Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominė analizė

  Ką reiškia terminas "analizė"? Ką reiškia ekonominėje analizėje taikomi terminai: indukcija, dedukcija? Iš kokių mokslų ir kada pradėjo formuotis ekonominės analizė mokslas? Paaiškinkite kaip siejasi ekonominė analizė ir pažinimo teorija? Kokie yra pagrindiniai dialektikos principai ir kaip jie susiję su ekonominės analizės mokslu? Jūsų nuomonė apie globalizacijos procesus, vykstančius pasaulyje: kodėl žmonės priešinasi ir pritaria šiems procesams? Kokios pagrindinės globalinės problemos turi didžiausią įtaką šalių ekonomikai? Paaiškinkite sąvoką "mokslas". Kokios 3 esminės dalys sudaro bet kurio mokslo pagrindus? Ar mokslo apibrėžimas taikytinas ekonominės analizės mokslui? Ekonominės analizės mokslas apima tam tikrų specialių žinių sistemą. Paaiškinti kokios tai žinios? Kas yra ekonominės analizės objektas? Ekonominiai rodikliai. Kokius ekonominių rodiklių rūšis jus žinote? Ir paaiškinti kuo jie skiriasi? Pateikti pvz. kiekvienos grupės rodiklių. Kodėl analizėje taikomi ekonominiai rodikliai? Išvardinkite ir paaiškinkite kokie pagrindiniai rodikliai parodyti įmonės: pelno (nuostolių) ataskaitoje, balanse, socialinio draudimo ataskaitose. Kaip apskaičiuojamos įmonės pajamos? Paaiškinkite, kaip suprantate ekonominį rodiklį pelnas (nuostoliai), pavaizduokite pelną ir nuostolius grafiškai. Kokie pagrindiniai rodikliai apibūdina įmonės turtą, nuosavą kapitalą, skolas? Kokios informacijos šaltinių grupės taikomos ekonominėje analizėje? Išvardinkite ir apibūdinkite apyskaitinius ir neapyskaitinius informacijos šaltinius. Paaiškinkite, kas įmonėje sudaro statistines ataskaitas. Kokias statistines ataskaitas Jūs žinote. Ar galima pritaikyti statistinių ataskaitų duomenis įmonės veiklos analizėje? Paaiškinkite savo teiginį Kas Jūsų nuomone, turėtų analizuoti įmonės finansines ir kitokias buhalterines ataskaitas: a)tik samdytas analitikas; b)įmonės vyr. buhalteris ar finansininkas; c)tik nepriklausomas auditorius; d)tik įmonės direktorius; e)maždaug Jūsų rango buhalteris; f)tik įmonės ekonomistas? Paaiškinkite, kaip gali būti iškraipomi analizės rezultatai jeigu yra klaidų buhalterinėse ataskaitose? Pateikite du pavyzdžius. Ar gali įmonės analitikas pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir pritaikyti jas analizės tikslams? Ar galima analizuojant pakeisti buhalterinėse ataskaitose nurodytus piniginius matavimo vnt. Kada tai tikslinga? Ar turėtų pasikeisti balansinė suma pertvarkant balansą? Į kokias 2 gr. galima sugrupuoti p(n) ataskaitos duomenis? Išvardinkite svarbiausius įmonės veiklos analizės duomenų vartotojus. Paaiškinkite, į kokias grupes ir pagal kokius požymius juos galima grupuoti. Paaiškinkite, kokios informacijos jie norėtų gauti. Pavyzdžiui, bankas ir įmonės prekių-paslaugų pirkėjai? Tiekėjai ir įmonės darbuotojai? Valstybinė mokesčių inspekcija ir įmonės akcininkai? VSDF valdyba ir žiniasklaida? Kaip galima pritaikyti analizės duomenis įmonės valdyme. Kokios darbuotojų grupės tuo užsiima? Kas, Jūsų nuomone, galėtų pritaikyti nedidelės įmonės buhalterinius duomenis ir juos tvarkingai pateikti skirtingiems vartotojams? Kokių įgūdžių ir žinių reikia, norint protingai pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir jas pritaikyti analizės tikslams? Ar Jūs to mokyti? Kokia tvarka atliekama įmonės veiklos analizė? Kokie pagrindiniai analizės atlikimo žingsniai ir kas juose atliekama? Į kokias grupes skirstomi tiriamieji veiksniai analizės tikslo požiūriu? Kokiais aspektais nagrinėjami ekonominiai ūkiniai procesai? Ką vadiname: a) absoliučiais dydžiais; b) santykiniais rodikliais? Kodėl analizėje labiausiai paplitę santykiniai rodikliai? Ką galime analizuoti, taikant santykinius rodiklius? Kaip apskaičiuojama reiškinio struktūra? Kaip dar galime pavadinti struktūros analizę? Pateikite grafinių pvz. Ką reiškia dinamikos analizė? Kaip dar galime ją pavadinti? Pateikite grafinių pvz. Ką vadiname etaloniniu rodikliu? Grandininis ir bazinis palyginimas: kokia šių palyginimo būdo esmė? Kuo jie skiriasi? Kokiais matavimo vienetais galime išreikšti: a)augimo tempus b) prieaugio koeficientus? Palyginimas vietų sumavimo būdu-kokia šio metodo esmė? Ką vadiname stimuliaciniais, destimuliaciniais rodikliais? Kaip nustatoma objekto vieta kai rodikliai stimuliaciniai ir destimuliaciniai? Kas parodo kuris objektas geriausias iš visų lyginamųjų? Kada galime skaičiuoti vidutinius dydžius? Kodėl vidutiniai dydžiai plačiai taikomi analizėje? Kuo skiriasi aritmetinis ir svertinis vidurkiai? Ką parodo vidutinis kvadratinis nuokrypis? Kaip apskaičiuojamas variacijos koeficientas ir kokios jo reikšmės laikomos neblogom, didelėm, labai didelėm? Paaiškinkite kiekvieno grupavimo esmę. Kokių ekonominių reiškinių tyrime galima taikyti grupavimo metodus? Kaip galime pritaikyti statistikos žinias grupavimo metode? Grandininių pakeitimo metodas. Paaiškinkite esmę ir atlikimo tvarką. Ką galime ištirti, taikant šį metodą? Kam reikalinga įmonės personalo struktūros analizė ir kaip ji atliekama. Kaip taikomi grafiniai metodai personalo analizėje? Pagal kokius kriterijus galima grupuoti įmonės personalą? Ar priklauso grupavimo kriterijai nuo analizės tikslų? Kokie rodikliai padeda įvertinti darbuotojų kaitą įmonėje? Užrašyti darbuotojų kaitos rodiklių formules, paaiškinti jų prasmę. Užrašykite bendrąją formulę, taikomą darbo našumo skaičiavime. Paaiškinkite, kokius duomenis galima taikyti vardiklyje ir skaitiklyje. Kaip galima pritaikyti grandininių pakeitimų metodą darbo našumo analizėje? Kokių priemonių galima imtis, siekiant sureguliuoti darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo tempus? Kaip siejasi įmonės pelnas ir darbuotojų darbo užmokestis? Kas sudaro įmonėje gaminamų prekių, teikiamų paslaugų savikainą? Kaip galima ištirti savikainos struktūrą ir nustatyti struktūrinius pokyčius? Kokie yra esminiai ekonominiai kainos elementai? Kaip galima nustatyti: a) pridėtines išlaidas kainoje? b) pelno normą kainoje? Kas lemia pelną, įkalkuliuotą į kainą? Kokia grėsmė ar sėkmė laukia įmonės, didinant kainas? Koks rodiklis išreiškia pardavimų pelningumą. Paaiškinti grand. pakeitimo metodo taikymą pelningumo analizėje. Ką vadiname nenuostolingos veiklos tašku. Lūžio taško apskaičiavimas, kai paslaugos vienarūšės. Lūžio taško apskaičiavimas, kai asortimentas platus. Kaip nustatomas lūžio taško pasiekimo laikas ir ką jis parodo. Nenuostolingos veiklos grafikas. Kokias įmonės veiklos sritis apima kompleksinė analizė? Paaiškinti kompleksinės įmonės veiklos analizės veiksnius. Kaip parenkami ir kokie yra svarbiausi kompleksinės analizės rodikliai? Kuo skiriasi ekstensyvūs ir intensyvūs išteklių panaudojimo rodikliai? Ką vadiname pagrindiniai gamybiniai fondais ir kaip jie analizuojami? Kaip galima nustatyti įmonės veiklos efektyvumą ir kokie rodikliai taikomi? Ką reiškia sąvoka "reitingas"? Kaip taikomi reitingai įmonės veiklos analizėje? Kaip suprantate terminą "gamyba"? Kaip galima palyginti pagamintos ir parduotos produkcijos kiekį? Kaip galima palyginti gamybinį pajėgumą su faktiškai pagaminta produkcija? Kokios sąnaudos tiesiogiai susiję su prekių gamyba, paslaugų teikimu? Kaip paveikia gamybą prekių atsargos, turimos laikotarpio pradžioje? Ką reiškia, kai laikotarpio pabaigoje prekių yra žymiai daugiau, negu laikotarpio pradžioje?
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-01-03
 • Ekonominė geografija (2)

  Ekonominės geografijos kurso objektas. Eko geografijos reikšmė tarptautinės ekonomikos ir vadybos studijų sistemoje. Ekonominės geografijos mokslo raida. Globalinė pasaulio sistema. Pasaulio valstybių klasifikacija (grupės). BVP. Valstybės išsivystymo kriterijai. Nacionalinės ekonomikos konkurencingumo požymiai. Žmogaus galimybių išsivystymo indeksas. Regionų formavimosi etapai. Regionų tripologija. Lokalitetas. Pasaulio gamtinių išteklių pasiskirstymas. Pasaulio ūkio sektoriai. Šakinė pasaulio ūkio sistemos struktūra. Mokslo ir technikos pažangos etapai. Religinė pasaulio sistema. Etninė, kultūrinė pasaulio sistema. Pasaulio demografijos raidos ypatumai. Socialinė gyventojų sudėtis. Migracijos priežastys. Pasaulio urbanizacijos ypatumai. Pasaulio miestų tipai. Pasaulio tarptautinių organizacijų sistemos grupės. Europos Sąjunga (ES). Vidurio ir rytų Europos valstybių sistema. Baltijos jūros regiono valstybių sistema. Nepriklausomų valstybių Sandraugos (NVS) valstybių sistema. Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybių sistema. Naujųjų pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno baseino industrinių valstybių sistema. Tropikų Afrikos valstybių sistema. NAFTA šalių sistema. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos liberalizmo ypatumai. Pietų Amerikos valstybių sistema. MERCOSUR šalių sistema.
  Geografija, špera(22 puslapiai)
  2005-07-22
 • Ekonominė geografija (3)

  Gamtinių išteklių pasiskirstymas pasaulyje. Išteklių tipai. Ekologija ir žmogus. Išteklių pasiskirstymas. Išskiriamos šios gamtinių išteklių grupės. Kioto protokolas. Pasaulio tendencijos. Lietuva ir oro tarša. Didžiausi teršalai ir teršėjai. Perspektyvos kovai su tarša. Pasaulio ūkio sistema ir jos šakinės raidos ypatumai. PŪS būdingas. PŪS sektoriai. PŪS modelis. Modelio esmė. Infrastruktūros sąvoka. Perspektyvos plečiant infrastruktūras. Transporto infrastruktūrą galima skirti į dvi grupes. Kompleksinis požiūris. Logistikos paslaugos. Kitos infrastruktūros priemonės. Sektorių vaidmuo. Kitų šakų pokyčiai. Urbanistinė pasaulio sistema. Miesto ir kaimo ypatumai. Aglomeracija. Megapoliai. Miestai. Tankis. Urbanizacijos teorijoje išskiriami šeši pagrindiniai miestų planų tipai. Tipai. Faktoriai. Pagrindinės pasaulio miestų rūšys ir 14 porūšių. Tipologija. Pasaulio demografinės raidos ypatumai. Dinamika. Gyventojų surašymai. Gyventojų surašymas Lietuvoje. Aspektai. Gyventojų kiekybinę sudėtį atspindi demografinė piramidė. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Palyginimui. Etniškumas. Socialinis aspektas. Pereinamasis periodas. Perspektyvos. Gyvenimo kokybė ir migracijos priežastys. Kiti veiksniai. Migracijos priežastys. Migracijos tendencijos. Gyventojų skaičius. Voratinklinės diagramos. GIS panaudojimas. GALILEO projektas.
  Geografija, špera(12 puslapių)
  2007-02-07
 • Ekonominė geografija (4)

  Ekonominės geografijos samprata ir jos tyrimo objektas. Pasaulinis ūkis ir jo samprata. Pasaulinio ūkio pirmasis etapas ir jo ypatumai. Pasaulinio ūkio antrasis etapas ir jo ypatumai. Pasaulinio ūkio trečiasis etapas ir jo ypatumai. Tarpvalstybinės ekonominių ryšių formos. Pasaulinio ūkio plėtros teorijos. Pasaulinio ūkio plėtra ir jo tolimesnės tendencijos. Svarbiausi rodikliai, charakterizuojantys valstybių socialinį ir ekonominį išsivystimo lygį. Stiprių pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Silpnų pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Pereinamosios ekonomikos valstybių susiformavimo ūkio raidos bruožai. Tarptautinės organizacijos ir jų įtaka valstybių socialinei ir ekonominei plėtrai. Ekonominė integracija, jos svarbiausios formos. Europos ekonominės integracijos bruožai iki 1950 metų. Europos ekonominės integracijos bruožai po 1950 metų. Europos Sąjungos (ES) parama valstybėms. Euro raida. Ekonominė plėtra.
  Geografija, špera(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Ekonominė geografija (5)

  Ekonominės geografijos samprata ir jos tyrimo objektas. Pasaulinis ūkis ir jo samprata. Pasaulio ūkio pirmasis raidos etapas ir jo ypatumai. Pasaulio ūkio antrasis raidos etapas ir jo ypatumai. Pasaulio ūkio trečiasis raidos etapas ir jo ypatumai. Tarpvalstybinės ekonominių ryšių formos. Pasaulio ūkio plėtra ir jo tolimesnės tendencijos. Svarbiausi rodikliai, charakterizuojantys valstybių socialinį ir ekonominį išsivystymo lygį. Stiprių pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Silpnų pasaulio valstybių išskirtiniai ūkio raidos bruožai. Tarptautinės organizacijos ir jų įtaka valstybių socialinei ir ekonominei plėtrai. Ekonominė integracija, jos svarbiausios formos (integruotos pasaulio ekonominės sistemos). Europos ekonominės integracijos raidos bruožai iki 1950 metų. Europos ekonominės integracijos raidos bruožai po 1950 metų. Pasaulio gyventojų skaičius ir jų augimo tempai. Natūralus gyventojų judėjimas ir jo rodiklių teritorinė analizė. Tarptautinė migracija, jos formos ir įtaka valstybių gyventojų skaičiaus augimui. Urbanizacija, jos svarbiausi etapai ir raidos tendencijos. Išteklių vaidmuo pasaulio ūkio plėtotei. Pasaulio naftos gavyba, teritorinis pasiskirstymas ir tarptautinė prekyba. Pasaulio akmens anglių gavyba, teritorinis pasiskirstymas ir tarptautinė prekyba. Pasaulio urano gavyba, teritorinis pasiskirstymas ir tarptautinė prekyba. Pasaulio ir valstybių ekonominė plėtra (BVP). Europos Sąjunga (ES) parama valstybėms. Euro raida. GIS (Geografinės Informacinės Sistemos)
  Geografija, špera(10 puslapių)
  2009-01-19
 • Ekonominė informatika

  Ekonominės informatikos sąvoka. Kodavimo sistemos, kodų projektavimas. Ekonominės informacijos savybės. Automatizuoto duomenų banko sąvoka ir sudėtinės dalys. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacinių sistemų (IS) eksploatacijos ir priežiūros bei demontavimo stadijos. Informacija ir duomenys. Informacijos klasifikatoriai ir registrai. Ekonominės informacijos ypatumai. Personalo apskaitos automatizavimas. Duomenų organizavimo būdai. Pradinės ir rezultatinės informacijos kontrolės metodai, projektuojant ekonominių uždavinių sprendimą. Ekonominės informacijos apdorojimo veiksmai ir procesai. Bendrojo projektavimo stadija. Uždavinio diegimas eksploatacijai. Darbo užmokesčio skaičiavimų laikininkams automatizavimas. Informacinių sistemų (IS) klasifikavimas pagal aptarnaujamus valdymo lygius. Informacinė įranga. Informacinių sistemų (IS) kūrimo principai. Techninės informacijos apdorojimo priemonių kompleksas. Dialogo formos ir scenarijai. Duomenų bazių struktūros analizė ir aprašymas. Informacinės sistemos ir vartotojų dialoginė sąveika. Kompiuterizavimo ekonominio efekto šaltiniai. Informacijos laikmenos. Ekonominės informacijos mašininio apdorojimo automatizavimo reikšmė ir kryptys. Mašininės informacijos laikmenos. Duomenų rinkimo, registravimo, parengimo ir perdavimo automatizavimo priemonės. Duomenų srautai ir jų vaizdavimas. Tarpbankinių operacijų elektroninės sistemos. Vartotojo vieta duomenų apdorojimo sistemoje. materialinių vertybių apskaitos automatizavimas. Informacinio proceso organizavimas. Išorinė informacija ir jos naudojimas informacinėse sistemose (IS). Kompiuterinės informacijos apdorojimo technologinė sąvoka. Skaičiavimo technikos naudojimo organizavimo formos. Technologinės operacijos, jų turinys. Vartotojo dialoginis darbas informacinėje sistemoje. Informacinių sistemų ir vartotojų dialoginė sąveika. Kompo naudojimo režimai. Informacinių sistemų samprata. Paketo duomenų apdorojimo režimas. Informacinių sistemų (IS) ir technologijų įtaka visuomenei. Ekonominės informacijos samprata, jos struktūra. Duomenų bazės struktūrai keliami bendri reikalavimai. Algoritmo sąvoka, savybės. Ekonominių uždavinių sprendimo organizavimo tipai. Informacinių sistemų (IS) klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Informacinių sistemų (IS) specifikavimo stadija. Kompiuterių tinklai. Informacinių sistemų (IS) sudėtinės dalys. Informacinės dalies charakteristika, formavimo principai. Elementarių algoritmų struktūrų tipai. Uždavinio formulavimas. Skaičiavimo technikos raidos istorija. Dialogo duomenų apdorojimo režimas. Dialogo rėžimo organizavimo formos: meniu, kl, ats, el lentelės, grafinė ir mišri. ADB vieningas formavimas ir naudojimas sprendžiant įmonės veiklos funkcinius uždavinius. Algoritmų vaizdavimo būdai. Informacinių sistemų (IS) struktūra. Modelių taikymas informacinėse sistemose. Informacijos srautai ir jų vaizdavimas. Informacinių sistemų samprata. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Valdymo struktūros vaidmuo informacinėse sistemose. Techninė bei matematinė programinė įranga. Individualus ir kolektyvinis kompiuterių naudojimas. Valdymo personalo (VP) darbo organizavimo informacinių sistemų (IS) sąlygom. Organizacinė ekonominė uždavinio esmė. Darbo užmokesčio skaičiavimų uždavinių sprendimo technologija. Išskaitymų iš darbo užmokesčio skaičiavimų automatizavimas. Kompiuteriniai skaičiavimo centrai.
  Informatika, špera(36 puslapiai)
  2004-03-30
 • Ekonominė informatika (3)

  Ekonominė informatika. Kontinuumas. Informacijos savybės. Informacijos ištekliai. Informacijos svarba organizacijai. Informacijos srautai. Informacinės sistemos. Informacinė visuomenė. Duomenų perdavimas. Kompiuteriniai tinklai. Programinės įrangos komponentai. Vietiniai tinklai. Globaliniai tinklai. Mobilios technologijos. Kompiuterių kartos, raida. Sisteminis blokas. Centrinis procesorius. Vidinės atmintys. Duomenų įvedimas. Skeneris. Spausdintuvai. Vaizdo sistema. Programinė įranga. Programavimo sistemos. Programavimo kartų raida. Virusai. Adresai. Paieškos įrankiai.
  Informatika, špera(10 puslapių)
  2005-09-13
 • Ekonominė matematika

  Tiesiniai ekonomikos uždavinių modeliai. Tiesinės lygtys. Tiesinių lygčių sistemos. Tiesinių lygčių sprendimas Gauso ir Žordano metodu. Vektorių sąvoka. Veiksmai su vektoriais. Tiesinė vektorių priklausomybė. Matricos sąvoka. Antros ir trečios eilės determinantai. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sprendimas atvirkštinių matricų metodu. Tiesinės nelygybės. Tiesinių nelygybių sistemos.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-02
 • Ekonominė politinė geografija

  Ekonominės ir politinės geografijos objektas ir jos vieta. Visuomeninės geografijos mokslo istorija. Determinizmas. Posibilizmas. Agrarinio ūkio atsiradimas. Didžiosios upių civilizacijos. Viduržemio jūros civilizacija. Teritorijos supratimas ekonominėje geografijoje. Valstybių teritorinio dalinimo formos. Demografinių procesų santvarka. Demografinio perėjimo teorija. Gyventojų reprodukcijos tipai. Ekonominės geografijos padėties supratimas. BVP ir jos apskaitos variantai. Valstybės turtas. Valstybių tipologija. Rodikliai apibūdinantys išsivystymo lygį. Ekonomiškai išvystytų valstybių tipologija. Besivystančių valstybių teritorinės ūkio struktūros formavimasis. Besivystančių valstybių tipologija. Pereinamosios ekonomikos šalys ir jų tipologija. Regioninė politika vakaruose. Pasaulinis ūkis, jo geografinis pasiskirstymas. Lokalinis, regioninis ir globalinis modeliai. Tarptautinių ekonominių santykių geografija. Tarptautinė prekyba XX amžiaus pabaigoje. Naujausios tarptautinės prekybos plėtros tendencijos. Tarptautiniai finansiniai santykiai. Gamtinių išteklių klasifikacija. Pasauliniai energijos gamintojai ir naudotojai. Apdirbamosios pramonės teritorinį išdėstymą lemiantys veiksniai. Vėberio pramonės išsidėstymo teorija. Transporto rūšių charakteristikos. Svarbiausi Lietuvos ūkio plėtros rodikliai po nepriklausomybės. Ūkinės reformos.
  Geografija, špera(7 puslapiai)
  2007-09-05
 • Ekonominė statistika (3)

  Tyrimo etapai. Pagrindinės statistikos sąvokos. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Statistikos įstatymo paskirtis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Įstatymo taikymas. Oficialiosios statistikos organizavimo bendrieji principai. Oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų uždaviniai. Statistikos tvarkymas. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos. Statistikos departamentas. Statistikos departamento teisės atliekant statistinius tyrimus. Statistikos departamento teritorinės statistikos įstaigos. Kitos statistiką tvarkančios įstaigos ir organizacijos. Statistikos taryba. Oficialiosios statistikos duomenų šaltiniai. Respondentų teisės. Respondentų pareiga teikti statistinius duomenis. Oficialiosios statistinės informacijos naudojimas ir apsauga. Statistinės informacijos platinimas. Respondentų atsakomybė. Oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų atsakomybė.
  Ekonominė statistika, špera(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Ekonominė verslo esmė. Marketingo samprata

  Ekonominė verslo esmė. Ribiniai kaštai. Marketingo samprata. Laisvosios verslininkystės pagrindas. Lūžio taškas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo funkcijos. Verslininko funkcijos. Kaštų samprata. Marketingo aplinka. Nuosavybės sąvoka ir formos. Gamybos kaštų paskaičiavimas. Konkurencija. Verslininkystės plėtros kliūtis Lietuvoje. Gamybos kaštai. Palankesnių sąlygų verslo plėtrai formavimas. Įmonės tikslai ir pagrindiniai rodikliai. Marketingo tyrimas. Verslo plano nauda. Verslo plano tikslai. Įmonių tipai. Kapitaliniai fondai. Vartotojų analizė. Individuali įmonė. Privalumai, trūkumai. Fondai. Verslo plano pagrindinės dalys. Ūkinė bendrija. Privalumai ir trūkumai. Fondų vertės. Verslo įmonės balansas. Akcinė bendrovė. Privalumai ir trūkumai. Darbo laikas ir planavimas. Ekonominiai verslo principai. Darbo užmokesčio atskaitymai. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Ekonominis verslo dvilypumas. Įmonių finansavimo šaltiniai. Darbo laiko klasifikavimas. Verslo kūrimo būdai. Darbuotojų darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Verslo plano struktūra. Rinka. Rinkos teigiamybės ir trūkumai. Vieno darbuotojo efektyvus darbo laiko fondas. Prekės gyvavimo ciklas. Pasiūla ir paklausa rinkos ekonomikoje. Darbo našumas. Pagrindinės darbo laiko užmokesčio formos. Verslo įmonės kūrimo etapai. Darbo kaštai. Konkurentų analizė. Kainodara. Prekės ir paslaugos pateikimas. Gamybos funkcija. Prekės paskirstymo sistema. Rinkos tyrimai. Gamybos veiksniai. Darbingumo dinamika per dieną. Kainodaros veiksniai. Gamybos efektyvumas. Pagrindinių fondų vertės. Gamybos apimtis ir ją sąlygojantys veiksniai, rėmimas.
  Rinkodara, špera(15 puslapių)
  2006-04-24
 • Ekonominės analizės

  Įmonės ilgalaikio turto analizė. Gamybinių pajėgumų ir ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo efektyvumo analizė. Technologinių įrengimų naudojimo rodikliai ir jų analizė. Technologinių įrengimų grąžos veiksnių analizė. Technologinių įrengimų integralinio naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo išteklių analizė. Darbo išteklių analizės uždaviniai. Darbuotojų kaitos ir kvalifikacijos kėlimo analizė. Darbo našumo rodikliai ir jų analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo išteklių naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo užmokesčio fondo absoliutinio ir santykio pasikeitimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analize. Pardavimo ir gamybos analizės uždaviniai. Produkcijos apimties rodikliai, jų analizė. Produkcijos struktūros ir asortimento analizė. Produkcijos kokybės ir gamybos ritmingumo analizė. Gamybos veiksnių, turinčių įtakos produkcijos apimčiai, analizė. Išlaidų analizė. Išlaidų klasifikavimas, elastingumas ir analizė. Išlaidų elgesio analizė. Tiesioginių išlaidų analizė. Gamybos pridėtinių išlaidų analizė. Išlaidų normų analizė. Išlaidų valdymo strategijų analizė. Pelno analizė. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Detali įmonės pelno veiksnių analizė. Atskirų išlaidų elementų poveikio pelnui analizė.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Ekonominės minties istorija (3)

  Marksas. Ekonomikos teorijos kritika. Istorizmo principas. Istorizmas iš Hėgelio. Ekonominis ciklas. Kapitalo struktūra ir pagrindinės idėjos. Marksistinė politinė ekonomija. Vartojamoji ir mainomoji vertė. Pridedamoji vertė. Pastovusis ir kintamas kapitalas. Darbo užmokestis. Kapitalo kaupimas. Pridedamosios vertės virtimas kapitalu. Kapitalo ir gamybos koncentracijos bei centralizacijos dėsnis. Kapitalo apytakos proceso tyrimas. Pramoninis kapitalas. Reprodukcijos schema. Rentos analizė. Pridedamosios vertės teorija. Prekė-darbo jėga. Pridėtinės vertės sukūrimo procesas. Gamybos kapitalas. Prekinė forma. Piniginė forma. Pridedamosios vertės pakitusios formos. Visuotinis kapitalo kaupimo dėsnis. Reprodukcijos teorija. Vertės nustatymas. Pirmoji principinė ypatybė. Išplėstinės reprodukcijos schema. Vokiečių istorinė mokykla. Pirmtakai. H. Muller. F. List. Istorinės mokyklos pradininkai. W. Roschers. B. Hildebrandas. K. Kniesas. Jaunoji istorinė mokykla. G. Schmolleris. K. Bucheris. Brentanas. Vokiečių istorinė mokykla.
  Visuotinė istorija, špera(10 puslapių)
  2008-04-22
 • Ekosistema

  Ekosistemų produktyvumas. Informacijos apytaka ekosistemose. Nuodingų medžiagų koncentracija ekosistemose. Populiacija. Biosfera ir biogeninių medžiagų apytaka joje. Biosferos struktūra ir evoliucija. Litosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Biogeocheminė apytaka. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Nihifikacija. Raudonoji knyga. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Draustiniai. Saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai.
  Biologija, špera(7 puslapiai)
  2005-05-16
 • Ekosistemos (2)

  Ekosistemų samprata, tipai, struktūra. Ekosistema. Biocenozė. Fitocenozė. Producentai. Zoocenozė. Fitofagai. Zoofagai. Kaprofagai. Nekrofagai. Mikrobiocenozė. Ekotopas. Ekosistemos abiotinė aplinka. Ekosistemos biologinis fondas. Ekosistemos. Mikroekosistema. Mezoekosistema. Makroekosistema. Funkciniai komponentai. Organizmų evoliucija. Ekosistemos erdvinė struktūra. Ekosistemų klasifikavimas pagal prigimtį. Sausumos ekosistemų vertikaliąją struktūrą sudaro. Ekosistemos horizontaliąją struktūrą sudaro. Dykumos. Ekosistemų energija, produktyvumas, raida, biogenų balansas. Energija. Kinetinė energija. Potencinė energija. Du termodinamikos dėsniai. Entropija. Pirminė energija. Ekosistemos energetika ir apytaka. Fotosintezė. Autotrofai. Heterotrofai. Organinės medžiagos kūrimo lygiai. Bendroji pirminė produkcija (BPP). Grynoji pirminė produkcija (GPP). Antrinė produkcija - bendroji biomasė. Biomasės prieaugis. Mortmasė. Produkcija. Biomasė - mitybos lygmenys, grandys ir mitybos grandinė. Maisto reikšmė. Pirmasis mitybos lygmuo. Antrasis mitybos lygmuo. Trečiasis mitybos lygmuo. Ketvirtasis mitybos lygmuo. Mitybos grandinė. Plėšrūnų mitybos grandinė. Sausumos ir vandens mitybos grandinės. Detritofagų mitybos grandinė. Parazitų mitybos grandinė. Mitybos tinklai. Mitybos struktūra, ekologinės piramidės. ekologinėmis piramidėmis. Ekosistemų sukcesijos(kaita) ir raida. Ekosistemos klimaksas. Ekosistemos sukcesija. Sukcesijų tipai. Autogeninė sukcesija. Alogeninė sukcesija. Pirminė sukcesija. Antrinė sukcesija. Autotrofinė sukcesija. Heterotrofinė sukcesija. Biogenų balansas. Vidinis balansas. Išorinis balansas. Dėl geologinių procesų. Meteorologiniai procesai. Biologiniuose procesuose. Ekosistemų stabilumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Ekosistemos stabilumas. Ekosistemos ekologinį tvarumą lemia. Lietuvos ekosistemos, jų biologines ivairoves ir produktyvumo raida poledynmečio laikotarpiu. Subarktis. Preborealis ir borealis. Atlantis. Subborealis ir subatlantis. Miškų nykimas. Sausumos ekosistemų įvairovė. Eurazijos žemyno arktiniai biomai. Tundra. Miškatundrė. Paokeaninės pievos ir miškapievės. Taiga. Taigoje. Mišrieji miškai. Derlingesnės augavietės. Skurdūs smėlio dirvožemiai. Mišriuose miškuose. Plačialapiai miškai. Miškastepės. Stepė. Pusdykumės. Viduržemio juostos (mediteraninis) biomas. Jūriniam tipui būdinga. Žemyniniam tipui būdinga. Dykumos. Šaltosios dykumos. Karštosios dykumos. Azijos savanos. Musoniniai mišrieji miškai. Paatogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai. Aukštikalnės. Vertikaliosios gamtinės juostos. Chionosferos. Subnivalinė dykuma. Paramai. Alpinėmis pievomis. Kalnų tundra. Alpinės pievos.
  Ekologija, špera(12 puslapių)
  2008-06-13
 • Ekosistemos (3)

  Sausumos ekosistemos grupuojamos į biomus pagal rodiklius. Biomai Eurazijoje. Arktiniai biomai. Antarktida. Tundra. Miškatundrės. Taiga. Mišrieji miškai. Lietuvos miškai. Plačialapiai miškai. Miškastepės. Stepės. Viduržemio juostos (mediteraninis) biomas. Dykumos. Šaltosios dykumos. Karštosios dykumos. Savanos. Paatogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai. Aukštikalnės. Kalnų tundra. Energija. Termodinamikos dėsniai. Entropija. Fotosintezė. Autotrofai. Heterotrofai. Organinės medžiagos kūrimosi lygiai. Produkcija. Biomasė. Ekosistema. Biocenozė. Producentai (gamintojai). Zoocenozė. Fitofagai. Zoofagai. Kaprofagai. Nekrofagai. Biofagai. Destruktoriai. Mikroorganizmai. Ekosistemos abiotinė aplinka. Ekosistemos biologinis fondas. Mikroekosistema. Mezoekosistema. Makroekosistema. Ekosistemos komponentų skirstymas. Organizmų evoliucija. Ekosistemos erdvinės struktūra. Sausumos ekosistemų vertikalioji struktūra. Horizontalioji struktūra. Parcelės. Natūralios ir dirbtinės parcelės. Pagrindinės vandens ekosistemos. Gėlavandenės ekosistemos. Tekantys vandenys. Šaltiniai. Dirbtinai sukurti tvenkiniai. Ežerai. Oligotrofiniai. Eutrofiniai. Ežero zonos. Vandenynas. Druskingumas. Jūrų ir vandenynų dalys. Fitoplanktonas. Zooplanktonas. Mezopelaginėje zonoje. Betipelaginėje zonoje. Abisalinėje zonoje. Mangrovės. Augalijos tipas. Maršos. Direktyva. 4 mitybos lygmenys. Mitybos grandinės. Mitybos tinkai. Klimaksas. Ekologinė sukcesija. Maisto medžiagų (biogenų) balansai. Ekosistemos stabilumas. Ekosistemos ekologinis tvarumas. Dirvožemio buferiškumas.
  Ekologija, špera(13 puslapių)
  2008-06-06
 • Eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos

  Tarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro. Klampos funkcija ir argumentų įtaka. Kokios yra energijos rūšys. Degalų ir tepalų taupymas transporto mašinai judant (dirbant). Antikorozinės medžiagos. Klijų sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Užvedimo skysčio pagrindinis komponentas. Alyvų skirstymas pagal paskirtį. Transmisinių alyvų gamyba. Kokius žinote tepalų standartus? Tepalų priedai. Energijos šaltiniai. Mašinų kosmetinių medžiagų paskirtis. Transporto konstrukcinės medžiagos. Degalų ir tepalų priedų sandara. Kuro rūšys (pagal fizinę būklę). Kibirkštinių variklių degalai. Degalų gamybos būdai ir metodai. Degimo produktų sandara. Kodėl deformacijos v įtakoja plastiškąjį tepalą? Naftos angliavandeniliai. Kas yra nesotieji CH? Dyzelinių variklių degalai. Kuro elementinė sudėtis? Tepalų priedų paskirtis. Transporto eksploatacinės medžiagos. H2O kietumas. Naftos elementinė (cheminė sudėtis). Kodėl skirtingi veikiančio dyzelio garsai? Tepimo rūšys. Kas yra tepalo adsorbcinė plėvelė? Kas yra tepalo chemosorbcinė plėvelė? Plastiškųjų tepalų skirstymas pagal paskirtį. Alyvų žymėjimas pagal SAE ir API. Visasezoninės alyvos grafinis vaizdavimas. Kaip tepalai skirstomi pagal kilmę? Degalų priedų paskirtis. Degalų ir tepalų taupymas juos pilstant, transportuojant ir sandėliuojant. Naftos grupinė sudėtis (CH grupės). Cheminis degalų gamybos būdas ir metodai. Kaip gaminami dirbtiniai degalai ir tepalai? Degalų priedai. Plastiškųjų tepalų gamyba. Alyvų gamyba. Kaip remontuojami gumos dirbiniai? Kaip tepalai skirstom pagal fizinę būklę? Kaip gaminami sintetiniai degalai? Ką charakterizuoja OS ir CS? Dažymo būdai. Ką charakterizuoja P.T. stiprumo riba? Kas yra K.I. ir kaip jis randamas? P. T. lašėjimo temperatūra ir jos praktinis taikymas. Kaip gaminama guma (elastomerai)? Plastiko (plastmasės) sandara. Variklio aušinimo skysčiai. Dujinių degalų teigiamos savybės. Kas yra skysčio klampa? Kokia alyvos klampos funkcija ir kokia argumentų įtaka? H2O teigiamos ir neigiamos savybės. Dilimo rūšys. Kuro elementai. Kodėl naudojami PT, o ne alyvos? Detonacijos mechanizmas. Reikalavimai alyvoms. PT gamyba. Hidrauliniai skysčiai. Dažyvių dangos sandara. Degalų sočiųjų garų slėgis. Kaip susidaro nuodegos? Elastohidrodinaminis tepimas. Kaip žymimi P.T., pramoninės, energetinės ir specialios alyvos? Degalų ir tepalų korozinės savybės. Perspektyvūs degalai. Degalų ir tepalų komponentai. Kodėl naudojamos pusiau sintetinės ir sintetinės alyvos. Elektroizoliacinės medžiagos. Dujų suskystinimo sąlygos. Dujiniai degalai. Hidrauliniai skysčiai. Kuro atsargos. Dujinis dyzelis. Hidrodinaminis tepimas, kai slenkamasis judesys. Gumos (elastomerų) sandara. Gumos (elastomerų) gamyba.
  Transportas ir logistika, špera(7 puslapiai)
  2007-12-04
 • Eksploatacinės medžiagos (4)

  Tarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro N. P. Kokia P. T. klampos funkcija ir argumentų įtaka. Kokios yra energijos rūšys. Degalų ir tepalų taupymas transporto mašinai judant (dirbant). Antikorozinės medžiagos. Klijų sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Užvedimo skysčio pagrindinis komponentas. Alyvų skirstymas pagal paskirtį. Transmisinių alyvų gamyba. Kokius žinote tepalų standartus? Tepalų priedai. Energijos šaltiniai. Mašinų kosmetinių medžiagų paskirtis. Transporto konstrukcinės medžiagos. Degalų ir tepalų priedų sandara. Kuro rūšys (pagal fizinę būklę). Kibirkštinių variklių degalai. Degalų gamybos būdai ir metodai. Degimo produktų sandara. Kodėl ϋ (deformacijos v) įtakoja plastiškąjį tepalą? Naftos angliavandeniliai. Kas yra nesotieji CH? Dyzelinių variklių degalai. Kuro elementinė sudėtis? Tepalų priedų paskirtis. Transporto eksploatacinės medžiagos. H2O kietumas. Naftos elementinė (cheminė sudėtis). Kodėl skirtingi veikiančio dyzelio garsai? Tepimo rūšys. Kas yra tepalo adsorbcinė plėvelė? Kas yra tepalo chemosorbcinė plėvelė? Plastiškųjų tepalų skirstymas pagal paskirtį. Alyvų žymėjimas pagal SAE ir API. Visasezoninės alyvos grafinis vaizdavimas. Kaip tepalai skirstomi pagal kilmę? Degalų priedų paskirtis. Degalų ir tepalų taupymas juos pilstant, transportuojant ir sandėliuojant. Naftos grupinė sudėtis (CH grupės). Cheminis degalų gamybos būdas ir metodai. Kaip gaminami dirbtiniai degalai ir tepalai? Degalų priedai. Plastiškųjų tepalų gamyba. Alyvų gamyba. Kaip remontuojami gumos dirbiniai? Kaip tepalai skirstomi pagal fizinę būklę? Kaip gaminami sintetiniai degalai? Ką charakterizuoja OS ir CS? Dažymo būdai. Ką charakterizuoja P.T. stiprumo riba? Kas yra K.I. ir kaip jis randamas? P. T. lašėjimo temperatūra ir jos praktinis taikymas. Kaip gaminama guma (elastomerai)? Plastiko (plastmasės) sandara. Variklio aušinimo skysčiai. Dujinių degalų teigiamos savybės. Kas yra skysčio klampa? Kokia alyvos klampos F-ja ir kokia argumentu įtaka? H2O teigiamos ir neigiamos savybės. Dilimo rūšys. Kuro elementai. Kodėl naudojami PT, o ne alyvos? Detonacijos mechanizmas. Reikalavimai alyvoms. PT gamyba. Hidrauliniai skysčiai. Dažyvių dangos sandara. Degalų sočiųjų garų slėgis. Kaip susidaro nuodegos? Elastohidrodinaminis tepimas. Kaip žymimi P.T., pramoninės, energetinės ir specialios alyvos? Degalų ir tepalų taupymas. Degalų ir tepalų korozinės savybės. Perspektyvūs degalai. Degalų ir tepalų komponentai. Kodėl naudojamos pusiau sintetinės ir sintetinės alyvos. Elektroizoliacinės medžiagos. Dujų suskystinimo sąlygos. Dujiniai degalai. Hidrauliniai skysčiai. Kuro atsargos. Dujinis dyzelis. Hidrodinaminis tepimas, kai slenkamasis judesys. Gumos (elastomerų) sandara. Gumos (elastomerų) gamyba.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2007-01-22
 • Ekstensyvios bibliotekos paslaugos

  Ekstensyvios bibliotekų paslaugos (EBP) samprata. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų (EBP) vartotojai. EBP veiklos formos. Socialinė ir ekstensyvi bibliotekų veikla. EBP: istorijos bruožai. Mobilios bibliotekų paslaugos. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai Lietuvoje. Mobilios bibliotekų paslaugos: knygnešystė. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusų ir knygnešystės skirtumai. Institucijų bibliotekos. Specialios pasiūlos leidiniai. Specialios pasiūlos leidiniai: kalbančios knygos ir knygos kasetės. Specialios pasiūlos leidiniai: lengvai skaitomos knygos. Specialios pasiūlos leidiniai: knygos padidintu šriftu. EBP: tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Sutrikusio regėjimo žmonių informacinis aptarnavimas Lietuvoje: Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla. Kurčiųjų bibliotekos. Aklųjų aptarnavimo sistema ir paslaugos. Tarptautinė patirtis, tenkinant žmonių su negalia informacinius ir komunikacinius poreikius: Lenkijos atvejis. Tarptautinė patirtis, tenkinant žmonių su negalia informacinius ir komunikacinius poreikius: Švedijos atvejis. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų būklė Lietuvoje ir jų plėtros galimybės. Tarptautinės organizacijos ir projektai: jų indėlis organizuojant informacinį žmonių su negalia aprūpinimą.
  Bibliotekininkystė, špera(5 puslapiai)
  2007-10-05
 • Ekstensyvios bibliotekos paslaugos (2)

  Ekstensyvios paslaugos egzamino temos. Ekstensyvios bibliotekų paslaugos (EBP): samprata. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų (EBP) vartotojai. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų (EBP) veiklos formos. Socialinės ir ekstensyvios bibliotekų veiklos bruožai. EBP: istorijos bruožai. Neįgalieji žmonės ir jų poreikiai. Neįgaliųjų informacinio aprūpinimo būklė Lietuvoje: teisinis aspektas. Prieiga ir paslaugos neįgaliesiems žmonėms. Teikiamų paslaugų neįgaliesiems kategorijos ir ateities perspektyvos. Mobilios bibliotekų paslaugos. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusai Lietuvoje. Mobilios bibliotekų paslaugos: bibliobusų privalumai ir skirtumai. Mobilios bibliotekų paslaugos: knygnešystė. Institucijų bibliotekos. Specialios pasiūlos leidiniai. Specialios pasiūlos leidiniai: kalbančios knygos ir knygos kasetės. Specialios pasiūlos leidiniai: lengvai skaitomos knygos. Specialios pasiūlos leidiniai: knygos padidintu šriftu. Biblioterapija. EBP: tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Tarptautinės organizacijos ir projektai: jų indėlis organizuojant informacinį žmonių su negalia aprūpinimą. Sutrikusio regėjimo žmonių informacinis aptarnavimas Lietuvoje: Lietuvos aklųjų bibliotekos veikla. Aklųjų aptarnavimo sistema ir paslaugos. Kompensacinė įranga ir technika. Ekstensyvių bibliotekų paslaugų būklė Lietuvoje ir plėtros perspektyvos.
  Komunikacija, špera(6 puslapiai)
  2011-12-14
Puslapyje rodyti po