Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (7)

  Pinigai ir jų esmė. Pinigų esmė ir funkcijos. Finansų mokslas. Valstybės finansai. Valstybės biudžetas. Jo esmė. Centrinio banko funkcijos. Kredito unijos. Įmonių finansai.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2005-12-13
 • Finansai (70)

  Kapitalo kaštų sudėtis. Skolinto kapitalo kaštai atskaičius mokesčius. Privilegijuotų akcijų kaštai. Nepaskirstyto pelno kaštai. CAMP metodas. Diskontuotų pinigų srautų metodas metodas, sudedant obligacijos procentines pajamas ir rizikos priedą. Akcinio kapitalo (naujų akcijų emisijos) kaštai. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis. Ribiniai kapitalo kaštai. Kapitalo struktūra ir svertai. Optimalios kapitalo struktūros nustatymas. Įmonės A kapitalo struktūros skaičiavimo duomenys. Sverto lygis. Kapitalo struktūrą formuojantys veiksniai. Investicinių projektų klasifikavimas ir įvertinimo metodai. Projektų klasifikavimas. Investicijų pobūdis. Investicinių projektų įvertinimo metodai. Atsipirkimo periodas. Atsipirkimo periodo metodo trūkumai ir pranašumai. Grynosios esamosios vertės metodas (NPV). Vidinė pelno norma (IRR). Reinvesticijos norma. Modifikuota vidinė pelno norma (MIRR). Pelningumo indeksas. Sprendimo priėmimo kriterijai. Potencialūs konfliktai. Skirtingos trukmės projektų įvertinimo metodai. Bendros gyvavimo trukmės metodas. Ekvivalentiškos metinės periodinių mokėjimų eilės metodas. Analizė, kai gyvavimo trukmės skirtingos, turi keletą trūkumų.
  Finansai, špera(8 puslapiai)
  2009-11-24
 • Finansai (72)

  Kas yra finansai? Kokias funkcijas atlieka finansai? Apibūdinkite finansų-kredito sistemą. Kokios yra finansų-kredito sistemos sudėtinės dalys. Kas sudaro centralizuotus (valstybės) finansus? Kas sudaro decentralizuotus finansus? Paaiškinkite pirminį ir antrinį pajamų perskirstymą. Kokios yra nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir kokia jų paskirtis? Kokia Garantinio fondo paskirtis? Kokiu tikslu sudaromi pinigų fondai? Kokia privatizavimo fondo paskirtis? Kokia yra Rezervinio (stabilizavimo)fondo paskirtis? Kas sudaro finansų-kredito sistemos dalyvius? Kokias funkcijas atlieka finansų ministerija? Išvardinkite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kokias funkcijas atlieka mokesčiai? Kas tai yra mokesčių našta? Išvardinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Apibūdinkite teisingumo principą. Paaiškinkite horizontalų ir vertikalų teisingumą. Paaiškinkite ekonominio efektyvumo principą. Paaiškinkite mokesčių normos, mokesčių bazės ir mokesčių pajamų priklausomybę. Kaip suprantate tiesioginius ir netiesioginius mokesčius. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kurie mokesčiai patenka į savivaldybių iždus? Kurie mokesčiai patenka į valstybės biudžetą? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Nurodykite PVM apmokestinimo momentą. Kas sudaro PVM apmokestinamąją vertę? parduodamosios ir perkamosios vertės įvairiose gamybos stadijose. Apibūdinkite. Išvardinkite kurie pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomi. Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą PVM suma? Kaip apskaičiuojama grąžintina PVM suma? Kokius žinote PVM tarifus? Nurodykite lengvatinius PVM tarifus ir jų taikymą. Paaiškinkite PVM kompensacinio tarifo taikymą. Nurodykite PVM mokestinius laikotarpius. Kas yra PM objektas? Išvardinkite PM tarifus ir nurodykite jų taikymą. Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Išvardinkite leidžiamus atskaitymus LA.Išvardinkite ribojamus atskaitymus.Išvardinkite neleidžiamus atskaitymus. Kaip apmokestinami dividendai? Kokie yra PM mokestiniai laikotarpiai? Pateikite avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir nurodykite jų taikymą. Pateikite gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodiką? Pateikite individualios veiklos pajamų apmokestinimo būdus. Kaip apmokestinamos ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos? Išvardinkite gyventojo patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas ir nurodykite jų ribą. Nurodykite NPD ir PNPD taikymą. Kas yra žemės mokesčio mokėtojai? Nurodykite žemės mokesčio tarifą. Nurodykite žemės mokesčiui taikomas lengvatas ir paaiškinkite jų taikymą. Nurodykite žemės mokesčio sumokėjimo terminą. Nurodykite nuomos mokesčio tarifą. Nurodykite ŽNM mokėtojus. Nurodykite ŽNM sumokėjimo terminus. Paaiškinkite kredito esmę ir būtinumą. Nurodykite kredito būtinumo priežastis. Paaiškinkite kredito teikimo procesą. Kokias funkcijas atlieka kreditas? Kokius žinote kredito principus, juos paaiškinkite. Nurodykite kredito formas. Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apdraudimą, terminus, palūkanų rūšis, gavėjus ir skolinimosi tikslą ir susidarymo vietą. Kokias žinote palūkanų rūšis? Kokius žinote kredito kainos elementus? Kuo skiriasi palūkanos nuo kredito kainos? Nurodykite kredito sutarties sąlygas. Kokie yra galimi kredito grąžinimo būdai? Kokias žinote kredito apdraudimo priemones? Kas sudaro Lietuvos kredito įstaigų sistemą? Koks yra pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Kokias žinote centrinio banko funkcijas. Kokius žinote komercinių bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus? Kokias funkcijas atlieka komerciniai bankai? Kokias žinote gyventojų indėlių rūšis? Kokios operacijos priskiriamos kreditavimo funkcijai? Kokius žinote valiutų rizikos valdymo priemones? Kokias operacijas vykdo kredito unijos? Draudimo sistema. Kokia yra valstybinio socialinio draudimo esmė? Kas sudaro VSD pajamas ir išlaidas? Kokias žinote VSD rūšis Lietuvoje? Kas sąlygoja senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokias sąlygas reikia tenkinti senatvės pensijai gauti? Kaip apskaičiuojamos netekto darbingumo pensijos? Kaip apskaičiuojama našlių ir našlaičių pensija? Kokiais atvejais apdraustiesiems mokamos ligos pašalpos? Kokio dydžio yra ligos pašalpos ir kas jas moka? Kokio dydžio yra motinystės pašalpa ir kuriam laikotarpiui ji skiriama? Kam skiriama motinystės (tėvystės) pašalpa ir koks jos dydis? Apibūdinkite sveikatos draudimą. Kokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš PSD fondo? Apibūdinkite draudimą. Kokias tiesiogines funkcijas atlieka draudimas? Kokias netiesiogines funkcijas atlieka draudimas? Kas yra draudimo objektas? Kokias žinote draudimo formas? Kokias žinote draudimo šakas? Išvardinkite gyvybės draudimo grupes. Išvardinkite ne gyvybės draudimo grupes. Kokiu dokumentu įforminama draudimo sutartis ir kokia informacija jame pateikiama? Apibūdinkite draudimo įmoką, draudimo sumą ir draudimo išmoką. Kas yra draudiminis įvykis? Apibūdinkite draudiką, draudėją, apdraustąjį, naudos gavėją. Kas yra perdraudimas? Kokia perdraudimo reikšmė? Apibūdinkite pensijų kaupimo veiklą. Kokios įmonės gali vykdyti pensijų kaupimo veiklą? Kokiais atvejais baigiasi dalyvavimas pensijų kaupime? Kokius žinote pensijų išmokų būdus? Įmonių finansai. Apibūdinkite įmonių finansų sąvoką. Kokios įmonių rūšys gali funkcionuoti Lietuvoje? Išvardinkite pagrindinius gamybos ir veiklos išlaidų elementus. Kokia finansinio rezultato paskirstymo tvarka AB ir kitose įmonėse? Kokie veiksniai nulemia trumpalaikio turto sudėtį ir struktūrą? Kokias žinote trumpalaikio turto politikas? Apibūdinkite jas. Išvardinkite trumpalaikius finansavimo šaltinius. Kokie yra nuosavi ir skolinti ilgalaikiai finansavimo šaltiniai?
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2009-11-30
 • Finansai (8)

  Trumpa finansų atsiradimo istorinė apžvalga.. Jų būtinumas. Valstybės finansų disciplinos tyrimo objektas, uždaviniai, struktūra. Lietuvos respublikos finansinė sistema, jos grandys. Biudžetinė sistema, jos formavimas ir lėšų naudojimas. Valstybės mokesčių sistema. Savivaldybių ir įmonių finansai kaip sistemos grandys. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Socialinis draudimas. Draudimo veikla ir jos reikšmė. Užsienio valstybių patirtis taikant mokesčių sistemas. Indėlių draudimas. Finansų institucijų bei finansų rinkų vaidmuo krašto ekonomikoje. Depozitinės ir nedepozicinės finansų institucijos. Jų funkcijos, organizavimas. Finansų rinkos, jų rūšys bei funkcionavimas. Kredito apdraudimas, jo formos. Kreditas, jo vaidmuo, klasifikacija. Hipotekinis kreditas. Finansinių institucijų dalyvavimas kapitalo formavimo procese. Kredito kaina. Lietuvos valstybės skolos bei finansinių - kreditinių operacijų efektyvumas. Valstybės finansinė kontrolė.
  Finansai, špera(16 puslapių)
  2005-12-16
 • Finansai. Mokesčiai

  Finansai. Kas yra finansai? Finansų funkcijos. Finansų–kredito sistema. Finansų–kredito sistemos sudedamosios dalys. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Pirminis ir antrinis pajamų pasiskirstymas. Nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir jų paskirtis. Garantinio fondo paskirtis. Kokia privatizavimo fondo paskirtis. Kokia yra rezervinio (stabilizavimo) fondo paskirtis. Kas sudaro finansų-kredito sistemos dalyvius? Kokias funkcijas atlieka finansų ministerija? Mokesčiai. Išvardinkite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kokias funkcijas atlieka mokesčiai? Kas tai yra mokesčių našta? Išvardinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Paaiškinkite horizontalų ir vertikalų teisingumą. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kurie mokesčiai patenka į savivaldybių iždus? Kurie mokesčiai patenka į valstybės biudžetą? PVM. Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Nurodykite PVM apmokestinimo momentą. Apibūdinkite PVM atskaitą. Išvardinkite, kurie pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomi. Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą PVM suma? Kokius žinote PVM tarifus? Nurodykite lengvatinius PVM tarifus ir jų taikymą. Paaiškinkite PVM kompensacinio tarifo taikymą. Nurodykite PVM mokestinius laikotarpius. Pelno mokestis. Kas yra pelno mokesčio objektas? Išvardinkite pelno mokesčio tarifus ir nurodykite jų taikymą. Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Išvardinkite leidžiamus atskaitymus. Išvardinkite ribojamus atskaitymus. Išvardinkite neleidžiamus atskaitymus. Kaip apmokestinami dividendai? Pateikite avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Gyventojų pajamų mokestis. Nurodykite GPM objektą. Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir nurodykite jų taikymą. Pateikite gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodiką? Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimas. Išvardinkite gyventojo patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas ir nurodykite jų ribą. Nurodykite NPD ir PNPD taikymą.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2011-12-27
 • Finansinė analizė (5)

  Finansų analizės teoriniai pagrindai. Finansų analizės esmė, reikšmė ir būtinumas. Finansų analizės tikslas ir uždaviniai. Finansų analizės šaltiniai. Finansų analizė informacijos vartotojai. Finansų analizės rūšys, atlikimo metodai ir būdai. Finansų analizės organizavimas. Finansų apskaitos organizavimas. Horizontali ir vertikali analizė. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Santykinių rodiklių pasirinkimo kriterijai. Santykinių rodiklių vertinimas. Santykinių rodiklių grupavimas.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2007-02-14
 • Finansinė apskaita (4)

  Finansų valdymo funkcijos. Finansų valdymo uždaviniai ir tikslas. Finansų valdymo ir analizės bendra aplinka. Nuosavo kapitalo ir turto santykis. Skolų - nuosavo kapitalo santykis. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Verslo svertas. Rinkos rodikliai. Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai. Paprastųjų obligacijų vertės nustatymas. Obligacijų pelningumas. Obligacijos terminas ir pelningumas. Akcijų/bendrovės vertės nustatymas. Grynasis pinigų srautas. Laukiamas augimas. Modelio parinkimas. Akcininkų kapitalo vertinimo modelis. Bendrovės vertinimo modelis. Dividendų diskontavimo modelis. Rizika ir pelningumas. Vidurkio variacijos metodas. Rizika ir pelningumas. Vidurkio - variacijos metodas. Kapitalo vertinimo modelis/ rinkos modelis. Investavimo sprendimai. Tarpusavyje nesuderinami ir nepriklausomi projektai. Kapitalo kaina. Akcinio kapitalo kaina. Paskolinio kapitalo kaina. Kapitalo struktūra. Skolintas ir nuosavas kapitalas: privalumai ir trūkumai. Sprendimų "lankstumo" praradimas. Tradicinė teorija. Trys požiūriai į dividendų politiką. Nuosaikus požiūris į dividendų politiką.
  Apskaita, špera(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Finansinė matematika

  Procentai. Nuolatinis eksponentinis kitimas. Palūkanos. Diskontavimas. Pinigų srautai. Investicinių projektų vertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija.
  Matematika, špera(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Finansiniai sprendimai (5)

  Palūkanų normos ir palūkanų sąvokų apibrėžimas. Ką parodo palūkanų norma kiekybinėje finansinėje analizėje? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas? Sumos kaupimo taikant paprastąsias ir sudėtines palūkanas formulės. Kas tai yra nominali ir efektyvi palūkanų normos? Kas tai yra tolydinė palūkanų norma; jos rūšys? Statistinis ir komercinis metodai (grafikas ir trumpas apibrėžimas). Kas tai yra diskontavimas? Kokie yra diskontavimo būdai (formulės, kai duotos paprasta diskonto ir palūkanų normos)? Finansinių lėšų kaupimo pagal paprastas ir sudėtines palūkanas palyginimas (grafikas ir kaupimo daugiklių palyginimas). Infliacijos įtaka finansiniams skaičiavimams. Infliacijos įvertinimo būdai. Mokėjimų srauto ir finansinės rentos sąvokų apibrėžimas. Finansinės rentos parametrai. Sukaupta rentos suma (būsimoji vertė), dabartinė rentos vertė (apibrėžimai). Finansinės rentos klasifikacija pagal mokėjimų periodo trukmę, pagal rentos narių dydį ir pan. Metinės rentos sukauptos sumos formulė. Metinės rentos dabartinės vertės formulė. Priklausomybė tarp sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės (S ir A) (formulė). Rentos nario nustatymo formulės (paaiškinti kokiu atveju taikomos). Kai tai yra obligacija? Kas tai yra obligacijos kursas? Pagrindiniai obligacijos parametrai. Kas tai yra obligacijos reitingas? Obligacijų klasifikacija pagal apdraudimo metodą, pagal palūkanų priskaičiavimo ir paskolos apmokėjimo būdus ir pan. Ką parodo kreditinė rizika? Ką parodo rinkos rizika? Kokiais rodikliais apibūdinamas obligacijų pelningumas? Kas tai yra obligacijų einamasis pelningumas (apibrėžimas ir formulė)? Apibūdinkite sąvokas: paskola, skola, vekselis, emisija, emitentas, iždo vekselis, taupymo lakštas, vyriausybės obligacija, vyriausybės vertybiniai popieriai.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2008-06-13
 • Finansų analizė (2)

  Paaiškinkite, ką reiškia terminai "analizė", "sintezė", "indukcija" ir "dedukcija"? Kas yra finansinė analizė? Ką nagrinėja šis mokslas. Kodėl reikia analizuoti įmonės finansinę padėtį? Kaip galime grupuoti finansinės analizės tikslus? Išvardinkite svarbiausius analizės uždavinius ir juos trumpai apibūdinkite? Sukurti finansinės informacijos sistemą, atitinkančią įmonės politiką. Palyginti faktinę padėtį su planais, standartais ir kitais parametrais. Padėti formuoti finansų valdymo ir apskaitos politiką. Kuo skiriasi įmonės vidinė finansinė analizė nuo išorinės analizės? Vidinė analizė. Kas yra įmonė. Kokie yra pagrindiniai įmonės požymiai? Ar galima traktuoti įmonę kaip sistemą? Paaiškinti teiginį. Ką reiškia įmonėje tokia matematinė išraiška? Kokios yra įmonės veiklos sritys ir kaip jos tarpusavyje susiję? Pavaizduokite grafiškai įmonės struktūrą ir paaiškinkite, ką joje nagrinėja finansinė analizė? Kada susiformavo finansinės analizės mokslas? Su kokiais mokslais siejasi finansinė analizė? Ar skiriasi įmonės veiklos rezultatai ir jos būklė? Kokie yra finansų valdymo tikslai? Kas analizuoja įmonės finansinę būklę ir daro poveikį finansų valdymui? Paaiškinkite, kaip siejasi finansų analizė ir jų valdymas su įmonės balansu? Kam reikalinga finansinės analizės informacija? Kaip galima suklasifikuoti analizės informacijos vartotojus ir pagal kokius požymius? Ar visoms asmenų grupėms pateikiama vienoda informacija? Paaiškinkite savo teiginį konkrečiu pavyzdžiu. Išvardinkite, kokiu nuoseklumu atliekama įmonės finansinė analizė. Paaiškinkite, kaip nustatomas analizės tikslas ir kas nuo jo priklauso. Paaiškinkite, kas įmonėje gali atlikti finansinę analizę? Ką reiškia terminas metodas? Finansinės analizės metodologija apima: kriterijus, instrumentarijų ir principų sistemą. Ką tai reiškia? Kokie pagrindiniai finansinės analizės bruožai? Kuo skiriasi: natūriniai rodikliai nuo vertinių; kiekybiniai nuo kokybinių? Pateikite keletą ekonominių rodiklių pavyzdžių. Kokią reikšmę analizėje turi įvairūs normatyvai? Kokie ekonominiai rodikliai dažniausiai taikomi finansinėje analizėje? Ką vadiname analizės informacijos šaltiniais ir kaip jie klasifikuojami? Kuo skiriasi vidiniai ir išoriniai analizės šaltiniai? Kokiuose dokumentuose randame pradinę informaciją analizei atlikti? Kokiu tikslu įmonės rengia finansinę atskaitomybę? Kokie teisiniai aktai reglamentuoja finansinės atskaitomybės sudarymą Lietuvoje? Kokie dokumentai sudaro metinę finansinę atskaitomybę? Finansinę atskaitomybę galime klasifikuoti pagal…Paaiškinkite, kuo skiriasi šie klasifikavimo požymiai? Kokiais apskaitos principais vadovaujamasi, rengiant finansines ataskaitas Lietuvoje? Ką vadiname įmonės balansu? Iš kokių pagrindinių dalių susideda balansas ir ką jis parodo? Kodėl buhalterinis balansas nevisai atitinka analizės poreikius? Kaip galima pertvarkyti buhalterinį balansą analizės tikslams? Ką vadiname pelnu? Kokioje ataskaitoje parodomas įmonės veiklos rezultatas? Kokios dvi pagrindinės sritys parodomos įmonės pelno(nuostolio) ataskaitoje? Paaiškinkite, kaip susiformuoja įmonės pelnas arba nuostolis, taikant daugiapakopę sistemą? Kiek pelno (nuostolio) sąvokų įrašyta pelno (nuostolio) ataskaitoje? Kuo jos skiriasi? Kam reikalinga nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita? Kas yra nepaskirstytas pelnas ar nepadengtas nuostolis? Kaip veikia pelnas (nuostolis) įmonės nuosavą kapitalą? Kaip susieti įmonės veiklos rezultatai, parodyti pelno (nuostolio) ataskaitoje, su balansu? Kam reikalinga pinigų srautų ataskaita? Kokia jos ekonominė prasmė? Kokiose įmonės veiklos srityse analizuojami pinigų srautai? Kokiais būdais galima parengti pinigų srautų ataskaitą? Apibūdinkite pinigų srautų ataskaitos sudarymo ypatumus: a)tiesioginiu būdu; b)netiesioginiu būdu. Kodėl reikia atlikti horizontalią ir vertikalią finansinių ataskaitų analizę? Ką parodo horizontali duomenų analizė? Kaip ji atliekama? Ką parodo vertikali balanso analizė? Parodykite, kokios formos ekonominės lentelės taikomos horizontalioje ir vertikalioje finansinių ataskaitų analizėje. Kokias išvadas galime padaryti pagal vertikalios ir horizontalios analizės duomenis? Kokius žinote ekonominės, o tuo pačiu ir finansinės, analizės būdus? Ką vadiname absoliutiniais dydžiais? Kokiuose dokumentuose juos randame? Kaip apskaičiuojami santykiniai rodikliai: a) procentai; b) indeksai? Kur jie pritaikomi? Koks analizės metodas plačiausiai taikomas? Kam reikalinga lyginti įvairius ekonominius reiškinius? Kaip nustatome : a) ką su kuo lyginsime; b) pagal kokius kriterijus lyginsime; c) kokiais matavimo vienetais parodysime gautus rezultatus? Paaiškinkite, kokią reikšmę analizėje turi grupavimas ir kokias grupavimo formas žinote? Ką galima nustatyti taikydami grandininių pakeitimų metodą? Įmonės veiklos pelningumo rodiklių analizė. Ką parodo pelningumo rodikliai? Kaip apskaičiuojami ir ką reiškia: 1)bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis; 2)veiklos pelningumo rodiklis; 3)grynasis pardavimų pelningumas; 4)nuosavo kapitalo pelningumas; 5)turto pelningumas? Kokios yra pelningumo rodiklių vertinimo ribos (gerai, blogai, aukštas, žemas pelningumas?). Likvidumo ir mokumo rodikliai, jų analizė. Kas yra: a)mokumas; b)likvidumas? Kokia šių sąvokų ekonominė prasmė ir kuo jos skiriasi? Į kokias grupes galima suskirstyti įmonės trumpalaikį turtą pagal likvidumą? Kaip galima suklasifikuoti įmonės trumpalaikius įsipareigojimus pagal jų įvykdymo skubumą? Kaip apskaičiuojami finansinės būklės įvertinimo rodikliai: a)einamojo likvidumo arba trumpalaikio mokumo; b) kritinio mokumo; c)bendrojo mokumo? Bendrasis likvidumo rodiklis. Kokios yra optimalios šių rodiklių ribos? Kaip galime nustatyti, ar įmonės santykiniai rodikliai yra "geri" ar "blogi"? Trumpalaikio įmonės turto analizė: struktūros nustatymas; apyvartumas; veiklos ir finansinių ciklų skaičiavimas. Iš kokių pagrindinių dalių susideda įmonės trumpalaikis turtas? Kaip apskaičiuojama trumpalaikio turto struktūra? Ką parodo apyvartumo rodikliai? Apyvartumo koeficientas ir apyvartos trukmė – paaiškinkite, kas tai yra. Pavaizduokite grafiškai įmonės veiklos ir finansinius ciklus. Kaip galime apskaičiuoti finansinio ciklo trukmę? Ilgalaikio įmonės turto analizė: turto grąža; ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka įmonės veiklos rezultatams. Iš kokių pagrindinių dalių susideda įmonės ilgalaikis turtas? Kaip apskaičiuojama ilgalaikio turto struktūra? Ką reiškia turto grąžos rodiklis ir kaip jis apskaičiuojamas? Ką parodo ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis ir kaip jis apskaičiuojamas? Paaiškinkite, kuo skiriasi įmonės balansinė turto vertė nuo turto vertės rinkoje? Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir jo ryšys su įmonės finansine būkle. Įmonės finansinės būklės nustatymas. Paaiškinkite, ką padeda nustatyti "auksinės balanso taisyklės? Ką teigia : a) auksinė finansavimo taisyklė? b) auksinė rizikos taisyklė? c) auksinė turto taisyklė? d) auksinė proporcijos taisyklė? Pavaizduokite grafiškai balanso auksinės taisykles. Finansinės autonomijos ir finansinės priklausomybės koeficientai – jų reikšmė, skaičiavimo formulės ir apskaičiavimas? Ką reiškia bankrotas? Kokie požymiai rodo jo susidarymo galimybes įmonėje? Kaip galima prognozuoti bankrotą pagal įmonės finansinius rodiklius: pagal du; pagal penkis finansinius rodiklius. Ką reiškia veiklos nenuostolingumo taškas įmonėje? Paaiškinkite, kas tai yra įmonės kaštai (sąnaudos) ir kaip jos klasifikuojamos? Kokiais būdais galime nustatyti "lūžio tašką" ? Paaiškinkite grafinio ir lygties metodų esmę.
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2007-02-20
 • Finansų analizė (7)

  Finansų analizes reikšmė. Finansų analizės objektas. Finansų analizės vartotojai. Finansų analizės šaltiniai. Finansų analizės metodai. Finansų analizės organizavimas. Balanso straipsniu kitimas. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumas. Grynasis pardavimų pelningumas. Veiklos pardavimų pelningumas. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumas. Kapitalo panaudojimo efektyvumas. Turto ir kapitalo pelningumo rodikliai. Likvidumas.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2010-11-17
 • Finansų ekonomika

  Procentai. Procentai ir promilės. Pagrindiniai procentų uždaviniai. Palūkanos. Pagrindinės sąvokos. Paprastosios palūkanos. Sudėtinės palūkanos. Kapitalo dvigubėjimas. Nominalioji ir veiksmingoji palūkanų normos. Palūkanų nuolatinis skaičiavimas. Diskontas. Funkcinė lygtis. Periodiniai mokėjimai. Finansinė renta. Finansinės rentos dabartinė vertė. Amžinoji renta. Infliacija. Kreditas. Trumpalaikis kreditas. Laipsniškas kredito gražinimas. Kredito grąžinimo fondas. Vartotojiškasis kreditas. Lengvatinis kreditas. Kredito konversija. Investicijų analizė Grynoji dabartinė vertė. Vidinė pajamų norma. Pelningumo indeksas.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2008-09-29
 • Finansų institucijos (2)

  Kokios yra pagrindinės pinigų charakteristikos? Kokios yra pagrindinės pinigų funkcijos? Kas yra Aukso standartas? Ką reglamentavo Breton-Vudo sutartis? Ką parodo pinigų multiplikatorius? Kas yra pinigų masė? Kokie yra finansų rinkų skirstymo kriterijai? Į kokias grupes skirstomos finansų rinkos? Kuo skiriasi pirminė ir antrinė finansų rinkos? Kokiais finansiniais instrumentais yra prekiaujama pinigų rinkoje? Kuo skiriasi pinigų rinka nuo kapitalo rinkos? Kuo yra prekiaujama nuosavybės vertybinių popierių rinkoje? Kokias funkcijas atlieka finansų rinkos ekonomikoje? Koks vaidmuo tenka finansinėms institucijoms ekonomikoje? Kokios yra finansų institucijos? Kas sudaro depozitines finansų institucijas? Kas sudaro nedepozitines finansų institucijas? Kuo skiriasi depozitinės nuo nedepozitinių finansų institucijų? Kokias funkcijas atlieka bankai? Kuo kredito unija skiriasi nuo banko? Kokias paslaugas teikia draudimo įmonės? Kokį ekonominį vaidmenį atlieka finansų tarpininkai? Kas yra rizikos diversifikacija? Kas yra depozitų rizikos diversifikacija? Kas yra kreditų rizikos diversifikacija? Kuo skiriasi paskolos ėmėjo poreikiai nuo paskolos davėjo poreikių? Kaip susidaro palūkanų norma? Kas yra bendras palūkanų normų lygis? Kuo skiriasi nominalios ir realios palūkanų normos? Kokios yra palūkanų normos teorijos? Ką parodo Klasikinė arba skolinamųjų lėšų teorija? Ką teigia Keinso arba likvidumo pirmenybės teorija? Kokia yra palūkanų normos termino struktūra? Kas veikia palūkanų normą? Kas yra skolintų ir skolinamų lėšų pakeičiamumas? Kas sudaro mokėjimų sistemą? Tarpbankinių lėšų pervedimo sistemos samprata? Kas yra kliringo namai? Kokie yra tarpbankinių lėšų pervedimo sistemų tipai? Kuo skiriasi atskirų ir sumuotų atsiskaitymų sistemos? Kas yra fiksuotos ir realaus laiko atsiskaitymo sistemos? Kas užtikrina tarpbankinių lėšų pervedimo sistemos likvidumą? Kokios yra mokėjimo sistemos rizikos rūšys? Kokie yra pagrindiniai Lietuvos mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos bruožai? Kokios yra tarptautinės atsiskaitymo sistemos? Kokios yra tarptautinių mokėjimo sistemų problemos? Paaiškinkite banko balanso struktūrą. Kokie yra banko balanso struktūros reikalavimai? Kas sudaro banko įsipareigojimus? Iš ko susideda mažmeninė depozitų rinka? Kaip skaičiuojamos indėlių palūkanų normos? Kokie yra kiti finansinių institucijų taupymo produktai? Kas sudaro banko aktyvus? Kokie yra paskolų tipai? Kokie veiksniai nulemia banko aktyvų likvidumą? Kokios yra banko rizikos, atsirandančios dėl kreditavimo operacijų? Kokios paskolos teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims? Koks yra kitas turtas, atnešantis palūkanas? Apibūdinkite banko komisinį verslą. Mokėjimai – viena iš pagrindinių banko funkcijų. Šalies vidaus mokėjimai . Tarptautiniai mokėjimai. Kokie yra naudojami mokėjimo instrumentai bei kokios yra šalies vidaus mokėjimo priemonės? Kokios yra tarptautinės mokėjimo priemonės? Kokias finansines paslaugas teikia bankai? Apibūdinkite bendrąsias banko finansines paslaugas. Kokios yra banko paslaugos vertybinių popierių rinkoje? Kokie yra kolektyvinio investavimo instrumentai? Kokios yra banko paslaugos valiutų mainų ir išvestinių finansinių instrumentų rinkose? Paaiškinkite banko pajamų/išlaidų struktūrą. Kokie yra pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai? Kokios yra Lietuvos banko pagrindinės funkcijos? Iš ko susideda Lietuvos banko pajamos/pelnas? Kokie yra Lietuvos banko pinigų politikos tikslai? Kokios yra Lietuvos banko pinigų politikos priemonės? Kokie įstatymai ir normatyviniai aktai reglamentuoja Lietuvos bankų veiklą? Kokie yra komercinių bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai? Kas yra banko likvidumo kontroliavimas? Ką parodo kapitalo pakankamumo rodiklis? Draudimo rinkos vieta ekonomikoje? Kokios yra draudimo sistemos funkcijos ekonomikoje? Apibrėžkite draudimo veiklą. Kas yra draudimo objektas? Kokios yra draudimo formos, šakos ir grupės? Kokie yra draudimo veiklos požymiai ir ką jie parodo? Kokios yra draudimo veiklos organizavimo formos? Kas yra draudimo sutartis? Kokios yra pagrindinės draudimo portfelio charakteristikos ir ką jos parodo? Apibūdinkite draudimo portfelio formavimo principus. Kokie yra draudimo tarifo struktūra? Kas yra draudimo veiklos ciklo inversija? Kas tai yra rizikos premija? Kokie yra draudimo techniniai atidėjimai? Ką parodo perkeltų įmokų techninis atidėjimas? Ką parodo numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas? Ką parodo nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas? Kokie veiksniai apsprendžia draudimo įmonių finansinį stabilumą? Ką parodo draudimo įmonės mokumas? Kas tai yra perdraudimas, jos formos? Investicinės akcinės bendrovės samprata. Kokios yra IAB rūšys? Koks buvo IAB steigimo tikslas Lietuvoje? Kas tai yra lizingas? Kas gali būti lizingo objektu? Pensijų fondo paskirtis. Kokie yra pensijų fondo veiklos ypatumai? Kieno interesus atstovauja draudimo brokeris? Kokie yra draudimo brokerio privalumai? Kokias paslaugas teikia finansų maklerio įmonės? Paaiškinkite faktoringo įmonių veiklos principus.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2007-04-23
 • Finansų pagrindai (2)

  Akcija, obligacija, iždo vekselis. Kuo skiriasi? Kokios rūšys? Vertybinių popierių birža, Vertybių popierių rinka, Makleris. Turtas, Turto grupės, turto kapitalas. Kapitalas: nuosavas, skolintas, įstatinis, kaip kapitalas mažinamas, kaip didinamas. Pinigų srauto ataskaita. Lūžio taškas, ką parodo, kodėl skaičiuojamas. Opcionas. Dvigubas opcionas. Fjučeris. Varantas. Kuo skiriasi? Pelningumo rodikliai, kreditingumo rodikliai. Dividendai. Kas tai yra. Kada išmokomi, kada ne? Valiuta. Kreditai. Finansinis turtas, rizika, finansinė rizika. Investicijos. Jų rūšys. Likvidus turtas. Kokių šaltinių formuojami įmonių ištekliai, valstybės ištekliai?
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2009-05-14
 • Finansų rinka

  Finansų sistemos tikslas. Rinkų rūšys. Finansų sistema. Deficitinis ūkinis vienetas. Pelningas ūkinis vienetas. Finansiniai tarpininkai. Depozitinio tipo įstaigos. Susitarimo taupomosios įstaigos. Kitų rūšių finansinės organizacijos. Finansinių tarpininkų funkcijos. Finansinių tarpininkų pranašumai. Finansinių institucijų veiklos rizika. Finansinių rinkų klasifikacija. Finansines institucijos. Piniginių fondų tiekėjai ir gavėjai. Finansinės rinkos. Finansinių rinkų funkcijos. Finansinio aktyvo emitentai. Rinkos dalyvių pajamos. Investicijų valdymo procesas. Informacija apie įmonės veiklą. Nominali palūkanų norma. Palūkanų normų struktūros kitimą laike aiškinančios teorijos. Paskolos dengimo būdai. Paskolos dengimas vienodais terminais. Paskolos dengimas vienodomis dalimis. Banko paskolų palūkanų skaičiavimo metodai. "72" taisyklė. Obligacijų įvertinimas. Techninė analizė. Analizės rūšys. Techninės analizės teiginiai. Rinkų pobūdis. Techninės analizės metodai. Grafinės analizės metodai. Grafikų tipai. Trendo linija. Figūros. Matematinės analizės metodai. Slenkantis vidurkis. Slenkančių vidurkių rūšys. Stochastikai. Slenkančių vidurkių suskirstymų indeksas. Momento indikatorius. Santykinio stiprumo indeksas. Kainų pasikeitimo indeksas. "Lario Viljamso" indikatorius. Prekybos kanalo indeksas. Bolingerio juostos. Parabolinė sistema. Kryptingo judėjimo indeksas. 7 auksinės prekybos taisyklės. Pinigų rinka ir pagrindiniai jos instrumentai. Rinka: pinigų ir kapitalo. Pinigų rinka. Pinigų rinkos funkcijos. Pinigų rinkos dalyviai. Pinigų rinkos instrumentų bruožai. Pagrindiniai pinigų rinkos instrumentai. Iždo vekseliai. Naujų iždo vekselių emisijų pardavimas aukcionuose. Federalinių agentūrų vertybiniai popieriai. Depozitiniai sertifikatai. Komerciniai popieriai. Kredito suteikimo rezervinė sutartis, garantinė kreditinė linija. Kreditinė linija. Bankinis akceptas. Akredityvas. Akredityvų tipai. Faktoringas. Inkaso. Inkaso rūšys. Federalinių rezervų fondai. Atpirkimo sandoriai. Obligacija. Pagrindinių obligacijų parametrai. Obligacijos vertė. Fundamentinė analizė. Trendas. Slenkantis vidurkis.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2006-03-16
 • Finansų rinka (2)

  Finansų rinkos gali būti skirstomos. Pinigų rinkos dalyviai. Kapitalo rinkų dalyviai. Emitentai. Investuotojai. Makleriai. Vertybinių popierių komisija (VPK). Vertybinių popierių birža (reguliuojamos rinkos operatorius). Antrinės vertybinių popierių rinkos organizavimas. Nuosavybės vertybinių popierių rinka. Akcijų subrinka. Pasirašymo teisių subrinka. Oficialaus siūlymo subrinka. Viešo akcijų platinimo subrinka. Viešo akcijų pardavimo subrinka. Skolos vertybinių popierių rinka. Atsiskaitymai už sudarytus sandorius reguliuojamoje rinkoje. Alternatyvioji vertybinių popierių rinka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP). Oficialusis prekybos sąrašas. Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašas. Investicinių vienetų sąrašas. Kapitalo rinkų rodikliai ir indeksai. Biržos indeksai. Lyginamasis indeksas – OMX Baltic Benchmark. Sektoriniai indeksai. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijų ir įstatyminės bazės kūrimas. Lietuvos vertybinių popierių rinkos vystymosi raida.
  Finansai, špera(26 puslapiai)
  2008-12-30
 • Finansų sistema (7)

  Finansų sistema. Tarptautiniai finansai. Įmonių finansų valdymas. Trumpalaikio turto valdymas. Kapitalo sudėtis ir vertė. Investicijos. Finansinio rezultato valdymas. Verslo plano tikslai ir sudėtis. Verslo plano finansinės dalies sudėtis. Pinigų srautų prognozė. Mokesčiai. Mokestis už aplinkos teršimą.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2009-05-06
 • Finansų teisė (12)

  Finansų samprata. Finansų paskirtis. Finansai ir finansinė valstybės veikla. Finansų politikos samprata. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansų teisės samprata. Finansų teisės sistema. Finansų teisė kaip mokslo šaka. Finansų teisės savarankiškumo problema. Finansų teisės dalykas. Finansinių teisinių santykių samprata ir rūšys. Finansinių teisinių santykių charakteristika. Finansų teisės reguliavimo metodas. Finansų teisės normos samprata. Finansų teisės normų struktūra ir ypatumai. Finansų sistema. Finansų sistemos funkcionavimas. Centralizuoti finansai. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Centralizuoti nebiudžetiniai fondai. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Namų ūkio finansai. Įmonių finansai.
  Komercinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2007-12-07
 • Finansų teisė (13)

  Mokesčių administravimas. Bendradarbiavimas su užsieniu. Mokesčių mokėtojų bei trečiųjų asmenų teisės ir pareigos, mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Senaties terminai. Mokestinė nepriemoka. Mokestinis patikrinimas ir mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymų pažeidimai ir atsakomybė. Mokestiniai ginčai.
  Komercinė teisė, špera(8 puslapiai)
  2008-01-02
 • Finansų teisė (4)

  Finansų teisės samprata. Lietuvos Respublikos (LR) finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka. Finansiniai teisiniai santykiai. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Mokesčių sąvoka, požymiai, reikšmė ir funkcinė paskirtis. Mokesčių reikšmė ir būtinumas, funkcijos. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčio administratoriaus sąvoka, jo teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Mokesčio mokėtojo samprata ir jo teisių apsauga. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Mokesčio mokėtojas. Mokesčių išieškojimo užtikrinimo priemonės: raginimas mokestines prievoles įvykdyti geruoju, mokesčių mokėtojų teisės disponuoti jam priklausančiu turtu laikinas apribojimas, mokesčių mokėtojų turto areštas. Mokesčių sistemos samprata ir struktūra. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas: ikiteisminė stadija ir jos dalys, teisminė stadija ir jos dalys. Lietuvos Bankas, jo funkcijos ir uždaviniai. Bankų samprata ir rūšys. Bankų steigimo būdai ir pagrindai. Bankų bankrotas ir likvidavimas.
  Komercinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-01-31
Puslapyje rodyti po