Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bioetika (3)

  Principai. Autonomija. Laisvas ir informuotas sutikimas. Geradarystės principas. Paternalizmas. Laisvas ir informuotas sutikimas. Alternatyvų pristatymas. Numanomas paciento sutikimas. Nepajėgus duoti sutikimą pacientas. Į procesą orientuotas kompetencijos standartas. LIS srityje atlikti empiriniai tyrimai. Privatumo principas. Konfidencialumas. "Konfidencialumo", "paslapties", "profesinės paslapties" sąvokų skirtumai. Konfidencialumo laikymosi reikšmė. Konfidencialios informacijos pateikimas trečiajai šaliai. Veiksmo vertinimo kriterijai. Intuicinė teorija. Moralinis pozityvizmas. Hedonistinė teorija. Proporcionalizmas. Proporcionalizmo sėkmę lemia. Objektas. Tikslas. Tikslas ir padariniai. Aplinkybės. Dvigubos pasekmės principas. Etiniai kriterijai informuojant trečiąją šalį.
  Etika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-24
 • Civilinio proceso teisė (4)

  Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitražas. Teisminės gynybos privalumai. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso teisės dalykas. Civilinio proceso teisės metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės ir jos doktrinos raidos tendencijos. Šaltinių samprata. Šaltinių sistema ir klasifikacija. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Civilinio proceso teisės normos. Teisės normų galiojimas. Teisės ir įstatymų analogija. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys. Civiliniai procesiniai santykiai. Civilinių procesinių santykių dalyviai. Proceso dalyviai. Civilinis procesinis veiksnumas. Teismas. Teismo sudėtis. Teisėjų ir kitų dalyvių nušalinimas. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas. Civilinio proceso šalys. Tretieji ir kiti asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys, ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Jų skirtumai nuo ieškovo. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese.
  Civilinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2007-05-24
 • Europos Sąjunga (ES) (27)

  39 klausimų testas su atsakymais apie Europos Sąjungą (ES)
  Politologija, testas(5 puslapiai)
  2007-03-20
 • Kanto etinė sistema

  PowerPoint pristatymas. I.Kanto kritinės filosofijos (etikos) struktūra. Asmuo. Asmens motyvacija. Maksimos. Maksimų pavyzdžiai. Kaip patikrinti ir atsirinkti maksimas? Todėl. Kategorinis imperatyvas (pagrindinė formulė). Kategorinis imperatyvas (gamtos dėsnio formulė). Kategorinis imperatyvas (savitikslio formulė). Kategorinis imperatyvas (autonomijos formulė). Imperatyvai. Dviguba motyvacija. Gėris ir blogis Kanto etikoje. Laisvė Kanto etikoje. Valia Kanto etikoje.
  Etika, pristatymas(21 )
  2007-03-27
 • Konstitucinė teisė (23)

  Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės normos. Lietuvos Respublikos Konstitucingumo raida. Lietuvos statutai. 1971 gegužės 3 d. Konstitucija. 1918 m., 1919m., 1920m., 1922m., 1928m., 1938m. Konstitucijos. 1940m. sovietinė Lietuvos konstitucija. 1989 Konstitucija. 1992 m. Konstitucijos rengimas ir priėmimas. 1992 m. Konstitucijos forma, struktūra ir turinys. 1992 m. Konstitucijos keitimas.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-03-08
 • Romėnų teisė (3)

  Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Ius civile, ius peregrinorum, ius gentium. Ius publicum, ius privatum. Ius commune, ius singulare. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Teisės šaltinio sąvoka. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Paprotinė teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija. Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Subjekto sąvoka. Caput ir status. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Capitis deminutio (civilinė mirtis). Status controversia. Romėnų civilinės (privatinės teisės subjektai). Juridiniai asmenys. Procesas romėnų cilinėje (privatinėje) teisėje. Materialinė ir procesinė teisė. Materialinė ir procesinė teisė.Istorinis romėniškojo proceso vystymasis. Teismų sistemos organizacija ir ordinarinio proceso dvifaziškumas. Šalys ir jų atstovai procese. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Termino reikšmė įgyvendinant ir ginant civilines teises. ieškininė senatis. Ordinarinis procesas. Legisakcioninis ir formuliarinis procesai. Legis actio sacramento, sacramenti, per sacramentum. Legis actio per manus iniectionem. Legis actio per pignoris capionem. Legis actio per iudicis postulationem. Legis actio per condictionem. Formuliarinis procesas. Formuliarinio proceso genezė. Procesinės formulės struktūra. Ekstraordinarinis procesas. Romėnų šeimos teisė. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Prievolinė teisė. Obligatio sąvoka ir dvejopas pobūdis. Prievolės šalys. Šalių lygybės principas prievolinėje teisėje. Prievolės šaltiniai ir prievolės atsiradimo pagrindai. Prievolės pasibaigimo sąvoka ir būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Skolininko atsakomybė už prievolių neįvykdymą. Bendros žinios apie sutartis. Sutarčių klasifikacija. Quasi contractai. Bevardžių sutarčių samprata ir vystymosi apžvalga. Mainai (permutatio). Pacta praetoria. Pacta legitima. Prievolių iš deliktų ir tarytum iš deliktų bendroji charakteristika. Atskiros deliktų rūšys (furtum, rapina, iniuria, damnum iniuria datum). Atskiros prievolių tarytum iš deliktų rūšys (iudex qua litem suam fecit, effusum et defectum, de positum et suspensum).
  Teisė, konspektas(33 puslapiai)
  2007-05-24
 • Socialinis aprūpinimas

  Socialinio aprūpinimo (SA) samprata. Socialinio aprūpinimo, socialinės saugos ir socialinės rūpybos sąvokų panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės (SAT) reguliavimo dalykas. Socialinio aprūpinimo teisės ir gretutinių teisės šakų (CT, DT, fint, ŠT ir medicininės) sąveika, reguliavimo santykių panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės metodų ypatybės. Socialinio aprūpinimo teisės ištakos. Socialinio aprūpinimo dviejų būdų istorinės ištakos ir jų atspindėjimas Lietuvos Respublikos Socialinio aprūpinimo teisėje. Socialinio aprūpinimo formos. Socialinio aprūpinimo rūšys. Socialinio draudimo samprata. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Sveikatos draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Invalidumo draudimas. Senatvės draudimas. Aprūpinimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Socialinio aprūpinimo išmokų ir Socialinio aprūpinimo paslaugų klasifikacija. SAT funkcijos, jų reikšmė ir klasifikacija. SAT šaltinių teisinė prigimtis. SA teisiniai santykiai. Juridiniai faktai socialinio aprūpinimo teisėje. Pensijos sąvoka ir rūšys. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos sąvoka ir išmokėjimo sąlygos. Socialinio draudimo senatvės pensijos pagrindinė ir papildoma dalys. Senatvės pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas pensininkams, turintiems draudžiamųjų pajamų. Invalidumo pensijos. Invalidumo grupės. Valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos apskaičiavimas ir dydis. Našlių ir našlaičių pensijos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti našlių pensiją. Našlaičių teisinės garantijos aprūpinant juos pensijomis. Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo terminai ir kilusių ginčų sprendimo ypatybės. Valstybinių pensijų sąvoka ir rūšys. Pareigūnų aprūpinimo valstybinėm pensijom ypatumai. Šalpos (socialinės) pensijos. Mokslininkų pensijos. Nukentėjusiųjų asmenų pensijos. Prezidento valstybinė pensija. I ir II laipsnio valstybinės pensijos. Pensijinio aprūpinimo 1991-2001 metų reformavimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo sąvoka. Socialinio aprūpinimo pašalpų klasifikacija. Pašalpos, mokamos iš socialinio draudimo lėšų. Pašalpos, mokamos iš valstybės biudžeto. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Socialinio draudimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Socialinės pašalpos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sąvoka ir rūšys. Vienkartinė pašalpa kūdikiui gimus. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo paslaugų sąvoka ir rūšys. Vaikų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Nusenusių piliečių išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Invalidų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Socialinio aprūpinimo lengvatų samprata. Socialinio aprūpinimo kompensacijų samprata.
  Teisė, konspektas(49 puslapiai)
  2007-05-24
 • Teisės istorija (3)

  Antikos teisė. Senovės Romos teisės kodifikacija. "Vulgarioji" romėnų teisė. Genčių teisė. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonų teisės struktūra. Miestų ir prekybos teisė. Viduramžių teisės istorija. Karalių teisė. Prancūzija. Rusijos teisė. Naujos ir naujausios teisės istorija. Anglija. Prancūzija. Vokietija. Vokietijos konstitucinės teisės raida.
  Teisė, konspektas(30 puslapių)
  2007-03-27
 • Teisės istorija (4)

  PowerPoint pristatymas. Senovės rytų valstybių teisinė tvarka. Hamurabio kodeksas. Socialinės grupės. Nuosavybės teisė. Prievolės. Sutarčių rūšys. Santuoka, šeima. Paveldėjimas. Nusikaltimas ir bausmė. Teismo procesas. Senovės Graikijos (antikos) miestų administracinė ir teisminė santvarka. Poliai, demokratija. Teisėkūros institutai Atėnuose. Atėnų teisės šaltiniai. Papročiai. Drakono įstatymas. Solono įstatymai. Pagrindiniai teisės institutai Graikijoje. Senovės Roma. Teisės periodizacija. Teisės raidos laikotarpiai Romoje. Romos įstatymų leidybos institucijos. Romos teisės šaltiniai. Gregoriano ir Hermogeniano kodeksai. Teodosijaus kodeksas. Justiniano kodeksas. Digestai (pandektai). Kiti šaltiniai. Senovės Romos keturi chronologiniai valstybės ir teisės formavimosi etapai. Romėnų teisės periodizacija. Seniausi laikai, arba archainis laikotarpis (753 metai pr. Kr. – III amžiaus pr. Kr. vidurys). Ikiklasikinis laikotarpis (367-17 metai pr. Kr.). Klasikinis laikotarpis (I - III amžius). Poklasikinis (smukimo) laikotarpis (II amžius - 565 metai). Romėnų teisės šaltinių samprata. Romenų teisės šaltinių rūšys. Romėnų teisės recepcija. Romėnų teisės sistema. Ius civile. Ius peregrinorum. Ius gentium. Ius publikum ir Ius privatum. Ius commune ir Ius singulare. Įprastinių elgesio normų laikotarpis. Papročių teisės laikotarpis. Rašytinės teisės laikotarpis. Imperatoriaus konstitucijos. Kodifikacijos prielaidos. Justiniano kodifikacija. Teisių įgyvendinimas ir gynyba. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Valstybinio teismo atsiradimas. Privatinės teisės subjektai - fiziniai ir juridiniai asmenys. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Globa ir rūpyba. Daiktinė teisė. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Valdymo ir laikymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės įgijimas ir išnykimas. Nuosavybės teisės gynyba. Teisė į svetimus daiktus. Paveldėjimo samprata ir rūšys. Prievolės samprata ir rūšys. Sutarčių rūšys. Prievolės tarytum iš sutarčių.
  Teisė, pristatymas(83 )
  2007-03-27
 • Vadovas ir jo funkcijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Valdžios formos. Prievarta paremta valdžia. Atlyginimu paremta valdžia. Eksperto valdžia. Pavyzdžio valdžia. Teisinė valdžia. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Pagal Folką. Pagal Njumeną. Vadovo darbo stilius. Autokratas. Demokratas. Liberalas. R. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. V. Vrumo vadovavimo stiliaus kvalifikacijos. Vadovo bruožai. Silpnam vadovui būdingi bruožai. Stipraus vadovo bruožai. Pagrindiniai vadovo mąstymo bruožai. Vadovo veiklos sritys pagal Drakerį. Operatyvinė veikla. Perspektyvinė veikla.
  Personalo vadyba, pristatymas(23 )
  2007-05-24
 • Viešasis administravimas (18)

  Viešojo administravimo objektas. Kas yra viešasis administravimas? Viešojo administravimo objektas. Kas yra viešasis administravimas? Iš ko susideda viešojo administravimo sistema? Kokia yra viešojo administravimo sistemos aplinka? Kas yra vidaus administravimas? Koks yra vidaus administravimo tikslas? Viešųjų paslaugų teikimo administravimas? Kiti viešojo administravimo apibrėžimai? Kas yra viešasis interesas? Kas yra viešasis sektorius? Kaip yra skirstomos gėrybės? Kokios yra viešųjų gėrybių savybės? Kokios yra viešojo sektoriaus funkcijos? Kokie yra požiūriai viešajame administravime? Kas būdinga vadybiniam požiūriui viešajame administravime? Kas būdinga teisiniam požiūriui viešajame administravime? Kas būdinga politiniam požiūriui viešajame administravime? Viešojo administravimo istorinė raida. Kas būdinga valdymo praktikai ir idėjoms nuo seniausių laikų iki renesanso? Kokios idėjos apie valdymą išdėstytos Platono "Valstybėje"? Kas būdinga valdymo praktikai ir idėjoms nuo seniausių laikų iki Renesanso? Kuo nusipelnė Woodrowas Wilsonas (1956 – 1924) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Frankas Goodnowas (1859 – 1939) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Frederickas W. Tayloras (1856 – 1915) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Henry Fayolis (1841 – 1925) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Lutheris Halsey Gulickas (1892 – 1993) viešajam administravimui? Kuo nusipelnė Maxas Weberis (1864 – 1920) viešajam administravimui? Kokie yra Weberio biurokratijos principai? Kuo nusipelnė Herbertas A. Simonas (1916 – 2001) viešajam administravimui? Viešasis administravimas demokratinėje valstybėje. Kokios politinės ideologijos demokratinėje valstybėje? Kokios vyrauja valstybės teorijos? Kas būdinga marksizmui? Kas būdinga klasikinei elito teorijai? Kas būdinga pliuralizmui? Kas būdinga biurokratijai pliuralistinėje teorijoje? Kas būdinga šiuolaikinei elito teorijai? Kas būdinga neomarksizmui? Kas būdinga korporatyvizmui? Kokie yra "Gerovės valstybės" raidos etapai? Kokie yra trys "gerovės valstybės" modeliai? Viešasis administravimas politikos formavimo procese. Kas yra viešoji politika? Kas yra politikos analizė? Kokie yra politikos formavimo proceso etapai? Kokios yra politikos įgyvendinimo teorijos? Kas sudaro Lietuvos valstybės konstitucinę sąrangą? Koks yra Lietuvos valstybės valdymo modelis? Kokios yra prezidento galios? Kokia yra Lietuvos Respublikos (LR) Seimo struktūra? Koks yra Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės veiklos teisinis pagrindas? Kokia yra savivaldybės valdymo struktūra? Koks yra valstybės vaidmuo viešajame administravime? Kas yra biudžetas ir jo sudarymo principai? Ekonominis biudžeto aspektas. Kokie yra kokybiško valdymo principai? Kokie yra sprendimų priėmimo modeliai? Kokie yra viešojo valdymo reformų tikslai? Kokie yra viešojo valdymo reformų rezultatai? Kokie yra Osborn ir Gaebler apibrėžti Naujojo viešojo administravimo principai? Kas yra žmogiškasis kapitalas? Kokios priežastys verčia keistis valdžios institucijų galias? Kokybinis interesų augimas. Kokie yra valdžių trūkumai ? Problemos identifikavimas. Kokie piliečių viešosios politikos kontroliavimo balsavimu, trūkumai. Kas yra tvari plėtra? Kokie yra viešosios politikos instrumentai? Koks yra šiuolaikinis konfliktas viešajame sektoriuje? Kokie yra NVA (naujasis viešasis administravimas) uždaviniai? Kam priešinamasi vykdant pokyčius? Kokie yra pasipriešinimo pokyčiams ženklai? Kokie yra pokyčių proceso žingsniai? Ką reiškia strateginis valdymas viešajame administravime? Kokie yra strateginio planavimo žingsniai?
  Viešasis administravimas, špera(19 puslapių)
  2007-03-20