Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (60)

  Ekonomikos teorijos objektas ir sąvokos. Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybes. Rinkos ir vyriausybes vaidmuo ekonomikoje. Paklausa ir pasiūla: rinkos mechanizmas. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo organizavimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrosiom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba (elastingumas ir mokesčiai). Paklausa ir naudingumas (vartotojo elgsena). Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vertės paradoksas. Gamybos kaštai. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcija. Ilgo laikotarpio kaštai. Ekonominė kaštų samprata: alternatyviniai kaštai. Rinkos struktūra (tipai). Rinkos tipai, jų savybės. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Monopolija, pelno maksimizavimas, kontrolė. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Darbo rinka, jos veiksniai. Darbo užmokestis, jį sąlygojantys veiksniai. Ekonominė renta. Makroekonomikos matų sistema (rodikliai). Bendrasis vidinis produktas (BVP). BVP apskaitos būdai, jų trūkumai. Infliacija, nedarbas, ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Visuminės paklausos reguliavimas. Biudžetinė (fiskalinė) politika. Nacionalinis (valstybės) biudžetas, jo formavimas. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Ūkio stabilizavimo politika. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Stabilizavimo politikos priemonės. Politiniai ūkininkavimo ciklai. Tarptautine prekyba ir investicijos. Tarptautines prekybos nauda, barjerai ir liberalizavimas. Tarptautinės (užsienio) investicijos.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Ekonomika (61)

  Ekonomika. Ekonominės sistemos. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ceteris paribus. Racionalus įmonės elgesys. Turtas.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Ekonomika (63)

  Ekonomikos samprata. Įvairaus termino "ekonomika" traktuotės. Žemas nedarbo lygis – ką tai reiškia? Kaip apskaičiuoti užimtumo lygį, nedarbo lygį? Ką vadiname bedarbiu? Kaip veikia bedarbystė: žmogų-individą, šeimą, įmonę? Efektyvumas. Kokias žinote efektyvumo rūšis ir kuo jos skiriasi? Kokią reikšmę turi efektyvumo rodikliai įmonės veikloje? Koks rodiklis apibūdina kainų lygį? Kas nustato VKI (vartotojų kainų indeksą)? Kur ir kokių periodiškumu skelbiama tokia informacija? Pagal kokių prekių ir paslaugų grupes apskaičiuojamas VKI (vartotojų kainų indeksą). Išvardinti keletą pozicijų. Ar infliacija visada reiškia ekonominį nuosmukį? Kuo skiriasi hiperinfliacija nuo normalaus infliacijos lygio? Kaip apskaičiuojamas kainų indeksas? Teisingas pajamų paskirstymas. Ar socialinis teisingumas reiškia lygiavą? Paaiškinkite savo teiginį. Kas yra mokesčių mokėtojų požiūriu biudžeto pajamos, biudžeto išlaidos? Ekonomikos augimas. Ar augimas gali būti stichiškas? Kokiems mokslams priskiriamas įmonės ekonomikos mokslas ir su kokiais kitais mokslais jis siejasi? Ar įmonių ekonomika priskiriama makro ar mikro ekonomikos mokslams? Paaiškinkite, kaip suprantate įmonės ekonomikos mokslo filosofiją, teoriją ir technologiją? Kas yra įmonė? Pateikite kelias įmonės sampratas ir jas paaiškinkite. Ar galime traktuoti įmonę kaip sistemą? Paaiškinkite savo teiginį. Kokius sistemos požymius žinote? Ar įmonė juos atitinka? Kokie yra trys pagrindiniai įmonės požymiai? Kokius žinote įmonės išorinius ryšius? Ar įmonę veikia išoriniai veiksniai, ar ir įmonė gali daryti poveikį aplinkai? Paaiškinkite savo teiginį konkrečiu pavyzdžiu. Kodėl reikia klasifikuoti įmones – Lietuvos ūkio subjektus? Pagal kokius požymius galima klasifikuoti įmones? Ekonominių veiklos sričių klasifikatorius (EVSK): koks tai dokumentas? Kokie pagrindiniai Lietuvos Respublikos (LR) įmonių tipai? Palyginkite skirtingo tipo įmones pagal šiuos kriterijus – nuosavybės formą, valdymo organus, akcinio kapitalo dydį, įmonės darbuotojų skaičių. Pagrindinės įmonės veiklos sritys, paaiškinti tarpusavio sąveika? Kokios yra pagrindinės įmonės funkcijos? Ką vadiname rodikliu? Kodėl rodikliai taikomi ekonomikoje? Ekonominių rodiklių klasifikavimas. Pagrindinės ekonominių rodiklių grupės. Kuo skiriasi kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai?
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Ekonomika (64)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos objektas. Ekonomikos teorijos tikslas. Pozityvinė sistema. Normatyvinė sistema. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos teorijos funkcijos. Mokslo metodai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Rinka: funkcijos, struktūros problema. Neriboti poreikiai ir išteklių ribotumas. Poreikiai. Rinka. Prielaidos, kad galėtų veikti rinka. Rinkos funkcijos. Paklausa, pasiūla. Rinkos struktūra. Tobulos konkurencijos bruožai. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Rinkos pusiausvyra. Valstybinė ekonominė politika. Vartotojo elgsena rinkoje. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo teorija. Gamybos teorija. Gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Kaštai. Trumpo laikotarpio kaštai. Pelnas. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos. Pagrindiniai ūkiniai subjektai. Gamybos veiksnių rinka. Akcijos. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija, Monopolinės konkurencijos rinka. Rinkos ribotumas ir valstybės vaidmuo.
  Ekonomika, špera(13 puslapių)
  2006-04-25
 • Ekonomika (7)

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa jos veiksniai. Paklausos dėsnis ir paklausos kreivė. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos paklausa. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei, nustatant maksimaliąją ir minimaliąją kainas. Naudingumo maksimizavimo taisyklė.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-09-05
 • Ekonomika (70)

  Elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale apskaičiavimas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame taške skaičiavimas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške skaičiavimas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Paklausa ir pasiūla elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa ir pasiūla neelastinga kainos atžvilgiu. Paklausa elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa neelastinga kainų atžvilgiu. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartotojo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės. Paklausa ir pasiūla. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Vartotojo prekių paklausa. Vartotojo biudžetas. Realiosios pajamos. Gamybos funkcija. Firmos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija.
  Ekonomika, špera(20 puslapių)
  2006-05-23
 • Ekonomika (72)

  Įmonė. Įmonės ekonominis lygis. Verslininkystė. Verslo įmonė. Įmonės veiklos planavimas. Planavimo procesas. Inovacijos ir investicijos. Strategijos rūšys. Kapitalo poreikis ir kaina. Galimi finansavimo būdai. Marketingas. Rinka. Marketingo tyrimo sritys. Naujų gaminių kūrimas. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Kainų politika ir kainodaros būdai. Kainų skaičiavimo pagrindai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-06-12
 • Ekonomika (74)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo visuomenės mastu pasirinkimo problemos. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa .Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Vertės dėsnis. Vertė ir kaina. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo teorijos praktinis taikymas, jo poveikis mokesčių efektui. Naudingumo teorija, jos prielaidos ir ydos. Indiferentiškumo teorija, pajamų ir substitucijos efektai joje. Gifeno paradoksas. Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Monopolijos pasekmės ir antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ie paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Ekonomika, špera(35 puslapiai)
  2006-09-18
 • Ekonomika (75)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos. Ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartos ciklas. Investicijos ir jų struktūra. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Marketingo esmė ir principai. Produkcijos diferenciavimas. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. Inovacijų sąvoka ir turinys. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos sąvokos. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas ir jo paskirstymas. Sąmatinė ir faktinė savikaina.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-09-19
 • Ekonomika (76)

  Inžinerinė veikla. Jos efektyvumas ir projektų finansavimas. Inžinerinė veikla. Jos sąvokos ir efektyvumas. Investicijų šaltinio parinkimas. Europos Sąjungos (ES) fondai. Inžinerinių sprendimų teisinė apsauga. Techninės kūrybos esmė ir motyvai. Intelektualios nuosavybės teisinis reguliavimas. Patentavimo, licenzijavimo, išradybinės bei technologinės perdavimo veiklos organizacijoje. Patento apimtis laiko ir erdvės požiūriu. Inžinerinės veiklos marketinginis pagrindimas. Marketingo ekonomika. Marketingas ir inovacijų kūrimas. Rinkos poreikių, pasiūlos nustatymas ir prognozavimas. Inovacijų marketingo organizavimas, ypatumai. Strateginis ir taktinis marketingas. Ekspertiniai inžinerinių sprendimų vertinimo metodai. Ekspertiniai inžinerinių sprendimų vertinimų tikslingumas. Proto šturmo metodas. Smegenų šturmo metodikos. Kaip taikomas smegenų šturmas. Lengvatiniai kreditai. Bankai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Kredito unijos. Lizingas. Faktoringas.
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2006-09-19
 • Ekonomika (77)

  Įmonės ekonomikos mokslo reikšmė. Verslo motyvai. Verslo rūšys. Verslininkų teisės ir įsipareigojimai. Verslo aplinka. Verslo įmonės tikslai. Verslo įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys. Individuali įmonė (personalinė, IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandintinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Akcinės bendrovės (AB). Savivaldybės ir valstybės įmonės. Kooperatinės bendrovės. Gamyba ir jos veiksniai. Žemė kaip gamybos veiksnys. Kapitalas - gamybos veiksnys. Nusidėvėjimo skaičiavimas ilgalaikiam turtui. Apyvartinis kapitalas. Gamybos kaštai. Gamybos veiksniai (ištekliai). Darbo našumas ir imlumas. Gamybos išlaidos. Pagrindinės kainų rūšys.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-09-21
 • Ekonomika (79)

  Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Metodologija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai . Grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir tikslai. Ekonomikos tikslai. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. Ekonomikos augimas. Ekonomika ir efektyvumas. Pasiūla, jos kiekis, pasiūlos kreivės perkėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausvyros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Prielaidos apie vartotojo pirmenybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo kreivės žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai. Biudžetas apimantis daugiau nei dvi prekes. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Geriausias įmanomas derinys. Abejingumo kreivės aiškinant pasirinkimus. Kainų pokyčio pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normalios ir nepatrauklios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Kainų pokyčio pajamų ir pakeitimo efektai. Paklausos elastingumas, jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-09-26
 • Ekonomika (80)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąvokos: kategorijos, kriterijai, rodikliai. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąvokos. Ekonomikos sąlygos. Ekonomiškumo principas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Gamybos veiksniai ir jų rūšys. Gamybos išteklių normatyvai. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Gamybos produkcijos kaina. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių grupavimo esmė. Įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartos ciklas. Investicijos ir jų struktūra. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis gamyboje. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvoka. Gamybos finansavimo šaltiniai. Pelnas ir jo paskirstymas.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Ekonomika (82)

  Verslo organizacija. Įmonės tikslai. Įmonių tipologija. Juridiniai įmonių tipai. Individualios personalinės įmonės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Ūkinės bendrijos steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Akcinės bendrovės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Įmonių specializavimas. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės. Trys mišrios ekonomikos sektoriai. Organizacijos samprata. Pagrindinės vadybos funkcijos. Organizacinės įmonės struktūros tipai. Rinkodaros samprata ir uždaviniai. Rinkodaros koncepcijos. Rinkodaros tipai. Rinkų tipai ir jų charakteristikos. Prekės sąvoka. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimų vaidmuo rinkodaroje. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ir jų taikymas rinkodaroje. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos koncepcijos. Paskirstymo kanalai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Kapitalo samprata ir struktūra. Pagrindinio kapitalo vertė. Kapitalo nusidėvėjimas. Amortizacija. Apyvartinio kapitalo samprata ir sudėtis. Įmonės finansavimo šaltiniai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-10-13
 • Ekonomika (83)

  Ekonomikos mokslas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Grynoji konkurencija. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, veiksniai lemiantys paklausos elastingumą. Pasiūlos elastingumo variantai. Pasiūlos elastingumas. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Kryžminis elastingumas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Gamintojo filosofija. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas (BVP). Baigtinės prekės ir paslaugos. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BNP skaičiavimo būdai; BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekonomika (87)

  Ekonomikos samprata. Ekonominė terminologija. Ekonominė sistema. Efektyvumas. Gamyba ir vartojimas. Ekonominis subjektas. Gamybos veiksniai. Produktas. Paklausa ir pasiūla. Prekės vertė. Kaina, pinigai ir jų atliekamos funkcijos. Mikro ir makro ekonomika. Ekonominė teorija, ir ekonomikos tikrovė. Indukcija ir dedukcija. Teorinio tyrimo etapai, pozityvūs ir normatyvūs teiginiai. Ekonominė politika ir pagrindiniai jos uždaviniai. Rinkos mechanizmas jo charakteristika. Rinkos objektai ir subjektai. Valstybinis reguliavimas. Rinkos objektai ir subjektai. Rinkos struktūrą. Rinkos infrastruktūra. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos veikimo esmė: kainų susidarymas, paklausos ir pasiūlos dėsnis. Paklausos ir pasiūlos teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Vartotojo prioritetai ir jo pasirinkimas. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Ribinis naudingumas ir ribinė pateikimo norma. Vartotojo elgsena maksimalizuojant vartojimo naudą. Vartojimo biudžetas ir funkcija. Vartotojo naudingumo maksimalizavimas. Pajamų ir pakeitimo efektas. E. Engerio dėsnis. Difeno prekės. Pajamų ir kainos vartojimo kreivės.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (90)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. ir Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP ir BVP samprata ir rodikliai. BVP ir BNP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės (stadijos), investicijos. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Investicijų svyravimas. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūsys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Mokesčiai, Biudžetas, balansas, jo tipai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija ir jos tipai, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas, jo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinės prekybos plėtra, eksportas, importas. Juos reguliuojančios priemonės. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-11-19
 • Ekonomika (98)

  Verslo organizacija. Įmonės tikslai. Įmonių tipologija. Juridiniai įmonių tipai. Individualios personalinės įmonės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Ūkinės bendrijos steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Akcinės bendrovės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Įmonių specializavimas. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės. Organizacijos samprata. Pagrindinės vadybos funkcijos. Organizacinės įmonės struktūros tipai. Rinkodara. Rinkodaros samprata ir uždaviniai. Rinkų tipai ir jų charakteristikos. Prekės sąvoka. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimų vaidmuo rinkodaroje. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ir jų taikymas rinkodaroje. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos koncepcijos. Paskirstymo kanalai. Kainos nustatymo metodai. Įmonių investicijų ekonomika. Kapitalo samprata ir struktūra. Pagrindinio kapitalo vertė. Amortizacija. Apyvartinio kapitalo samprata ir sudėtis. Įmonės finansavimo šaltiniai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-02-14
 • Ekonomikos modeliai ir praktika

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Ekonomikos žodynas

  Terminai lietuvių kalba, terminai angliškai ir paaiškinimas. Akcijos. Akcijų birža. Akcijų pasirinkimo sandoris. Amerikietiškas pasirinkimo sandoris. Amerikos depozitoriumo pakvitavimas. Antrinė rinka. Apyvartinės lėšos. Apribojamasis pavedimas. Apsikeitimo sandoris. Apskaita, vedama kaupimo principu. Arbitražas. Ateities sandoriai. Atkarpa. Atpirkimo sandoris. Atsiskaitymo diena. Balansinė ataskaita. Be apmokėjimo. Bendras vidaus produktas. Bendras fondas/Atviras fondas. Beta. Black-Scholes modelis. Defliacija. Depozito/indėlio sertifikatas. Diena be dividendų. Diskontuota obligacija. Diversifikavimas. Dividendai. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Einamasis pelningumas. Emisija. Emisijos prospektas. Emitentas. Esminiai įvykiai. Europietiškas pasirinkimo sandoris. Europos valiutos. Fondo valdytojas. Fundamentali analizė. Galiojimo pabaigos diena. Gamintojų kainų indeksas. Grynoji aktyvų vertė. Ilgalaikė obligacija. Indeksas. Indeksavimas. Institucinis investuotojas. Investicinis fondas. Išankstinis sandorius. Išvestinis finansinis instrumentas. Įkeistas turtas. Kainos ir pelno santykis. Kapitalo grąža. Kapitalo prieaugis. Kaupimas. Kiekybinė analizė. Kintamumas. Kliringas. Kokybės analizė. Komerciniai vekseliai. komisinis mokestis. Konvertuojamoji obligacija. Kotiruojami vertybiniai popieriai. Kredito reitingas. Laisvas pinigų srautas. Londono tarpbankinė skolinimo norma. Makaulay trukmės matas. Makleris. Modifikuota finansinė trukmė. Mokėjimo diena. Mokėjimų balansas. Neigiamos "vidinės" kainos sandoris. Nematerialūs/elektroniniai vertybiniai popieriai. "Nešvari" kaina/Kaina su priedais. Nusidėvėjimas, amortizacija. Nuvertėjimas/devalvacija. Obligacija. obligacijų pelningumas. Palūkanų norma. Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų apsikeitimo sandoris. Paprastosios akcijos. Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija. Pasirašymas. Pasirinkimo parduoti sandoris. Pasirinkimo pirkti sandorius. Patikimiausios akcijos. Pavedimas iki jo atšaukimo. Pelnas, tenkantis vienai akcijai. Pelningumas sulaukus termino pabaigos. Pinigų rinkos fondas. Pirminė rinka. Pirminis viešas platinimas. Pirmumo teisės. Platinimas ribotam investuotojų skaičiui. Pozicija. Prekybos dienos pavedimas. Prekybos keitimo pavedimas. Prekybos sesijos pabaigos kaina/prekybos uždarymo kaina. Pristatymas apmokėjus. Privilegijuotosios akcijos. Procento/nuošimčio punktas. Procento/nuošimčio punkto vertė. Prospektas. Reikalavimas grąžinti sumokėtus mokesčius. Rinkos kūrėjas. Rinkos pavedimas. Rizikos ir atlygio santykis. Rizikos kapitalas. Sandorio įvykdymo kaina. Sandorio šalis. Savivaldybės obligacijos. Sąskaitos tvarkytojas. Simbolis. "Švari" kaina. Talino tarpbankinė skolinimo norma. Techninė analizė. Termino pabaigos diena. Trukmė. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas. Trumpalaikis VP pasiskolinimas. Turto grąža. Turto paskirstymas. Užbiržinė vertybinių popierių rinka. Uždaras investicinis fondas. Užsienio obligacijos. Valiutos pasirinkimo sandorius. Varantas. Vartojimo kainų indeksas. Vertybinių popierių saugojimas. Vertybinių popierių saugotojas. Vertybinių popierių saugotojo struktūrinis padalinys. Vertybinių popierių sąskaita. Vidinės informacijos turėtojas. Vidutinio termino skoliniai įsipareigojimai. Viešas platinimas. Vykdyk arba atšauk.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-10-02
Puslapyje rodyti po