Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laisvas darbuotojų judėjimas

  Darbuotojų judėjimo laisvės taikymas asmenų atžvilgiu: Europos sąjungos (ES) pilietybės reikalavimas, darbuotojo sąvoka, darbuotojo šeimos nariai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir vidaus situacijos. Pagrindiniai principai, taikomi laisvam asmenų judėjimui: laisvo asmenų judėjimo normų, įtvirtintų sutartyje, tiesioginis veikimas. Asmenys, besinaudojantys šia judėjimo laisve. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojo šeimos narių sąvoka. Laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo draudimas: diskriminacijos dėl pilietybės draudimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Nediskriminuojančių ribojimų draudimas. Teisės, išplaukiančios iš laisvo darbuotojų judėjimo. Teisė įsidarbinti. Teisė į vienodas darbo sąlygas. Teisė į vienodas socialines ir mokestines lengvatas. Teisė laisvai judėti. Teisė apsigyventi priimančioje valstybėje narėje. Teisė pasilikti. Darbuotojo šeimos narių teisės. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų - studentų, pensininkų, sportininkų) judėjimas.
  Teisė, konspektas(12 puslapių)
  2008-05-09
 • Organizacinė elgsena (7)

  Konspektas pagal Robbins vadovėlį. Organizacinės elgsenos įvadinės sąvokos ir teoriniai pagrindai. organizacinės elgsenos (OE) samprata. Organizacinės elgsenos apibrėžimas, tikslas, sritis, ryšys su kitais mokslais. Organizacinės elgsenos istorinės ištakos: demografiniai pokyčiai, globalizacija, prekių ir paslaugų kokybės poreikis. Organizacinės elgsenos tyrimo metodologija. Individas organizacijoje. Asmenybė ir individualūs skirtumai. Asmenybės formavimąsi įtakojantys elementai. Pagrindiniai asmenybių teorijų tipai: nomotetinė ir ideografinė perspektyvos. Intelektas. Intelekto rūšys. Intelektas ir sėkmė profesinėje veikloje. Lyčių intelektinės veiklos skirtumai. Asmenybių tipologijos. Asmenybės ir darbo suderinamumas. Vertybės ir jų rūšys. Užslėptas vertybių poveikis darbo efektyvumui. Nuostatų prigimtis ir funkcijos. Nuostatų ir elgesio ryšys. Nuostatų formavimas. Suvokimo atranka ir aplinkos įtaka suvokimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos ir jų priežastys. Emocijos ir veiklos efektyvumas. Emocijų rūšys. Motyvavimas kaip darbuotojų elgsenos formavimo pagrindas. Motyvacijos ir motyvavimo sampratos. Motyvų šaltiniai organizacijoje pagal D. Rilį. Motyvų konfliktai. Motyvavimo metodai. Darbo įvertinimo ir atlyginimo problemos. Motyvavimo programos organizacijoje. Darbo įvertinimo ir atlyginimo problemos. Grupės organizacijoje. Grupės samprata organizacijoje. Grupių organizacijose tyrimai: Hawtorn ir Ash. Eksperimentai. Grupių gyvavimo stadijos. Grupių formavimo (-si) priežastys. Grupinės elgsenos determinantės: grupės dydis, normos, lojalumas, statusas. Grupės dydis. Grupių charakteristika. Grupinio elgesio ypatybės (efektai). Konformizmo pasekmės organizacijai: Sherif, Ash, Milligramm eksperimentai. Grupinio elgesio kontrolės galimybės. Grupės narių vaidmenys: Belbin grupės narių. Vaidmenų tipologijos. Vaidmenų konfliktas. Komandų formavimas organizacijoje. Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Komandos formavimo prielaidos. Komandos narių funkcijos.
  Vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2008-05-10
 • Parlamento teisė (4)

  Konstitucijos teisė (Konstitucijos teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucinių įstatymų samprata. Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, įgaliojimai. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Kuo turi vadovautis Seimo nariai, eidami savo pareigas (atskleiskite atitinkamų konstitucinių nuostatų turinį). Konstituciniai reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas Seimo nariu. Nuostatos "teisę būti išrinktam nustato Konstitucija ir rinkimų įstatymai" turinį. Atskleiskite nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinį. Atskleiskite nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinį. Seimo nario imunitetai. Atskleiskite kokia tvarka sprendžiama, ar leisti Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, kitaip apriboti jo laisvę. Atskleiskite nuostatos "Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas" turinį. Seimo nario darbo atlyginimas. Atskleiskite įtvirtintos nuostatos "Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą" turinį. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai. Seimo "daugumos", Seimo "mažumos" samprata. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Opozicinės frakcijos, opozicijos lyderis. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nurodykite, kokie teisės aktai yra išleidžiami formuojant Vyriausybę. Nurodykite Vyriausybės veiklos parlamentinės priežiūros būdus, numatytus Konstitucijoje, taip pat Seimo statute. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas Ministrui Pirmininkui, ministrui (pateikimo ir svarstymo tvarka). Interpeliacija Ministrui Pirmininkui, ministrui (pateikimo ir svarstymo tvarka). Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų projektų pateikimas, svarstymas Seimo posėdyje. "Pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Įstatymų ir kitų seimo aktų projektų pateikimas seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Įstatymo projekto svarstymas seimo posėdyje. Nurodykite Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstitucinius pagrindus (pakanka išvardinti). Atskleiskite, kokia tvarka Seimo narys gali atsistatydinti. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka. Seimo ir Konstitucinio Teismo įgaliojimai šiame procese. Atskleiskite, kokia tvarka "rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas".
  Konstitucinė teisė, konspektas(24 puslapiai)
  2008-05-09
 • Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra, funkcijos ir darbo organizavimas

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos darbo organizavimas. Aplinkos ministerijos regioniniai Aplinkos apsaugos departamentai. Pagrindiniai departamentų uždaviniai ir funkcijos. Departamentų lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos problematika. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1). Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-05-09
 • Teisės informatika

  Informacinių technologijų panaudojimas teisėje. Teisinė informacija, jos samprata ir klasifikavimas. Teisės informatikos ir informacinių technologijų teisės santykis. Teisės informatikos ir informatikos santykis. Teisės informatikos samprata ir objektas. Teisės informatikos tikslai ir principai. Informacinių technologijų teisinio reglamentavimo principai. Elektroninio parašo požymiai ir jo teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Privatumo samprata ir rūšys. Asmens duomenų apsaugos principai. Asmens duomenų apsaugos samprata ir šaltiniai. Elektroninės komercijos samprata, rūšys ir požymiai. Kompiuterinių nusikaltimų sąvokų įvairovė ir jų daroma žala. Kompiuterinių nusikaltimų subjektai ir jų atlikimo būdai. Prevencinės priemonės kovojant su neteisėtos ir žalingos informacijos platinimu kompiuteriniame tinkle.
  Informatika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-05-09