Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansiniai sprendimai (8)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3-4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Skolos dydis = obligacijų portfelio dydžiui = 46050 Lt; palūkanų normos dydis – vardo raidžių skaičius, n=6 metai, įmokų mokėjimų skaičius per metus p=2. Sprendimai. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-12
 • Komandinio darbo vaidmuo didinat organizacijos konkurencingumą: UAB "Palink"

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti skirtingų autorių nuomones apie komandų tipus, jų darbą ir veiksnius įtakojančius komandos efektyvumą. Teorijos analizė. Komandos samprata. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Komandų tipai. Komandos formavimas. Komandos narių vaidmenys. Komandinio darbo efektyvumas. Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandinio darbo privalumai UAB "Palink". UAB "Palink" apibūdinimas. Tyrimo organizavimas. Konfliktai ir jų sprendimai komandoje. Išvados. Priedai (Anketa).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-03-16
 • Komercinė teisė (9)

  Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo skiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas? Kas sudaro subjektiškumo turinį? Pagal veiksnumo apimtį į ką skirstomi fiziniai asmenys? Įmonę supranta kaip? Kokie juridinio asmens požymiai? CK 2.33 Pagal subjektiškumo apimtį į ką skirstomi juridiniai asmenys? Kokia bus pasekmė kai juridinis asmuo užtikrins sutartį laidavimu kai steigimo dokumentuose tai dradžiama? Kokiu veiksmų negali atlikti įmonė turinti bendrąjį subjektiškumą? Kuo skiriasi imperatyvi teisės norma nuo dispozitivios teisės normos? Ar galima įmonės subjektiškumą apriboti poįstatiminiame teisės akte? Ko reikia, kad įmonė būtų pripažinta subjekto civilinėje teisėje? Kuo skiriasi civilinis veiksnumas ir teisnumas nuo civilinio procesinio veiksnumo ir teisnumo? Ko galima reikalauti kai juridinio asmens teisė į pavadinimą yra pažeista? CK 2.42. Ko galima reikalauti kai įmonės pavadinimas naudojamas be jo sutikimo? Kokie reikalavimai keliami įmonės pavadinimui? Kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis sudarant pavadinimą? Ar galima įmonės pavadinimą sudaryti lotinų kalba ir kokia bus atsakomybė? Kaip yra keičiamas pavadinimas? CK 2.43 ir 2.66 (3dalis). Nuo kada saugoma teisė į pavadinimą? Ar pavadinimai individuali įmonė "Giraitė" ir UAB "Giraitė" yra tapatūs ar panašūs? Kas sprendžia klausimą dėl pavadinimo tapatumo ir panašumo ir kokia to pasekmė? Ar galima parduoti pavadinimą atskirai nuo įmones? Ko galima reikalauti kai pavadinimas sudarytas neteisėtai? Kaip pasireiškia organizacinė struktūra? Kokias funkcijas vykdo organai? Ko reikia reikalauti kai organas žada padaryti kažkokius veiksmus? Kodėl ne organo atstovo štampo? Pagalkompetenciją į ką skirstomi organai? Kokius organus turi individuali įmonė? Kokios dalyvių susirinkimo funkcijos? CK 2.82 Kas bus jei valdymo organas nepateiks finansinės atskaitomybės dokumentus dalyvių susirinkimui? Kokia bus teisinė pasekmė, kai sprendimą priema valdyba, kuri nesutampa su registre nurodyta valdyba? Kokius reikia pateikti dokumentus registrui kai yra keičiama valdyba? Ar valdybos nepasirašytas protokolas galios? Kodėl? Kai akcininkai pasibaigus valdybos kadencijai jos neperrinks, koks statusas šios valdybos? Jei akcijos areštuotos ar galima balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime? Kai atimta balso teisė ar galima parduoti akcijas? Kas gali pateiksti ieškinį dėl organų priimtų sprendimų? Per kiek dienų? Kokiu būdu reikia pranešti apie VAS? Kas turi būti nurodyta pranešime apie būsimą VAS? Kas turi iniciatyvos teisę sušaukti VAS? Kaip įtraukiami papildomi klausimai į VAS? Kiek reikia turėti balsų, kad būtų priimtas sprendimas VAS? O pakartotiname VAS? Kas yra atsakingas už duomenų pateikimą registrui? Kokia bus atsakomybė jei nepateiks duomenų? Valdyba pateikia teigiamą metinę finansinę ataskaitą, ar VAS sprendimas atleisti valdybą yra teisėtas? Kodėl? Kaip pripažinti negaliojančiu VAS sprendimą? Kokia duomenų neįregistravimo Viešajame registre pasekmė? CK 2.66.
  Komercinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2010-04-12
 • Makroekonomika (79)

  Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominių tyrimų ypatumai, lyginant su mikroekonominiais tyrimais. Makroekonomikos vieta ekonominių mokslų sistemoje. Ekonomikos (ekonominio) proceso samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmas. Ekonominis skaičiavimas. Socialinės-ekonominės sistemos samprata ir jos pagrindinės charakteristikos. Sistemos struktūra horizontalėje ir vertikalėje. Sistemos vystymosi vidiniai šaltiniai. Sisteminis požiūris į makroekonomiką. Anstatinių, ekonominių ir techniniu-organizacinių santykių bei gamybinių jėgų samprata ir jų sąveika. Visuomeninės ekonominės (ūkio) sistemos istorinė raida. Paslauga kaip makroekonomikos objektas. Valdymas kaip ekonominis procesas, jo pagrindiniai svertai makroekonominėje sistemoje. Makroekonomikos tyrimo metodai. Loginio (abstraktaus) ir empirinio (eksperimentinio) metodų sąveika. Modeliavimas kaip pažinimo metodas makroekonomikoje. Loginio ir istorinio požiūrių vieningumas. Makroekonominių procesų tyrimo (pažinimo) eiliškumas. Kokybinė ir kiekybinė analizė, jos vieningumas. Dėsningumo samprata makroekonominiuose procesuose, objektyvaus ir subjektyvaus samprata. BNP samprata ir jo skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. Nacionalinio produkto samprata. Bendrasis nacionalinis produktas. Baigtinis ir tarpinis produktas. Kartotinių skaičiavimų problema bei šių skaičiavimų eliminavimas. Nominalusis ir realusis BVP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksas. BNP skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. BNP skaičiavimas pajamomis. Pagrindinių gamybos veiksnių savininkų pajamų elementai. Pagrindiniai BNP rodikliai (BVP, GNP, NP, asmeninės ir disponuojamos pajamos). BNP kaip ekonominio išsivystymo bei materialinės gerovės rodiklis ir jo ribotumas. Nacionalinio produkto dinamikos paklausos aspektas. D. Keinso ir klasikinės teorijos požiūriai į rinkos ekonomiką. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis vartoti. Ekonomikos pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminė paklausa mišrioje ekonomikoje. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius ir taupymo paradoksas (atvirkštinis multiplikatorius). Nacionalinio produkto dinamikos pasiūlos aspektas. Visuminė pasiūla trumpą ir ilgą laiko tarpą. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Recesijos tarpsnis bei jo eliminavimas. Verslo ciklo samprata ir ciklų rūšys. Ciklo stadijos (fazės) ir skirtingi požiūriai į jų priežastis. Verslo ciklo indikatoriai. Visuminės paklausos pokyčiai ir vartojimo išlaidų kitimo veiksniai. Investicijų vaidmuo visuminės paklausos formavimosi procese. Investicijų kitimas ir jo priežastys. Akseleratoriaus samprata ir jo veikimo principai. Fiskalinės politikos samprata. Fiskalinė politika ir valstybės biudžeto balansas. Iždo vekseliai ir vyriausybės obligacijos. Fiskalinės politikos mechanizmai. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Ilgalaikio infliacinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonės: stabilizatoriai ir tikslinio naudojimo svertai. Biudžeto deficitas ir vyriausybės skola. Pinigų samprata, istorinė raida ir funkcijos. Čekiai ir jų vaidmuo šiuolaikinių pinigų sistemoje. Pinigai siaurąją ir plačiąją prasme. Pusiau pinigai ir pinigų pakaitalai. Pinigų kiekio problema. Pinigų pasiūla ir paklausa. Palūkanų normos įtaka pinigų paklausai. Bankai ir jų veiklos principai. Dalinio rezervo samprata. Lietuvos (centrinis) bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos reguliavimo svertai bei jų sąveika. Diskonto norma. Monetarinės politikos turinys; ekspansinė ir restrikcinė monetarinė politika. Pinigų rinkos (pasiūlos ir paklausos) pusiausvyros susidarymo mechanizmas. Realizavimo lago vaidmuo monetarinėje politikoje. Nedarbo lygio ir struktūros samprata. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo mechanizmai. Sąryšis tarp nedarbo ir infliacijos - Filipso kreivė. Infliacijos samprata, priežastys ir jos tipai. Infliacijos mechanizmas. Antiinfliacinės politikos turinys ir jos svertai. Stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monetaristinis požiūriai į ūkio stabilizavimą. Ekonomikos augimo samprata ir rodikliai. Ekonomikos augimo veiksniai. Ribinis kapitalo efektyvumas. Ekonomikos augimo gėrybės (rezultatai) ir kaštai (praradimai). Tarptautinė prekyba: jos samprata, pranašumai ir prieštaravimai. Pasaulinis ūkis. Tarptautinio darbo pasidalijimo objektyvumas. Valstybinė užsienio prekybos politika. Protekcionizmas ir jo mechanizmai. Tarptautinės investicijos ir jų formos. Nacionalinių ūkių skirtingo socialinio-ekonominio išsivystymo lygio problema.
  Makroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2009-07-13
 • Mikroekonomika (107)

  Namų darbas nr. 1. 1 -1 variantas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas? Jei tobulinama nauja kompaktinių plokštelių gamybos technologija ir naujos firmos įeina į šią šaką, tai? Tiesios linijos paklausos kreivė yra? Optimalaus pirkimo taisyklė teigia, kad norėdamas maksimizuoti bendrojo naudingumo, matuojamo pinigais, ir bendrųjų išlaidų skirtumą, vartotojas perka papildomus vienetus tol, kol? Ribinis produktas sutampa su vidutiniu produktu. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Teiginys. 3 užduotis. Pratimai. Šalies Alfa pramonė gamina tik automobilius ir tankus. Jos gamybos galimybes rodo 1 lentelė. Nustatykite tankų gamybos alternatyviuosius kaštus. 2 lentelėje pateikta informacija apie bulvių rinką. Prekės X parduodama 2500 vnt. per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 10 %, prekės X parduodama per savaitę 50 vnt. daugiau. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 3 lentelėje pateikti trys dviejų prekių X ir Y abejingumo kreivių variantai, teikiantys skirtingą naudingumo laipsnį. Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, skirtingomis technologijomis gaminant 40 vnt. produkcijos, vaizduoja 4 lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po 0,90 Lt už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei žemė 1,5 karto pabrangtų?
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-07-13
 • Miškų naudojimas

  Įvadas. Kas yra miškas? Miško dalys. Miškų funkcijos. Miško naudojimas. Miškų naudojimo rūšys. Miško naudojimo režimai. Miško apsauga. Miško apsaugos nuo ligų metodai. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Miško valdytojų, savininkų ir naudotojų pareigos. Atsakomybė. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2011-03-21
 • Rusijos finansinė institucija AB "Binbank"

  Finansinių rinkų ir institucijų projektas. ĮVADAS. Rusijos pasirinkto sektoriaus ypatybės. Rusijos bankai. AB "Binbank" vieta ir reikšmė. Rodiklių analizė. Kiekybiniai rodikliai. Rizikos valdymas. Konkurencinė analizė. "Binbank" SSGG analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2011-03-18
 • Valstybės vaidmens finansų sektoriuje Lietuvoje ir Šveicarijoje palyginimas

  Įvadas. Finansų sektoriaus struktūra. Bankų sektorius. Bankų tipai. Draudimo sektorius. Draudimo rūšys. Investicinių paslaugų sektorius. Mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė. Lietuvos vaidmuo finansų sektoriuje. Lietuvos Respublikos centrinis bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko 2007 metų finansinė ataskaita. Lietuvos banko balanso apžvalga (2009 m. vasario mėn.). Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Draudimo sutarties rūšys ir jų sudarymai. Šveicarijos finansų sektorius. Finansinio sektoriaus priežiūra. Įnašai į Šveicarijos bankus apsaugoti Konstitucijos. Nacionalinis Šveicarijos bankas: atsakomybės ir tikslai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-07