Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 9-10 klasių mokinių požiūris į estetines vertybes

  Įvadas. Estetinis auklėjimas paauglystėje. Žinomų estetinių vertybių apimtis. Požiūris į estetines vertybes. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • Adobe Photoshop

  Įvadas. Photoshop programos. Failo dydis ir formatas. Skenavimas. Fotoaparato nustatymas. Spalvų koregavimas. Lygiai. Kreivės. Spalvinis balansas. Intensyvumo ir kontrasto korekcija. Piešinio gylio ir atspalvio keitimas. Spalvų korekcija. Piešinio spalvų koregavimas. Nuotraukos paryškinimas. Photoshop filtrai. Sharpen filtrų grupė. Blur filtrų grupė. Noise filtrų grupė. Distort filtrų grupė. Artistic filtrų grupė. Pixelte filtrų grupė. Kitos filtrų grupės. Išvados.
  Programos, referatas(14 puslapių)
  2008-01-25
 • Algirdas Landsbergis. Lietuvių literatūros vertinimas

  Algirdas Landsbergis - kaip jis vertina lietuvių literatūrą. Algirdo Landsbergio pažiūros į kūrybą. A. Landsbergio grožinė kūryba. Išeivio rašytojo realybę atspindinti būsena. A. Landsbergio kritikos tekstas "Blogio veidai trijose lietuvių dramose". A. Landsbergis apie Gavelio romaną.
  Lietuvių literatūra, rašinys(7 puslapiai)
  2008-01-24
 • Antrepreneris. Pasireiškimas ir veikla

  PowerPoint pristatymas. Antreprenerystė ir antreprenerio sąvoka. Socialiniai antreprenerio pagrindai. Antreprenerių tipai pagal D. Gray. Antreprenerių tipai, kurie net gabiausią antreprenerį privers bankrutuoti. Psichologiniai antreprenerystės momentai. Polinkis rizikuoti. Bendravimo įgūdžiai. Derybų įgūdžiai. Derybose svarbu. Pagrindiniai derybų principai. Darbo kartu įgūdžiai. Lyderio įgūdžiai. Antreprenerio kaip vadovo vaidmenys. Sociologinis požiūris į antreprenerystę. Antreprenerystę skatinantys veiksniai. Antreprenerystės impulsai. Situacijų charakteristikos. Antreprenerinio proceso aspektai. Antreprenerio ir administratoriaus valdymo palyginimas. Motyvai, skatinantys kurti savo įmonę. Vyrų ir moterų antreprenerių skirtumai. Vyrų ir moterų antreprenerių palyginimas.
  Vadyba, pristatymas(59 )
  2008-01-25
 • Asmenybės brendimas (2)

  Įvadas. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Aštuonios asmenybės raidos stadijos. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Vėlyvoji vaikystė. Paauglystė. Paauglystės fazės. Ankstyvoji branda. Vidurinioji branda. Senatvė. Apibendrinimas. Asmenybės brandos kriterijai. Subrendimo kriterijai bei požymiai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Atmintis (15)

  Įvadas. Atminties rūšys. Pagrindiniai atminties procesai. Individualūs atminties skirtumai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-24
 • Ąžuolas lietuvių literatūroje

  Paprastieji ąžuolai. Bekotis ąžuolas. Raudonasis arba šiaurinis ąžuolas. "Ąžuolai". "Ir pridygo ąžuolėlių". "Ąžuolo vaistai". "Kirvis, pjūklas ir ąžuolas". "Ąžuols gyrpelnys". "Kaip ąžuolas vienas paliko ir kas iš to nutiko".
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Baudžiamoji teisė (20)

  Baudžiamosios teisės kaip teisės šakos sąvoka. Baudžiamosios teisės dalykas ir metodai. Baudžiamosios teisės sistema. Baudžiamosios teisės uždaviniai. Baudžiamosios teisės funkcijos. Baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės šakomis (tarptautinė, civilinė, administracinė, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo) ir disciplinomis (kriminologija, kriminalistika). Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės mokslo dalykas ir tyrimo metodai. Baudžiamosios teisės mokyklos. Antropologinė kryptis. Klasikinė baudžiamosios teisės kryptis. Sociologinė kryptis. Baudžiamojo įstatymo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Baudžiamosios teisės šaltiniai. Lietuvos Konstitucija ir Lietuvos baudžiamieji įstatymai. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos baudžiamieji įstatymai. Baudžiamųjų įstatymų vystymasis Lietuvoje po 1990 metų. Lietuvos Respublikos (LR) naujasis baudžiamasis kodeksas ir jo struktūra. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio struktūra. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys. Naujojo ir 1961 metų Lietuvos baudžiamųjų kodeksų struktūriniai skirtumai. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas, aiškinimų rūšys. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo vaidmuo aiškinant baudžiamuosius įstatymus. Įstatymų spragos ir analogija. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike. Baudžiamųjų įstatymų priėmimas, paskelbimas ir įsigaliojimas. Baudžiamųjų įstatymų įsigaliojimas ir taikymas. Pagrindinis baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike principas. Nusikalstamos veikos padarymo laiko nustatymas. Baudžiamojo įstatymo grįžtamoji galia. Veikos nusikalstamumą nustatančio ar panaikinančio, bausmę švelninančio ar griežtinančio, kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinančio ar kitaip sunkinančio baudžiamojo įstatymo charakteristika. Valstybės baudžiamoji jurisdikcija. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos samprata. Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai. Teritorinis valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas. Lietuvos teritorijos sąvoka. Teritorinio principo išimtys. Valstybės baudžiamoji jurisdikcija, nusikalstamą veiką padarius Lietuvos jūros, upės ar oro laive (vėliavos principas). Personalinis valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Valstybės interesų apsaugos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Valstybės interesų sąvoka. Individualių interesų apsaugos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Universalus valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Atstovavimo valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas, jo skiriamieji bruožai ir taikymo sąlygos. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos tarptautines sutartis (1957 metų Europos Tarybos ekstradicijos konvencija ir dvišalės Lietuvos tarpvalstybinės sutartys) ir Lietuvos baudžiamuosius įstatymus. Asmens perdavimas. Asmens perdavimo sąvoka. Asmens perdavimas ad hoc ir nuolat veikiančiam Tarptautiniam baudžiamajam teismui (1998 metų Romos Tarptautinio baudžiamojo teismo statutas). Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikaltimų klasifikavimas. Baudžiamojo nusižengimo sąvoka. Baudžiamojo nusižengimo požymiai. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo atribojimo kriterijai. Nusikalstamos veikos atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų (civilinio delikto, administracinio teisės pažeidimo, drausminio nusižengimo) atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai. Baudžiamojo įstatymo ginamų vertybių sistema. Nusikalstamų veikų sudėtys, saugančios vieną ar kelias vertybes. Pagrindinės, papildomos ir fakultatyvinės baudžiamojo įstatymo ginamos vertybės, jų atribojimas. Baudžiamojo įstatymo ginamų vertybių įtaka nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Pavojinga veika. Pavojingas veikimas, jo formos. Atsakomybės už pavojingą neveikimą sąlygos. Fizinės ir psichinės prievartos įtaka baudžiamajai atsakomybei. Pavojingi padariniai ir jų reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Pavojingų padarinių rūšys. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir pavojingų padarinių, jo nustatymo problemos. Priežastinio ryšio teorijos. Adekvataus priežastingumo teorija. Conditio sine qua non priežastinio ryšio teorija. Nusikalstamos veikos subjektas kaip objektyvus nusikalstamos veikos sudėties požymis. Amžius, kurio sulaukus galima baudžiamoji atsakomybė. Reikalavimai amžiui nustatyti baudžiamojoje byloje. Fizinio asmens, nesulaukusio įstatymo reikalaujamo amžiaus, atsakomybės už padarytą pavojingą veiką ypatumai. Kaltininko asmenybė. Kaltininko asmenybės sąvoka, turinys, baudžiamoji teisinė reikšmė. Sociologinė baudžiamosios teisės mokykla ir jos požiūris į kaltininko asmenybę. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji fakultatyvūs požymiai ir jų reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Nusikalstamos veikos dalykas, jo samprata. Nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdas, priemonės, įrankiai bei aplinkybės, jų samprata. Specialieji nusikalstamos veikos subjekto požymiai ir jų reikšmė įrodinėjimo procesui. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies normos, numatančios specialiuosius subjekto požymius. Nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių aprašymo būdai Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje. Juridinis asmuo kaip baudžiamosios atsakomybės subjektas. Juridinio asmens požymiai. Nusikalstamos veikos (NV) subjektyvieji požymiai. Nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių aprašymas Baudžiamojo Kodekso (BK) specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje ir jų įrodinėjimas. Pakaltinamumas kaip fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Nepakaltinamumo sąvoka ir požymiai. Nepakaltinamumo juridinis kriterijus. Intelektualinis ir valinis juridinio kriterijaus momentai. Nepakaltinamumo medicininis kriterijus. Psichiniai sutrikimai ir jų rūšys. Laikini psichinės veiklos sutrikimai. Asmens pripažinimo nepakaltinamu teisiniai padariniai. Nepakaltinamumo ir neveiksnumo sąvokų atribojimas. Psichinių sutrikimų, pasireiškusių po nusikalstamos veikos padarymo, įtaka žmogaus baudžiamajai atsakomybei. Ribotas pakaltinamumas. Riboto pakaltinamumo sąvoka ir požymiai. Riboto pakaltinamumo juridinis kriterijus. Riboto pakaltinamumo medicininis kriterijus. Kaltės samprata. Kaltės formos. Kaltės turinys. Kaltės įrodinėjimas. Tyčinė kaltės forma. Tyčios apibrėžimai sudėtyse. Netiesioginė tyčia. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Išankstinė ir staiga kilusi tyčia. Afektinė tyčia. Neatsargi kaltė. Neatsargios kaltės (NK) rūšys. Nusikalstamas pasitikėjimas. Nusikalstamas nerūpestingumas. Atsakomybės už neatsargias NV ypatumai. Mišri kaltės forma. Kazusas. Jo atribojimas nuo tyčios ir neatsargumo. Kazuso teisiniai padariniai. Klaida. Juridinė klaida. Faktinė klaida. Klaidų įtaka baudžiamajai atsakomybei. Fiziologinio girtumo sąvoka. Fiziologinio girtumo formos ir jų įtaka atsakomybei. Patologinis girtumas. Fiziologinio ir patologinio girtumų atribojimas. Motyvas, jo samprata. Motyvų rūšys. Tikslas, jo samprata. Būtinoji gintis. Gynyba turi atitikti tris požymius. Būtinosios ginties ribų peržengimas. Profesinės pareigos vykdymas. Įsakymo vykdymas. Profesinė arba ūkinė rizika. Mokslinis eksperimentas. Nukentėjusiojo sutikimas. Nusikalstamos veikos (NV) stadijos. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. Atsisakymo motyvų reikšmė. Kelių asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamąją veiką ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas. Kelių asmenų dalyvavimas. Veikos bendrumas. Vieningų pasekmių kilimas. Priežastinis ryšys tarp bendrininkų veiksmų ir nusikalstamo rezultato. Bendrininkų rūšys. Vykdytojas, jo požymiai. Organizatorius ir kurstytojas, jų požymiai bei atribojimas. Padėjėjas, jo požymiai. Tarpinis nusikalstamos veikos vykdymas. Jo esmė. Nusikalstamos veikos padaryme dalyvavusių asmenų baudžiamosios atsakomybės ypatumai esant tarpiniam jos vykdymui. Bendrininkavimo formos. Bendrininkų grupė. Organizuota grupė. Nusikalstamas susivienijimas. Nepranešimas apie nusikaltimą. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusios asmens slėpimas. Nusikalstamų veikų daugetas. Nusikaltimų recidyvas. Recidyvų rūšys. Recidyvo baudžiamoji teisinė reikšmė. Baudžiamųjų teisės normų konkurencija. Normų konkurencijos ir kolizijos skirtumai. Normų konkurencijos rūšys. Visumos ir dalies konkurencija. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamosios atsakomybės pradžia realizavimas ir pabaiga. Baudžiamosios atsakomybės ir teisinis santykis. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė, jų tarpusavio santykis. Baudžiamosios atsakomybės turinys. Baudžiamosios atsakomybės realizavimo formos. Nusikalstamų veikų padarymo teisinių pasekmių rūšys. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis. Baudžiamoji atsakomybė ir kardomosios priemonės. Bausmės sąvoka ir paskirtis. Bausmės teorijos. Atpildo teorija. Įbauginimo teorija. Fizinės galimybės padaryti nusikaltimą atėmimo teorija. Pataisymo (reabilitacijos) teorija. Progresyvioji (airiškoji) teorija. Tarptautinės normos ir bausmės tikslai. Baudžiamosios teisės ir bausmių vykdymo teisės santykis. Bausmių vykdymo kodeksas. Jo paskirtis ir reguliavimo dalykas. Bausmių sistema ir bausmių rūšys. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. Laisvės apribojimas. Šios bausmės esmė ir vieta bausmių sistemoje. Laisvės apribojimo bausmės terminas ir nubaudimo elementai. Šios bausmės skyrimas ir bausmės laiko skaičiavimas. Įpareigojimai ir draudimai nuteisus laisvės apribojimu. Laisvės apribojimo atribojimas nuo bausmės vykdymo atidėjimo. Laisvės apribojimo pakeitimas kitomis bausmėmis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Nuteistųjų paskirstymo į laisvės atėmimo įstaigas kriterijai. Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, kategorijos. Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, kategorijos. Bausmės laiko skaičiavimas. Terminuoto laisvės atėmimo skyrimo nepilnamečiams ypatumai. Laisvės atėmimas teismų praktikoje. Baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas. Baudžiamojo poveikio priemonių (BPP) samprata. Baudžiamojo poveikio priemonių (BPP) atribojimas nuo bausmės. Baudžiamojo poveikio priemonių (BPP) nevykdymo pasekmės. Baudžiamojo poveikio priemonių (BPP) keitimas. Turto konfiskavimas. Jo samprata. Turto konfiskavimo skyrimas. Turto konfiskavimas iš trečiųjų asmenų. Auklėjamojo poveikio priemonių (APP) samprata ir teisinė prigimtis. Auklėjamojo poveikio priemonių (APP) nevykdymo pasekmės. Įspėjimas. Įspėjimo samprata ir turinys. Šios auklėjamojo poveikio priemonės (APP) savarankiškumas. Atidavimas į specialiąją auklėjimo įstaigą. Šios auklėjamojo poveikio priemonės (APP) terminai. Aplinkybės, turinčios įtaką termino nustatymui. Atidavimo į specialiąją auklėjimo įstaigą savarankiškumas. Bausmės skyrimas. Bendrieji bausmių skyrimo pradmenys. Kaltininko asmenybė ir jos įtaka bausmės dydžiui. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės. Bausmės skyrimas pripažinus kaltę. Bausmės skyrimas nusikalstamos veikos bendrininkams. Bausmės skyrimas už parengtinę nusikalstamą veiką. Bausmės skyrimas esant recidyvui. Bausmės skyrimo pagrindai ir etapai. Bausmių subendrinimo būdai. Kardomojo kaltinimo įskaitymas į paskirtą bausmę. Bausmės skyrimas kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika. Bausmės skyrimo pagrindai ir etapai. Bausmės skyrimo nepilnamečiams ypatumai. Atleidimas nuo bausmės. Įpareigojimai, skiriami asmenims, lygtinai atleistiems nuo bausmės prieš terminą. Aplinkybės, galinčios turėti įtaka įpareigojimų skyrimui. Lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme netaikymas. Asmens, lygtinai atleisto nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, teismo paskirtų įpareigojimų įvykdymo ir teisės pažeidimų nepadarymo teisinės pasekmės. Asmens, lygtinai atleisto nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymo arba teisės pažeidimų padarymo teisinės pasekmės. Asmens, lygtinai atleisto nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, arba asmens, kuriam laisvės atėmimo bausmė pakeista švelnesne, per neatliktos bausmės laiką padarytos naujos nusikalstamos veikos teisinės pasekmės. Lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo švelnesne bausme taikymo ypatumai nepilnamečiams. Amnestijos samprata ir teisinė prigimtis. Amnestija. Institucijos, turinčios teisę leisti amnestijos įstatymus. Amnestijos akto sprendžiami klausimai. Institucijos taikančios amnestijos aktus. Baudžiamojo įstatymo taikymo senatis. Teistumo baudžiamoji teisinė reikšmė. Teistumo išnykimo terminų skaičiavimas. Teistumo terminų skaičiavimo ypatumai nepilnamečiams. Teistumas ir naujos nusikalstamos veikos padarymas. Priverčiamosios medicinos priemonės. Priverčiamųjų medicinos priemonių rūšys ir jų taikymo pagrindai. Šių priemonių taikymo terminai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimas, rūšies pakeitimas ir jų taikymo panaikinimas.
  Baudžiamoji teisė, konspektas(133 puslapiai)
  2008-01-24
 • Dainuojamoji tautosaka (6)

  Įvadas. Dainuojamoji tautosaka. Dainų skirstymas. Dainų karalienės. Darbo dainos. Bendros pastabos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Darbo dainų pavyzdys. Kasmetinių papročių dainos. Kasmetinių papročių dainų savitumas. Advento ir Kalėdų dainos. Joninių dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Dainų žanrai. Piršlybų ir vestuvių dainų leitmotyvai. Meno aukštumos. Karo dainos. Lietuvis ir karas. Kovos su kryžiuočiais. Senųjų karo dainų raida. Naujoviškos karo dainos. Priespaudos ir pasipriešinimo dainos. Dainos iš carinės Rusijos priespaudos. Pokario pasipriešinimo dainos. Tremties dainos. Raudos. Raudojimo papročiai, raudos ir raudotos. Laidotuvių raudų turinys. Meninis raudų pasaulis. Raudų pavyzdžiai. Giesmės. Krikščionybė ir giesmių plitimas. Religinė poezija ir tautosaka. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(15 puslapių)
  2008-01-24
 • Dekonstrukcija Ramūno Kasparavičiaus romanuose "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių laimos teismas"

  Įvadas. Ramūno Kasparavičiaus romanai "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių Laimos teismas" - dekonstrukcinio pobūdžio tekstai. Interteksto vaidmuo R. Kasparavičiaus romanuose. Metatekstualumas, autoriaus figūra ir kiti R. Kasparavičiaus tekstų dekonstrukciniai elementai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-24
 • Dž. Verdis "Aida"

  Rašinys lietuvių kalba. Džiuzepės Verdžio operos "Aida" kūrimas.
  Muzika, rašinys(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Erdvės ir prisilietimo svarba bendraujant

  Įžanga. Erdvė ir jos svarba bendraujant. Prisilietimas ir jo svarba bendraujant. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-25
 • Euroobligacijos (2)

  Įvadas. Obligacijos. Obligacijų charakteristikos. Obligacijų rūšys. Vietinės ir užsienio obligacijos. Obligacijų rinkos. Euroobligacijos. Euroobligacijų privalumai ir galimybės. Euroobligacijų rinkos panaudojimas. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant euroobligacijomis. Lietuvos Respublikos (LR) ir įmonių euroobligacijos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-25
 • Fotografavimas

  Įvadas. Padidinimo laipsnis. Optika. Fotografavimas veidrodiniu fotoaparatu. Vaizduojamosios erdvės gylio parinkimas. Kaip panaudoti mažo vaizduojamosios erdvės gylio privalumus. Į ką fokusuoti objektyvą. Analitinis skyrius. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fotografija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-24
 • Gamta - didžioji žmogaus mokytoja

  Lietuvių kalbos rašinys. Gamta - didžioji žmogaus mokytoja. Ką apie tai manai?
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2008-01-25
 • Gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Gimstamumo bei mirtingumo samprata ir analizės instrumentai. Gimstamumo samprata. Mirtingumo samprata. Analizės instrumentai. Praktinė analizės dalis. Gimstamumo ir mirtingumo santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos rodikliai. Gimimų ir mirčių grafinė analizė bei jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Praktinė prognozavimo dalis. Prognozavimas apskaičiuojant matematiškai. Prognozavimas "Excel". Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2008-02-04
 • Gyvenimo ciklo papročiai: tradicijos ir inovacijos. Šeimos kūrimo eiga

  Įvadas. Dėstymas. Piršlybos. Peržiūros, užsakymai. Pasirengimas jungtuvėms. Atsisveikinimas. Mergvakaris. Vestuvių eiga. Jungtuvių diena. Šarvo vežimas. Jaunojo namuose. Jaunosios dovanos. Perprašos. Inovacijos. Vestuvės Austrijoje.
  Etninė kultūra, referatas(16 puslapių)
  2008-01-25
 • Gyventojų nužudymų ir savižudybių statistinis tyrimas

  Įvadas. Nužudymų ir savižudybių samprata ir analizės instrumentai. Nužudymo samprata. Savižudybės samprata. Analizės instrumentai. Nužudymų ir savižudybių tyrimo skaičiavimai. Nužudymų ir savižudybių santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Nužudymų ir savižudybių grafinė analizė bei tarpusavio priklausomybės nustatymas. Nužudymų ir savižudybių rezultatinių rodiklių prognozė. Prognozavimas matematiškai apskaičiuojant. Prognozavimas su Excel. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2008-02-04
 • Graikų mitų apie Olimpo dievus panaudojimas antikinėje literatūroje

  Graikų mitų apie Olimpo dievus panaudojimas antikinėje prozoje. Mitas antikinėje literatūroje. Proza antikoje. Antikinės prozos raida. Ankstyvasis helenizmas. Vėlyvasis helenizmas. Istorinės prozos pradžia. Herodoto veikalai. Oratorinis menas, iškalba. Homero poemos. Romėnų retorinė proza. Filosofinė proza. Platonas. Demokritas. Ciceronas. Senekos filosofinė proza. Grožinė proza. Mitų personažai.
  Visuotinė literatūra, referatas(20 puslapių)
  2008-01-24
 • Haliucinogeniniai grybai ir pasaulėžiūra

  Visuomenės požiūris į narkotines medžiagas ir jas vartojančius žmones. Subvisuomenė. Priešistorija. Magic mushrooms (psilocybe). Istorija. Efektas. Psilocibino psichinis poveikis. Meksikos haliucinogenų naudojimas eksperimentinėje ir praktinėje psichiatrijoje. Pasaulėžiūra, idėjos, hipotezės. Anketos. Anketų apibendrinimas. Išvados.
  Fiziologija, referatas(18 puslapių)
  2008-01-24
Puslapyje rodyti po