Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos pagrindai (2)

  Užduotys: Ar šie ūkiniai faktai pripažįstami pajamomis, sąnaudomis, ar(ir) registruojamos įplaukos, išlaidos? Užrašykite atitinkamas sumas ir ūkinį faktą atspindinčią sąskaitų korespondenciją. Įmonės "Vaivorykštė" apskaitinis periodas – 2 mėnesiai. 2008 m. kovo 31 d. yra tokie sąskaitų likučiai(Lt). Reikia: Užfiksuoti ūkines operacijas atitinkamose sąskaitose. Visus koreguojančius įrašus atlikti gegužės 31 d. Sudaryti įmonės "Vaivorykštė" 2008 m. gegužės 31 d. darbinę atskaitomybės parengimo lentelę. Sudarytą įmonės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą surašyti į atitinkamas formas. Pateiktas ūkines operacijas užfiksuokite atitinkamuose pirminiuose dokumentuose, kuriuos pateikite prieduose. Aprašykite ūkinių operacijų fiksavimo seką, nurodant prieduose pateiktus pirminius dokumentus.
  Apskaita, namų darbas(19 puslapių)
  2008-10-07
 • Apskaitos pagrindų modulis (3)

  Užduotis. Ar šie ūkiniai faktai pripažįstami pajamomis, sąnaudomis, ar(ir) registruojamos įplaukos, išlaidos? Užrašykite atitinkamas sumas ir ūkinį faktą atspindinčią sąskaitų korespondenciją. Įmonės "Vaivorykštė" apskaitinis periodas – 2 mėnesiai. 2008 m. kovo 31 d. yra tokie sąskaitų likučiai(Lt). Sąskaitų likučių balansas. Ūkinės operacijos. Didžioji knyga. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Priedai (10 psl.)
  Apskaita, namų darbas(20 puslapių)
  2008-10-09
 • Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus kaitą. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių duomenų pateikimas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Statistinių lentelių sudarymas. Diagramų braižymas. Statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Asmenų skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-10-07
 • Ch. Argyris mokslinės idėjos ir jų taikymas šiuolaikinėse organizacijose

  Įvadas. Darbo tikslas — įsigilinti į žmogaus ir organizacijos santykius, suprasti problemų ir konfliktų esmę, išryškinti idealius organizacijos bruožus. Būtent šie dalykai ir yra svarbiausi amerikiečių mokslininkui Chris Argyris. Vadovo ir darbuotojų santykiai. Darbuotojų požiūris į organizacijos tikslus. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Valdžios esmė. Vadovo baimės ir nepasitikėjimas pavaldiniais. Konfliktai organizacijoje. Stresas darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Lūkesčiai. Psichologinė sutartis. Kaip spręsti konfliktus? Įmonės psichologinio klimato tyrimas. Netinkamas bendravimas – paskata keisti darbą. Vadovo emocinis intelektas. Kaip valdyti stresą darbe? Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2008-10-07
 • Ekonometrika (5)

  Laboratorinių darbų ataskaitos: Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Laboratorinių darbų išvados. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-21
 • Ekonometrika (6)

  Ekonometrika. Asimetrinių ryšių tarp kintamųjų egzistavimas. Multikolinearumas. Heteroskedastija. Liekamųjų paklaidų autokoreliacija. Kintamųjų specifikavimo problema. Langų egzistavimas. Laginis kintamasis. Ekonometrikos sritys. Modelis. Modelio aspektai. Aplinka. Modelio adekvatumas. Modeliavimas. Tyrimo etapai. Atsitiktinis dydis. Atsitiktinis kintamasis. Atsitiktinių kintamųjų klasifikacija. Kiekybinis atsitiktinis kintamasis. Kokybinis atsitiktinis kintamasis. Pseudokintamasis. Laiko eilutė . Veiksnių grupės. Ekonometrikos modelio sudarymo etapai. 1-ojo etapo uždaviniai. 4-ojo etapo uždaviniai. Matavimas. Matavimo skalės. Ekonometrikos eksperimento struktūriniai dėmenys. Eksperimento rūšys. Aktyvaus eksperimento sunkumai. Stebinių užrašymo formos. Stebinių tipai. Blokuotieji duomenys. Duomenų statistinės diagramos. Stebinių priešanalizės esminiai klausimai. Duomenų normalumo tikrinimas. Nepriklausomų kintamųjų ryšiai. Funkcinis ryšys. Koreliacinis ryšys. Koreliacijos koeficientas. Stjudentas. Vidutinė aproksimavimo paklaida. Vidutinis elastingumo koeficientas. Gauso-Markovo prielaidos. Tiesinės regresijos lygtis. Koeficiento b reikšmingumas. Determinacijos koeficiento reikšmingumas. Determinacijos koeficientas. Liekamoji paklaidų kvadratų suma RSS. Bendroji paklaidų kvadratų suma TSS. Regresijos kvadratų suma ESS. Fišerio kriterijus. Pataisytas determinacijos koeficientas. Pasikliautinasis intervalas. Polinkis b. Kirtimas a. Lyginant regresijos modelius. Daugialypės regresijos funkcija. Daugialypės regresijos modelyje, išvadoms taikomi Fišerio ir Stjudento kriterijai. Daliniai koreliacijos koeficientai. Prognozavimas. Naivieji prognozės modeliai. Adaptyvieji prognozės modeliai. Racionaliosios prognozės modeliai. Regresijos modelio koeficiento savybės. Heteroskedastija. Heteroskedastija nustatoma. Autokoreliacija. Kintamojo pakaitalas. Ekonometrinių lygčių sistema. Endogeniniai kintamieji. Egzogeniniai kintamieji. Pasiūlos kreivei kylant aukštyn ir paklausos kreivei pasislinkus į dešinę. Kai pasiūlos kreivė horizontali. Kai pasiūlos kreivė vertikali. Išskirtys nustatomos. Stebinių įtakos indeksas. Standartizuota liekana. Kuko matas.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2009-01-21
 • Finansai (66)

  5 uždaviniai. Galime pirkti stakles už 38610 lt dabar, arba nuomoti 3 metus ir paskui nusipirkti už 50000 lt. Prie kokių palūkanų šie du variantai yra vienodai patrauklūs? Baziniais metais dividendai 8lt, pirmais metais 10lt, antrais – 12lt, trečiais – 13lt, o vėliau kasmet +3%. Pelno norma 10%. Kokias procentines pajamas iš akcijų gaus 1 ir 2 metais. Įmonė išleido obligacijas 8% kupono palūkanų norma, 4 metų trukmės, 1000lt nominalios vertės obligacijas. Palūkanos mokamos kasmet. Rinkos pelno norma 15%. Kokia obligacijos rinkos vertė? Kokia suma reikia pasiskolinti jeigu mokėjimams atlikti reikalinga 80000lt. Palūkanos 9%, reikalaujama kompensacinio likučio 3%.
  Finansai, uždavinys(3 puslapiai)
  2009-01-29
 • International management

  Konspektas anglų kalba. Tarptautinė vadyba. How attractive is the business/market environment in which the company has chosen to operate. Marketing mix. Porters 5 forces. The new entrants. A threat of substitutes depends on. The substitutes. A threat of substitutes depends on. The suppliers. The power of the suppliers depends on. The buyers. The price sensibility depends on. The rivalry in the market. Life cycle. How well is the company doing. Key metrics. More Details. P/E considerations. 7S. Generic Strategy (Porters Generic Competitive positioning strategy). Core competes. What directions of development is the company currently pursuing. Ansoff Matrix. Future strategies. Scale ability. Repeatable Adjacencies.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Konferencijos organizavimas "Mėsos importo poveikis Lietuvos rinkai"

  Įvadas. Konferencijos programa. Konferencijos dienotvarkė ir darbotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus. Pranešimo pavyzdys. Konferencijos rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšis. Kviečiamųjų asmenų sąrašo sudarymas. Kvietimo maketas. Svečių susodinimo už stalo plano sudarymas. Stalo kortelių pavyzdžiai. Tosto variantas. Konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Etiketas, referatas(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Lietuvos banko paskolų normos prognozavimas

  Pratarmė. Probleminė sritis. ARIMA modelio sudarymas. Preliminari laiko eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Parametrų p ir q reikšmių parinkimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Stebinių analizė. Išskirčių nustatymas. Autokoreliacijos tyrimas. Multikolenearumo įvertinimas. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Bankininkystė, namų darbas(21 puslapis)
  2009-01-21
 • Mikroekonomika (65)

  18 variantas. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1 milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? Remdamiesi A, B ir C klausimų atsakymais nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę (GGK). Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? Ar. S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? Sprendimas. Pabrangus kino teatro bilietams nuo 6 iki 7 Lt, bilietų paklausa sumažėjo 25 %. Nustatykite ar elastinga bilietų paklausa kainoms, jei kitos sąlygos nepasikeitė. Situaciją pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite, ar kino teatro administracija buvo teisi padidindama bilietų kainas. Sprendimas. Duota bendrųjų kaštų funkcija: TC=30+2Q+0,1Q2. Nustatykite: fiksuotų kaštų (FC), kintamų kaštų (VC), vidutinių fiksuotų kaštų (AFC), vidutinių kintamų kaštų (AVC) ir ribinių kaštų (MC) funkcijas; kokiai gamybos apimčiai esant vidutiniai bendrieji kaštai yra minimalūs; nubrėžkite ATC, AVC, MC kreives. Sprendimas. 4. Žemės sklypas parduodamas už 40000 Lt. Jūs žinote, kad įsigijęs šį sklypą, galėsite jį išnuomoti ir gauti 3000 Lt metinės rentos. Nustatykite ir paaiškinkite ar priimsite sprendimą šį pirkti žemės sklypą, jei rinkos palūkanų norma 8 proc. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-09-19
 • Namų ūkio elektros mokesčių kitimo analizė

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės sklaidos diagrama. Kintamųjų stačiakampė diagrama. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Laiko eilutės su tiesiniu trendu. Kintamųjų sklaidos grafikas. Liekamųjų paklaidų ACF grafikas. Laiko eilutės dėmens kintamųjų sklaidos grafikai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-21
 • Paslaugų įmonių nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus kaitą. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Dinamikos eilutės. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė duomenų analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Įmonių skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedas (5 psl.)
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-10-07
 • Personalo vadyba: įmonė prekiaujanti žemės ūkio technika

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų skaičius. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbuotojų pasiskirstymas pagal profesinę specializaciją. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. Reikalavimų profilių formavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms. Darbo užmokesčio struktūra. Pastovaus darbo užmokesčio (PDU) nustatymas. Vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Vertinimo kriterijų sudarymas ir pakopų vertė balais. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamas darbo užmokestis (KDU) kriterijų parinkimas ir apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo darbo vietoms sudarymas. Savo individualios karjeros planavimas. Dabartinės situacijos pristatymas. Karjeros tikslo formavimas. Aplinkos veiksniai. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-01-28
 • Techninės kūrybos metodai. Funkcinė–vertinė analizė

  Įvadas. Techninė kūryba – kas tai? Techninės kūrybos rezultatai. Techninės kūrybos (TK) savybių ugdymas ir motyvacija. Kūrybos proceso valdymas. Techninės kūrybos metodai. Funkcinė – vertinė analizė. Funkcinės – vertinės analizės (FVA) metodo taikymas.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-02-02