Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė (21)

  Administracinės teisės sąvoka, dalykas, principai, šaltiniai, santykis su kitais teisės mokslais. Administracinės teisės normos sąvoka, struktūra, rūšys, ypatumai. Administracinės teisės normų realizavimas, realizavimo formos. Administracinės teisės normų galiojimas teritorijos, laiko ir asmenų atžvilgiu. Administraciniai teisiniai santykių sąvoka, struktūra, požymiai, rūšys, ypatumai. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Pagrindinės valdymo kategorijos (sistema, subjektas, objektas, funkcijos). Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra, principai. Viešojo administravimo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir struktūra. Viešojo administravimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Viešojo administravimo principų sąvoka ir sistema. Viešojo administravimo subjektas Europos Sąjungos teisės požiūriu. Teisė į gerą administravimą. Viešojo administravimo sričių funkcijų apimtis. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos aktų skirtumas nuo kitų teisės aktų ir dokumentų. Viešojo administravimo teisės akto ir įstatymo santykis. Pagal teisines savybes administraciniai teisės aktai skirstomi. Pagal veikimą erdvėje (teritorinį principą) teisės aktai skirstomi. Pagal išorinės išraiškos būdus teisės aktai skirstomi. Skirstymas pagal valdymo aktus priimančius viešojo administravimo subjektus. Viešojo administravimo aktų parengimo ir priėmimo; paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Viešojo administravimo aktams keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo pasekmės. Aktų panaikinimo, pakeitimo ir sustabdymo tvarka. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Vykdomosios valdžios institucijų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Respublikos Prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Prezidento patarėjų grupė. Tarybų prie Prezidento veikla: Dėl žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje. Lietuvos žinių visuomenės taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Moralės komisija. Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento. Konsultacinė šeimos ir vaiko reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Vyriausybės teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje, jos sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija, funkcijos ir įgaliojimų laikas, atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės komitetai, komisijos bei Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. Vyriausybės priimami teisės aktai, jų rengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Bendrieji Vyriausybės organizacinės struktūros klausimai. Ministro Pirmininko priimami teisės aktai, jų įsigaliojimo tvarka. Vyriausybė kanceliarija, jos struktūra. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės komitetų organizavimas ir aptarnavimas. Vyriausybė nuolatinių ar laikinųjų komisijų darbo tvarka ir aptarnavimas. Vyriausybės įstaigų steigimo tvarka, jų teisinės padėties ypatumai. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Vyriausybės ir Seimo sąveika. Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektai. Vyriausybės ir Respublikos Prezidento santykiai. Vyriausybės ir vietos savivaldos institucijų santykiai. Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Visuomenės informavimas. Prašymų ir peticijų priėmimas bei nagrinėjimas. Visuomenės informavimas. Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir užsienio reikalų ministro Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo iniciatyvos teisės įgyvendinimas. Vyriausybės kontrolės funkcijos. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų samprata. Lietuvos Respublikos teritorijos gyvenamųjų vietovių samprata. Lietuvos Respublikos apskritys, jų centrai ir teritorijos. Apskričių nustatymas ir jų ribų keitimas. Valstybės lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimas ir tvirtinimas. Vyriausybės įgaliojimai nustatant ir įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką. Nacionalinė regioninės plėtros taryba ir jos įgaliojimai. Regionų plėtros tarybos ir jų įgaliojimai. Apskrities viršininko administracija. Administracijos įgaliojimai švietimo, kultūros, socialiniais, sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, teritorijų planavimo, paminklotvarkos, žemėtvarkos, žemės ūkio, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos klausimais. Valstybės valdymo institucijos apskrityje. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Regiono plėtros taryba. Apskrities viršininko administracija. Vietos savivaldos samprata, principai, jos formavimo ir veiklos teisiniai pagrindai, finansai, turtas. Savivaldybių valdymo institucijos, jų ypatumai vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Savivaldybių valdymo institucijų kompetencija, funkcijos, priimami teisės aktai. Savivaldybių santykiai su kitomis valstybės institucijomis. Administracinė teisinė piliečių padėtis, kaip konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdas, jo pozityvaus ar (ir) negatyvus teisinio ryšio tarp žmogaus ir valstybės konkretizavimo mastas administracinės veiklos aplinkoje. Administracinės teisinės piliečių padėties sąvoka. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijų problemos. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo, užtikrinant piliečių administracinį teisinį statusą. Užsieniečių administracinis teisinis statusas, ypatumai. Pažeidžiamiausių socialinių grupių teisių padėtis. Vaiko teises įgyvendinančios institucijos. Pagyvenusių žmonių teisės. Institucijos, užtikrinančios pagyvenusių žmonių teisų apsaugą. Neįgaliųjų teisės, institucijos, užtikrinančios jų apsaugą. Tautinių mažumų teisės. Seksualinių mažumų teisės. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rūšys. Valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai. Valstybės tarnautojų atsakomybės rūšys. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, praradimas ir atkūrimas. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos kontrolė, teisiniai jų veiklos pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Administracinės veiklos institucijų padalinių veiklos teisėtumo užtikrinimas. Kontrolės uždaviniai bei pagrindiniai principai. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybinių tarnybų ir inspekcijų kontrolė.Valstybės kontrolės institucijų struktūra, jų įgaliojimai. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Finansinis (teisėtumo) auditas. Veiklos auditas. Išvados seimui. Bendradarbiavimas. Apskrities valdymo institucijų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas ir administracinės veiklos kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama administracinės veiklos kontrolė. Teismo atskiroji nutartis. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Administracinės veiklos institucijų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų neteisėtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo apskundimas teismui. Seimo kontrolierių įstaiga, jos struktūra. Seimo kontrolierių ir kitų analogiškų institucijų tiriami skundai. Seimo ir kitiems analogiškiems kontrolieriams keliami reikalavimai, jų skyrimas ir įgaliojimų pasibaigimas. Seimo ir kitų analogiškų kontrolierių veiklos viešumas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo įstaiga. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo sąvokos. Institucijos, nagrinėjančios prašymus, pareiškimus, siūlymus ir skundus dėl ginčo viešojo administravimo srityje. Administracinės procedūros dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo samprata ir šalys. Pagrindas administracinei procedūrai dėl prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo pradėti ir administracinių procedūrų inicijavimas. Prašymo, pareiškimo, siūlymo ir skundo priėmimas ir nagrinėjimas. Administracinės procedūros sustabdymas. Krašto apsaugos valdymo samprata. Valstybės saugumo valdymo samprata. Vidaus reikalų valdymo samprata. Valdymo teisingumo srityje samprata. Užsienio reikalų valdymo samprata. Vidaus reikalų ministerija. Policija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus Reikalų Ministerijos. Migracijos departamentas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Valstybes Sienos Apsaugos Tarnybos departamentas. Teisingumo valdymas. Užsienio reikalų valdymas. Ryšių ir informatikos valdymo samprata. Pašto veiklos reguliavimo institucijos. Elektroniniai ryšiai. Transporto ir kelių ūkio valdymo samprata. Socialinės apsaugos valdymas ir institucijos. Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės prievartos priemonių rūšys. Prevencinių administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys.Kardomųjų administracinės prievartos priemonių sąvoka ir rūšys. Institucijos (pareigūnai), taikantys administracinės prievartos priemones. Administracinė prievarta viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės atsakomybės sąvoka, bruožai, pagrindiniai požymiai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės atribojimas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės atsakomybės subjektai. Administracinės teisės pažeidimas, jo pagrindiniai požymiai. Administracinės teisės pažeidimų atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. Administracinės teisės pažeidimo sudėties sąvoka, elementai ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimo objekto sąvoka, rūšys. Administracinės nuobaudos sąvoka ir esmė. Administracinių nuobaudų taikymo tikslai ir pagrindai. Įpareigojimas atlyginti turtinį nuostolį. Administracinių nuobaudų rūšys ir sistema. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos. Nuobaudos už administracinės teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės. Administracinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Švelnesnės nei numatyta įstatyme administracinės nuobaudos skyrimas. Administracinių nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinės teisės pažeidimus. Administracinių nuobaudų terminų skaičiavimas. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo skirta administracinė nuobauda. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę. Administraciniai teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje. Administraciniai teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje. Administracinės teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką. Administracinės teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką. Administracinės teisės pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į teisingumą. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką.
  Administracinė teisė, konspektas(196 puslapiai)
  2008-03-13
 • Administracinės teisės pažeidimo bylų žinybingumas

  Įvadas. Institucijos ir pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Administracinės komisijos. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai. Rajonų (miestų) apylinkės teismai (apylinkės teismo teisėjai). Policija. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Kitos valstybės institucijos.Teismingumą administracinio teisės pažeidimo byloje vykdo teismas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-01-21
 • Administracinio proceso teisė

  Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso sampratų įvairovė Lietuvos teisės doktrinoje: siauroji ir plačioji administracinio proceso samprata. Administracinio proceso santykis su kitais teisiniais procesais. Administracinio proceso rūšys. Administracinė procedūra, administracinė jurisdikcija ir administracinė justicija. Administracinės teisenos samprata. Administracinio proceso ir administracinės teisenos santykis. Administracinio proceso teisės šaltiniai. Norminių administracinių teisės aktų leidyba. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Norminio administracinio teisės akto samprata ir paskirtis. Administracinio teisės taikymo akto (individualaus teisės akto) ir administracinių sutarčių samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys norminių administracinių teisės aktų leidybą. Norminių administracinių teisės aktų priėmimo tvarka. Administracinės sutartys. Administracinio teisės akto samprata, rūšys ir paskirtis. Bendrasis valstybinio valdymo įgyvendinimo procesas. Bendrojo valstybinio valdymo proceso samprata ir vidinė struktūra. Teisės taikymo samprata ir rūšys. Teisės taikymo valstybiniame valdyme formos. Administracinės diskrecijos samprata ir paskirtis. Administracinė procedūra ir jos įgyvendinimo tvarka. Valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo procesas. Teisėtumo užtikrinimo valstybiname valdyme būdai. Licencijavimo samprata. Licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai ir jų charakteristika. Registravimo procedūrinė teisena. Registrų rūšys. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas ir jo charakteristika. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinė teisinė prievarta: samprata ir paskirtis. Administracinės teisinės prievartos rūšys, jų esmė ir tarpusavio sąveika. Administracinės prievartos taikymo proceso rūšys. Prevencinių (įspėjamųjų) administracinės prievartos priemonių taikymo pagrindai ir tvarka. Kardomosios ir administracinio proceso užtikrinimo priemonės. Administracinės atsakomybės taikymas pareigūnams. Tarnybinės atsakomybės taikymo procesas. Tarnybinės atsakomybės samprata, ypatumai ir skirtumai nuo administracinės atsakomybės. Teisės aktai, reglamentuojantys tarnybinės atsakomybės taikymo procesą. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams ir kitiems valstybės tarnautojams (teisėjams, prokurorams ir pan.) ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo pradėjimas. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas ir bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo tvarka ir turinys. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą. Bylos nagrinėjimo vieta, tvarka ir terminai. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant bylą. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje, jo turinys ir struktūra. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisė, tvarka, terminai ir pasekmės. Pagrindinės nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje vykdymo taisyklės. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas ir nutraukimas. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo terminai (senatis). Nutarimo skirti baudą ir nutarimo skirti administracinį areštą vykdymo tvarkos ypatumai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos samprata ir rūšys. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinio ginčo samprata. Neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso tikslai ir subjektai. Kvaziteismo samprata ir rūšys. Administracinių ginčų komisijų sistema, paskirtis, sudarymas, teisinė padėtis, kompetencija. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai. Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai. Administraciniai teismai. Administracinio teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Vilniaus apygardos administracinio teismo speciali kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Bylų žinybingumas ir teismingumas. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Procesas administraciniuose teismuose. Kreipimosi į administracinį teismą tvarka. Reikalavimui skundui (prašymui). Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Administracinės bylos proceso šalys. Kiti administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos proceso šalių teisės ir pareigos, teisių ir pareigų išaiškinimas. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Atstovavimo administraciniame teisme sąvoka ir rūšys. Bylos skyrimo nagrinėti teismo posėdyje tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai. Teismo posėdžio tvarka. Įrodymai administracinių bylų nagrinėjimo procese ir jų rūšys. Teismo posėdžio protokolas. Administracinio teismo priimami procesiniai sprendimai, jų rūšys. Sprendimo paskelbimas ir įteikimas (išsiuntimas) šalims. Teismo nutartys. Teisė apskųsti neįsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą. Reikalavimai skundui dėl pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimo. Įsiteisėjusių teismų sprendimų administracinėse bylose peržiūrėjimas. Administracinių bylų proceso atnaujinimo esmė ir pagrindai. Subjektai, turintys teisę inicijuoti proceso atnaujinimą. Prašymo atnaujinti procesą turinys, pateikimo tvarka ir terminai. Prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimas.
  Administracinė teisė, konspektas(25 puslapiai)
  2009-01-19
 • Audito reikšmingumas ir rizika

  Įvadas. Audito reikšmė. Reikšmingumas. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys. Reikšmingumas ir audito rizika, įvertinant audito įrodymą. Audito rizikos. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Aptikimo rizika. Audito rizika mažoje įmonėje. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Belgijos antstolių veikla

  Įvadas. Antstolių samprata. Teismo sprendimų vykdymas. Vykdymo objektai. Turto areštas. Arešto galiojimo terminai. Dokumentų įteikimas. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-01-19
 • Bendrinė kalba

  Bendrinė kalba. Kalbos klaidos. Televizijos laidų klaidos. Stiliaus klaidų sąvoka. Skoliniai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(12 puslapių)
  2007-03-22
 • Biudžetas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos sąmata ir skaičiavimo formos

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Biudžeto sistema. Nacionalinis biudžetas. Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinės įstaigos steigimo tvarka. Asignavimų valdytojų teisės ir atsakomybė. Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas. Mokslo ir studijų sistema. Stipendijų rūšys ir dydis. Sveikatos apsaugos sistema. Mitybos išlaidų norma "Ventos pensionate". Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas. Atlyginimo nustatymo tvarka biudžetinių įstaigų darbuotojams. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2007-01-03
 • Biudžeto sistemos reforma (4)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai. Valstybės biudžeto sandara, formavimo principai ir panaudojimas. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-01-21
 • Civilinio proceso teisė (5)

  Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, sistema, šaltiniai. Civilinio proceso teisės principai. Konstituciniai principai. Civilinio proceso teisės principai, įtvirtinti kituose įstatymuose. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių ypatumai. Šalys, jų teisės ir pareigos. Procesinis teisių perėmimas, netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Trečiųjų asmenų sąvoka, rūšys, procesinės teisės ir pareigos. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Atstovo procesinė padėtis, įgalinimų įforminimas. Civilinių bylų priskirtinumas. Civilinių bylų teismingumas. Civiliniai procesiniai terminai. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo nuobaudos. Įrodinėjimo sąvoka ir tikslas. Įrodymų sąvoka ir klasifikacija. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Teisminiai pavedimai ir įrodymų užtikrinimas. Procesinių dokumentų rūšys. Ieškinio sąvoka, turinys, pareiškimo teismui tvarka. Atsakovo interesų gynimo procesinės priemonės. Pasirengimo bylų nagrinėjimui teismo posėdyje būdai. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo posėdis ir jo sudedamosios dalys. Šalių ir kitų bylos dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Teismo sprendimų rūšys, turinys, priėmimo ir paskelbimo tvarka. Teismo nutartys. Civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimas. Bylos sustabdymas ir baigimas nepriėmus sprendimo. Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai. Ypatingosios teisenos esmė. Atskirų ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai. Apeliacijos esmė ir reikšmė. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo tvarka. Apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarka. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Kasacijos esmė ir reikšmė. Kasacinio apskundimo tvarka. Bylos nagrinėjimas kasacine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Vykdymo proceso esmė ir reikšmė, dalyviai. Vykdomieji dokumentai. Teismų sprendimų, nutarčių ir nutarimų vykdymo tvarka. Priverstinio vykdymo priemonės. Užsienio valstybių teismų pavedimų ir sprendimų vykdymo tvarka Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kreipimosi su pavedimas į užsienio teismus tvarka.
  Civilinė teisė, konspektas(74 puslapiai)
  2008-03-17
 • Darbo teisė (21)

  Įvadas. Darbo teisės sąvoka, sistema, principai ir metodas. Darbo teisės sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Kolektyvinių darbo santykių subjektai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-22
 • Dokumentų kalba

  Įvadas. Kanceliarinės kalbos leksikos normų pažeidimai. Skoliniai. Hibridinės darybos žodžiai. Netaisyklingai vartojami lietuviški žodžiai. Vediniai su priešdėliais. at- (ati-). iš-. nu-. pri-. už-. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Draudimo įmoka (premija)

  Įvadas. Draudimo įmoka (premija). Draudimo įmokos (premijos) rizikos ir gamybiniai kaštai. Draudimo įmokų – kaštų modelis be palūkanų efekto. Draudimo įmokų – kaštų modeliai su palūkanų efektu. Draudimo įmokų ekvivalentiškumo principas. Draudimo įmokų diferencijavimas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Ekonominė analizė

  Ką reiškia terminas "analizė"? Ką reiškia ekonominėje analizėje taikomi terminai: indukcija, dedukcija? Iš kokių mokslų ir kada pradėjo formuotis ekonominės analizė mokslas? Paaiškinkite kaip siejasi ekonominė analizė ir pažinimo teorija? Kokie yra pagrindiniai dialektikos principai ir kaip jie susiję su ekonominės analizės mokslu? Jūsų nuomonė apie globalizacijos procesus, vykstančius pasaulyje: kodėl žmonės priešinasi ir pritaria šiems procesams? Kokios pagrindinės globalinės problemos turi didžiausią įtaką šalių ekonomikai? Paaiškinkite sąvoką "mokslas". Kokios 3 esminės dalys sudaro bet kurio mokslo pagrindus? Ar mokslo apibrėžimas taikytinas ekonominės analizės mokslui? Ekonominės analizės mokslas apima tam tikrų specialių žinių sistemą. Paaiškinti kokios tai žinios? Kas yra ekonominės analizės objektas? Ekonominiai rodikliai. Kokius ekonominių rodiklių rūšis jus žinote? Ir paaiškinti kuo jie skiriasi? Pateikti pvz. kiekvienos grupės rodiklių. Kodėl analizėje taikomi ekonominiai rodikliai? Išvardinkite ir paaiškinkite kokie pagrindiniai rodikliai parodyti įmonės: pelno (nuostolių) ataskaitoje, balanse, socialinio draudimo ataskaitose. Kaip apskaičiuojamos įmonės pajamos? Paaiškinkite, kaip suprantate ekonominį rodiklį pelnas (nuostoliai), pavaizduokite pelną ir nuostolius grafiškai. Kokie pagrindiniai rodikliai apibūdina įmonės turtą, nuosavą kapitalą, skolas? Kokios informacijos šaltinių grupės taikomos ekonominėje analizėje? Išvardinkite ir apibūdinkite apyskaitinius ir neapyskaitinius informacijos šaltinius. Paaiškinkite, kas įmonėje sudaro statistines ataskaitas. Kokias statistines ataskaitas Jūs žinote. Ar galima pritaikyti statistinių ataskaitų duomenis įmonės veiklos analizėje? Paaiškinkite savo teiginį Kas Jūsų nuomone, turėtų analizuoti įmonės finansines ir kitokias buhalterines ataskaitas: a)tik samdytas analitikas; b)įmonės vyr. buhalteris ar finansininkas; c)tik nepriklausomas auditorius; d)tik įmonės direktorius; e)maždaug Jūsų rango buhalteris; f)tik įmonės ekonomistas? Paaiškinkite, kaip gali būti iškraipomi analizės rezultatai jeigu yra klaidų buhalterinėse ataskaitose? Pateikite du pavyzdžius. Ar gali įmonės analitikas pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir pritaikyti jas analizės tikslams? Ar galima analizuojant pakeisti buhalterinėse ataskaitose nurodytus piniginius matavimo vnt. Kada tai tikslinga? Ar turėtų pasikeisti balansinė suma pertvarkant balansą? Į kokias 2 gr. galima sugrupuoti p(n) ataskaitos duomenis? Išvardinkite svarbiausius įmonės veiklos analizės duomenų vartotojus. Paaiškinkite, į kokias grupes ir pagal kokius požymius juos galima grupuoti. Paaiškinkite, kokios informacijos jie norėtų gauti. Pavyzdžiui, bankas ir įmonės prekių-paslaugų pirkėjai? Tiekėjai ir įmonės darbuotojai? Valstybinė mokesčių inspekcija ir įmonės akcininkai? VSDF valdyba ir žiniasklaida? Kaip galima pritaikyti analizės duomenis įmonės valdyme. Kokios darbuotojų grupės tuo užsiima? Kas, Jūsų nuomone, galėtų pritaikyti nedidelės įmonės buhalterinius duomenis ir juos tvarkingai pateikti skirtingiems vartotojams? Kokių įgūdžių ir žinių reikia, norint protingai pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir jas pritaikyti analizės tikslams? Ar Jūs to mokyti? Kokia tvarka atliekama įmonės veiklos analizė? Kokie pagrindiniai analizės atlikimo žingsniai ir kas juose atliekama? Į kokias grupes skirstomi tiriamieji veiksniai analizės tikslo požiūriu? Kokiais aspektais nagrinėjami ekonominiai ūkiniai procesai? Ką vadiname: a) absoliučiais dydžiais; b) santykiniais rodikliais? Kodėl analizėje labiausiai paplitę santykiniai rodikliai? Ką galime analizuoti, taikant santykinius rodiklius? Kaip apskaičiuojama reiškinio struktūra? Kaip dar galime pavadinti struktūros analizę? Pateikite grafinių pvz. Ką reiškia dinamikos analizė? Kaip dar galime ją pavadinti? Pateikite grafinių pvz. Ką vadiname etaloniniu rodikliu? Grandininis ir bazinis palyginimas: kokia šių palyginimo būdo esmė? Kuo jie skiriasi? Kokiais matavimo vienetais galime išreikšti: a)augimo tempus b) prieaugio koeficientus? Palyginimas vietų sumavimo būdu-kokia šio metodo esmė? Ką vadiname stimuliaciniais, destimuliaciniais rodikliais? Kaip nustatoma objekto vieta kai rodikliai stimuliaciniai ir destimuliaciniai? Kas parodo kuris objektas geriausias iš visų lyginamųjų? Kada galime skaičiuoti vidutinius dydžius? Kodėl vidutiniai dydžiai plačiai taikomi analizėje? Kuo skiriasi aritmetinis ir svertinis vidurkiai? Ką parodo vidutinis kvadratinis nuokrypis? Kaip apskaičiuojamas variacijos koeficientas ir kokios jo reikšmės laikomos neblogom, didelėm, labai didelėm? Paaiškinkite kiekvieno grupavimo esmę. Kokių ekonominių reiškinių tyrime galima taikyti grupavimo metodus? Kaip galime pritaikyti statistikos žinias grupavimo metode? Grandininių pakeitimo metodas. Paaiškinkite esmę ir atlikimo tvarką. Ką galime ištirti, taikant šį metodą? Kam reikalinga įmonės personalo struktūros analizė ir kaip ji atliekama. Kaip taikomi grafiniai metodai personalo analizėje? Pagal kokius kriterijus galima grupuoti įmonės personalą? Ar priklauso grupavimo kriterijai nuo analizės tikslų? Kokie rodikliai padeda įvertinti darbuotojų kaitą įmonėje? Užrašyti darbuotojų kaitos rodiklių formules, paaiškinti jų prasmę. Užrašykite bendrąją formulę, taikomą darbo našumo skaičiavime. Paaiškinkite, kokius duomenis galima taikyti vardiklyje ir skaitiklyje. Kaip galima pritaikyti grandininių pakeitimų metodą darbo našumo analizėje? Kokių priemonių galima imtis, siekiant sureguliuoti darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo tempus? Kaip siejasi įmonės pelnas ir darbuotojų darbo užmokestis? Kas sudaro įmonėje gaminamų prekių, teikiamų paslaugų savikainą? Kaip galima ištirti savikainos struktūrą ir nustatyti struktūrinius pokyčius? Kokie yra esminiai ekonominiai kainos elementai? Kaip galima nustatyti: a) pridėtines išlaidas kainoje? b) pelno normą kainoje? Kas lemia pelną, įkalkuliuotą į kainą? Kokia grėsmė ar sėkmė laukia įmonės, didinant kainas? Koks rodiklis išreiškia pardavimų pelningumą. Paaiškinti grand. pakeitimo metodo taikymą pelningumo analizėje. Ką vadiname nenuostolingos veiklos tašku. Lūžio taško apskaičiavimas, kai paslaugos vienarūšės. Lūžio taško apskaičiavimas, kai asortimentas platus. Kaip nustatomas lūžio taško pasiekimo laikas ir ką jis parodo. Nenuostolingos veiklos grafikas. Kokias įmonės veiklos sritis apima kompleksinė analizė? Paaiškinti kompleksinės įmonės veiklos analizės veiksnius. Kaip parenkami ir kokie yra svarbiausi kompleksinės analizės rodikliai? Kuo skiriasi ekstensyvūs ir intensyvūs išteklių panaudojimo rodikliai? Ką vadiname pagrindiniai gamybiniai fondais ir kaip jie analizuojami? Kaip galima nustatyti įmonės veiklos efektyvumą ir kokie rodikliai taikomi? Ką reiškia sąvoka "reitingas"? Kaip taikomi reitingai įmonės veiklos analizėje? Kaip suprantate terminą "gamyba"? Kaip galima palyginti pagamintos ir parduotos produkcijos kiekį? Kaip galima palyginti gamybinį pajėgumą su faktiškai pagaminta produkcija? Kokios sąnaudos tiesiogiai susiję su prekių gamyba, paslaugų teikimu? Kaip paveikia gamybą prekių atsargos, turimos laikotarpio pradžioje? Ką reiškia, kai laikotarpio pabaigoje prekių yra žymiai daugiau, negu laikotarpio pradžioje?
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-01-03
 • Europos Sąjungos (ES) programos: PHARE, SAPARD, ISPA

  Įvadas. Tikslas: šio darbo tikslas apžvelgti Europos Sąjungos programas. PHARE. SAPARD. ISPA. Išvados.
  Tarptautinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-01-20
 • Finansų teisė (15)

  Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos (VFV) metodai. Valstybės finansų veiklos (VFV) formos. Finansų teisės (FT) dalykas ir sąvoka. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės šaltiniai. Konstituciniai finansų teisės pagrindai. Tarptautinės sutartys kaip Finansų teisės (FT) šaltinis. Finansų teisės (FT) normų sąvoka, požymiai, struktūra. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisiniai institutai ir Finansų teisės (FT) sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansinių teisinių santykių požymiai ir sąvoka. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansų teisės (FT) subjektai. Institucijos įgyvendinančios valstybės finansų veiklą. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Finansų kontrolė subjektyvia prasme. Finansų kontrolės rūšys. Audito (nepriklausoma finansų kontrolė). Finansų kontrolės institucijų sistema ir įgalinimai. Valstybės kontrolė. Valstybinės mokesčių inspekcija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Muitinės departamentas. Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sandara bei sistema. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių reguliavimo teisinis mechanizmas. Biudžeto teisės šaltiniai.Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto pajamos ir asignavimai. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžeto procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto išankstinis svarstymas vykdomosios valdžios institucijose. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Valstybės biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo kontrolė ir įvykdymo apyskaitos sudarymo ir tvirtinimo tvarka. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondas. Pensijų socialinis draudimas. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijų skyrimo sąlygos. Našlių ir našlaičių pensijų skyrimo sąlygos. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas. Kiti valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Garantinis fondas. Pagrindinė Privatizavimo fondo paskirtis. Valstybinis-visuomeninis 1990 metų blokados fondas. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų valstybės vardu ėmimas ir naudojimas. Valstybės garantijų teikimas. Valstybės skolininkų veiklos priežiūra ir atsakomybės priemonių taikymas. LRV vertybiniai popieriai. Savivaldybės skolinimosi ypatumai. Mokesčių samprata, esmė ir rūšys. Valstybinės pajamos ir mokesčių samprata. Mokesčių rūšys.. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Mokesčių teisės samprata. Mokesčių teisės normos ir mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltiniai. Apmokestinimo teisinis reglamentavimas. Apmokestinimo tvarka. Mokesčių mokėtojai, jų pareigos ir teisės. Apmokestinimo objektas ir mokesčio bazė. Mokesčio dydis (tarifas). Mokesčio mokėjimo taisyklės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančio institucijos ir jų kompetencija. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjami ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Teisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas. Kai kurių mokesčių apibūdinimas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Žemės mokestis. Paveldimo turto mokestis. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus ir jos pagrindas. Finansinės sankcijos. Bauda. Atleidimas nuo baudų. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė.
  Komercinė teisė, konspektas(66 puslapiai)
  2009-01-21
 • Gaisraviečių apžiūra

  Įvadas. Padegimų ir priešgaisrinių saugumo taisyklių nusikalstamų pažeidimų tyrimas. Pirminiai tardymo veiksmai. Įvykio vietos apžiūra. Įvykį mačiusių asmenų ir nukentėjusiųjų apklausa. Gaisrų techninė ekspertizė. Nusikalstamų veikų, susijusių su sprogimais, versijos ir tyrimo ypatumai. Tolesnis bylos tyrimas. Liudytojų apklausa. Dokumentų apžiūra ir poėmis. Teismo ekspertizės. Kaltinamojo apklausa. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-19
 • Juridinių asmenų pelno mokestis

  Įvadas. Pelno mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Mokestinis laikotarpis. Deklaracijų pateikimas. Mokesčio sumokėjimas. Klaida yra pelno mokestis, o ne jo naikinimas. Išvados. Priedai (7).
  Mokesčiai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-03
 • Lietuvių kalbotyra ir kalbotyrininkai

  Įžanga. Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia. Kazimieras Būga. Jonas Jablonskis. Juozo Pikčilingio rašytinis palikimas. Stilistika. Išvados.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Lietuvos krikštas (2)

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Lietuvos padėtis XIV amžiaus pabaigoje. Krikštytojo pasirinkimo problema. Lietuvos krikštas. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-22
 • Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo kompetencija

  Įvadas. Lietuvos respublikos aukščiausiasis teismas. Aukščiausiojo teismo kompetencija ir funkcijos. Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų įgaliojimai bei kompetencija. Aukščiausiojo teismo aparatas. Tarptautiniai ryšiai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po