje. Dovanojimai sudarant specialų rezervą. Dovanotojo turto registravimas įmonės dovanos gavėjos apskaitoje. Atidėjimai ir jų apskaita. Pajamų rūšys. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Pajamų registravimas apskaitoje. Pardavimų pajamos. Paslaugų pajamos. Kitos veiklos pajamos. Finansinės veiklos pajamos. Ypatingoj i veikla(pagautė). Pajamų sąskaitų uždarantieji įrašai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų registravimas apskaitoje. Parduotų prekių savikainos apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita. Kitos veiklos sąnaudų apskaita. Finansinės veiklos sąnaudų apskaita. Ypatingoji netektis, jos apskaita. Sąnaudų sąskaitų uždarantieji įrašai. Darbinė atskaitomybės lentelė. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimas. Koreguojančių įrašų atlikimas. Metinės inventorizacijos esmė ir apskaita. Metinės inventorizacijos atlikimo organizavimas. Metinės inventorizacijos rezultatų įforminimas. Metinės inventorizacijos rezultatų užregistravimas apskaitoje. Metinė finansinė atskaitomybė , jos sudėtis. Pelno(nuostolių) ataskaita ir jos parengimas. Balanso parengimas. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas ir jo sudėtis. Neatitikimai tarp finansinės ir mokestinės atskaitomybės.
  Apskaita, špera(14 puslapių)
  2007-02-20
 • Apskaita (25)

  Finansinė atskaitomybė. Fundamentinė apskaitos taisyklė. Materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. Nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Turto atsiradimo šaltiniai. Nuosavybę apskaitoje sudaro. Įmonės įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Fundamentinė apskaitos lygybė. Balanso struktūra. Pajamos. Pelno (nuostolių) ataskaita. Tipinė įmonės veikla. Netipinė įmonės veikla. Atsargos. Atsargų įkainojimo metodai. Ilgalaikis finansinis turtas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo esmė. Analitinės sąskaitos.
  Apskaita, špera(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Apskaita (28)

  Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos principai. Apskaitos reikalavimai. Turo esmė apskaitoje, jo skirstymas. Nuosavybės esmė apskaitoje, nuosavybės skirstymas. Ūkiniai įvykiai, ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Buhalterinių sąskaitų esmė. Sąskaitų sandara. Dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė.
  Apskaita, špera(5 puslapiai)
  2007-10-26
 • Apskaita (30)

  Informacija. Apskaitos principai. Apskaitos reikalavimai. Sąskaitų planas sudarytas iš 10 klasių. Ryšys tarp sąskaitų ir finansinė atskaitomybė. Nuosavybės sąskaitos. Ekonominės veiklos rezultatų sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Lygybė. Pirminiai dokumentai. Balanso trūkumai. Apskaitos registras bei pateisinantys dokumentai. Apskaitos ciklas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Buhalterinės apskaitos registrai. Ilgalaikio turto esmė. Nusidėvėjimas ir amortizacija.. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainavimas. Formavimo savikaina. Nematerialus turtas. Ilgalaikio materialiojo turto rodiklis. Ilgalaikis finansinis turtas. Po vienerių metų gautinos sumos. Ilgalaikio materialiojo turto savikaina. Sąskaitų koregavimas. Gamybos išlaidos skirstomos. Materialinių vertybių įsigijimas forminamas taip. Nebaigtos gamybos apskaita. Gatavų gaminių apskaita. Balanso klaidos. DU mokėjimo principai. DU skiriamas į 3 dalis. Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip. Nematerialaus turto apskaita. Atostogos tikslinės atostogos. Išskaitymas iš DU. Į neapmokestinamas pajamas neįskaitoma. Skolų įmonei apskaita. Išankstiniai mokėjimai Iš anksto sumokėtas pelno mokestis. Prekybos skolų apskaita. Abejotinų pirkėjo skolų apskaita.
  Apskaita, špera(6 puslapiai)
  2007-12-20
 • Apskaita (33)

  Darbo apmokėjimo forma. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita. PVM esmė ir reglamentacija. PVM registravimas. PVM tarifai. Sąskaita – faktūra. PVM grąžinimas. Prekyba su narėmis. Intrastato grąžinimas. Atstovas mokesčių reikalams. PVM grąžinimas. PVM apskaita. Pajamu pripažinimas ir apskaita. Sąnaudų pripažinimo principai. Apskaita skirtingų tipų įmonėse. Pelno apmokestinimas. Apskaitos organizavimas perdirbimo įmonėse. Pelno apskaičiavimas bei paskirstymas. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas ir finansinių rodiklių apskaičiavimas pagal verslo apskaitos standartų pavyzdinę formą. Pelno (nuostolių) ataskaitos pertvarkymas pagal verslo apskaitos standartus. Finansinių ataskaitų turinys. Parengimo principai. Finansinės atskaitomybės subjektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansiniai metai. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės rengimą. Pasirengimas finansinės atskaitomybės sudarymui. Buhalterinės apskaitos procedūros finansinių metų pabaigoje. Apskaitos kompiuterizavimo galimybės. Valdymo sistema ir apskaita. Kompiuterizuota apskaita.
  Apskaita, špera(17 puslapių)
  2008-03-17
 • Apskaita (34)

  Apskaitos reglamentavimas. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR). Bendrieji apskaitos principai (BAP). Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Dokumentai, jų rūšys ir rekvizitai. Dokumentai, jų klasifikavimas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Specialieji apskaitos dokumentai. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Apskaitos registrai. Sąskaitų planas ir jo struktūra. Sąskaitų plano struktūra. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas apskaitoje. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Turtas ir jo klasifikavimas. Turto klasifikavimas. Inventorizacija. Auditas. Audito darbo dokumentai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir jos parengimas.
  Apskaita, špera(13 puslapių)
  2008-05-21
 • Apskaita (36)

  Apskaitos politikos esmė ir sudėtinės dalys. Pinigų kasoje ir sąskaitose banke apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Paskolų apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita. Abejotinų skolų apskaita. Atsiskaitymų su valstybės iždu (išskyrus PVM) apskaita. Atsiskaitymų už pelno mokestį apskaita Atsiskaitymų už gyventojų pajamų mokestį apskaita Atsiskaitymų už kitus mokesčius apskaita Gautino ir mokėtino PVM apskaita. Atsikaitymas už PVM. PVM atskaita. Gautino (pirkimo) PVM apskaita. PVM atskaitos tikslinimas. PVM atskaita netikslinama. Mokėtino PVM apskaičiavimas. Atsiskaitymų už socialinį ir sveikatos draudimą bei įmokų į garantinų fondą apskaita. Darbo užmokesčio ir kitų darbuotojams mokėtinų sumų (ligos pašalpų, kompensacijų už atostogas, atostoginių) priskaitymo apskaita. Išskaitymų iš darbo užmokesčio apskaita. Kaupimų atostogoms apskaita. Atsargų įkainojimas apskaitoje ir sudarant finansinę atskaitomybę. Atsargų apskaitos būdai. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų analitinė ir sintetinė apskaita. Atsargų apskaita. Atsargų registravimas nuolatiniu ir periodiniu būdu. Pirktų atsargų nuolaidų ir nukainojimų apskaita. Biologinio turto įkainojimas ir apskaita. Žemės ūkio produkcijos įkainojimas ir apskaita IMT pripažinimo kriterijai ir įkainojimas (perkant išsimokėtinai, mainų atvejais, dovanojimo atveju, IMT gautas kaip savininkų įnašai, IMT pasigaminimo atveju). Nenaudojamo IMT apskaita. IMT perkainojimo rezultatų apskaita ir IMT vertės sumažėjimo apskaita. Lizingo apskaita. Informacinių technologijų (IT) nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo (būdai) metodai. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo. Rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto sukūrimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitų vėlesnių išlaidų. Apskaita. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas. Finansinis turtas. Finansiniai įsipareigojimai. Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Pirminis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Paskesnis finansinio turto įvertinimas. Paskesnis finansinių įsipareigojimų įvertinimas. Finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo nurašymas. Finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo tikroji vertė. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaita ir paskirstymas. Gyvulininkystės gamybos išlaidų, produkcijos apskaita. Pramoninės gamybos apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo kriterijai. Produkcijos ir kitų prekių bei paslaugų pardavimo savikainos apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita. Produkcijos ir kitų prekių bei paslaugų pardavimo pajamų apskaita. Finansinės, investicinės ir kitos veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Kitos veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinių rezultatų apskaita. Pelno paskirstymo apskaita. Pelno paskirstymo pagrindinės korespondencijos. Akcijų priedų apskaita. Įstatinio (pagrindinio, akcinio) kapitalo. Formavimas, didinimas, mažinimas ir registravimas apskaitoje. Perkainojimo rezervo sudarymo ir panaudojimo apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kiti rezervai iš pelno. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Atidėjimų apskaita. Balanso sudarymas. Pelno(nuostolio)ataskaitos sudarymas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų sudarymas. Pinigų srautų ataskaitų sudarymas. Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų pateikimas. Finansinė įmonės veikla.
  Apskaita, špera(149 puslapiai)
  2009-09-18
 • Apskaita (37)

  Kuo svarbi informacija versle? Buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Kokias pagrindines funkcijas atlieka apskaita? Kokią informaciją kiekybinę ar kokybinę pateikia buhalterinė apskaita? Apskaitinės informacijos vartotojai. Išoriniai vartotojai. Vidiniai vartotojai. Kokie matai dominuoja apskaitoje? Kaip klasifikuojami matavimo vienetai apskaitoje? Kuo skiriasi finansinė ir valdymo apskaita? Tarptautiniai apskaitininkų federacijos patvirtinti apskaitininkų etikos kodekso principai. Konfidencialumo principas. Kuo svarbus apskaitos reglamentavimas ir kas jį vykdo? Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos. Apskaitos standartai. Tarptautinis lygmuo. Apibrėžkite ekonominių išteklių kategoriją? Turto apskaitoje kategorija? Koks svarbiausias skiriamasis ekonominių išteklių ir turto požymis? Kodėl apskaita neįvertina samdomų įmonės darbuotojų intelekto? Pagrindinė apskaitinė lygybė ir jos sudėtinės dalys. Kaip iš apskaitinės lygybės duomenų apskaičiuoti kaip veikia savininkų nuosavybė. Kodėl skolintojų nuosavybė apskaitoje dar vadinama įsipareigojimais? Išvardinti svarbiausius įmonės turto klasifikavimo požymius? Į kokias svarbiausias grupes skirstomas įmonės turtas pagal šiuos požymius? Kuris požymis naudojimo laikas ar kaina - nulemia turto skirstymą į ilgalaikį ir trumpalaikį? Kuo skiriasi ilgalaikio turto pradinė vertė nuo likvidacinės? Kuo skiriasi ilgalaikio turto pradinė vertė nuo likutinės? Kas yra ilgalaikio turto nusidėvėjimas? Ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaitoje? Kodėl sakome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, bet ne ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos? Kaip ilgalaikio turto nusidėvėjimas veikia savininkų nuosavybę? Kuo prasideda ir baigiasi kiekvienas ūkinės veiklos ciklas? Paaiškinkite ūkinių faktų savoką? Koks ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių skiriamasis bruožas? Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bendras bruožas. Ūkiniais įvykiais. Ūkinėmis operacijomis. Bendrųjų apskaitos principų esmė. Bendrieji apskaitos principai. Pajamos. Įplaukos. Sąnaudomis. Išlaidos. Pakomentuokit pajamų ir sąnaudų kaupimo principo esmę. Reikalavimai, apskaitinei informacijai. Svarbumas. Kas tai finansinė atskaitomybė? Pagal kokius požymius gali būti suklasifikuota finansinė atskaitomybė? Reglamentuotos finansinės atskaitomybės formos. Ką rodo įmonės balansas? Ką rodo pelno (nuostolių) ataskaita? Kodėl balansą siejame su ataskaitinio laikotarpio pabaiga, o pelno (nuostolių) ataskaitą- su visu ataskaitiniu laikotarpiu? Apibūdinkite paaiškinamąjį raštą. Kodėl stengiamasi suvienodinti įmonių finansinę atskaitomybę net tarptautiniu lygiu? Iš ko sudaryta skolintoji nuosavybė (įsipareigojimai)? Kokios savininkų nuosavybės sudėtinės dalys? Kam reikalinga pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita? Kas yra identifikavimas apskaitoje? Kas yra dokumentas? Kam naudojami pirminiai dokumentai? Kodėl pirminiams apskaitos dokumentams keliami ypatingi reikalavimai? Išvardyti pirminių apskaitos dokumentų rekvizitus. Ar galimi ūkiniai įvykiai, tiesiogiai nepatvirtinti jokiais dokumentais? Kaip yra pasirašomi pirminiai apskaitos dokumentai? Kaip gali būti taisomos klaidos pirminiuose apskaitos dokumentuose? Kokias žinote pirminių apskaitos dokumentų rūšis?
  Apskaita, špera(8 puslapiai)
  2009-11-23
 • Apskaita (7)

  Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Valdymo apskaita. Finansinė apskaita. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas. Įmonės finansinės kontrolės sistema. Planavimas. Informacinė planavimo bazė. Įmonės planų sistema. Kaštų planavimas. Kaštų klasifikavimas. Bendrųjų kaštų apskaičiavimas pagal rūšis. Gamybos išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Kaštų kalkuliavimas pagal gaminius. Produkcijos vieneto kalkuliacija (skaičiavimas). Kontrolė. Kontrolės procesas. Planinių dydžių apskaičiavimas. Faktiškos būklės matavimas. Koregavimo priemonių nustatymas. Kontrolės metodai ir formos. Kontrolės formų klasifikavimas. Statistinė kokybės kontrolė. Broko apskaita ir analizė. Koregavimas. Koregavimo samprata. Gamybos dispečeriavimas. Įmonės dispečerinės tarnybos darbo organizavimas. Personalo valdymo ir organizavimo esmė. Personalo vadyba. Bendras marketingo apibūdinimas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir sistema. Gaminio marketingas ir naujų gaminių kūrimas. Naujų gaminių reikalingumas įmonės gamintojos požiūriu. Gamybinės programos struktūros analizė. Gaminio gyvavimo ciklas ir pardavimai. Kainų politika ir pardavimai. Personalo formavimo Ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo sauga. Personalo valdymo turinys, pažinimas ir motyvavimas. Valdymo stilius ir elgsena. Darbo organizavimas. Darbo normavimas. Atlyginimas už darbą. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Įmonės plėtros principai. Įmonės reorganizavimas. Įmonės krizės samprata. Krizės priežastys. Krizių valdymo modeliai. Įmonės likvidavimo būdai. Įmonės bankrutavimas. Bankroto bylos iškėlimas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Taikos sutartis ir likvidavimas.
  Apskaita, špera(20 puslapių)
  2006-01-17
 • Apskaita (8)

  Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Sąskaitos kaip klasifikavimo požymiai ir apskaitos registrai. Sąskaitų tipai. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas.
  Apskaita, špera(5 puslapiai)
  2006-02-27
 • Apskaita ir auditas

  Apskaitos reglamentavimas. Pagrindinės sąvokos. Pelnas. Aiškinamasis raštas. Apskaitos politika. Balansas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pelno(nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinių ataskaitų elementų įvertinimas. Balansas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pardavimai ir paslaugos. Veiklos sąnaudos. Kitos veiklos. Finansinės ir investicinės veiklos. Įprastinės veiklos pelno (nuostolio). Auditas.
  Auditas, špera(5 puslapiai)
  2006-03-31
 • Apskaitos informacinės sistemos

  Apskaitos informacija – svarbiausioji ekonominės informacijos rūšis. Informacinės sistemos turinys ir organizavimas. Pirminių dokumentų turinio ir formos projektavimas. Informacinės sistemos diegimas. Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir naudojimas. Ilgalaikio turto apskaitos informacijos ypatumai. Informacijos klasifikavimas ir kodavimas. Pastovių žinynų formavimas ir naudojimas. Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas. Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams ir naudojimas. Gamybos atsargų apskaitos informacinės savybės. Informacijos klasifikatoriai, jų paruošimas. Pastovių žinynų formavimas ir naudojimas. Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) sistemos. Pastovios informacijos dokumentai. Kintamosios informacijos dokumentai. Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams ir naudojimas. Realizacijų operacijų ir finansinių rezultatų apskaitos informacinėse sistemose. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos. Pinigų ir atsiskaitymų apskaitos informacija. Pastoviųjų žinynų formavimas ir naudojimas. Kintamos informacijos laikmenų paruošimas. Rezultatinės informacijos apskaitos formavimas ir jos naudojimas. Darbo apmokėjimo apskaitos organizavimas. Apmokėjimo už darbą apskaitos ypatumai. Informacijos klasifikatorių rengimas. Normatyvinių žinynų formavimas. Pradinės kintamos informacijos paruošimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas.
  Apskaita, špera(26 puslapiai)
  2008-03-02
 • Apskaitos politika (2)

  Kaip įgyvendinant apskaitos politiką galima pripažinti pajamas ir sąnaudas. Pajamos pripažįstamos. Turto įvertinimas (parodyti turto perkainojimo rezultatus). Kaip į ITo įsigijimo savikainą galima įskaityti: atsigabenimo išlaidas; muitų ir kitus mokesčius; montavimo ir paleidimo išlaidas; pateikti pavyzdžius ir nurodyti galimas metodikas. Atsivežimo ir sandėliavimo išlaidų priskyrimas įsigytų atsargų savikainai turi keletą ypatumų. Kaip į atsargų įsigijimo savikainą galima įskaityti muitų ir kitus mokesčius? Kaip į atsargų įsigijimo savikainą galima įskaityti montavimo ir paleidimo išlaidas? Kokiame VAS yra nurodoma kaip turi būti apskaitomas gamybinis procesas. Bendrieji apskaitos principai. Kaip apskaitos sistemoje galima taikyti turinio svarbos principą. Kaip juo galima remtis įkainuojant turtą bei atsargas? Kaip gali būti įgyvendintas palyginimo principas, lyginant pajamas ir sąnaudas produkcijos realizavimo procese. Kokiuose VAS yra būtina sukonkretinti jų nuostatas? Nurodyti konkrečius pavyzdžius. Kokius klausimus reikia surašyti aiškinamajame rašte? Kurie iš jų svarbiausi? Kaip metų eigoje reikia ruoštis aiškinamojo rašto paruošimui? Kokią reikšmę tvarkant apskaitą ir įgyvendinant apskaitos politiką turi pastovumo principas? Pateikti pavyzdžius. Kaip praktiškai pinigų srautų ataskaitoje galima išskirstyti pinigų srautus. Ar visi atidėjimai yra pripažįstami leistinomis sąnaudomis. Jei ne, tai kaip reikia pasielgti? Kokiu būdu galima į leistinas sąnaudas nurašyti debitorinį įsiskolinimą? O jeigu yra nurašomas debitorinis įsiskolinimas, kuris nepripažįstamas leistinomis sąnaudomis, kaip jis parodomas pelno (nuostolio) ataskaitoje ir pelno mokesčio deklaracijoje?
  Apskaita, špera(6 puslapiai)
  2006-05-09
 • Apskaitos terminų žodynėlis

  Specialybės žodynėlis. Tarptautiniai žodžiai. Auditas. Balansas. Debetas. Patentas. Obligacija. Kreditas. Bankas. Depozitas. Inkasuoti. Organizacija. Deklaracija. Revizija. Licencija. Kasa. Čekis. Fondas. Kvalifikacija. Standartas. Amortizacija. Akcija. Emisija. Banknotas. Cirkuliacija. Kalkuliacija. Hierarchija. Lietuviški terminai. Apskaita. Atskaitomybė. Raštinė. Įstatymas. Dokumentas. Prekyba. Atsakomybė. Sutartis. Įsakas. Pinigas. Taisytini pavyzdžiai. Sponsorius. Ofisas. Dileris. Falsifikacija. Imidžas.
  Lietuvių kalba, špera(6 puslapiai)
  2008-09-17
Puslapyje rodyti po