Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų nuosavo kapitalo valdymas

  Bankų veiklos esmė ir turinys. Nuosavybė. Kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Funkcijos. Kapitalo šaltiniai. Banko dydžio ir jo kapitalo santykis. Komercinių bankų nuosavo kapitalo statistinių duomenų analizė. Nuosavo kapitalo pakankamumo problema. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Lietuvos komercinių bankų veiklos analizė. Komercinio banko nuosavo kapitalo normos. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-12-07
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-12-07
 • Elektronikos pagrindai (2)

  Elektronikos pagrindų namų darbas. Duota: draudžiamosios juostos plotis, priemaišos koncentracijos n ir p srityse, temperatūra.
  Elektronika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-12-07
 • Fizika (29)

  Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas ir jo stiprumas. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stipris medžiagose ir laidininkuose. Elektrinė talpa. Bio–Savaro -Laplaso dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Nuolatinės srovė ir svarbiausi (Omo ir Džiaulio dėsniai). Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai, ciklatoriai. Magnetinis laukas, indukcija. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinio lauko energija. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Stefano – Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimui. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Planko hipotezė ir Planko formulė. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Šterno – Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Vandenilio atomas. Energinių juostų kristalų susidarymas.
  Fizika, špera(14 puslapių)
  2005-12-09
 • Įmonių tipai ir jų veiklos ypatumai

  Įvadas. Įmonių grupavimo esmė ir principai. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Juridinių asmenų mokesčiai

  Įvadas. Juridinių asmenų mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Akcizų mokestis. Žyminis mokestis. Muitai. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Korporacijų mokestis. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Konsulinis mokestis. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Vietinės rinkliavos. Atskaitymai nuo realizavimo pajamų į Kelių fondą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokesčių administravimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-12-07
 • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema ir jos funkcionavimo problemos

  Mokesčių funkcijos ir apmokestinimo principai. Mokesčių klasifikacija. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Žyminis mokestis. Muitai. Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslininkystei. Mokesčių sistemos problemos Lietuvoje ir jos tobulinimo galimybės.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2005-12-07
 • Mikroekonomika (15)

  Ekonomikos mokslo objektas ir tikslas; Rinkos paklausa; Rinkos pasiūla; Rinkos pusiausvyra; Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu; Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu; Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu.
  Mikroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-12-07
 • Optika (2)

  Skaidulinio šviesolaidžio sandara ir parametrai. Pakopinio lūžio rodiklio skaidulos. Gradientinio lūžio rodiklio skaidulos. Spinduliai ir modos. Reiškiniai skaidulos medžiagoje. Chromatine dispersija. Optimalus šviesos bangos ilgis. Fotonų ir elektronų sąveika. Slopinimas. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Šviesos stiprinimas. Moduliacijos būdai. Lazeriniai diodai. Fototranzistoriai ir fototiristoriai. Optinio ryšio fotodetektoriai. Optiniai retransliatoriai. Optronai. Individualus lustų apdorojimas.
  Elektromagnetizmas, špera(7 puslapiai)
  2005-12-08
 • Palūkanų normos reguliavimas

  Palūkanų esmė ir palūkanų norma. Palūkanų arbitražas. Tarptautinių palūkanų normų santykiai. Kodėl palūkanų norma kyla ir krinta. Skolinamųjų lėšų pasiūlos veiksniai. Skolinamųjų lėšų paklausos veiksniai. Priklausomybė tarp infliacijos ir palūkanų normos dydžio. Faktinė infliacija ir faktinė rinkos palūkanų norma. Palūkanų normos priklausomybė nuo ekonomikos ciklo. Palūkanų normos prognozavimas. Palūkanų normos rizikos valdymo priemonės. Apibendrinimas. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-12-07
 • Puslaidininkinių diodų ir optoelektroninių elementų tyrimas

  Darbo tikslas: Tyrinėti ir pagrįsti puslaidininkinių diodų, diodinio optrono veikimo principus bei savybes, VACh ir parametrus, diodų teorinių modelių ir realiųjų diodų atitikimo laipsnį, darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse. Išmokti praktiškai apriboti diodų darbą leistinųjų režimų ribose. Darbo eiga. Grafikai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-12-07
 • Trifazės kintamosios srovės skaičiavimas (2)

  Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Užduotys: 1. Pagal duomenis nubraižyti patikslintą schemą; 2. Apskaičiuoti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas Uab, Ubc, Uca; 3. Apskaičiuoti abiejų vatmetrų rodmenis ir šiluminius galios nuostolius;
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-12-02
 • Žmogus ir aplinka

  Planeta. Cheminė žemės sudėtis. Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinių medžiagų susidarymas. Skaidymas. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fizikiniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apykaita. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymui naudojama įranga ir priemonės. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenė taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Miškas ir jo reikšmė. Pesticidų problema. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Energetinė ekosistemos klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Kraštovaizdis. Bioįvairovės apsauga. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvios energijos šaltiniai. Atliekų problema. Nitratų ir maisto priedų problema. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Aplinkos tarša. Biologinis kaupimasis. Ekosistemos savivala. Ekosistemos sudėtis ir struktūra. Bendrijų struktūra.
  Ekologija, špera(14 puslapių)
  2005-12-07