Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antiparazitinės medžiagos

  Antiparazitinės medžiagos. Nematocidinės medžiagos. Benzimidazolai. Tetrahidropirimidinai. Imidazoliai. Makrocikliniai laktonai. Heterocikliniai junginiai. Organiniai fosforo junginiai. Cestodus veikiančios medžiagos. Alkaloidai. Salicilanilidai. Izochinolino-pirazino dariniai. Chlorinti difenoliai. Salicilanilidai. Disulfonamidas. Medžiagos, veikiančios kraujo pirmuonis. Akridino-anilino dariniai. Diamidino ir karbanilidų dariniai. Antikokcidinės medžiagos. Piridino ir pirimidino dariniai. Triazidai. Jonoforiniai antobiotikai. Chinolino ir chinazolino dariniai. Guanidino dariniai. Sulfonamidai. Piretroidai. Organiniai fosforo junginiai. Vabzdžių augimo ir vystymosi inhibitoriai. Repelentai.
  Žemės ūkis, špera(8 puslapiai)
  2008-03-03
 • Antrasis pasaulinis karas

  Antro Pasaulinio karo pradžia. Priežastys. Nepuolimo sutartis. Keistasis karas. Prancūzijos kapituliacija. Mūšis dėl Britanijos. SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Žiemos karas. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Karo eiga 1941-1943m. Planas "Barbarosa". Staliningrado mūšis. Kursko mūšis. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas Europoje. Karas Tolimuosiuose Rytuose. Antrojo Pasaulinio karo padariniai. Pagrindinės sąvokos.
  Visuotinė istorija, špera(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Antropologija

  Senoji Europa. Patriarchalizmo bruožai. Deivės Motinos funkcijos. Senosios Europos ir indoeuropiečių kultūros sluoksnių skirtumai. Svarbiausi Indoeuropiečių dievai. Senosios Europos deivės ir dievai. Senovės baltų ir indoeuropiečių dievai ir deivės. Lietuvos priešistorė. Chronologija. Indoeuropiečių prokalbės kultūrinio-geografinio arealo paieškos. Baltų susidarymas.
  Istorija, špera(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Apibrėžtinis integralas (3)

  Integralai. Apibrėžimai ir Teoremos. Integralinė suma S(P, f), jos sudarymas. Viršutinis ir apatinis integralai, Rymano Integralo apibrėžimas. Funkcijos svyravimas. Rymano Integralas kaip integralinių sumų riba. Integruojamų funkcijų klasės. Apibendrinta pirmykštė funkcija. Koši ir Buniakovskio nelygybė. Vidurinės reikšmės teorema. Apibrėžtinis Integralas kaip viršutinės ribos funkcija. Niutono ir Leibnico formulė. Funkcijos modulio integruojamumas. Netiesioginiai Integralai. 3 tipai. Tiesioginis ir Netiesioginis integralai priklausantys nuo parametro. Priklausančio nuo parametro tolygus konvergavimas, Vejerštraso požymis. Integralo diferencijavimas parametro atžvilgiu. Oilerio Integralai. Gama ir Beta funkcija. Gama funkcijos savybės. Jakobiano sąvoka ir prasmė. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu.
  Algebra, špera(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Aplinka ir žmogus

  Žemė (geologinė ir cheminė sudėtis). Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinės medžiagos susidarymas ir skaidymas. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fizikiniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apytaka. Atmosfera. Jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymo būdai ir priemonės. Aplinkos kontrolei naudojami būdai. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Pesticidų problema. Miškas ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Dujiniai biogeocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Ekosistemų produktyvumas. Energetinė ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Triukšmas ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos. Kraštovaizdis. Bioįvairovės apsauga. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Nitratų ir maisto priedų problema. Socialinių ekologinių veiksnių poveikis žmogaus sveikatai. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Aplinkos tarša. Biologinis kaupimasis. Ekosistemos savivala.
  Ekologija, špera(24 puslapiai)
  2007-01-03
 • Aplinka ir žmogus (2)

  Azoto apytakos ciklas. Fiksacija. Amonifikacija. Nitrifikacija. Denitrifikacija. Sieros apytakos ciklas. Taršos šaltiniu klasifikacija. Didžiausia leidžiama koncentracija. Neutralizuojantis poveikis. Suminins poveikis. Pagrindiniai antropogeninės taršos šaltiniai. Oro tarša ir pagrindiniai valymo metodai. Pagrindinės teršalų savybės. Tam kad parinkti dulkėto oro valymo būdą reikia nustatyti. Oro valymo metodai. Cheminiai teršalai. Absorbcinis valymo metodas. Oksidacinis metodas. Lakiems organiniams junginiams. Biologinis valymas. Vandens valymo sistemos. Eutrofikacija. Nutekamieji vandenys pagal kilme. Mechaninis. Cheminis nuotekų valymas. Biologinis nuotekų valymas. Patvarieji organiniai teršalai. Savybės. Pesticidai. Fizinė technologinė tarša.
  Ekologija, špera(8 puslapiai)
  2007-09-19
 • Aplinka Lietuvoje

  Aplinkos būklė. Klimatiniai reiškiniai Lietuvoje. Aplinkos oro kokybė. Vandens naudojimas ir kokybė. Dirvožemio būklė. Žemės naudojimas. Ūkinės veiklos poveikis aplinkai. Gamtos išteklių naudojimas. GI apskaita. Racionalus ir darnus šalies GI naudojimas. Atsinaujinantys gyvosios gamtos ištekliai. Antropogeninis poveikis KT. Privatizacijos poveikis aplinkai. Saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas. Gamtinis ir kultūrinis paveldas. KT istoriniai tipai. Kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai. KT estetinis vertinimas. Regyklos vertinimas. Biologinės įvairovės apsauga. Miškų būklė. Žuvų migracijos sąlygų gerinimas. Nykstančios laukinės faunos ir floros išsaugojimas. Europos laukinės gamtos ir gamtines aplinkos apsaugos konvencija. Gamtinės įvairovės rodiklis, skaičiavimo metodai. Aplinkosauginiai konfliktai. Technologinės. Gamybinės ir kt avarijos bei gaisrai. Aplinkosauginių reikalavimu pažeidimai. Ypatingosios ekologinės situacijos ir jų prevencija. Aplinkos monitoringo pagrindiniai tikslai, struktūra. Oro monitoringas. Antropogeninių taršos šaltinių monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Augmenijos monitoringas. Gyvūnijos monitoringas. Agroekosistemų monitoringas. Kraštovaizdžio monitoringas. Aplinkos monitoringo informacinė sistema. Aplinkos apsaugos priemonės ir planavimas. Ūkinės veiklos reguliavimas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Aplinkos taršos mažinimo priemonės. Atliekų tvarkymas. Poveikio aplinkai vertinimas. Sprendimai, jų priėmimo procedūros. .agrarinės aplinkosaugos žemėtvarkos schemos rengiamos vadovaujantis. Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas. Agrarinės apsaugos objektai ir problemos. Agrarinės aplinkosaugos teritorijos. Techninis agrarinės aplinkosaugos schemų parengimas. Žemės išteklių informacinės sistemos. Prevencinė aplinkos vadyba.
  Ekologija, špera(21 puslapis)
  2006-12-22
 • Aplinkos apsauga (3)

  Aplinkos apsaugos organizavimas Lietuvoje. Ekologija ir jos uždaviniai. Globalinės gamtosauginės problemos. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji krituliai. Saulės radiacija. Ozono sluoksnio problema. Aplinkos monitoringas. Populiacijos, jų savybės, augimo ypatybės. Ekosistemos, jų struktūra. Energijos ir maisto medžiagų apykaita ekosistemoje. Ekologinės aplinkos ypatybės. Abiotiniai ekologiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai ekologiniai veiksniai. Biosferos struktūra ir medžiagų apykaita joje. Oro teršimo šaltiniai, teršalai. Oro kokybės apsaugos priemonės. Triukšmo poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens apsaugos priemonės. Nutekamieji vandenys, jų valymo būdai. Antropogeninės veiklos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio tarša. Atliekos ir jų tvarkymas. Gamtos ištekliai, jų naudojimo tvarka. Bioįvairovės apsauga. Bendrijų ir rūšių raudonoji knyga. Saugomos rūšys ir bendrijos. Saugomų teritorijų Lietuvoje organizavimas. Gamtos išteklius atkuriančios (rekuperacinės) teritorijos. Apsaugančios (rezervacinės) teritorijos. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos. Kompleksinės paskirties (integracinės) teritorijos. Miškų apsauga ir naudojimo tvarka saugomose teritorijose. Miško gaisrų rūšys, jų gesinimas. Kraštovaizdis, ir jo apsaugos objektai. Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje apsauga ir priežiūra. Rekreacinių teritorijų naudojimas ir apsauga. Kelių ir geležinkelių sanitarinės apsaugos zonos. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonos. Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonos.
  Ekologija, špera(16 puslapių)
  2005-10-17
 • Aplinkos apsauga (6)

  Biosferos sandara. Biosferos apsauga. Ekologijos tyrimų objektas ir metodai. Ekologijos mokslų struktūra. Ekosistema. Ekologiniai veiksniai. Ekologinė niša. Rūgštūs lietūs. Aplinkos taršos šaltiniai. Teršalų klasifikavimas (papildymas iš 20. Aplinkos taršos šaltiniai). Gamybos atliekos. Savivala gamtoje. Mineralizacijos procesas dirvožemyje. Aplinkos apsaugos aspektai. Žmogaus poveikis aplinkai ir jos komponentams. Vanduo biosferoje. Lietuvos vandens ištekliai . Apytakinė vandens naudojimo sistema. Vandens panaudojimo veiksmingumo gamyboje vertinimas. Lietuvos paviršinio vandens kokybė. Požeminio vandens apsauga. Nutekamieji vandenys. Nutekamųjų vandenų fizinių savybių nustatymas. Nutekamųjų vandenų sausosios liekanos ir suspenduotų medžiagų masės nustatymas. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Nutekamųjų vandenų valymo grotelės ir sodintuvai. Nutekamųjų vandenų valymo hidrociklonai. Nutekamųjų vandenų valymo filtrai. Cheminis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Biofiltrai. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandens valymas gamtinėmis sąlygomis. Dirvožemis. Dirvožemio biota. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio tarša. Dirvožemio erozija. Dirvožemio apsauga atliekant statybos darbus. Žemės rutulys ir jo sferos. Žemės gelmių naudojimas aplinkos apsaugai. Miškas ir jo sudėtinės dalys. Miškų paskirtis ir nauda. Lietuvos kraštovaizdžio tipai. Saugomos teritorijos ir objektai. Lietuvos raudonoji knyga. Rezervatai. Draustiniai. Regioniniai parkai. Gamtinis karkasas. Atliekų susidarymas ir rūšys. Nepavojingosios atliekos. Pavojingosios atliekos. Atliekų surinkimo sistemos. Atliekų perdirbimas ir deponavimas. Technologijų be atliekų kūrimasis. Atmosferos sudėtis ir struktūra. Anglies dioksidas ir vandens garai atmosferoje. Ozonas. Svarbiausios harmoninio svyravimo charakteristikos. Bangos. Garsas. Triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Virpesiai. Virpesių poveikis. Apsauga nuo virpesių. Šiluminė tarša. Aplinkos monitoringo tikslas ir uždaviniai. Aplinkos monitoringo struktūra. Aplinkos monitoringo programos. Aplinkos vertinimo samprata. Poveikio aplinkai vertinimo teisiniai pagrindai. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai. Poveikio aplinkai vertinimo organizavimas. Žmogaus poveikio aplinkos komponentams pasekmės. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai.
  Ekologija, špera(35 puslapiai)
  2006-09-18
 • Aplinkos apsauga (8)

  Aplinkos apsaugos reikšmė. Gamtinė aplinka. Aplinkos monitoringas. Aplinkos apsaugos raida. Žmogus ir biosfera. Oras ir jo apsauga. Vanduo ir jo apsauga. Vandens ištekliai. Vandens vartojimas. Ekologinės racionalaus vandens vartojimo priemonės. Pagrindinės vandens išteklių naudojimo kryptys. Paviršinių vandenų kokybė ir užterštumas. Vandens apsauga nuo užteršimo. Svarbiausios požeminio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonės. Gėlojo vandens gavybos patirtis. Gėlojo vandens ištekliai. Vandens kokybė ir jos kaita. Nutekamųjų vandenų valymo metodai ir savaiminis vandens apsivalymas. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio gerinimas. Cheminė ir fizinė dirvos degradacija. Dirvos erozija. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Žemės gelmių turtas ir jo apsauga. Aplinkos teršimas. Priemonės prieš pramonės taršą. Buitinė tarša. Chemikalai ir kitos kenksmingos medžiagos. Rekreacinės paskirties landšaftai ir jų apsauga. Rekreaciniai Lietuvos ištekliai. Rekreacinio kraštovaizdžio apsaugos ir planavimo raidos aspektai. Želdiniai ir jų apsauga. Laukų ir vandens apsauginiai želdiniai ir jų apsauga. Teisinė želdinių apsauga. Lietuvos miškų resursai ir jų apsauga. Pievos ir jų apsauga. Uogos, grybai, vaistažolės ir jų reikšmė bei apsauga. Retų augalų rūšių apsauga. Pasaulio gyvūnija ir jų apsauga. Gyvūnijos apsauga. Dirvožemių bestuburių apsauga. Žuvys ir jų apsauga. Varliagyviai ir jų apsauga. Ropliai ir jų apsauga. Paukščiai ir jų apsauga. Žinduoliai ir jų apsauga. Aplinkos apsaugos valdymo Lietuvoje struktūra. Aplinkos apsaugos valdymo priemonės. Valstybinės aplinkos apsaugos formos. Visuomeninės aplinkos apsaugos formos. Rezervatai. Biosferos rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Mokslas ir aplinkos apsauga.
  Ekologija, špera(47 puslapiai)
  2008-12-06
 • Aplinkos chemija (2)

  Stratosfera. Fotocheminis smogas. Šiltnamio efektas. 59 klausimai ir atsakymai.
  Chemija, špera(4 puslapiai)
  2006-04-29
 • Aplinkos chemija (4)

  Mėginių paėmimas. Oro mėginių paėmimas. Iškritų mėginių paėmimas. Miškų dirvožemio mėginių paėmimas. Lauko dirvožemio mėginių paėmimas. Srauto reguliavimas ir stabilizavimas, absorberiai. Paviršinis vanduo. Požeminis vanduo. Geriamasis vanduo. Nuotekos. Vandens mėginių paruošimas analizei. Organinės medžiagos vandenyje, PH. Savitasis elektros laidis. Visuminis azotingumas, fosforingumas. Oro teršalai. Dirvožemis. Mėginių koncentravimo metodai. Cheminių teršalų kokybinio ir kiekybinio nustatymo metodai. Radiometriniai spektrinės analizės metodai. Chemiliuminescencija. Infraraudonoji spektroskopija. Rentgeno spektroskopija. Gravimetrija. Titrimetrija. Fotometrija. Dujų chromatografija. Atominė absorbcinė spektroskopija. Elektromagnetiniai analizės metodai. Potenciometrija. Kulonometrija. Poliarografija. Konduktometrija.
  Chemija, špera(22 puslapiai)
  2007-02-08
 • Aplinkos sveikata

  Atmosferos struktūra ir oro sudėtis. Atmosferos oro sudėtis. Fizinės oro savybės. Oro temperatūra, drėgmės ir judėjimo greičio kompleksinio poveikio įvertinimas. Padidinto ir sumažinto atmosferos slėgio įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Užterštumo šaltiniai. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka sveikatai. Elektromagnetiniai spinduliai. Saulės radiacija, jos komponentai ir įtaka sveikatai. Klimato apibūdinimas ir klasifikacija. Meteotropinės organizmo reakcijos ir sindromai, jų profilaktika. Lietuvos klimato higieninis - fiziologinis įvertinimas.
  Ekologija, špera(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Aplinkos sveikata (2)

  Gyvūninės kilmės maistas. Mėsos ir žuvies produktai. Mėsos ir žuvies produktų mitybinė vertė. Maisto produktų konservavimo būdai ir jų higieninis įvertinimas. Bealkoholiniai gėrimai Higieniniai reikalavimai visuomeninio maitinimo įmonėms. Maisto produktų sandėliavimas, transportavimas, maisto paruošimas. Priemonės stabdančios mikroorganizmų dauginimąsi. Priemonės sunaikinančios mikroorganizmus bei jų sporas. Rauginto pieno produktai. Alkoholizmo požymiai. Alkoholizmo profilaktika. Alkoholiniai gėrimai. Alkoholio poveikis žmogaus sveikatai.
  Medicina, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Aplinkos tarša (3)

  Aplinkos tarša. Pagrindinės aplinkos taršos priežastys. Aplinkos taršos mažinimas. Chemikalų toksiškumas. Oro tarša. Anglies monoksidas. Ozonas. Sieros dioksidas. Azoto dioksidas. Ozono sluoksnio ardymas. Ozono sluoksnį ardantys teršalai. Klimato kaita. Šiltnamio dujos ir jų šaltiniai. Teršalų skirstymas. Vandens teršalai. Vandens taršos mažinimas. Kietosios atliekos. Kietųjų atliekų atsikratymas. Tarša susidaranti elektros energijos gavybos ir vartojimo metu.
  Ekologija, špera(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Aplinkos teisė

  Poveikio aplinkai vertinimas. Neigiamo poveikio aplinkai ribojimas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas. Atliekų tvarkymo reguliavimas. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Nuosavybės santykiai. Teisės subjektai. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Rūšys. Teisės subjektai. Teisės objektas. Teisės turinys. Naudojimo teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Žemės naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Žemės nuosavybė. Valstybinės institucijos, reguliuojančios žemės santykius. Pagrindinė tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės naudojimo teisės esmė. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės servitutai. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. ŽG naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. ŽG sudėtis. ŽG naudojimo teisės pasibaigimas. ŽG apsaugos teisinės priemonės. AO naudojimo ir apsaugos objektas. AO naudojimas gamybinėms reikmėms. AO naudojimas teršiančių medžiagų išmetimui. AO apsaugos uždaviniai. AO teršimo prevencija. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas. Mobilių AO teršimo šaltinių teršimo mažinimo priemonės. AO apsauga nuo tolimų atmosferos teršalų pernašų. Ozono sluoksnio apsauga. Poveikio orui ir klimatui reguliavimas. Vandens naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Vandens ištekliai. Vandens išteklių sudėtis. Valstybinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Vandens naudojimo teisės esmė. Vandens naudojimo rūšys. Vandens naudojimo teisės turinys. Vandens naudojimo teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Vandens apsaugos teisinės priemonės. Miškų ir kitos augalijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Miškų nuosavybė. Valstybinės miškų valdymo institucijos. Miškų kadastras. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Miško naudojimo teisės esmė. Naudotojų teisės ir pareigos. Privačių miškų teisinio režimo ypatybės. Miškų apsaugos teisinės priemonės. Gyvūnijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Gyvūnijos naudojimo teisės sąvoka ir rūšys. Gyvūnijos naudojimo teisės subjektai. Naudotojų teisės ir pareigos. Gyvūnijos naudojimo teisės nutraukimas. Medžioklės objektas. Žūklės rūšys. Kitų gyvūnijos naudojimo rūšių teisinis reguliavimas. Teisinės gyvūnijos apsaugos esmė. Atskirų gyvūnijos apsaugos priemonių teisinis reguliavimas. Saugomų rūšių gyvūnų ir jų bendrijų apsauga. ST naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas.
  Teisė, špera(7 puslapiai)
  2005-10-14
 • Aplinkosauga (4)

  Aplinka. Gamtos apsauga. Aplinkos apsauga. Teršalų kvalifikacija. Savivala gamtoje. Bendroji ekologija. Ekologija. Ekologijos tikslai. Ekosistema. Ekologine niša. Svarbiausios globalinės problemos. Ekologinė krizė. Demografija. Biosfera, jos sandara. Gamtos ištekliai ir jų tipai. Atmosfera, jos sandara. Pagrindinės atmosferos priemaišos. Mechaniniai oro teršalai ir jų valymas. Cheminiai teršalai ir oro valymas nuo jų. Vanduo, jo reikšme biosferoje. Lietuvos vandens baseinas. Apytakinės vandens naudojimo sistemos. Paviršinio vandens kokybė. Požeminis vanduo, jo tarša. Nutekamieji vandenys, jų skirstymas pagal kilmę. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Dirvožemis ir jo sudėtis. Dirvožemio tarša. Dirvožemio erozija. Augalija. Miškas ir jo komponentai. Gyvūnija. Gyvūnijos apsauga. Rūgštieji lietūs. Ekologinė žemdirbystė. Atliekos. Kraštovaizdis. Poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkos monitoringas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai.
  Ekologija, špera(4 puslapiai)
  2006-03-16
 • Aplinkosauga (9)

  Aplinkosauga Lietuvoje. Žmogaus poveikis aplinkai. Žmonių populiacijos dinamika. Pagrindinės su žmonių skaičiaus augimu susijusios problemos. Aplinkos ištekliai: klasifikavimas ir naudojimo ypatybės. Aplinkos tarša: klasifikavimas ir šaltiniai. Aplinkos taršos klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Žmonių skaičiaus augimo, aplinkos išteklių naudojimo ir taršos sąveika. Pagrindinės žmogaus veiklos sukeliamos aplinkos problemos. Klimato kaitos pokyčiai LT. Kioto protokolas. Atmosfera. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Prekyba taršos leidimais. ATL(apyvartinių taršos leidimų)registras. Vanduo. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens vartojimo reguliavimas. Lietuvos paviršinio vandens kokybė. Nutekamieji vandenys. Žemės gelmės. Dirvožemis. Dirvožemio tarša. Biologinė įvairovė. Europos ekologinis tinklas "Natura". Atliekos ir jų tvarkymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Ekonominiai aplinkosaugos instrumentai.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2011-04-19
 • Aplinkosaugos ekonomika

  Aplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkosaugos, aplinkosaugos ekonomikos mokslo samprata. Aplinkosauga Lietuvoje. Aplinkosaugos ekonomikos istorinės šaknys (klasikinės ekonominės teorijos paradigma, marksistinė paradigma, neoklasikinės ir humanistinės ekonomikos krypties paradigma). Subalansuotos plėtros politika Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas, pagrindiniai politikos įgyvendinimo instrumentai; ekonominiai instrumentai. Atmosferos tarša. Klimato kaitos prevencija (Kioto protokolas). Pagrindiniai atmosferos teršalai (co2, no2, so2, kd10 – kietosios dalelės) ir taršos šaltiniai. Šiltnamio efektas; klimato šiltėjimas; ozono "skylės"; rūgštieji lietūs. Prekyba taršos leidimais. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) registras. Vandens kokybė, būklė, tarša, teisinė bazė. Pagrindiniai vandens teršėjai ir teršalai (biogeninės medžiagos – azoto ir fosforo junginiai). Baseininis valdymas. Baltijos jūros, Kuršių marių, paviršinių vandenų (upių, ežerų) būklė. Teršalų išleidimai, nuotekų valymas, teršalų patekimas iš pasklidusios taršos šaltinių (žemės ūkio paskirties žemės plotų). Atliekos. Nepavojingos atliekos; pavojingos atliekos; atliekų tvarkymas; teisinė bazė, reglamentuojanti atliekų tvarkymą; radioaktyvios atliekos. Gamtos ištekliai: naudingosios iškasenos, požeminis vanduo, miško ištekliai, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliai, žuvų ištekliai. Pagrindiniai Lietuvos aplinkos apsaugą ir gamtinių išteklių naudojimą reglamentuojantys įstatymai. Aplinkos valdymo sistemos (AVS): aplinkosaugos vadybos ir audito sistema EMAS (environmental management and audit scheme); tarptautinis ISO 14001 standartas, jų skirtumai. TIPK (taršos integruotos prevencijos kontrolės) leidimai. Švaresnės gamybos galimybės. Švaresnės gamybos poreikis. Švaresnė gamyba ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Švaresnė gamyba ir kokybės ir saugumo sistemos. Švaresnės gamybos diegimo Lietuvos pramonės įmonėse galimybės. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas Lietuvos respublikos įmonėse. Aplinkosauginis produktų ženklinimas.
  Ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-05-11
 • Aplinkosaugos ekonomika (2)

  Ekonominio augimo valdymo priemonės. Aplinkosaugos ekonomikos tikslo siekimo kryptys. Aplinkos apsaugos projekto ciklo modeliai. Ekologinio projekto elementai. Ekonominis augimas ir gyvenimo kokybė. Aplinkos apsaugos projekto seka. Gyvenimo kokybės rodiklių sistema. Aplinkos apsaugos projekto ciklo etapai. Egzistencinės vertės metodas nustatant gamtosaugos projektų naudingumą. Subjektyviniai ekologinio projekto ekonominiai vertinimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. Nauji ekonominio augimo rodikliai. Nauji ekonominį augimą apibūdinantys rodikliai. Subalansuotos plėtros esmė (protingas žaliavų ir energijos naudojimas). Ekonominiai aplinkosaugos aspektai: gamtinių išteklių įvertinimas. Objektyvistiniai ekonominiai projektų vertinimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. Aplinkosauga kaip mokslinių tyrimų objektas. Ekonominės žalos nustatymo metodai. Ekologinės būklės gerinimo politika bei pagrindiniai jo įgyvendinimo instrumentai Lietuvos ekologinė politika. Pagrindinės aplinkosaugos funkcijos aplinkosaugos funkcijos. Gamtinių išteklių reikšmingumo pokyčiai. Aplinkos apsaugos projekto esmė. Ekonominio augimo ir aplinkosaugos santykis. Nacionalinė ekologinė apskaita ir gyvenimo kokybė. Aplinkos užterštumo esmė ir rūšys. Lietuvos aplinkosaugos problemos. Ekonominių eksternalumų esmė. Rinkos eksternalumų rūšys: nuosavybės, techniniai, visuomeninės prekės. Ekonominių eksternalumų koncepcija. Ekonominio augimo vertinimas skirtingose ekonominėse sistemose. Protingas vartojimo lygis ir jo įgyvendinimo priemonės. Protingas vartojimo lygis ir jo įgyvendinimo priemonės. Poindustrinė visuomenė ir jos ypatumai. Ekologizacijos prielaidos. Aplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkos ekonomika. Aplinkosaugos ekonomikos dalyko uždaviniai. Ekologinės politikos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) tikslai. Ekologinės politikos Lietuvoje įgyvendinimo principai. Ekologinės politikos Lietuvoje įgyvendinimo priemonės. Investicinių projektų tipai. Investavimo kaštų sudėtis. Investicinio projekto gyvavimo periodas. Gamybiniai investicinio projekto kaštai. Ekonominės žalos susidarymo mechanizmas. Prieštaravimų tarp visuomenės ir aplinkos sistema. Gamtinės aplinkos vertinimo aspektai. Pagrindiniai aplinkos užteršimo rezultatai. Aplinkos užterštumo žala. Žalos klasifikavimas susiformavimo lygio ir laiko požiūriu. Ekonominės žalos susiformavimo faktoriai. Šiandieninė ekonominės plėtros paradigma ir ekologinės problemos.
  Ekonomika, špera(20 puslapių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po