Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Buhalterinė apskaita: UAB "Rasa"

  Balansas. Programinės įrangos įsigijimo savikaina. Programinės įrangos vertės amortizacija. Pastatai ir statiniai. Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas. Transporto priemonių įsigijimo savikaina. Pirktos prekės, skirtos perparduoti. Pirkėjų įsiskolinimas. Gautinas PVM. Sąskaitos bankuose. Kasa. Kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytasis pelnas. Suvestinės sąskaitos. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Finansinės skolos kredito įstaigoms. Skolos tiekėjams. Pelno mokesčio įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinas PVM. Parduotų prekių pajamos. Parduotų prekių savikaina. Palūkanų sąnaudos. Ataskaitinių metų pelno mokestis. Analitinės sąskaitos. Gėrimas Žemuoginis. Gėrimas Buratinas. Gėrimas Tonikas. Gėrimas Coca Cola. Skolos AB Urmas. Skolos AB "Rūta". UAB Rasa Pelno (nuostolių) ataskaitą už 2009 m. vasario mėnesį. Žiniaraštis. 3 užduotis. Pagal pateiktus duomenis užveskite ŽŪB "Rūta" atsargų apskaitos žiniaraščius buhalterinių sąskaitų Atsargų apskaitos žiniaraščio pavyzdys: 4 užduotis. UAB "Miglė" ilgalaikio turto likučiai 2009 metais. Vasario mėnesį įvykusioms operacijoms nurodykite buhalterinius įrašus. Apskaičiuokite ilgalaikio turto objektų nusidėvėjimą vasario mėnesį. Visų ilgalaikio turto objektų likvidacinė vertė lygi 1,00 Lt. Sunkvežimis vasario mėnesį nuvažiavo 3000 km. Apskaičiuokite kiekvieno objekto sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę.
  Apskaita, namų darbas(29 puslapiai)
  2011-03-04
 • Finansinės veiklos analizė: lengvų automobilių platintoja UAB "Autotoja"

  Įvadas. Darbo tikslas – UAB "Autotoja" įmonės alternatyvių strategijų formavimas bei finansinis įvertinimas penkerių metų laikotarpyje. Įmonės UAB "Autotoja" analizė. Uab "autotoja" charakteristika. UAB "Autotoja" finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė UAB "Autotoja" SWOT analizė. UAB "Autotoja" analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Autotoja" strateginių tikslų formulavimas. UAB "Autotoja" alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. UAB "Autotoja" strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2010-06-23
 • Sociokultūrinės aplinkos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti sociokultūrinės aplinkos įtaką paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Sociokultūrinės aplinkos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui teoriniai aspektai. Sociokultūrinės aplinkos samprata. Paauglių vertybinės nuostatos. Paauglystės amžiaus tarpsnio charakteristika. Paauglio santykio su aplinka ypatumai. Šeimos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Mokyklos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Bendraamžių įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Masinės kultūros įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Sociokultūrinės aplinkos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Sociokultūrinės aplinkos įtaka dvasinių vertybių pasirinkimui: paauglių ir pedagogų požiūrių analizė. Šeimos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Mokyklos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Bendraamžių įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Masinės kultūros įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Paauglių dvasinių vertybių pasirinkimo vertinimas. Išvados. Santrauka. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-06-23
 • Statistika (85)

  Nr. 96. 2 uždavinys. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti N apskrities respondentinių ūkininkų ūkių (61–100) pasiskirstymą pagal ūkininkų laikomų gyvulių (karvių) skaičių. Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkininkų ūkių skaičiaus absoliutinius ir santykinius dažnius bei gyvulių (karvių) skaičių, tenkantį vienam ūkininko ūkiui. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti išvadas. 2 uždavinys. Pagal 4.1 lentelės duomenis apskaičiuoti 1993–1997 metų Lietuvos gyventojų, iš jų – moterų ir vyrų, skaičiaus bazinius ir grandininius dinamikos santykinius dydžius. Gautus rezultatus surašyti į lentelę ir pavaizduoti grafiškai sudarant linijinę, stulpelinę ir sunertų stulpelių diagramas. Padaryti išvadas. 8 uždavinys. N ūkininkas 2004 metais, lyginant su 2003 metais, planavo, kad primilžis iš karvės padidės 10 proc., o faktiškai jis padidėjo nuo 3800 kg iki 4100 kg. Apskaičiuoti kaip įvykdytas 2004 metų karvių produktyvumo padidinimo planas ir kaip pakito faktinis karvių produktyvumas 2004 metais, lyginant su 2003 metais. Apibendrinti gautus rezultatus. 6 uždavinys. Pagal 5.16 lentelės duomenis apie pagrindinių žemės ūkio produktų gamybą ir suvartojimą, skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui 1990 – 2002 metais, apskaičiuoti kiaušinių gamybos (suvartojimo) grandininius dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius. Daržovių suvartojimas skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui uždavinys. Pagal 7.1 lentelės duomenis apie N apskrities 2 ūkio gamybinius ir ekonominius rodiklius apskaičiuoti: 1) kaip pasikeitė pavienių bei abiejų kartu produktų kiekis, kaina ir pajamos 2002 metais, lyginant su 2001 metais ir 2003 metais, lyginant su 2002 metais. 2) nustatyti gautų pajamų pokyčio absoliutines sumas, įvertinant, kiek jų pokytį lėmė a) parduoto kiekio pasikeitimas ir b) pardavimo kainų pokyčiai. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 3 uždavinys. Pagal 5.3 lentelės duomenis apskaičiuoti: 1) parduotų bulvių kainos vidurkį 7-9 ūkininkų ūkiuose; 2) modinę kainą; 3) medianinę kainą. Aptarti gautus rezultatus, įvertinant pasiskirstymo simetriškumą. 2 uždavinys. Pagal 2.1 ir 2.5 lentelių duomenis apie žemės ūkio augalų derlingumą ir žemės kokybę (tręšimą) nustatyti 45 – 54 ūkininkų ūkių, bulvių derlingumo priklausomybę nuo įterptų trąšų kiekio 2003 metais. Apskaičiuoti teorinį (hipotetinį) kviečių derlingumą ir įvertinti, kaip ūkininkai panaudojo savo galimybes didinant bulvių derlingumą. Nustatyti ryšių glaudumą. Patikrinti teorinių ir faktinių reikšmių atitiktį bei ryšio glaudumo rodiklio statistinį reikšmingumą (ryšio realumą).
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2011-03-03
 • Viešųjų institucijų administravimas (2)

  Viešųjų institucijų administravimas. Institucijų samprata ir veiklos profilis. Viešojo administravimo sistema. Valstybės įmonių klasifikacija. Pagrindinės viešojo administravimo sritys numatytos įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Interesų grupės ir jų įtaka valstybės. valdžios institucijoms. Asociacijos. Žemės ūkio interesų atstovavimas. Lobistinės veiklos formos. Lobistų rūšys. Parlamentas, jo struktūra. Veiklos reglamentavimas ir organizavimas. Įstatymų leidybos procedūra. Vyriausybė. Pagrindinės vyriausybei atskaitingos ir atsakingos institucijos ir įstaigos. Prezidentūra. Prezidento kanceliarija. Vietos savivalda. Vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybių funkcijos. Administracinės procedūros.
  Viešasis administravimas, konspektas(14 puslapių)
  2011-03-04
 • Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektas ir jo socialinis marketingas organizuojant reklaminę kampaniją

  Socialinio marketingo kursinis projektas. Įvadas. Teorinė dalis. Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektų rengimo metodika. Praktinė dalis. Grožio ir sveikatos centro įkūrimas Kėdainiuose. Projekto įgyvendinimo vieta.Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Projekto partneriai. Savivaldybės parama. Projekto įgyvendinimo sąmata. Teorinė dalis. Reklamos sąvoka. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Praktinė dalis. Marketingo elemento reklamos organizavimas įgyvendinant projektą. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-08-27