Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaita (36)

  Apskaitos politikos esmė ir sudėtinės dalys. Pinigų kasoje ir sąskaitose banke apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Paskolų apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita. Abejotinų skolų apskaita. Atsiskaitymų su valstybės iždu (išskyrus PVM) apskaita. Atsiskaitymų už pelno mokestį apskaita Atsiskaitymų už gyventojų pajamų mokestį apskaita Atsiskaitymų už kitus mokesčius apskaita Gautino ir mokėtino PVM apskaita. Atsikaitymas už PVM. PVM atskaita. Gautino (pirkimo) PVM apskaita. PVM atskaitos tikslinimas. PVM atskaita netikslinama. Mokėtino PVM apskaičiavimas. Atsiskaitymų už socialinį ir sveikatos draudimą bei įmokų į garantinų fondą apskaita. Darbo užmokesčio ir kitų darbuotojams mokėtinų sumų (ligos pašalpų, kompensacijų už atostogas, atostoginių) priskaitymo apskaita. Išskaitymų iš darbo užmokesčio apskaita. Kaupimų atostogoms apskaita. Atsargų įkainojimas apskaitoje ir sudarant finansinę atskaitomybę. Atsargų apskaitos būdai. Grynoji galimo realizavimo vertė. Atsargų analitinė ir sintetinė apskaita. Atsargų apskaita. Atsargų registravimas nuolatiniu ir periodiniu būdu. Pirktų atsargų nuolaidų ir nukainojimų apskaita. Biologinio turto įkainojimas ir apskaita. Žemės ūkio produkcijos įkainojimas ir apskaita IMT pripažinimo kriterijai ir įkainojimas (perkant išsimokėtinai, mainų atvejais, dovanojimo atveju, IMT gautas kaip savininkų įnašai, IMT pasigaminimo atveju). Nenaudojamo IMT apskaita. IMT perkainojimo rezultatų apskaita ir IMT vertės sumažėjimo apskaita. Lizingo apskaita. Informacinių technologijų (IT) nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo (būdai) metodai. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo. Rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto sukūrimo registravimas apskaitoje. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitų vėlesnių išlaidų. Apskaita. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir nurašymas. Finansinis turtas. Finansiniai įsipareigojimai. Pirminis finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas. Pirminis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas. Paskesnis finansinio turto įvertinimas. Paskesnis finansinių įsipareigojimų įvertinimas. Finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo nurašymas. Finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo tikroji vertė. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaita ir paskirstymas. Gyvulininkystės gamybos išlaidų, produkcijos apskaita. Pramoninės gamybos apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo kriterijai. Produkcijos ir kitų prekių bei paslaugų pardavimo savikainos apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita. Produkcijos ir kitų prekių bei paslaugų pardavimo pajamų apskaita. Finansinės, investicinės ir kitos veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Kitos veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinių rezultatų apskaita. Pelno paskirstymo apskaita. Pelno paskirstymo pagrindinės korespondencijos. Akcijų priedų apskaita. Įstatinio (pagrindinio, akcinio) kapitalo. Formavimas, didinimas, mažinimas ir registravimas apskaitoje. Perkainojimo rezervo sudarymo ir panaudojimo apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kiti rezervai iš pelno. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Atidėjimų apskaita. Balanso sudarymas. Pelno(nuostolio)ataskaitos sudarymas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų sudarymas. Pinigų srautų ataskaitų sudarymas. Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų pateikimas. Finansinė įmonės veikla.
  Apskaita, špera(149 puslapiai)
  2009-09-18
 • Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: AB bankas "Nord/LB Lietuva" Kauno skyrius

  Apskaitos gamybinės praktikos, atliktos AB banko "Nord/LB Lietuva" Kauno skyriuje ataskaita. Banko apibūdinimas. Banko Kauno skyriaus apskaitos organizavimas. Pinigų ir paskolų apskaita. Prekybinių vertybinių popierių apskaita. Vertybinių popierių skirtų parduoti ir laikomų iki išpirkimo apskaita. Išvestinių finansinių priemonių apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų ir kito turto apskaita. Išmokų darbuotojams apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Mokesčiai.
  Apskaita, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2009-09-16
 • Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: interneto tinklų instaliavimas UAB "Armonlita"

  Įvadas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Prekių ir paslaugų pardavimų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(26 puslapiai)
  2009-09-14
 • Apskaitos gamybinės praktikos ataskaita: prekyba šildymo įranga UAB "Termoresta"

  Įvadas. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai.
  Apskaita, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Ekologija (29)

  Biosfera ir biogeninių medžiagų apytaka joje. Biogeninių medžiagų apytakos. Aplinkos apsaugos ekonominis efektyvumas miškai. Miškų resursai. Miškų ekologinis vaidmuo. Gyvūnų apsauga. Saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų steigimas. Atmosferos apsauga. Globalinis oro užterštumas. Cheminis oro užterštumas. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens valymas. Vandens telkinių apsauginės juostos išvalymas ir priežiūra. Vandens Ph. Transporto tarša. Pramonės tarša. Energetinė pramonė. Saugomos teritorijos. Dirvožemis ir jo apsauga. Žemės fondas. Lietuvos žemės fondas. Gamtinė ir naikinamoji erozija. Dirvožemio erozijos rūšys. Prieš erozinis augalų vaidmuo. Ekologinė etika. Žmogaus ekologija. Parkai. Draustiniai. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Miškų monitoringas . Ekosistemų sukcesija. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemoje. Ekosistemų produktyvumas. Grynoji pirminė produkcija. Informacijos apykaita ekosistemoje. Populiacijos sąvokos samprata. Populiacijos homeostazė (savireguliacija). Aplinkos apsaugos ekonomikos efektyvumas. Miškų resursai ir miškų ekologinis vaidmuo. Miškų resursai. Miškų ekologinis vaidmuo.
  Ekologija, špera(10 puslapių)
  2009-09-15
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (3)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) sanglaudos fondas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-01-04
 • Gamyba ir gamybos veiksniai (2)

  Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos proceso rūšys. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso lankstumas.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-01-04
 • Gyvulininkystė (16)

  Gyvulininkystės kontrolinis darbas. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Paukštienos gamybos technologija. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystės mokslo ryšys su kitais mokslais. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Gyvulių šėrimas. Paukščių lesinimas. Paukštienos gamybos technologija. Broilerių mėsos gamybos technologija.
  Žemės ūkis, namų darbas(10 puslapių)
  2009-01-04
 • Gyvulininkystė (18)

  Naminių gyvulių domestikavimas ir jų biologiniai ir ūkiniai pakitimai. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių selekcija atranka ir paranka. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Žemės ūkio gyvulių sėklinimas. Karvių vertinimo kriterijai. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pramoninis kryžminimas. Heterozė. Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas. Pašarų cheminė sudėtis ir maisto medžiagų fiziologinė reikšmė. Maisto medžiagų fiziologinė reikšmė. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Pašaro apykaitos energijos galvijams. Skaičiavimas lesalų receptūrų sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Augaliniai baltymingi lesalai. Gyvuliniai baltymingi lesalai. Mineraliniai lesalai. Lesalų paruošimas. Pašaro apykaitinės energijos paukščiams skaičiavimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo pilnavertiškumo kontrolė. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai rodikliai. Kiaulių produktyvumo tipai. Avių produkcija. Kiaušinių gamybos technologija. Paukštienos gamybos technologija. Pašarų cheminė sudėtis. Maisto medžiagų reikšmė. Veršelių iki 6 mėnesių šėrimas. Šėrimo schemų sudarymas. Gyvūnų su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Organai ir sistemos. Šalinimo organų sistema. Laukinių gyvulių kilmė, prijaukinimas, sunaminimas. Biologinės ir ūkinės gyvulių savybės. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jos ryšys su produktyvumu. Atranka ir parinkimas. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Karvių vertinimo kriterijai. Veislinių paršavedžių vertinimas. Veisimo metodai ir jų taikymas. Gyvulininkystėje. Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Karvių pieno kiekį ir kokybę lemiantys veiksniai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Lesalų receptūrų sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Galvijų laikymo būdai. Kiaulių produktyvumo tipai. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Avių produkcija ir jos gamybos technologijos. Kiaulių šėrimo įtaka mėsingumui ir mėsinėms savybėms. Kiaušinių gamybos technologija. Paukščių gamybos technologija. Gyvulių laikymo zoohigiena ir ekologinė gyvulininkystė. Virškinimo organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkymo. Avių ir ožkų veislės. Pagrindiniai reikalavimai ekologiniams gyvulių ūkiams. Ožkų ir avių biologinės ir ūkinės savybės. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pašarų cheminė sudėtis. Gyvulių konstitucija, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Konstitucijos tipų klasifikacija. Konstitucijos ryšys su produktyvumu ir sveikatingumu. Interjeras. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Mėsos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Paukštienos gamybos technologija gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo. Pilnavertiškumo kontrolė. Gyvūnų su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Organai ir sistemos. Šalinimo organų sistema. Laukinių gyvulių kilmė, prijaukinimas, sunaminimas. Biologinės ir ūkinės gyvulių savybės. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jos ryšys su produktyvumu. Atranka ir parinkimas. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Karvių vertinimo kriterijai. Veislinių paršavedžių vertinimas. Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Karvių pieno kiekį ir kokybę lemiantys veiksniai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal ES šalių reikalavimus. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Galvijų laikymo būdai. Kiaulių produktyvumo tipai. Kiaulių laikymo būdai. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Avių produkcija ir jos gamybos technologijos. Kiaulių šėrimo įtaka mėsingumui ir mėsinėms savybėms. Kiaušinių gamybos technologija. Paukščių gamybos technologija. Gyvulių laikymo zoohigiena ir ekologinė gyvulininkystė. Virškinimo organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkymo. Avių ir ožkų veislės. Pagrindiniai reikalavimai ekologiniams gyvulių ūkiams. Ožkų ir avių biologinės ir ūkinės savybės. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pašarų cheminė sudėtis.
  Žemės ūkis, špera(50 puslapių)
  2009-01-16
 • Informatikos praktikos darbų ataskaita

  Informatikos praktikos darbų ataskaita. Firmos darbo užmokesčio ataskaita. Firmos veiklos grafinė analizė. Darbas su firmos sąrašais. Vizitinės kortelės kūrimo makrokomandos. Lankstinuko sudarymas. Praktikos darbo grafinės analizės pristatymas. Praktikos darbų ataskaita.
  Informatika, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-01-04
 • Kauno apskrities visų ūkių žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Žemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kvietrugius šaltiniai. Žieminių kvietrugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derliaus statistinė analizė. Žieminių kvietrugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kvietrugių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-09-15
 • Klaipėdos apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių statistinės analizės būdai. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų statistinė analizė. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(41 puslapis)
  2009-09-15
 • Panevėžio apskrities ūkininkų ir gyventojų ūkių rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai ir būdai. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-15
 • Panevėžio apskrities visų ūkių auginamų bulvių statistinė analizė 2002–2004 m.

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie bulvių plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai ir būdai. Bulvių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Bulvių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (19 psl.).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2009-09-15
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: betono gaminių gamyba, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila Jono Kugio IĮ

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti praktikos metu sukauptą medžiagą apie individualią Jono Kugio įmonę ir pateikti išvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti praktikos metu sukauptą medžiagą apie individualią Jono Kugio įmonę ir pateikti išvadas. Įmonės apibūdinimas. Pinigų laikymo ir organizavimo apskaita. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2009-09-14
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: melioracijos įmonė UAB "Panevėžio melioracija"

  Įvadas. Praktikos tikslas – išanalizuoti UAB "Panevėžio melioracija" apskaitą ir pateikti išvadas. UAB "Panevėžio melioracija" apibūdinimas. Apskaitos organizavimas UAB "Panevėžio melioracija". Pinigų ir paskolų apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolos, investicijos. Jų apskaita. atsiskaitymų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Paslaugų teikimo apskaita. Paslaugų pardavimų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: miško gėrybių supirkimas UAB "Arčia"

  Įvadas. UAB "Arčia" apibūdinimas. Apskaitos organizavimas UAB "Arčia". Pinigų, paskolų ir finansinio turto apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Dotacijų ir finansavimo apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2009-09-14
 • Vadyba (101)

  Grupė. Grupės savybės. Darbo grupių tipai. Vaidmenys grupėje. Grupės narys turėtų. Grupės vystymosi etapai. Grupės bruožai. Darbo grupėse variantai. Grupės vadovo/lyderio vaidmuo. Grupiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų medis. Nepakankamo pradinio kapitalo ir apyvartinės lėšos. Grupinių sprendimų privalumai. Moderatorius. Moderavimas sudaro sąlygas. Klasikinės grupių klasifikacijos. Realių grupių klasifikacija. Mažų grupių ypatybės. Didelė grupė. Pastovi grupė. Laikina grupė. Įforminta (formali) grupė. Formalios grupės sudaromos. Formalių grupių tipai. Psichologinio darnumo ryšys. Neformalių grupių privalumai organizacijai. Grupių formavimosi stadijos. Statusas. Grupės narių statusai. Darbo grupės efektyvumą lemia. Darbo grupių suderinamumas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų klasifikacija. Sprendimų priėmimo taisyklės. Valdymo sprendimų klasifikacijos. Vadovų sprendimų priėmimo stiliai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Požiūriai į sprendimų priėmimą. Racionalistų nuomone. Kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Organizacijos kultūros dalys. Organizacijų kultūrų rūšys. Organizacijų kultūros bruožai. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijų kultūros elementai. Teigiamas organizacijos kultūros poveikis. Neigiamas organizacijos kultūros poveikis. Pelno siekiančių organizacijų kultūros tipai. Vadybinio proceso kultūra. Valdymo procesų organizavimo kultūra. Valdymo darbo sąlygų kultūra. Dokumentacijos sistemos kultūra. Valdymo kultūros charakteristikos. Valdymo kultūros principai. Organizacijų vertybių rūšys. Kontrolė. Palyginimo atlikimui reikalinga. Kontrolės tikslas. Nukrypimai gali atsirasti. Kontrolės uždaviniai. Kontrolės vykdymo principai. Kontroliuoti galima. Pagrindiniai klausimai susiję su kontrolės vykdymu. Bendrosios kontrolės tikslas. Kontrolės lygiai. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės funkcijos. Kontrolės vykdymas skirtinguose hierarchijos lygiuose. Strategijos kontrolė organizacijos planavimo ir strateginės kontrolės sritys. Operacijos kontrolės porūšiai. Elgesio kontrolės porūšiai. Savikontrolės efektyvumą lemia. Elgesio kontrolės etapai. Kontrolės rūšys pagal taikymo laikotarpį. Kontrolės būdai. Kontrolės sistema. Kontrolės elementai. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės charakteristikos. Kiekybinė charakteristika kokybinė charakteristika. Laiko charakteristika. Vertės charakteristika. Kontrolės efektyvumą lemia. Kontrolė bus efektyvi, jeigu. Kontrolės veiksmingumą apsprendžia. Standartų klasifikacija. Kontrolės reikšmė. Konfliktas. Prieštaravimas tampa konfliktine situacija. Objektyvios konfliktų kilimo priežastys. Subjektyvios konfliktų kilimo priežastys. Negatyvūs veiksniai, įtakojantys konfliktus organizacijose (pavyzdžiai). Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų f-jos. Konfliktų tipai. Darbo grupių vidaus konfliktai. Konflikto valdymo procesas. Konfliktų valdymo veiksmai. Aktyviai ir refleksyviai klausyti. Konfliktų valdymo principai. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų požymiai. Konfliktų sprendimo būdai. Asmeniniai. Derybų veiksniai. Konfliktų sprendimo būdų pavyzdžiai. Konfliktų sprendimo strategijos. Tarpininkavimo taisyklės. Gero tarpininko bruožai. Darbuotojų mokymas. Lavinimas tobulinimas. Mokymo proceso etapai. Reakcija žinojimas elgesys rezultatai. Mokymo uždaviniai. Į organizacijos veiklos efektyvumą orientuoti uždaviniai. Darbuotojų mokymo sritys. Mokymo organizavimas. Gamybinio mokymo programos. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Modeliavimo proceso etapai. Profesinio mokymo sudėtinės dalys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciniai ugdymo veiksniai. Kvalifikacijos ugdymo strategijos. Kvalifikacijos tobulinimo priežastys. Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metodai. Tradiciniai kvalifikacijos metodai. Tradiciniai kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Paskaitos. Diskusijos ir debatai. Darbas grupėse. Nurodymai ir instrukcijos. Ekskursijos ir stažuotės. Netradicinių kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Stebėjimai ir įvertinimas. Kokybės būreliai. Dualūs vadybos seminarai. Neakivaizdinis mokymasis. Audiovizualinis mokymasis. Imitaciniai žaidimai. Mokymasis darbo vietoje. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo organizacijoje vidiniai ir išoriniai veiksniai. Darbo ir poilsio laikas. Sutrumpinta darbo trukmė nustatoma. Poilsio rūšys. Darbo drausmė. Darbuotojo pareigos. Drausmės valdymo etapai. Drausmės tikslų ir taisyklių nustatymas ir paskelbimas. Elgesio įvertinimas ir keitimas. Darbuotojų, dažniausiai reikalaujančių drausminimo veiksmų, grupės. Drausminė atsakomybė taikoma. Šiurkštūs darbo pažeidimai. Drausminimo būdai. Formalus drausminimas. Neformalus drausminimas. Teisinis drausminimas. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Skiriant drausminę nuobaudą būtina atsižvelgti. Nuobaudų skyrimo terminai. Nuobaudų galiojimo terminai. Darbo ginčai. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Vadovavimo funkciją atliekantys veiksniai. Vadovo vaidmuo. Vadovų kompetencijos rūšys. Kompetencija. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stilių rūšys. Vadovų funkcijos. Asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Asmeninis vadovavimo stilius – tam tikram vadovui būdingi elgesio ir poveikio pavaldiniams būdai, sąlygojami jo asmeninių ir vadovaujamos organizacijos darbuotojų savybių. Realus vadovo darbo laiko planas. Valdymo įgūdžių tipai. Darbo santykių tipai. Darbo santykiai. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimas. Delegavimo užduotys. Priežastys kodėl vadovai nedeleguoja valdžios. Efektyvaus delegavimo principai. Darbo sąlygos. Ergonomika. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro. Personalo klasifikacija pagal specifiką. Vadovai. Specialistai. Aptarnaujantis techninis personalas. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų aprašymo struktūra. Darbo vieta. Darbo vietų planavimas. Darbo vietų įrengimas. Technologinė įranga. Organizacinė įranga. Darbo vietų aptarnavimas. Aptarnavimų rūšys. Įvadinis instruktažas. Darbo sąlygos. Darbo sąlygų klasifikacija. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesinė lyga. Darbo aplinkos klasifikacija. Komunikacija. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Informacijos perdavimo priemonės gali būti. Dekodavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos klasifikacija. Organizaciniai trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos trikdžiai. Komunikacija. Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įstatymai reguliuoja. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai.
  Vadyba, špera(34 puslapiai)
  2009-09-17
 • Valstybės finansai (11)

  Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto sudarymas ir vykdymo principai. Savivaldybių biudžetų esmė ir funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo principai. Valstybinių nebiudžetinių fondų rūšys Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDFV) biudžeto projekto sudarymas. Sveikatos draudimo Fondas. Garantinis fondas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skola. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Skolinimosi poreikiai. Valstybės garantijos ir skolinimasis. Valstybės finansų valdymo esmė ir funkcijos. Valstybės finansų valdymo institucijos. Valstybės finansų valdymo principai ir fiskalinis skaidrumas. Valstybės finansų reikšmė ir vieta finansų sistemoje. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Nacionalinis biudžetas. Valstybės išlaidų politika. Valstybės pajamų politika. Valstybės skola. Valstybės skolinimosi šaltiniai. Skolinimasis iš eksporto kreditų agentūrų. Bankų paskolos. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų formavimas. Veiklos pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos. Biudžetų kontrolė. Mokesčių sistema.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Verslo planas: triušių auginimas TŪB "Zika"

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Gamyba ir paslaugos. Rinka ir konkurentai. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansai. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas.
  Verslo planai, namų darbas(17 puslapių)
  2009-09-15
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po