Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės (šakos) konkurencingumo didinimas inovacijų pagrindu

  Straipsnio tikslas. Uždaviniai. Aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Pramonės įmonių augimas ir konkurencingumas. Įmonės plėtros ir augimo samprata bei tarpusavio ryšys. Įmonės augimo ir konkurencingumo vertinimo kriterijai ir metodai. Inovacijos. Inovacijų samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacijų paramos programos. Pramonės konkurencingumo didinimo programa. Inovacinės politikos įtaka pramonės konkurencingumui. Ekonomikos augimas, ciklai, inovacijos. Inovacinės politikos tipai. Inovacinės politikos formavimas ir pramonės konkurencingumo didinimo problemos Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Summary.
  Mikroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-09
 • Įmonės (verslo) taktinis planavimas

  Įmonės (verslo) taktinio plano struktūra ir sudarymo eiga. Pardavimų planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimties rodikliai. Pardavimų plano įvykdymo analizė. Pardavimų plano sudarymo eiga: rinkos konjunktūros tyrimas; asortimento planavimas, produkcijos konkurencingumo įvertinimas, kainos planavimas; pardavimų apimties prognozavimas. Pardavimų ir gamybos plano formavimas ir derinimas. Gamybos planavimas. Gamybos proceso planavimo objektai ir eiga. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas: gamybinio pajėgumo sąvoka ir apskaičiavimas; pajėgumo panaudojimo rodikliai, pajėgumo poreikio planavimas. Gamybos plano sudarymas: taktinio gamybos planavimo strategijos ir taktinio plano variantų skaičiavimas; kalendorinis gamybos planavimas. Gamybos plano koregavimas. Aprūpinimo materialiniais ir energetiniais ištekliais planavimas. Materialinių išteklių poreikio planavimo metodai. Materialinių išteklių poreikio, išlaidų skaičiavimas ir kalkuliavimas. Žaliavų, pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas; Pagalbinių medžiagų poreikio ir išlaidų skaičiavimas; Medžiagų poreikio patenkinimo (pristatymo) planavimas: reikalingo nupirkti medžiagų kiekio apskaičiavimas, medžiagų kainos planavimas, medžiagų atsargų planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas: energijos poreikio planavimas, energijos savikainos apskaičiavimas, energijos išlaidų kalkuliavimas. Personalo planavimas. Darbo našumo rodikliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo užmokesčio planavimas ir kalkuliavimas. Įmonės veiklos (verslo) išlaidų ir efektyvumo planavimas. Išlaidų planavimo uždaviniai ir sudėtis. Kaštų klasifikavimas: išlaidų rūšys ir elementai; kintamos ir pastovios išlaidos; tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybos kaštų planavimas: kintamų gamybos kaštų apskaičiavimas, netiesioginių gamybos išlaidų planavimas; parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų planavimas. Pagalbinės gamybos išlaidų planavimas. Gaminio savikainos planavimas: vienetinė, grupinė (vieno, dviejų lygių ir daugiapakopė) gaminio kalkuliacija, normatyvinis išlaidų kalkuliavimas; Gamybos kaštų mažinimo planavimas. Įmonės veiklos rezultatų planavimas: pelno ir rentabilumo apskaičiavimas; pelno didinimo veiksniai. Finansinis planas: finansinio plano sudarymo eiga; pinigų srautų prognozavimas.
  Vadyba, referatas(49 puslapiai)
  2007-02-19
 • Įmonės analizė etikos aspektu: vaizdo kasečių nuoma ir prekyba UAB "Ovatus"

  Darbo tikslas: Išnagrinėti uždarąją akcinę bendrovę "Ovatus" etikos aspketu. Įmonės apibūdinimas. Darbas įmonės viduje. Išorinis įmonės darbas. Išvada.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-02
 • Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas" (2)

  Įvadas. AB "Ekranas" bendras apibūdinimas. Trumpa AB "Ekranas" istorija. AB "Ekranas" po 40-ties gyvavimo metų. Bendrovės veiklos rezultatai 2000 metais. Sukurtas tvirtas tolesnio augimo pagrindas. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2000 12 31. Teorinė dalis. Verslo vertinimas. Verslo vertinimo samprata ir pagrindinės sąvokos. Verslo vertinimo principai ir kriterijai. Verslo (turto) vertinimo metodai. Įmonės finansinio sverto rodiklių analizė. Augimo galimybių pasirinkimas. Produkcijos arba žaliavų rinkos veiksniai. Ekonominės sąlygos. Bendrovės valdymas. Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant kapitalo struktūros sprendimus. Praktinė AB "Ekranas" verslo analizė. AB "Ekranas" klientai bei rinka. Veiklos rezultatai ir finansinė padėtis. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ilgalaikė investicijų programa. Investicijos į stiklo gamybą. Naujų produktų kūrimas. Aukšta kokybė kaip sėkmės ir plėtros pagrindas. 2000 metų AB "Ekranas" finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pastabos. Balansas. Pastabos. Nuosavybės pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Bendroji informacija. Apskaitos principai. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas. Informacija apie segmentus. Pardavimų savikaina. Kitos veiklos pajamos. Pardavimų sąnaudos. Administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės veiklos sąnaudos – grynasis rezultatas. Pelno mokestis. Vienai akcijai tenkantis pelnas. Ilgalaikis materialus turtas. Nematerialus turtas. Investicijos. Ilgalaikės gautinos sumos. Atsargos. Prekybos ir kitos gautinos sumos bei išankstiniai apmokėjimai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Akcinis kapitalas. Rezervai. Paskolos. Trumpalaikės prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos. Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos. Galimi ir esami įsipareigojimai. Susijusių šalių sandoriai. Įvykiai po balanso sudarymo datos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(57 puslapiai)
  2007-01-08
 • Įmonės analizė: prekyba technika UAB "Vilkta"

  Organizacijos analizė: UAB "Vilkta". Trumpas įmonės apibūdinimas. Pagrindinė veiklos kryptis yra organizacinės ir prekybos technikos prekyba, aptarnavimas ir remontas. Teikiamos paslaugos. Valdymo padalinių schema. Vartotojai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Įmonės SWOT analizė. Personalas. Kontrolė ir konfliktinės situacijos. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2008-03-28
 • Įmonės analizė: produktų platinimas UAB "Sanitex"

  Įvadas. Sanitex istorija. Paslaugų struktūra. Logistikos paslaugos. Didmeninė prekyba. Marketingo paslaugos. Skambučių centras. Darbo organizavimas. Prekybos tinklo "Sanitex" įvertinimas. Jeigu būtume pardavimų vadovas... Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-08
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai" (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės lokacija ir infrastruktūra. Įmonės struktūra bei valdymas. Keleivių vežimo valdyboje naudojami dokumentai ir programos. AB "Lietuvos geležinkeliai". Keleivių vežimo valdybos ir darbo tvarkos taisyklės. Personalo ir darbo apmokėjimo, valdymo ir apskaitos sistema. Keleivių vežimo organizavimas. Keleivių vežimo geografija ir statistika. Vietiniai maršrutai (dyzeliniai ir elektriniai). Tarptautiniai maršrutai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2008-04-30
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos paštas" filialas "Utenos centrinis paštas"

  Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Paslaugos. Pašto paslaugos. Kitos paslaugos. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas, dokumentų registravimo tvarka.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos telekomas"

  Įvadas. AB "Lietuvos telekomas" istorija ir struktūra. AB "Lietuvos telekomas" Lietuvos ekonomikoje. Bendrovės veiklos analizė. Konkurencinga įmonės aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-09
 • Įmonės analizė: AB "Lietuvos telekomas" (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos strateginė analizė. Žmogiškieji ištekliai AB "Lietuvos telekome". Įmonės išorinės aplinkos analizė. AB "Lietuvos telekomo" konkurentai. Strateginis įmonės situacijos vertinimas SWOT analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės analizė: AB "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Statybos sektoriaus srities analizė. Aplinkos apibūdinimas. Pramonės šakos ribos. Konkurentai, jų rinkos dalys ir segmentai, į kuriuos jie fokusuojasi. Produktai. Vertės grandinė ir kaip skiriasi individualios firmos. Pagrindiniai strateginiai veiksniai pramonės šakoje. Konkuravimo būdai. Konkuravimo būdai, kurie buvo istoriškai sėkmingi. Išskirtinės kompetencijos būtinos statybos šakoje. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Esminės galimybės. Esminiai pavojai. Pagrindinės problemos/pasirinkimai, su kuriais susiduria pramonės šakos dalyviai. AB "Panevėžio statybos trestas" analizė. Firmos apibūdinimas. Paslaugos ir produktai. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Stiprios ir silpnos pusės. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Įmonės stipriosios pusės. Stiprios ir silpnos pusės įvairiose funkcinėse srityse. Įvairiuose organizacijos lygmenyse. Vertės grandinės koncepcija. Esama strategija. Korporacijos, verslo ir funkciniame lygmenyse (jų apibūdinimas). Konkurencinio pranašumo šaltiniai. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Silpnųjų ir stipriųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Produkto rinkos pasirinkimas. Resursų generavimo/paskirstymo problemos. Personalo problemos. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-07
 • Įmonės analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Alita" (2)

  Įmonės charakteristika. Kontaktai. AB "Alita" SWOT analizė. Produkto marketingo komplekso apibūdinimas. Produkcija. Šampanas "Alita Cattier". Vartotojai. Eksportas. Įmonės asortimentas. Tikslinė rinka ir marketingo strategija. Brendis "ALITA". Degtinė "Premium gera". Konkurentų analizė. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindinė konkurentų analizė. Makroaplinka. Rinkos dydis. Veiklos analizė. Rinkodaros strategijos formavimas.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • Įmonės analizė: aptarnavimas UAB "Zemfira"

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-02
 • Įmonės analizė: automobilių ir autodetalių prekyba, autoservisas UAB "Rasmitas"

  Apie įmonė. Vadovavimo sistemos modelis. Trakų Vokės automobilių salonas. Degalinė. Lazdynų automobilių salonas. Kavinė. Kaip vykdoma atranką į darbą UAB "Rasmitas". Mokymas ir tobulinimas UAB "Rasmitas". Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų UAB "Rasmitas".
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-13
 • Įmonės analizė: aviakompanija AB "flyLAL"

  Įvadas. Bendra apžvalga. Konkurencinė aplinka. Demografiniai pokyčiai, įtakojantys bendrovės veiklą. Teikiamų paslaugų portfelis ir jo kaita. Susiklosčiusi konkurencinė situacija. Konkurentai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-02
 • Įmonės analizė: bankas "Nord/LB Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2005 metais apžvalga. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Banko Nord/LB istorija. Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) – stiprus Vokietijos bankas. Nord/LB plėtra Baltijos regione. Nord/LB Lietuva – bankas, turintis senas tradicijas. Apie banką Nord/LB Lietuva. Nord/LB Lietuva - Nord/LB grupės dalis. Vizija ir misija. Valdyba. Kokybės politika. Banko kultūra. Banko darbuotojai. Banko Nord/LB Lietuva teikiamos paslaugos. Lizingo paslauga. Lengvieji automobiliai. Sunkiosios transporto priemonės. Veiklos nuoma. Nekilnojamasis turtas. Technologinė, gamybinė įranga. Kitas turtas, kitos paslaugos. Sąskaitos. Pajamų kaupimo sąskaita. Indėliai. Terminuotieji indėliai. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai. Universalieji indėliai. Kaupimo indėliai. Vaikų indėliai. Mokėjimų kortelės. Pinigų pervedimai ir mokėjimai Lietuvoje. Vietinis pervedimas. Tarptautiniai pervedimai. Tiesioginis debetas. Investicijos. Apdrausta investicija į akcijas. Obligacijos. Prekyba vertybiniais popieriais. Investicijų valdymas. Vertybinių popierių ir pinigų skolinimas. Investiciniai fondai. Obligacijų fondas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2006-03-07
 • Įmonės analizė: bankininkystė, investicijų valdymas SEB Vilniaus bankas

  Trumpai apie SEB. Apie SEB Vilniaus banką. SEB Vilniaus banko grupės pagrindiniai. veiklos rodikliai (2004 m. pabaigoje). Antrinės įmonės. Pagrindiniai bankai korespondentai. SEB grupės misija, vizija ir vertybės. Etika ir darni plėtra. Banko turimų duomenų slaptumas. Informacijos apie asmenį traktavimas. Duomenų apsauga internete. Informacijos saugumas. Pageidavimai ir nusiskundimai. Darbdavio vaidmuo. Darbuotojų atranka. Lyderystė. Tobulėjimas. Informavimas. Darbo aplinka ir atmosfera. Išėjimas iš banko. SEB Vilniaus banko organizacinė struktūra. Kiti įvertinimai.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2005-11-16
 • Įmonės analizė: dienraštis UAB "Verslo žinios"

  Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos, vartotojai ir konkurentai. Konkurentų veiklos tyrimo tikslas. Prekės ir paslaugos. Prekių ir paslaugų asortimentas. Prekių ir paslaugų konkurencijos palyginimas. Įmonės kainų politikos nustatymas. Prekių pardavimų ir paslaugų pateikimo organizavimas. Reklama. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2005-08-30
 • Įmonės analizė: draudimas "ERGO Lietuva"

  Draudimo bendrovė ERGO. Draudimo įmonės struktūra. Veiklos kryptys. ERGO Lietuva gyvybės draudimas. ERGO vadovai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-04
 • Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas"

  Įvadas. Bendrovės informacija. "Ekranas" šiandien. Istorija. Filosofija, strategija, tikslai. Geografinė padėtis. Padaliniai. Verslas. Inovacijos gamyboje. Informacinės technologijos. Kokybė. Sertifikatai. Darbuotojų sauga ir aplinkosauga. Rodikliai. Produkcija. Nauji gaminiai Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2005-07-31
Puslapyje rodyti po