Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (59)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK. Rinka, jos funkcijos ir formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas, indiferentiškumas. Gifeno paradoksas. Mikroekonomika. Elastingumo samprata ir jos dydžiai. Pasiūlos ir paklausos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kastų tipai. Trumpas ir ilgas laikotarpio kaštai. Pastovūs kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimo rūšys. Makroekonomika. BVP samprata ir rodikliai. Skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumo svyravimo tipai. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Pinigų esmė, funkcijos ir formos. Vertybiniai popieriai ir jų vaidmuo. Valiutų kursai ir rūšys. Palūkanos. Palūkanų normos. Bankai. Bankų funkcijos, rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija, jos rūšys, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo mažinimo keliai. Infliacija ir nedarbas. Filisono kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Valstybės užsienio prekybos politika, jos formos. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos, jų būdai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai. Viešieji pirkimai. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(19 puslapių)
  2006-04-13
 • Ekonomika (60)

  Ekonomikos teorijos objektas ir sąvokos. Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybes. Rinkos ir vyriausybes vaidmuo ekonomikoje. Paklausa ir pasiūla: rinkos mechanizmas. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo organizavimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrosiom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba (elastingumas ir mokesčiai). Paklausa ir naudingumas (vartotojo elgsena). Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vertės paradoksas. Gamybos kaštai. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcija. Ilgo laikotarpio kaštai. Ekonominė kaštų samprata: alternatyviniai kaštai. Rinkos struktūra (tipai). Rinkos tipai, jų savybės. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Monopolija, pelno maksimizavimas, kontrolė. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Darbo rinka, jos veiksniai. Darbo užmokestis, jį sąlygojantys veiksniai. Ekonominė renta. Makroekonomikos matų sistema (rodikliai). Bendrasis vidinis produktas (BVP). BVP apskaitos būdai, jų trūkumai. Infliacija, nedarbas, ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Visuminės paklausos reguliavimas. Biudžetinė (fiskalinė) politika. Nacionalinis (valstybės) biudžetas, jo formavimas. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Ūkio stabilizavimo politika. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Stabilizavimo politikos priemonės. Politiniai ūkininkavimo ciklai. Tarptautine prekyba ir investicijos. Tarptautines prekybos nauda, barjerai ir liberalizavimas. Tarptautinės (užsienio) investicijos.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Fizika (56)

  Realiosios dujos. Van der Valso lygtis. Krizinis būvis (kritinis). Kritiniai realiųjų dujų parametrai. Fazinis virsmas (Klapeirono ir Klaudijaus lygtis). Vidinė realiųjų dujų energija. Dujų skystinimo problema. Skystis, jo paviršinis sluoksnis. Paviršiaus įtempimas. Drėkinimo reiškiniai. Laplaso formulė. Kapiliarumo reiškiniai gamtoje ir technikoje. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Maksvelo dėsnis. Bolcmano skirstinys, parametrinė formulė. Grįžtamieji ir negrįžtamieji virsmai. II Termodinamikos dėsnis. Šiluminės ir šaldomosios mašinos, jų veikimo principas. Idealioji Karno mašina, jos našumo koeficientas. Entropija, jos ryšys su būsenos būvio tikimybe. II termodinamikos dėsnis statinė prasmė. Išilginės ir skersinės bangos. Bangų energija. Interferencija ir difrakcija. Stovinčiosios bangos. Termodinaminis ir molekulinis- kinetinės makrų sistemos aprašymų būdai (Klapeirono lyg). Pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. I Termodinamikos dėsnis. Sistemos vidinė energija. Šiluma- sistemos vidinės energijos pokyčio matas. Izoprocesai ir adiabatinis procesas. Harmonijų svyravimų dinaminė lygtis ir jos sprendinys. Vienos krypties statmenų svyravimų sudėtis ir taikymas, dažnių bei fazių matavimais. Fizinė svyruoklė. Slopinamieji svyravimai, logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Jo reikšmė moksle ir technikoje. Srovių magnetinė sąveika. Magnetinis laukas, jo atsiradimo priežastis. Bio, Savaro ir Laplaso dėsnis. Ir jo taikymas magnetiniai indukcijai skaičiuoti. Krūvininkų judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke dėsningumai. Ampero ir Lorenco jėgos, jų samprata ir skaičiavimo taisyklės. Elektrostatinis laukas, lauko stipris. Elektrostatinių lauko jėgų darbas, sąveikos potencinė energija, potencialas. Elektrostatino lauko stiprio vektoriaus cirkuliacija. Potencialiniai laukai. Konservatyviųjų jėgų samprata. Darbo samprata ir jo skaičiavimas perkeliant kūną gravitacijos laukia iš vieno lauko taško į kitą. Gravitacinio lauko sąveikos potencinė energija, lauko stipris ir potencialas bei ryšis tarp jų. Kūnų inertiškumas, svorio ir sunkio samprata. Kietasis kūnas kaip materialių taškų sistema. Kietojo kūno sukimasis apie nejudančią ašį. Kūno inercijos momentas. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Jėgos momento ir impulso momento samprata. Kūno sistemos impulso momento tvermės dėsnis. Šio dėsnio pasireiškimas gamtoje ir tekimas technikoje. Difuzija. Klampa. Šilumos laidumas.
  Fizika, špera(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Fizika (57)

  Pagrindiniai vienetai, jų etalonai, standartai, apibrėžimai. Sąveikos gamtoje. Visuotinės traukos dėsnis. Vienalytis laukas. Centrinis laukas. Gravitacinio lauko sąveikos potencinė energija, Gravitacinio lauko potencialas, gravitacinio lauko jėgų darbas. Gravitacijos lauko potencinė energija. Potencialas. Ryšys tarp potencialų ir lauko stiprio. Elektromagnetinė sąveika. Jos charakteristikos ir dėsniai. Magnetinio lauko jėgų linijos. Elektrinis ir magnetinis srautai. Darbas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencinė energija, potencialas. Magnetinės indukcijos vektoriaus cirkuliacija uždaru kontūru. Kietųjų kūnų sukamasis judėjimas, charakteristikos ir dėsniai. Svyruojamas kūnų judėjimas. Svyravimų sudėtis. Bangos tamprioje aplinkoje. Garsas. Ultragarsas, jo panaudojimas, generavimo būdai. Molekulinės fizikos ir termodinamikos pagrindai. Dujų molekulių greičiai. Dujų klampa. Šilumos laidumas. Sistemos vidinė energija, šiluma ir darbas. Izoprocesai. Vienatomių, dviatomių ir daugiaatomių dujų molinės šilumos. Realiosios dujos.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-14
 • Fizika (58)

  Elektros krūvis. Krūvio tankis. Krūvių sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinė konstanta. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko vektoriaus cirkuliacija. Elektrostatinio lauko potencialas. Taškinio krūvio potencinė energija ir lauko potencialas. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrinis dipolis. Gauso teorema. Dielektrikai. Jų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Segnetoelektrikai. Gauso teorema dielektrikui. Elektrinė slinktis. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Elektrinio lauko energija ir energijos tankis. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris ir tankis. Klasikinės elektroninės metalų laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnis. Nesavaiminis išlydis dujose. Rekombinacija. Savaiminis išlydis dujose. Dujų išlydžio tipai. Termoelektrinė emisija. Ričardsono ir Dašmano formulė. Dujų plazma. Magnetinis laukas ir magnetinė indukcija. Bio ir Savaro dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Magnetinis srautas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kuriuo teka srovė vienalyčiame magnetiniame lauke. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Elektromagnetinė indukcija. Saviindukcija. Abipusė indukcija. Magnetinė lauko energija ir jos tankis. Medžiagos įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Feromagnetikai.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Įgaliojimų paskirstymas

  Įvadas. Darbuotojų įgaliojimai; Darbuotojų įgaliojimų svarba. Darbuotojų įgaliojimo lygiai. Atsakomybė už asmeninę veiklą. Kaip parengti įstaigos dokumentus- Įgaliojimą. Įgaliojimų paskirstymas tarp Bendrijos ir valstybių narių: išimtinė, konkuruojanti, paralelinė jurisdikcija. Įgaliojimų pavyzdžiai.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-03
 • Medžiagų mokslas (2)

  Vienkartinės liejimo formos gamybos technologijos sudarymas. Brėžiniai.
  Medžiagotyra, namų darbas(2 puslapiai)
  2006-04-13
 • Pažintinės praktikos ataskaita: gamyba ir tiekimas

  Elektronikos komponentų gamyba: AB "Vilniaus Vingis". Keraminių plytelių gamyba AB "Dvarčionių keramika". Vandens tiekimas vartotojams: UAB "Vilniaus Vandenys". Metalo apdirbimo staklių gamyba UAB "Vingriai". Įvadas. Vilniaus Vingis. Įmonės istorija. Įmonės išleidžiama produkcija. Pagrindiniai įmonėje vykdomi gamybiniai procesai. Naudojami pagrindinei gamybiniai įrenginiai ir įrankiai. Vingriai. Įmonės istorija. Produkcija. Dvarčionių keramika. Vilniaus Vandenys. Vilniaus nuotekų valykla. Išvada.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2006-04-14
 • Politinės teorijos (2)

  Politika ir politikos teorijos samprata. Pasaulėžiūra. Ideologija. Politinių doktrinų klasifikacija. Politikos doktrinų funkcijos. Politinės partijos vaidmuo kuriant ir realizuojant politines doktrinas. Klasikinė demokratijos teorija. Klasikinė demokratijos teorija.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2006-04-14
 • Prekybinės ir gamybinės įmonės veiklos skirtumai

  Gamyba ir prekyba. Prekybos įmonių veikla. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas. Prekių ir paslaugų procesas. Gamybos įmonės veikla. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos tipai. Produkcijos formavimas. Gamybos pardavimas ir apimtis. Gamybinė įmonė. Prekybinė įmonė.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Psichologija (38)

  Žmogus. Žmogaus prigimtis. Žmogaus struktūra. Psichologijos objektas. Jutimai. Suvokimas. Dėmesys. Atmintis. Atminties rūšys. Pagrindiniai atminties procesai. Mąstymas. Mąstymo struktūra. Vaizduotė. Vaizduotės procesas. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės funkcijos. Vaizdų kūrimo būdai. Vaizduotė ir kiti asmenybės psichiniai procesai.
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2006-10-13
 • Trinties riedėjimo guoliuose tyrimas

  Trumpos teorinės žinios. Guoliai. Riedėjimo guolio schema. Stendas. Eksperimento rezultatai. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-03