Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkosaugos ekonomika

  Aplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkosaugos, aplinkosaugos ekonomikos mokslo samprata. Aplinkosauga Lietuvoje. Aplinkosaugos ekonomikos istorinės šaknys (klasikinės ekonominės teorijos paradigma, marksistinė paradigma, neoklasikinės ir humanistinės ekonomikos krypties paradigma). Subalansuotos plėtros politika Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas, pagrindiniai politikos įgyvendinimo instrumentai; ekonominiai instrumentai. Atmosferos tarša. Klimato kaitos prevencija (Kioto protokolas). Pagrindiniai atmosferos teršalai (co2, no2, so2, kd10 – kietosios dalelės) ir taršos šaltiniai. Šiltnamio efektas; klimato šiltėjimas; ozono "skylės"; rūgštieji lietūs. Prekyba taršos leidimais. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) registras. Vandens kokybė, būklė, tarša, teisinė bazė. Pagrindiniai vandens teršėjai ir teršalai (biogeninės medžiagos – azoto ir fosforo junginiai). Baseininis valdymas. Baltijos jūros, Kuršių marių, paviršinių vandenų (upių, ežerų) būklė. Teršalų išleidimai, nuotekų valymas, teršalų patekimas iš pasklidusios taršos šaltinių (žemės ūkio paskirties žemės plotų). Atliekos. Nepavojingos atliekos; pavojingos atliekos; atliekų tvarkymas; teisinė bazė, reglamentuojanti atliekų tvarkymą; radioaktyvios atliekos. Gamtos ištekliai: naudingosios iškasenos, požeminis vanduo, miško ištekliai, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliai, žuvų ištekliai. Pagrindiniai Lietuvos aplinkos apsaugą ir gamtinių išteklių naudojimą reglamentuojantys įstatymai. Aplinkos valdymo sistemos (AVS): aplinkosaugos vadybos ir audito sistema EMAS (environmental management and audit scheme); tarptautinis ISO 14001 standartas, jų skirtumai. TIPK (taršos integruotos prevencijos kontrolės) leidimai. Švaresnės gamybos galimybės. Švaresnės gamybos poreikis. Švaresnė gamyba ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Švaresnė gamyba ir kokybės ir saugumo sistemos. Švaresnės gamybos diegimo Lietuvos pramonės įmonėse galimybės. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas Lietuvos respublikos įmonėse. Aplinkosauginis produktų ženklinimas.
  Ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-05-11
 • Ekonominė sociologija (2)

  Ekonominė ir socialinė sferos, esmė. Tarpusavio ryšys. Ekonominės sociologijos. uždaviniai: taikomieji, empiriniai. Globalinė – demografinė problema (situacijos globalinių mastu ir Lietuvoje įvertinimas). Globalinė ekologinė problema. Valstybės socialinės organizacijos modeliai (liberalusis, konservatyvusis, socialdemokratinis). Visuotinės gerovės valstybė. Socialiai orientuotos rinkos esminiai principai. Socialinė nelygybė ir socialinis teisingumas. Išsivysčiusių vakarų šalių visuomenės susiskaidymas į socialinius sluoksnius. Socialinių sluoksnių formavimasis Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Vidutinis sluoksnis (klasė) šiuolaikinėje visuomenėje. Žmogaus socialinės raidos koncepcija.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-11
 • Japonija (9)

  Įvadas. Ekskursas į praeitį. Mokslas ir gyvenimas, arba gyvenimas ir mokslas. Mums reikia ją atrasti. Išvados.
  Regioninė geografija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-11
 • Klasikinis aukso standartas

  Įvadas. Klasikinio aukso standarto reguliavimo mechanizmas. Klasikinio aukso standarto problemos. Nukarūnuotas auksas. Į lyderius išsiveržė Azijos šalys. Riboja pardavimą. Laikys atsargas.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-11
 • Lietuvos švietimo plėtotė

  Įvadas. Švietimo kaita – dabarties būtinybė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-11
 • Mokyklos vadovų pagrindinės funkcijos

  Įvadas. Vadovavimas mokyklos bendruomenei. Pagrindinės vadovų pareigos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Organizacijos kultūra (6)

  Bendravimo svarba. Darbdavių bendravimas su darbuotojais. Darbuotojų bendravimas. Bendraukime!
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Pamokų planai

  Ekonomikos pamoka: Darbo rinka. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Priemonės. Organizacinė dalis. Perėjimas prie naujos temos. Naujos medžiagos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Konkurencija ir rinkodara. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Namų darbų patikrinimas. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Valstybės ekonomikos sistema ir jos veiklos rezultatas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Pinigai ir bankai. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Valstybė ir jos biudžetas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Ekonomikos stabilumas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai. Pamokos planas: Mainų pasaulis. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Ekonominė integracija ir Europos vienijimasis. Europos Sąjunga. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(25 puslapiai)
  2006-05-11
 • Pedagogika (12)

  Lietuvos mokyklų reforma. Tikslas ir uždaviniai, eiga ir problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Įstatyme nurodyti pagrindiniai švietimo sistemos uždaviniai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogikos raida Lietuvoje. Visų lygių pirmosios mokyklos Lietuvoje, jų įkūrimo aplinkybės, datos. Pedagogikos mokslų problema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika — mokymo teorija. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Mokymo principai. Mokymo(si) organizavimo formos. Pamoka. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai, struktūra, jų organizavimas. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo esmė bei funkcijos. Tikrinimo ir vertinimo principai. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymo rezultatų vertinimo problemos. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Pedagogo vaidmuo, jam keliami reikalavimai. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai. Saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeimyninis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika.
  Pedagogika, špera(47 puslapiai)
  2006-05-11
 • Trumpa Lietuvos teisinės sistemos istorija

  Įvadas. Teisės šaltiniai. Feodalinė epocha. XVI - XIX amžius. Demokratinė epocha. 1918-1940 m. Komunistinė epocha. 1945-1990 metai. Lietuvos teisingumo ministrai po 1990 metų kovo 11 d.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Valstybės ekonomika

  Nacionalinis biudžetas. Savivaldybės biudžetas. Vertybiniai popieriai. Emisijos organizavimo tvarka. Aukcionai. Licencijos. Lietuvos VVP rinkos tendencijos. Valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų arba skolų pripažinimas beviltiškomis. Finansų esmė ir funkcijos. Šalies užsienio atsargų valdymas. Bankų sistema Lietuvoje. Bankas — rizikos įmonė. Bankų priežiūra, metodai, poveikio priemonės.
  Makroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-05-11
 • Verslo ekonomika (11)

  Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūriniais fondais (SF) remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Struktūrinių fondų (SF) paramos struktūra. BPD. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (SF). Projektų atrankos kriterijai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė. Diskontas. Atvirų sąskaitų diskontas. Verslo projektų įvertinimo metodai. Projektų atranka. Atrankos kriterijai. Pagal vidinių investicijų pelno normą. Pagal investicijų atsipirkimo laiko trukmę. Pagal grynųjų (diskontuotų) pinigų srautų dabartinę vertę (NPV). Pagal vidinę pajamų (pelno) normą (IRR). Pagal modifikuotą vidinę pajamų normą (MIRR). Neformalus projektų vertinimas.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo planas: krovinių pervežimas AB "Laikas"

  Įvadas. Bendra apžvalga. Firmos istorija. Firmos veikla. Verslo plano esmė. Produktas/Paslauga. Rinka, marketingas ir konkurencija. Rinka. Marketingas. Vadovai ir personalas. Savininkai. Vadovai. Gamyba. Finansai. Finansavimo sąlygos. Finansiniai rodikliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo plano rengimas (7)

  VP samprata ir VP tipai. VP būtinumas ir VP paskirtis. VP rengimo tikslai. Pirminės ir antrinės informacijos šaltiniai būtini VP parengti. Rinkos (šakos) verslo aplinkos analizė. Verslo makro aplinkos analizė. Kokie pokyčiai, tendencijos. SSGG analizės esmė. Nurodyti asmenis ar institucijas, kurie būtų suinteresuoti Jūsų VP. Kodėl VP lyginamas su vietovės ar kelio žemėlapiu. Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos elementų įvertinimas VP. Kokia rizika numatyta, kaip vertiname (gamybinė, komercinė, įsipareigojimų rizika). Bendrieji reikalavimai VP apiforminimui. Trumpas VP išdėstymas. Įmonės(šakos)charakteristika. Produkcija arba paslaugos. Rinka ir pardavimų planas. Marketingo planas. Informacija apie gamybą. Valdymas. Finansinis planas. Galima rizika.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2006-05-11