Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fizika (55)

  Skersinė banga. Bangavimas. Bangos Ilgis. Bangos greitis. Bangų interferencija. Heigenso principas. Bangų atspindžio dėsnis. Bangų lūžimas. Bangų difrakcija. Svyravimai. Harmoninis svyravimas. Vienos krypties svyravimų sudėtis. Statmenų harmoninių svyravimų sudėtis. Slopinamųjų svyravimų dif. lygtis ir jos sprendimas. Slopinimo dekrementas. Priverstinių svyravimų dif. lygtis ir jos sprendinys. Skersinės ir išilginės bangos. Vienmatės ir sferinės bangos lygtys. Bangos energija. Bangų interferencija. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Laisvės laipsnių sąvoka. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molekulių vidutinis laisvasis kelias. I termodinamikos dėsnis. Dujų plėtimosi darbas. Šiluminė talpa. Molinės šilumos. Adiabatinis procesas. II termodinamikos dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Cikliniai procesai. Šiluminės mašinos. Kelvino ir Klanko formulė. Ostvaldo formulė. Entropijoje redukuotasis šilumos kiekis. Optika. Dispersija. Interferencija. Interferencijos taikymas. Difrakcija. Difrakcijos gardelė. Poliarizacija. Harmoninio svyravimo lygtis ir jos sprendinys. Fizinė svyruoklė. Matematinė svyruoklė. Vienos krypties ir vienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Vienos krypties skirtingo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis. Bangų interferencija. Bangų superpozicijos principas. Koherentinės bangos.
  Fizika, špera(7 puslapiai)
  2006-04-13
 • Fizika (56)

  Realiosios dujos. Van der Valso lygtis. Krizinis būvis (kritinis). Kritiniai realiųjų dujų parametrai. Fazinis virsmas (Klapeirono ir Klaudijaus lygtis). Vidinė realiųjų dujų energija. Dujų skystinimo problema. Skystis, jo paviršinis sluoksnis. Paviršiaus įtempimas. Drėkinimo reiškiniai. Laplaso formulė. Kapiliarumo reiškiniai gamtoje ir technikoje. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Maksvelo dėsnis. Bolcmano skirstinys, parametrinė formulė. Grįžtamieji ir negrįžtamieji virsmai. II Termodinamikos dėsnis. Šiluminės ir šaldomosios mašinos, jų veikimo principas. Idealioji Karno mašina, jos našumo koeficientas. Entropija, jos ryšys su būsenos būvio tikimybe. II termodinamikos dėsnis statinė prasmė. Išilginės ir skersinės bangos. Bangų energija. Interferencija ir difrakcija. Stovinčiosios bangos. Termodinaminis ir molekulinis- kinetinės makrų sistemos aprašymų būdai (Klapeirono lyg). Pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. I Termodinamikos dėsnis. Sistemos vidinė energija. Šiluma- sistemos vidinės energijos pokyčio matas. Izoprocesai ir adiabatinis procesas. Harmonijų svyravimų dinaminė lygtis ir jos sprendinys. Vienos krypties statmenų svyravimų sudėtis ir taikymas, dažnių bei fazių matavimais. Fizinė svyruoklė. Slopinamieji svyravimai, logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Jo reikšmė moksle ir technikoje. Srovių magnetinė sąveika. Magnetinis laukas, jo atsiradimo priežastis. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Ir jo taikymas magnetiniai indukcijai skaičiuoti. Krūvininkų judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke dėsningumai. Ampero ir Lorenco jėgos, jų samprata ir skaičiavimo taisyklės. Elektrostatinis laukas, lauko stipris. Elektrostatinių lauko jėgų darbas, sąveikos potencinė energija, potencialas. Elektrostatino lauko stiprio vektoriaus cirkuliacija. Potencialiniai laukai. Konservatyviųjų jėgų samprata. Darbo samprata ir jo skaičiavimas perkeliant kūną gravitacijos laukia iš vieno lauko taško į kitą. Gravitacinio lauko sąveikos potencinė energija, lauko stipris ir potencialas bei ryšis tarp jų. Kūnų inertiškumas, svorio ir sunkio samprata. Kietasis kūnas kaip materialių taškų sistema. Kietojo kūno sukimasis apie nejudančią ašį. Kūno inercijos momentas. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Jėgos momento ir impulso momento samprata. Kūno sistemos impulso momento tvermės dėsnis. Šio dėsnio pasireiškimas gamtoje ir tekimas technikoje. Difuzija. Klampa. Šilumos laidumas.
  Fizika, špera(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Fizika (59)

  Monochromatinė (vienspalvė) šviesa. Absoliutinis lūžio rodiklis. Šviesos intensyvumas. Fazės pokytis šviesai atsispindi. Šviesos bangų koherentiškumas. Šviesos bangų interferencija. Šviesos difrakcijos sąvoka. Heigenso ir Frenelio principas. Frenelio zonos. Frenelio difrakcija apskritam ekrane. Šviesos difrakcija apskritoje angoje. Fraunhoferio difrakcija siaurame plyšyje. Fraunhoferio difrakcija tiesinei gardelei. Bangų difrakcija erdvinėje gardelėje.
  Fizika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Fizika (6)

  Statistinis tyrimo metodas. Termodinaminiai parametrai, būsenos lygtis. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius ir energijas. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Laisvės laipsnių sąvoka. Molekulių vidutinis laisvasis kelias. Termodinamikos dėsniai. Šiluminė talpa. Molinės šilumos. Adiabatinis procesas. Cikliniai procesai. Šiluminės mašinos. Karno ciklas. Entropija. Redukuotasis šilumos kiekis. Realiosios dujos. Maksvelio pasiskirstymo dėsnis.
  Fizika, špera(14 puslapių)
  2005-06-10
 • Fizika (61)

  Kulono dėsnis – sąveikos jėga. Elektrostatinis laukas ir jo stiprumas. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stipris medžiagose ir laidininkuose. Elektrinė talpa. Nuolatinė srovė ir svarbiausi (Omo ir Džiaulio dėsniai). RC – grandinės. Magnetinis laukas, indukcija. Bio – Savaro - Laplaso dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai, ciklatoriai. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Planko hipotezė ir Planko formulė. Stefano – Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimui. Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Vandenilio atomas. Šterno – Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Energinių juostų kristalų susidarymas.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2006-05-24
 • Fizika (62)

  Šviesos bangos. Monochromatinė banga. Visiškas atspindys. Šviesos intensyvumas. Fotometrija. Bangų koherentiškumas. Šviesos interferencija. Interferenciniu reiškiniu remiasi optikos skaidrinimas. A. Maikelsono interferometro schema. Šviesos difrakcija. Frenelio difrakcija. Fraunhoferio difrakcija. Difrakcija erdvinėje gardelėje. Šviesos absorbcija ir sklaida. Šviesos poliarizacija. Poliarizacijos plokštumos sukimas. Dopleris.
  Fizika, špera(5 puslapiai)
  2006-05-29
 • Fizika (63)

  Elektrostatinis laukas vakuume. Ką suprantame elektros krūviu? Suformuluokite krūvio tvermės dėsnį. Nusakykite ilginį, paviršinį ir tūrinį krūvio tankį. Suformuluokite Kulono dėsnį. Ką suprantame elektrostatiniu lauku? Jo stipriu? Kaip braižomos elektrostatinio lauko jėgų linijos? Suformuluokite laukų superpozicijos principą. Nuo ko priklauso, o nuo ko ne elektrostatinio lauko jėgų atliekamas darbas? Kokia yra lauko potencialo sąvoka? Kaip suprantamas elektrostatinio lauko taško potencialas? Nusakykite elektrostatinio lauko stiprio ir potencialo ryšį. Ką vadiname elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautu? Suformuluokite ir užrašykite Gauso teoremą. Pasinaudodami Gauso teorema išveskite begalinės plokštumos, dviejų plokštumų, sferos bei rutulio laukų stiprių matematines išraiškas. Dielektrikai ir laidininkai elektrostatiniame lauke. Kokie yra dielektrikų tipai? Ką vadiname dielektriko poliarizuotumu? Paaiškinkite elektroninę (deformacinę) bei orientacinę poliarizacijas. Kodėl elektrostatinio lauko stipris dielektrike mažesnis nei vakuume? Ką vadiname santykine dielektrine skvarba? Ką vadiname elektrinės slinkties vektoriumi? Suformuluokite ir užrašykite Gauso teoremą dielektrikui. Paaiškinkite dielektrinės histerezės reiškinį segnetoelektrikuose. Paaiškinkite tiesioginį ir atvirkštinį pjezoelektrinį reiškinį. Kur panaudojami segnetoelektrikai? Kodėl įelektrinto laidininko viduje elektrinio lauko nėra? Kam proporcingas lauko stipris įelektrinto laidininko išorėje? Ką vadiname laidininko elektrine talpa? Nuo ko priklauso plokščiojo kondensatoriaus talpa? Kam proporcinga elektrostatinio lauko energija? Ką vadiname lauko energijos tūriniu tankiu? Nuolatinė elektros srovė. Ką vadiname laidumo elektros srove? Ką vadiname elektros srovės stipriu? Srovės tankiu? Kokie bandymai įrodo elektroninę metalų laidumo prigimtį?Išveskite Omo dėsnį. Išvardinkite pagrindinius klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos trūkumus. Ką vadiname elektrovara? Užrašykite ir paaiškinkite Omo dėsnį nevienalytei grandinės daliai. Paaiškinkite smūginę jonizaciją bei krūvininkų rekombinaciją. Paaiškinkite nesavaiminį bei savaiminį išlydžius. Ką vadiname elektrono išlaisvinimo darbu? Užrašykite ir paaiškinkite trijų antrųjų dėsnį. Užrašykite ir paaiškinkite Ričardsono ir Dašmano formulę. Ką vadiname dujų plazma? Kokios svarbiausios plazmos savybės? Kur panaudojama dujų plazma? Magnetinis laukas. Kas kuria magnetinį lauką? Kokie dydžiai apibūdina magnetinį lauką? Paaiškinkite, kaip jie apibrėžiami. Kokios jėgos veikia laidininką su srove magnetiniame lauke? Suformuluokite ampero dėsnį. Suformuluokite Bio–Savaro–Laplaso dėsnį. Kokį magnetinį lauką sukuria tiesus laidininkas su srove ir apskritiminė srovė? Išveskite ir paaiškinkite pilnutinės srovės dėsnį. Kur šis dėsnis taikomas? Kokios jėgos veikia judantį krūvį magnetiniame lauke? Apibrėžkite Lorenco jėgą. Kam ji lygi ir kokia jos kryptis? Kokiu principu veikia greitintuvai? Ir masių spektrografas? Paaiškinkite magnetohidrodinaminio generatoriaus veikimo principą. Ką vadiname Holo efektu ir kaip jis aiškinamas? Elektromagnetinė indukcija. Ką vadiname elektromagnetinės indukcijos reiškiniu? Aprašykite Faradėjaus bandymus. Suformuluokite Faradėjaus ir Lenco dėsnius elektromagnetinei indukcijai. Pailiustruokite juos pavyzdžiais. Parodykite, kad pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis yra energijos tvermės dėsnio išdava. Raskite indukcinės elektrovaros jėgos ir indukcinės srovės, atsirandančios plokščioje vijoje, tolygiai besisukančioje vienalyčiame magnetiniame lauke, išraiškas. Kokia elektromagnetinės elektrovaros prigimtis? Kas yra sūkurinės srovės? Kur jos pritaikomos praktikoje? Kokiomis priemonėmis su jomis kovojama? Kas yra saviindukcijos ir abipusės indukcijos reiškiniai? Parašykite abiem atvejams indukcinės elektrovaros jėgos išraiškas. Ką vadiname laidaus kontūro induktyvumu ir dviejų kontūrų abipusiu induktyvumu? Nuo ko jie priklauso, ir kokia jų fizinė prasmė. Kam lygi solenoido magnetinio lauko energija? Parodykite, kad magnetinis laukas turi energijos ir raskite magnetinio ir elektromagnetinio lauko energijos tūrinių tankių išraiškas. Magnetinis laukas medžiagoje. Kokios medžiagos vadinamos diamagnetikais? Aprašykite diamagnetiko elgseną magnetiniame lauke. Kokios medžiagos vadinamos paramagnetikais? Kas darosi paramagnetike, kai jis patenka į magnetinį lauką? Kuo skiriasi diamagnetikų ir paramagnetikų magnetinės savybės? Kokiomis ypatingomis savybėmis pasižymi feromagnetikai? Koks feromagnetikų įmagnetėjimo mechanizmas? Kaip tarpusavyje susiję šie vektoriai: magnetinės indukcijos, magnetinio lauko stiprumo, įmagnetėjimo. Paaiškinkite, kas lemia histerezės kilpos susidarymą feromagnetikuose?
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2006-05-29
 • Fizika (64)

  Kokias žinote sudėtingos elektros grandinės sudedamąsias dalis? Kaip formuluojama 2-oji Kirchofo taisyklė? Ką vadiname išsigimusiais puslaidininkiais ir koks kompiuterio bazės elementas iš jų sukonstruotas? Kokią energiją nusako Fermi-energinis lygmuo? Kuo skiriasi puslaidininkinių fotoelemento, fotodiodo ir šviesos diodo konstrukcija ir darbo režimas? Kuo skiriasi puslaidininkinių šviesos diodų ir lazerių spinduliuotė? Kas yra optronas, kokias žinote jo rūšis? Kuo ypatinga bistabiliojo MDP tranzistoriaus užtura? Kiek ir kokie magnetiniai momentai naudojami aiškinant medžiagų magnetines savybes? Kokią išskirtinę savybę gali turėti plonieji feromagnetiniai sluoksniai, lyginant juos su šių medžiagų turiniais bandiniais? Kokias iš principo naujas plonasluoksnės atminties laikmenas galima būtų sukonstruoti, pasinaudojant minėta feromagnetinių sluoksnių savybe? Kokius žinote loginius elementus? Nubraižykite pasirinktinai vieno loginio elemento, kuriame panaudoti bipoliariniai tranzistoriai, schemą. Kuo skiriasi holografija nuo fotografijos? Kokias perspektyvas atveria jos panaudojimas kompiuterijoje? Kiek ir kokių tipų monitoriaus ekranų žinote? Kokiomis sąlygomis ir dėl ko atsiranda šaltoji elektronų emisija iš katodo? Kur ji panaudojama kompiuterijoje? Kokia kintamosios elektros srovės kvazistacionarumo sąlyga? Pateikite nors vieną pavyzdį, kur kompiuterijoje naudojama poliarizuota šviesa?Kas yra liuminescensija ir kokia jos rūšis stebima monitoriuose? Nubraižykite pastovios atminties diodinės matricos fragmentą, susidedantį iš 4 eilučių ir 4 stulpelių, kuriame įrašyta tokia informacija. Optiniai (kompaktiniai) diskai, jų sandara, informacijos nuskaitymas ir įrašymas. P-n sandūra. Puslaidininkinis diodas, fotodiodas, fotoelementas.
  Fizika, špera(4 puslapiai)
  2006-06-19
 • Fizika (65)

  Statistinis tyrimo metodas. Termodinaminiai parametrai, būsenos lygtis. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičio modulius ir energijas. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Bolcmano pasiskirstymas. Laisvės laipsnių sąvoka. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Idealiųjų dujų vidinė energija. Molekulių vidutinis laisvasis kelias. Pirmasis termodinamikos dėsnis ir jo taikymas. Dujų plėtimosi darbas. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Molinės šilumos. Adiabatinis procesas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Cikliniai procesai. Šiluminės mašinos. Karno ciklas. Idealiosios Karno mašinos naudingumo koeficientas. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Redukuotasis šilumos kiekis. Realiosios dujos. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų vidinė energija.
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-21
 • Fizika (67)

  Slenkamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Ką vadiname atskaitos sistema? Kokias žinote koordinačių sistemas? Nuodugniai išnagrinėkite Dekarto koordinačių sistemą. Ką vadiname materialiuoju tašku? Ką vadiname poslinkio vektoriumi? Ar visada poslinkio vektoriaus modulis lygus keliui? Ką vadiname greičiu, pagreičiu? Kaip nustatomos jų kryptys? Kokia yra greičio kryptis trajektorijos atžvilgiu? Ką charakterizuoja tangentinis, normalinis pagreičiai? Kam lygūs jų moduliai? Kaip nusakomos jų kryptys? Kokiam judėjimui esant normalinis pagreitis lygus 0, o tangentinis yra pastovus? Kokiems atvejams greitis v = dr/dt gali būti išreiškiamas formule v = s/t, čia dr - poslinkis, t - laikas, s - kelias? Kodėl bet koks kreivaeigis judėjimas yra judėjimas su pagreičiu? Ką tvirtina pirmasis Niutono dėsnis? Kokia atskaitos sistema vadinama inercine? Kaip galima atskirti, kuri atskaitos sistema yra inercinė? Ar atskaitos sistema susieta su Žeme yra inercinė? Ką vadiname kūno impulsu, jėgos impulsu? Kaip šie dydžiai susieti tarpusavyje? Paaiškinkite, ką tvirtina trečiasis Niutono dėsnis. Kokiose sistemose galioja impulso tvermės dėsnis? Grafiškai pavaizduokite kūno koordinatės x kitimą, jam judant su pagreičiu ax=const, kai x0 = 0 ir vx0 = 0. Raskite pastovios masės m kūno judėjimo lygtį, kai jį veikia F=Ct jėga, čia C - pastovus dydis, t - laikas. Paaiškinkite, kokiems atvejams antrasis Niutono dėsnis yra užrašomos kaip F=ma ir F=d(mv)/dt, čia F - jėga, m - masė, v - greitis, t - laikas. Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukas. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo sąvokų? Išveskite kintamos jėgos darbo formulę. Ką vadiname galia? Kaip išreiškiama galia per jėgą ir greitį? Kokie kūnai turi kinetinės energijos? Išveskite kinetinės energijos formulę. Potencinė energija. Jos išraiška. Potencinės energijos ir jėgos sąryšis. Kokį lauką vadiname gravitaciniu? Kokiais dydžiais jis yra charakterizuojamas? Kokiomis savybėmis pasižymi gravitacinis laukas? Suformuluokite mechaninės energijos tvermės dėsnį. Kokiomis sąlygomis galioja mechaninės energijos tvermės dėsnis? Kokioms sąlygoms esant, atlikto darbo skaičiavimui vietoj dA=Fdr galima naudoti formulę A=Fs, čia F - jėga, dr - poslinkis, s - kelias. Sukamasis judėjimas. Kuo skiriasi slenkamasis ir sukamasis judėjimas? Kokia kietojo kūno inercijos momento fizikinė prasmė? Pateikite pavyzdžių. Ar pasikeis kūno inercijos momentas pakeitus jo sukimosi ašies padėtį? Išveskite sukamajam judėjimui kinetinės energijos formulę. Kiek kartų pasikeis besisukančio kūno kinetinė energija, jeigu jo kampinis greitis padidės du kartus? Ką vadiname jėgos momentu? Kaip nustatoma jo kryptis? Kuo jis skiriasi nuo jėgos? Išveskite sukamajam judėjimui dinamikos lygtį. Paaiškinkite impulso momento tvermės dėsnį. Pateikite pavyzdžių. Kiek reikšmių gali turėti kūnų inercijos momentai? Materialaus m masės taško, judančio r spindulio apskritimu greičiu v, impulso momentas LA= mrv. Išveskite šią formulę iš LA= IAw, čia IA- inercijos momentas, w- kampinis greitis. Dėl kokių priežasčių dviračiai gaminami su didelio skersmens ratais? Specialioji reliatyvumo teorija. Ką tvirtina mechaninis reliatyvumo principas? Galilėjaus koordinačių transformacijos. Koks yra skirtumas tarp mechaninio (Galilėjaus) ir bendrojo ( Einšteino) reliatyvumų principų? Kokios priežastys lėmė specialiosios reliatyvumo teorijos sukūrimą? Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco koordinačių transformacijos. Kokie įvykiai specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai? Įrodykite, kad laiko intervalas santykinai nejudančioje ir judančioje atskaitos sistemose yra skirtingas. Kokie dydžiai specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra absoliutūs? Kodėl reliatyvumo teorijoje įvedama keturmatės erdvės sąvoka? Užrašykite dinamikos dėsnį specialiajai reliatyvumo teorijai. Sąryšis tarp masės ir energijos? Suformuluokite impulso tvermės dėsnį reliatyvistiniam atvejui. Gaukite reliatyvistinį Wk ir p sąryšį, čia Wk- kinetinė energija, p - impulsas. Svyravimai ir bangos. Kokį procesą vadiname svyravimais, laisvaisiais, harmoniniais svyravimais? Ką charakterizuoja svyravimų amplitudė, fazė, periodas, dažnis, ciklinis dažnis? Kokia yra besisukančios amplitudės vektoriaus metodo esmė? Išveskite harmoniniam svyravimui greičio ir pagreičio formules. Kam yra lygi harmoninio svyravimo kinetinė, potencinė ir pilnutinė energija? Kaip galima palyginti kūnų mases, išmatavus įtvirtintų ant spyruoklės šių kūnų svyravimų dažnius? Kokios sistemos vadinamos tiesiniu harmoniniu osciliatoriumi, matematine, spyruokline, fizikine svyruoklėmis? Išveskite matematinės, spyruoklinės ir fizikinės svyruoklių svyravimų dažnio formules. Koks reiškinys vadinamas mušimais? Kam yra lygus mušimų periodas? Kokia galima taško, dalyvaujančio dviejuose statmenuose vienodo dažnio svyravimuose judėjimo trajektorija? Kokiomis sąlygomis stebimos tiesė, apskritimas, elipsė? Užrašykite slopinamųjų svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį. Kaip keičiasi sistemos svyravimų dažnis, didėjant jos masei? Kokiu dėsniu keičiasi slopinamųjų svyravimų amplitudė? Ar slopinamieji svyravimai yra periodiniai? Kodėl slopinamųjų svyravimų dažnis turi būti mažesnis už sistemos savųjų svyravimų dažnį? Kokius svyravimus vadiname priverstiniais? Užrašykite priverstinių svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį. Paaiškinkite jos esmę. Ką vadiname banga? Paaiškinkite kaip tamprioje aplinkoje susidaro bangos. Kokios bangos vadinamos skersinėmis, išilginėmis? Kokiose aplinkose jas galima sudaryti? Ką vadiname bangos ilgiu, dažniu? Koks yra ryšys tarp bangos ilgio, greičio, periodo? Kokios bangos vadinamos plokščiosiomis, sferinėmis? Kokios yra jų lygtys? Ką vadiname bangos skaičiumi, bangos faziniu greičiu? Kam yra lygi bangos energija? Kokios turi būti išpildytos sąlygos, kad stebėtume bangų interferenciją. Kokiomis sąlygomis stebimi bangų interferencijos maksimumai ir minimumai? Dvi bangos, kurių skiriasi tiktai amplitudė, sklinda viena prieš kitą. Ar jos sudarys stovinčiąją bangą? Kam lygus stovinčiojoje bangoje atstumas tarp gretimų mazgų?
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-29
 • Fizika (69)

  Poslinkio vektorius. Greitis. Greičio vektorius. Materialiojo taško greičio modulis. Posūkio kampas. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Tangentinis pagreitis. Normalinis pagreitis. Mechaninis reliatyvumo principas. Reliatyvumo teorija. Kūno masė ir jėga. Judesio kiekis Niutono dėsniai. Darbas, energija ir galingumas. Konservatyviųjų ir disipatyviųjų jėgų laukai. Kinetinė ir potencinė energijos. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Du sąveikaujantys kūnai. Taikymas. Energijos tvermės dėsnis. Inercijos(masės)centras. Kietojo kūno sukimasis apie nejudančia ašį. Inercijos momentas. Besisukančio kūno kinetinė energija. Pagrindinė sukamojo judėjimo dinamikos lygtis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis. Harmoninių svyravimų dinaminė lygtis. Fizikinė svyruoklė. Išilginės ir skersinės bangos. Bangos energija. Bangų interferencija. Bangų difrakcija. Stovinčioji banga. Garsas. Doplerio efektas. I termodinamikos dėsnis. Vidinė energija. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Realiosios dujos. Van der Valso dujos. Krizinė būsena. Kriziniai parametrai. Faziniai virsmai. Vidinė realiųjų dujų energija. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. 2 termodinamikos dėsnis. Šiluminės mašinos. Karno naudingumo koeficientas. 2 termodinamikos dėsnio aiškinimas statistine prasme.
  Fizika, špera(7 puslapiai)
  2006-07-12
 • Fizika (7)

  Kulono dėsnis – sąveikos jėga. Elektrostatinis laukas ir jo stiprumas. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema. Elektrostatinio lauko stipris medžiagose ir laidininkuose. Elektrinė talpa. Nuolatinė srovė ir svarbiausi (Omo ir Džiaulio) dėsniai. RC – grandinės. Magnetinis laukas, indukcija. Bio–Savaro-Laplaso dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai, ciklatoriai. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Planko hipotezė ir Planko formulė. Stefano–Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimu. Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Vandenilio atomas. Šterno–Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Energinių juostų kristalų susidarymas.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2005-06-09
 • Fizika (71)

  Elektrostatinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema ir jos taikymas. Elektrostatinio lauko stipris, kaip potencialo gradientas. Taškinių krūvių sistemos, sferos, dipolio elektrostatinis laukas. Elektrinis laukas dielektrikuose. Dielektrikų poliarizacijos vektorius. Pjezoelektrinis ir elektrostatinis efektai bei jų taikymas. Segnetoelektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrinė talpa. Krūvių sistemos ir įelektrinto laidininko energija. Elektrostatinio lauko energija, jos tūrinis tankis. Nuolatinės srovės dėsniai. Potencialu skirtumas, elektrovara ir įtampa. Srovės tankis. Diferencialinė Omobei Džaulio ir Lenco dėsnių išraiška. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Kirchhofo dėsnis. Metalų varžos priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Judančių krūvių magnetiniai laukai. Objektų magnetinė sąveika. Lorenco jėga. Holo efektas. Elektringųjų dalelių valdymas ir jo techninis taikymas. Laukų superpozicijos principas. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija. Srovės magnetinis momentas. Magnetinis srautas. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus ir Lenco dėsnis. Indukcijos elektrovaros elektroninis mechanizmas. Saviindukcija. Induktyvumas. Magnetinio lauko energija. Medžiagos magnetinės savybės. Medžiagos įmagnetėjimas ir jo mechanizmas. Dia- ir paramagnetikai. Feromagnetizmo prigimtis. Domenai. Histerėzės. Kiuri temperatūra. Laisvieji, slopinamieji ir priverstiniai virpesiai virpamajame kontūre. Priverstiniai virpesiai. Slopinamieji virpesiai. Slinkties srovė, jos tankis. Maksvelio lygtys integralinėje formoje. Elektromagnetinės bangos.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2006-08-25
 • Fizika (74)

  Atskaitos sistema. Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninė energija. Jėgų laukas. Potencialinės jėgos. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. Sukamojo judėjimo kinematika ir dinamika. Kampinis greitis ir pagreitis. Ryšys tarp slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinematinių dydžių. Mechaninės sist jėgos ir judesio kiekio momentai. Inercijos momentas ir Šteinerio teorema. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Specialioji reliatyvumo teorija. Galilėjaus, arba mechaninis, reliatyvumo principas ir transformacijos. Specialiosios reliatyvumo teorijos postulatai ir Lorenco transformacijos. Lorenco transformacijos. Vienalaikiškumo reliatyvumas. Judančio kūno ilgis. Reliatyvistinis laiko tarpo pokytis. Įvykių intervalas. Greičių transformacija ir sudėtis. Reliatyvistinė dinamika. Reliatyvistinė kinetinė energija. Reliatyvistinė energija bei masės ir energijos sąryšis. Svyravimai. Harmoniniai svyravimai ir jų charakteristikos. Harmoninių svyravimų diferencialinė lygtis. Svyravimų lygties sprendinys. Harmoninių svyravimų greitis ir pagreitis. Harmoninio oscilatoriaus energija. Matematinė svyruoklė. Fizinė svyruoklė. Vienos krypties svyravimų sudėtis. Statmenų svyravimų sudėtis. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Bangos.Bangų rūšys. Bangos lygtis. Bangų interferencija.
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-09-18
 • Fizika (76)

  Kulono dėsnis - sąveikos jėga. Elektrostatinis laukas ir jo stiprumas. Elektrinio lauko stiprio srautas. Elektrostatinio lauko stipris medžiagose ir laidininkuose. Elektrinė talpa. Nuolatinės srovė ir svarbiausi (Omo ir Džiaulio dėsniai). RC – grandinės. Bio – Savaro-Laplaso dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai, ciklatoriai. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Planko hipotezė ir Planko formulė. Stefano–Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimui. Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Vandenilio atomas. Šterno–Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Energinių juostų kristalų susidarymas.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2006-10-02
 • Fizika (8)

  Atskaitos sistema. Koordinačių sistemos. Dekarto koordinačių sistema. Poslinkio vektorius. Greitis, pagreitis. Jų kryptys. Sukamojo judėjimo kinematika. Kampinis greitis, pagreitis. Sąryšiai tarp greičio, pagreičio ir kampinių greičio ir pagreičio. Inercinė atskaitos sistema. Niutono dėsniai. Impulso tvermės dėsnis. Kintamosios jėgos formulė. Galia. Kinetinė energija. Potencinė energija. Gravitacinis laukas. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Slenkamasis ir sukamasis judėjimas. Kūno inercijos momentas. Jėgos momentas. Giroskopas. Mechaninis reliatyvumo principas. Reliatyvumo teorija.
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-09
 • Fizika (81)

  Realios dujos. Molekulinės jėgos. Molekulių sąveikos energija. Van der valso lygtis. Realių dujų vidinė energija. Medžiagos kondensuota būsena. Kristaliniai kūnai. Amorfiniai kūnai. Kristalizacija, anizotropija. Skysčiai. Jų klasifikacija. Elektrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvio kvantavimas. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Krūvio ilginis, paviršinis, tūrinis tankis. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas, superpozicijos principas. Laukų superpozicijos principas. Darbas perkeliant krūvį elektrostatiniame lauke. Elektrinio lauko potencialas, ryšys su stiprumu. Vektoriaus srautas. Gauso teorema. Gauso teoremos taikymo atvejai. Dielektrikai elektrostatiniame lauke. Dielektrikų tipai. Dielektrikų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Gauso teorema dielektrikui. Elektrinė slinktis. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinis laukas ties laidininko paviršiumi. Debajaus ekranavimo nuotolis. Elektrostatinio lauko energija. Įelektrinto laidininko energija. Elektrinio lauko energija. Poliarizacijos energija. Nuolatinė elektros srovė. Elektros srovės stiprumas ir srovės tankis. Elektros srovės stiprumas. Elektros srovės tankis. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Metalų elektrinio laidumo teorijos trūkumai. Elektrovaros jėga. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Varža. Elektros srovė dujose. Savaiminis išlydis dujose. Nesavaiminis išlydis dujose. Termodinaminė emisija. Elektronų išlaisvinimo darbas. Dujų plazma. Magnetinis laukas. Magnetinis laukas. Magnetinė indukcija. Bio ir Savaro dėsnis. Jo taikymas. Magnetino lauko stiprumas. Pilnutinės srovės dėsnis. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Dėsnis. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė indukcija. Faradėjaus dėsnis: indukcijos kilmė. Magnetinis laukas medžiagoje. Medžiagos įmagnetinimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Pilnutinės srovės dėsnis. Feromagnetikai.
  Fizika, špera(7 puslapiai)
  2006-10-29
 • Fizika (83)

  Ką vadiname šviesos intensyvumu, apšvietumu, srautu ir stipriu? Apibūdinkite monochromatinę šviesą. Kokias bangas vadiname koherentinėmis? Sudėję dvi monochromatines koherentines šviesos bangas gaukite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Paaiškinkite vienodo storio ir vienodo polinkio interferencinių juostų susidarymą. Kas lemia plonų plėvelių spalvą? Kokiu tikslu skaidrinama optika ir kaip tai daroma? Paaiškinkite Maikelsono ir Liniko interferometrų veikimo principą ir paskirtį? Kokį reiškinį vadiname šviesos difrakcija? Suformuluokite Heigenso ir Frenelio principą. Paaiškinkite Frenelio zonų metodą. Kokia bus svyravimo amplitudė erdvės taške, esančiame už apvalaus neskaidraus ekrano? Kada už apvalios kiaurymės pasirinktame erdvės taške stebimas difrakcinis minimumas ir kada maksimumas? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją siaurame plyšyje. Parašykite eigos skirtumų maksimumo ir minimumo sąlygų išraiškas. Kas yra tiesinė difrakcinė gardelė ir kokie parametrai nusako jos kokybę? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją tiesinėje gardelėje. Kaip gaunami difrakciniai spektrai ir nuo ko priklauso didžiausia stebimų spektrų eilė? Kas yra optinio prietaiso dispersija ir skiriamoji geba? Nuo ko priklauso tiesinės difrakcinės gardelės skiriamoji geba? Paaiškinkite bangų difrakcijos erdvinėje gardelėje reiškinį. Užrašykite Bregų formulę nuo kristalo atominių plokštumų atsispindėjusių Rentgeno spindulių difrakcijos maksimumui. Kokiems praktiniams tikslams naudojama Rentgeno spindulių difrakcija kristaluose? Paaiškinkite holografinio vaizdo gavimo principą ir praktinį holografijos taikymą. Koks reiškinys vadinamas bangų dispersija? Kuo skiriasi normalioji ir anomalioji šviesos dispersija? Kuo skiriasi bangos fazinis ir grupinis greičiai? Kas yra natūrali ir poliarizuota šviesa? Ar galima paprasta akimi atskirti natūralią šviesą nuo poliarizuotos? Kokiais būdais gaunama poliarizuota šviesa? Apibūdinkite šviesos poliarizacijos laipsnį. Užrašykite ir paaiškinkite Briusterio ir Maliu dėsnius. Kokia aplinkų savybė vadinama optine anizotropija? Paaiškinkite dvejopą šviesos lūžį. Paaiškinkite dirbtinės optinės anizotropijos (mechaninės, elektrinės ir magnetinės) reiškinį. Nuo ko priklauso poliarizacijos plokštumos pasukimo kampas? Kaip paaiškinamas šviesos sugerties mechanizmas? Užrašykite ir paaiškinkite Bugerio ir Lamberto dėsnį. Kokiu principu veikia šviesos filtrai, kuriuose vyksta selektyvioji šviesos sugertis? Apibūdinkite sugerties spektrą ir kūnų spalvos prigimtį. Koks yra šviesos sklaidos mechanizmas? Kas yra vadinama molekuline sklaida? Suformuluokite Reilio dėsnį. Kokia Doplerio reiškinio optikoje esmė? Kvantinė optika. Apibūdinkite šiluminį spinduliavimą. Kuo jis skiriasi nuo kitų spinduliavimo rūšių? Kas yra kūno spinduliuotės ir sugerties geba? Nusakykite absoliučiai juodo kūno savybes. Suformuluokite ir paaiškinkite Kirchhofo dėsnį. Suformuluokite ir paaiškinkite empirinius šiluminio spinduliavimo Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Paaiškinkite Planko formulę ir gaukite iš jos Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Kokiu principu veikia optiniai pirometrai ir koks jų praktinis taikymas? Kokie jų privalumai? Paaiškinkite išorinio fotoelektrinio reiškinio dėsnius ir pavaizduokite juos grafiškai. Kas yra antrinė elektronų emisija? Paaiškinkite fotodaugintuvo veikimo principą. Kokiu principu veikia televizijos kamera? Kokiu būdu optinis vaizdas paverčiamas elektriniu signalu? Paaiškinkite Komptono reiškinio esmę. Kodėl šio reiškinio negalima stebėti su šviesos bangomis?
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-11-10
 • Fizika (84)

  Paaiškinkite laisvųjų elektromagnetinių virpesių susidarymą idealiajame kontūre. Sudarykite šių virpesių diferencialinę lygtį, parašykite ir paaiškinkite jos sprendinį. Paaiškinkite slopinamųjų virpesių susidarymą realiajame kontūre. Užrašykite ir paaiškinkite šių virpesių diferencialinę lygtį bei jos sprendinį. Kas yra logaritminis slopinimo dekrementas ir kontūro kokybė? Kokie virpesiai vadinami priverstiniais? Užrašykite ir paaiškinkite jų diferencialinę lygtį bei sprendinį. Paaiškinkite virpesių rezonanso reiškinį. Kuo skiriasi įtampų ir srovių rezonansas? Maksvelio teorijos pagrindai. Kokį fizikinį dydį vadiname slinkties srove? Kas sąlygoje slinkties srovę vakuume ir dielektrike? Užrašykite ir paaiškinkite visuminės srovės stiprumo ir tankio išraiškas, apimančias laidumo ir slinkties sroves. Užrašykite ir paaiškinkite pirmąją Maksvelio integralinę lygtį, kaip visuminės srovės dėsnį. Užrašykite ir paaiškinkite antrąją Maksvelio integralinę lygtį, kaip Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnį. Užrašykite ir paaiškinkite trečiąją ir ketvirtąją Maksvelio integralines lygtis, kaip Gauso teoremas elektromagnetiniam laukui. Nurodykite elektrinio lauko stiprumo, slinkties, magnetinės indukcijos, magnetinio lauko stiprumo ir srovės tankio vektorių tarpusavio ryšį, išreikšdami jį per aplinkos parametrus: dielektrinę ir magnetinę skvarbas bei savitąjį laidumą. Užrašykite ir paaiškinkite tampriųjų ir elektromagnetinių bangų diferencialines lygtis. Kaip apskaičiuojamas elektromagnetinių bangų fazinis greitis ir lūžio rodiklis? Kas yra energijos srauto tankis? Kam lygus elektromagnetinių bangų energijos srauto tankis (Pointingo vektorius)? Banginė optika. Ką vadiname šviesos intensyvumu, apšviestumu, šviesumu, srautu ir stipriu? Suformuluokite šviesos atspindžio ir lūžio dėsnius. Kas yra visiškasis vidaus atspindys? Kokios visiškojo atspindžio sąlygos? Apibūdinkite monochromatinę šviesą. Kokias bangas vadiname koherentinėmis? Sudėję dvi monochromatines koherentines šviesos bangas gaukite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Nuo kokių parametrų priklauso interferencijos rezultatas plonose skaidriose plėvelėse? Užrašykite interferencinių maksimumų ir minimumų sąlygas. Paaiškinkite vienodo storio ir vienodo polinkio interferencinių juostų susidarymą. Kas lemia plonų plėvelių spalvą? Kokiu tikslu skaidrinama optika ir kaip tai daroma? Paaiškinkite Maiklsono ir Liniko interferometrų veikimo principą ir paskirtį. Kokį reiškinį vadiname šviesos difrakcija? Suformuluokite Heigenso ir Frenelio principą. Žodžiais, piešiniu ir matematiškai paaiškinkite Frenelio zonų metodą. Kada už apvalios kiaurymės pasirinktame erdvės taške stebimas difrakcinis minimumas ir kada maksimumas? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją siaurame plyšyje. Parašykite eigos skirtumų maksimumo ir minimumo sąlygų išraiškas. Kas yra tiesinė difrakcinė gardelė ir kokie parametrai nusako jos kokybę? Paaiškinkite Fraunhoferio difrakciją tiesinėje gardelėje. Kaip gaunami difrakciniai spektrai ir nuo ko priklauso didžiausia stebimų spektrų eilė? Kas yra optinio prietaiso dispersija ir skiriamoji geba? Nuo ko priklauso tiesinės difrakcinės gardelės skiriamoji geba? Paaiškinkite bangų difrakcijos erdvinėje gardelėje reiškinį. Užrašykite Bregų formulę nuo kristalo atominių plokštumų atsispindėjusių Rentgeno spindulių difrakcijos maksimumui. Kokiems praktiniams tikslams naudojama Rentgeno spindulių difrakcija kristaluose? Paaiškinkite holografinio vaizdo gavimo principą ir praktinį holografijos taikymą. Koks reiškinys vadinamas bangų dispersija? Kuo skiriasi normalioji ir anomalioji šviesos dispersija? Kuo skiriasi bangos fazinis ir grupinis greičiai? Kas yra natūrali ir poliarizuota šviesa? Ar galima paprasta akimi atskirti natūralią šviesą nuo poliarizuotos? Kokiais būdais gaunama poliarizuota šviesa? Apibūdinkite šviesos poliarizacijos laipsnį. Užrašykite ir paaiškinkite Briusterio ir Maliu dėsnius. Kokia aplinkų savybė vadinama optine anizotropija? Paaiškinkite dvejopą šviesos lūžį. Paaiškinkite dirbtinės optinės anizotropijos (mechaninės, elektrinės ir magnetinės) reiškinį. Koks jo praktinis taikymas? Apibūdinkite poliarizacijos plokštumos sukimo reiškinį. Nuo ko priklauso poliarizacijos plokštumos pasukimo kampas? Kaip paaiškinamas šviesos sugerties mechanizmas? Užrašykite ir paaiškinkite Bugerio ir Lamberto dėsnį. Apibūdinkite sugerties spektrą ir kūnų spalvos prigimtį. Koks yra šviesos sklaidos mechanizmas? Kas yra vadinama molekuline sklaida? Suformuluokite Reilio dėsnį. Kokia Doplerio reiškinio optikoje esmė?
  Fizika, špera(9 puslapiai)
  2006-11-10
 • Fizika (86)

  Spinduliavimo sužadinimo būdai. Kūnų emisijos ir absorbcijos geba. Kirchhofo dėsnis šiluminiam spinduliavimui. Stefano - Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Šviesos slėgis ir aiškinimas. Išorinis Fotoefektas. Selektyvusis fotoefektas. Vidinis fotoefektas. Komptono efektas. Debroilio hipotezė. Banginė funkcija. Šrėdingerio lygtis. Šrėdingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje.
  Fizika, špera(5 puslapiai)
  2006-11-19
Puslapyje rodyti po