Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė – kaip teisės šaka

  Administracinė teisė kaip teisės šaka: Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės reguliuojamų santykių požymiai. Administracinės teisės reguliavimo objektas. Administracinės teisės reguliavimo metodas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės principai ir jų paskirtis. Administracinės teisės sistema.
  Administracinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2008-03-31
 • Administracinės teisės pažeidimas: samprata, subjektai

  Įvadas. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo padarymas. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo. Administracinė atsakomybė. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė. Nepilnamečių atsakomybė. Pareigūnų atsakomybė. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai, atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus. Užsieniečių atsakomybė. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos tikslai. Administracinių nuobaudų rūšys. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Lietuvos respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai, objektas, subjektas. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-12-21
 • Dokumentų tekstų ypatybės (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Dokumentų tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Dokumentų teksto skirstymas. Dokumentų teksto išdėstymas. Santrumpos, jų rūšys. Konkretiems dokumentams keliami reikalavimai. Komerciniai laiškai. Protokolas. Aktas. Įsakymas. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Tarnybinis pranešimas. Raštas-paklausimas verslo įmonei apie gaminamą produkciją. Dokumentų perdavimo aktas. Įsakymas dėl darbuotojų skatinimo. Dalykinis raštas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-21
 • Elektroninis dokumentas ir elektroninė dokumentų apyvarta (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Elektroninis dokumentas. Elektroninio dokumento samprata. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai, jų juridinė galia. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Elektroninis parašas. Elektroninis laiškas. Elektroninio laiško bendrieji principai. Elektroninio laiško forma ir struktūra. "Prikabintos bylos". "Vizitinė kortelė". Auksinės etiketo taisyklės. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Elektroninio laiško pavyzdys. Paskolos sutartis. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Naujosios viešosios vadybos kritika

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė valstybė - gerovės valstybė. K. Koenig nuomonė. Viešosios paslaugos koncepcija. Olandijos patirtis. Naujoji viešoji vadyba. Viešųjų paslaugų privatizavimas. Dereguliacinės reformos. Trijų sektorių koncepcija.
  Teisė, pristatymas(19 )
  2007-12-19
 • Politologija (33)

  Politika kaip procesas. Politikos funkcijos. Politikos paradigmos. Politologijos objekto problema. Lyginamoji politologija. Biheviorizmas. Politinių sistemų teorijos. Politikos mokslų sistema. Keturi tranzitologijos etapai. Demokratija. 2 klasikiniai demokratijos modeliai. Ž.Ž. Ruso klasikinė demokratijos teorija. J. Šumpeteris: empirinė demokratijos teorija. Poliarchija. Režimai pagal konstitucinę valdžių sąrangą. Konstitucinio režimo Lietuvoje pobūdis. Pusiau prezidentinio režimo tipai Lietuvos praktikoje. Sisteminiai partijų bruožai. Partijų funkcijos. Politinės doktrinos. Socializmas. Šiuolaikinė socialdemokratija ir jos esmė. Naujoji kairė. Liberalizmas. Konservatizmas. Valdžia. Valdžios samprata. Trys pagrindiniai valdžios modeliai. Sąlygos, kurios būtinos susidaryti valdžios santykiui (pagal M. Weberį). Tradiciniai resursai (N. Makiavelis). Šiuolaikinė valdžios resursų klasifikacija. Valdžios rūšys pagal resursų vyravimą jos arsenale. Politinės valdžios savitumai. Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo tipai. Valdžios autoriteto įgijimo būdai. Legitimumo lygiai. Valstybė. Etatistinė ir antietatistinė valstybės aiškinimo tradicija. Valstybės samprata. Valstybės požymiai. Valstybės kilmės teorijos. Organinė valstybės teorija (H. Spenseris). Visuomenės dėsniai. Prievartos teorijos. Marksistinė teorija. Klasių kova, žmonės – gamybos priemonės. Visuomeninės sutarties teorija. Valstybės raidos etapai Europoje. Tautinė valstybė. Valstybės funkcijos (funkcija – darymas, vykdymas). Valstybės formos. Modernieji režimai. Totalitarizmas. Auroritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją (tranzitologija). Demokratija (labiausiai ginčijama sistema).
  Politologija, konspektas(27 puslapiai)
  2007-12-19
 • Projektų valdymas (4)

  Projektinio valdymo aktualumas, tikslas, uždaviniai. Projektinio valdymo prielaidos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto sąvokos apibrėžimas, svarbiausios projekto savybės. Projektų klasifikacijos schema. Įvairių projektų svarbiausios charakteristikos, jų privalumai ir trūkumai. Įvairių projekto gyvavimo ciklų apibrėžimas ir palyginimas. Projekto realizavimas ir jo eigos dalinimas į fazes. Gaminio raidos ciklas. Projekto įgyvendinimo fazių trukmė. Galimumo (palankumo) tyrimų aspektai. Ikiprojektinių tyrimų aspektai. Funkcinių tyrimų klasifikavimas. Projektiniai tyrimai (techninis – ekonominis investicijų pagrindimas. Investicinė (įgyvendinimo) fazė ir jos etapai. Eksploatacinės fazės apibūdinimas. Priešinvesticinių tyrimų įgyvendinimo problemos. Buhalterinių sąvokų verslo projektuose naudojimo problemos. Strateginė verslo planavimo orientacija. Baziniai projekto strategijos principai. Verslo projekto aplinka. Daugiafunkcijinė verslo projekto paskirtis. Metodiniai struktūrizavimo pagrindai. Projektinių tyrimų metodikos bei atskirų jo dalių (tyrimų) atlikimo tvarka. Projekto istorija ir jo atsiradimo prielaidos. Žaliavos ir ištekliai. Projekto išdėstymo vieta. Technologijos parinkimas ir statybos projektavimas. Projekto organizacinė struktūra ir valdymo forma. Darbo ištekliai. Darbuotojų apmokymo problemos. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas. Marketingas – svarbiausia projektinės veiklos rezultatų realizavimo priemonė. Marketingo elementų analizė. Projekto strategijos patikrinimas marketingo atžvilgiu ir alternatyvių strategijų identifikavimas. Marketingo tyrimų atlikimo tvarka. Vartotojų analizė ir rinkos segmentacija. Paklausos įvertinimas ir tikslinių rinkų atrinkimas. Įmonės konkurentabilumo analizė. Socialinės – ekonominės aplinkos analizė. Prognozuojamos marketingo informacijos įvertinimas.Jautrumo analizės taikymas. Projekto strategijos apibrėžimas (nustatymas). Marketingo koncepcijos apibrėžimas. Kainodara ir kainų politika. Marketingo planavimas. Finansinio ir ekonominio verslo projektų vertinimo ypatumai. Grynoji dabartinė vertė. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Vidinė pelno norma – vienas iš reikšmingiausių rodiklių, analizuojant verslo projektų efektyvumą. Rentabilumo indekso ir investicijų efektyvumo koeficiento nustatymas. Investicijų efektyvumo vertinimo ypatumai, atsižvelgiant į infliaciją. Verslo projektų ekonominio įvertinimo problemos. Verslo projektų finansavimo sistemos plėtros ir taikymo galimybės. Projekto finansavimo būdai ir šaltiniai. Projektinio finansavimo organizavimas. Rizikos ir neapibrėžtumo vertinimo problemos verslo projektavime. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir klasifikacija. Rizikos grupės. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo uždavinių svarbiausiose projekto gyvavimo fazėse struktūra. Rizikos valdymo modeliai.
  Verslo planai, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-31
 • Regionų administravimas

  Regiono samprata. Regionai gali būti. Regionų problemomis pradėta domėtis tik XX amžiaus antroje pusėje. Regionų problematikos tyrinėjimus paspartino. Regionizmas/regionalizacija. Regionizmas gali būti. Priežastys, darančios įtaką kelių pakopų valdymo mechanizmo atsiradimui valstybėje. Valdymo formos Europos Sąjungos valstybėse. Regioninė politika. Pagrindiniai regionavimo – konkrečių regionų nustatymo metodai. Regionalizacijos tipai. Regioninė politika. Regionų pagrindinių skirtumų atsiradimo priežastys. Dažniausiai išskiriami du pagrindiniai regioninės politikos tipai. Regioninės politikos modeliai. Valstybės įsikišimo politikos argumentai. Laisva rinka valstybėje. Valstybės įsikišimas. Rinkos jėgų poveikis nėra pakankamai stiprus. Regioninės politikos priemonių sudėtinės dalys. Regionų suskirstymas pagal demokratizacijos lygį ir svarbiausius valdymo bruožus. Europos Sąjunga (ES) regioninė politika. Regioninės politikos instrumentai yra struktūriniai ir kiti fondai iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto. Pagrindinės ES regioninės politikos nuostatos. ES šalių teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS). Europos Sąjungos (ES) šalyse išskiriami tokie regionų tipai. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos raida. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos bruožai. Svarbiausios sritys, kurias remia Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) savo finansais. Regioninės politikos raida Lietuvoje. Regionų plėtra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) ir Europos Sąjungos (ES) šalyse. Regionų plėtrą koordinuojančios institucijos. Regionų plėtrą reglamentuojantys teisiniai pagrindai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) federaliniai įstatymai.
  Viešasis administravimas, konspektas(21 puslapis)
  2008-03-31
 • Tarptautinis protokolas

  Protokolinė elgsena automobilyje. Vizitinės kortelės. Konferencijų ir derybų etika. Derybų etiketas. Klausinėjimo ir klausimo etika ir etiketas. Bendravimo etika ir etiketas. Apibendrinimas.
  Etiketas, konspektas(6 puslapiai)
  2007-12-20
 • Tarptautinis protokolas (2)

  Protokolo ir etiketo samprata. Renginiai, jų organizavimas. Vizitų vadyba. Vizitų rūšys. Svečių sutikimas, pristatymas ir prisistatymas. Protokolinė elgsena automobilyje. Vizitinės kortelės. Konferencijų ir derybų etika. Derybų etiketas. Apibendrinimas.
  Etiketas, konspektas(10 puslapių)
  2007-12-20
 • Tarptautinis protokolas (3)

  Kvietimai. Oficialūs priėmimai. Priėmimų tipai. Kiti iškilmingi protokoliniai priėmimai. Atvykimas į priėmimus. Svečių sodinimas prie stalo. Stalo serviravimas. Elgesio prie stalo etiketas (taisyklės). Stalo etiketas. Telefoniniai pokalbiai. Tarptautinio etiketo normos. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Patarimai tarptautinio bendravimo vadybininkui. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Kostiumėlių tipai.
  Etiketas, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-20
 • Valdymo teisėtumo užtikrinimas

  Teisėtumo samprata. Teisėtumo užtikrinimas viešajame valdyme. Teisėtumo užtikrinimo viešajame valdyme garantijos. Teisėtumo viešajame valdyme užtikrinimas organizaciniais teisiniais teisėtumo užtikrinimo būdais. Kontrolė. Viešojo valdymo institucijų vykdoma administracinė priežiūra. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo valdymo srityje. Piliečių ir kitų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo ir kitose institucijose.
  Administracinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-31
 • Viešasis administravimas organizacijų teorijos kontekste

  PowerPoint pristatymas. Arčiausiai viešojo administravimo H. Fayolio suformuluoti vadybos principai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos pradininku yra laikomas W. Wilsonas. Gilų pėdsaką viešojo administravimo organizacijų teorijoje paliko vokiečių sociologas M. Weberis. Aplinkos įtaka viešojo administravimo teorijas įgyvendinant praktikoje. Pagrindinių visuotinės kokybės vadybos principų (pagal J. E. Swissą) taikymas. Šiuolaikinės viešojo sektoriaus organizacijų pokyčių problemos. Valdymo ir lyderiavimo stiliai viešajame sektoriuje. Autoritarinis lyderis. Dalyvavimo lyderis. Personalo narių veiklos autonomizacija.
  Viešasis administravimas, pristatymas(24 )
  2007-11-29
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (4)

  Viešojo sektoriaus ekonomikos objektas. Rinka ir valstybė. Savanoriškumas ir prievarta. Rinko ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės finansai ir nuosavybė. Pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje ir jo raidos tendencijos. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija. Privačios ir viešosios gėrybės. Coase'o teorema. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Eksternalijų internalizavimas. Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Privati ir viešoji gamyba. Perskirstymas ir efektyvumas. Pajamų paskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Kompensavimo kriterijus (Kaldoro-Hikso). Visuomenės gerovė. "Antrojo" geriausiojo principas. Kolektyvinis pasirinkimas, vienbalsis sprendimų priėmimas, Pareto optimalumas. Sprendimų priėmimas balsų dauguma. Daugiamatės alternatyvos. Pasirinkimo procedūros. Errou negalimumo teorema. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių sąvokos ir klasifikacijos. Mokesčių sistemų vertinimo kriterijai. Valstybės išlaidų struktūra. Naudos persikėlimas ir iškreipiantis viešųjų išlaidų poveikis. Viešasis draudimas.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2008-03-31
 • Visuotinė kokybės vadyba viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinė kokybės vadyba kaip idėjų visuma. VKV principai viešajame sektoriuje. ISO standartų diegimas yra VKV įgyvendinimo integrali dalis. Nuolatinis organizacijos narių mokymas. Pasipriešinimo VKV principų įgyvendinimui priežastys.
  Kokybės vadyba, pristatymas(11 )
  2007-11-22
 • Vizitinės kortelės ir jų naudojimas

  Įvadas. Keitimasis vizitinėmis kortelėmis. Asmeninės kortelės. Tarnybinės vizitinės kortelės. Vizitinės kortelės įvairioms progoms. Vizitinių kortelių dydis. Informacija pateikiama vizitinėse kortelėse. Vizitinių kortelių ženklai ir spalvos. Kalbos niuansai. Išvados.
  Etiketas, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-20