Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaita (19)

  Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? Kokie taikomi bendrieji apskaitos principai? Kokie pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai? Ką reiškia įmonės tęsiamos veiklos principas? Ką reiškia apskaitos pastovumo principas? Ką reiškia pajamų ir sąnaudų kaupimo principas? Kodėl būtini dokumento pripažinimo rekvizitai? Kuo skiriasi ūkinis įvykis nuo ūkinės operacijos? Kodėl ūkines operacijas būtina įkainoti? Kodėl reikia koregavimo, inventorizavimo? Kuo skiriasi įplaukos nuo pajamų? Kuo skiriasi išlaidos nuo sąnaudų? Kaip pripažinti ir apskaityti pajamas ir sąnaudas? Kas yra bendro tarp turto, nuosavybės ir apskaitinės lygybės? Kaip apibrėžti debetą ir kreditą? Iš kokių klasių sudarytas sąskaitos planas? Kaip sudaryti sintetinį apyvartos žiniaraštį ir balansą? Pridėtinės vertės mokestis. Kas yra ataskaitinis ir kas apskaitinis laikotarpis. Kada fiksuojamos ūkinės operacijos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo principą? Dvejybinio įrašo esmė. Kur registruojamos ūkinės operacijos? Kaip susisteminamos ūkinės operacijos? Kokiuose registruose? Kaip uždaromas apskaitinis laikotarpis ir išvedamas bei fiksuojamas veiklos rezultatas? Kokios ataskaitos sudaro finansinę atskaitomybę? Kokioje ataskaitoje apskaičiuojamas apmokestinamasis rezultatas? Kas sudaro įmonėje turtą? Kuomet turtas laikomas ilgalaikiu? Kuomet ilgalaikis turtas pradedamas nudėvėti (amortizuoti)? Koks turtas laikomas nematerialiu? Kaip dažnai ilgalaikio turto nusidėvėjimas nurašomas į sąnaudas? Kokia verte ilgalaikis turtas įrašomas į balansą laikotarpiui pasibaigus? Kas vadinama likutine ilgalaikio turto verte? Kokia nustatoma likvidacinė ilgalaikio turto vertė? Koks turtas laikomas trumpalaikiu? Kaip pagal pavyzdinį sąskaitų planą koresponduoti prekių įsigijimą? Kokia pardavimų skolon specifika? Kaip koresponduoti gaunamus ir išmokamus pinigus kasoje? Banke? Kokioje sąskaitoje apskaitomas teigiamas (neigiamas) valiutos pirkimo rezultatas? Kaip atliekama atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita? Kokios balanso "Nuosavybės " dalies sudedamosios dalys? Kas sudaro įstatinį kapitalą? Kuo remiantis daromi pakeitimai AB įstatinio kapitalo apskaitoje? Iš kokių lėšų gali būti didinamas įstatinis kapitalas? Kokiais būdais gali būti sumažintas įstatinis kapitalas? Kokie yra rezervų tipai? Kokio dydžio privalomą rezervą turi turėti įmonė? Kokiu tikslu sudaromi nepaskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi? Kokiu tikslu sudaromi paskirstytinieji rezervai ir kaip jie apskaitomi? Kaip suprantate sąvoką įmonės įsipareigojimai? Kokiu pagrindu skolos dalijamos į ilgalaikes ir trumpalaikes? Kada galima nurašyti kreditorinius įsiskolinimus? Kas yra gautinas PVM, kas yra mokėtinas PVM? Koks yra PVM apskaičiavimo(sumokėjimo) laikotarpis? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos PVM apskaityti? Kokios pajamos apmokestinamos Kelių mokesčiu? Už kokį ataskaitinį laikotarpį priskaitomas ir apmokamas kelių mokestis? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos kelių mokesčiui apskaityti? Kas yra pelno mokesčio objektas? Kokios sąskaitos iš pavyzdinio sąskaitų plano taikomos pelno mokesčiui apskaityti? Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaitomi iš priskaityto darbo užmokesčio? Kokie iš išskaitomų ir priskaitomų darbo užmokesčio mokesčių laikomi įmonės, o kurie asmens sąnaudomis? Kas yra atskaitingi asmenys? Kokiu tikslu atskaitingi asmenys gauna pinigus? Kaip dažnai jie turi atsiskaityti už jiems patikėtus pinigus? Kada pripažįstamos pajamos? Kas laikoma ateinančių laikotarpių pajamomis? Kuomet pripažįstamos ateinančių laikotarpių pajamos? Kokia dalimi? Kas priskiriama finansinės – investicinės veiklos pajamoms? Kas priskiriama veiklos pajamoms? Kokius žinote ypatingus pajamų gavimo atvejus? Kada pripažįstamos sąnaudos? Kas laikoma sukauptomis sąnaudomis? Kas laikoma ateinančių laikotarpių sąnaudomis? Kuomet pripažįstamos šios sąnaudos? Kokia dalimi? Kaip apskaičiuojama parduotų prekių savikaina? Apibūdinkite bendrojo pelno rodiklį? Koks ryšys tarp bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų rodiklių? Kaip apskaičiuojamas prekybos įmonių veiklos grynasis pelnas? Kas yra pardavimų diskontas? Kaip apskaičiuojamas grynojo pelno rodiklis? Kas yra grynieji pardavimai? Kuo jie skiriasi nuo bendrųjų? Kaip fiksuojami sąskaitose išankstiniai apmokėjimai parduodant produkciją ir paslaugas?
  Apskaita, špera(10 puslapių)
  2007-02-15
 • Bankų technologinė įranga

  Banknotų nusidėvėjimo kontrolės priemonės. Banknotų linijinių matmenų kontrolė. Mokėjimo kortelės. Jų apsauga. Kreditinių kortelių autentiškumo kontrolė. Monetų skaičiavimo įrenginiai. Monetų skaičiavimo ir rūšiavimo mašina. Monetų kontrolės ir rūšiavimo įrenginiai. Banknotų skaičiavimo įrenginys veikia. Autentiškumo kontrolės įrenginiai. Vertybinių popierių rūšiavimo įrenginys.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2007-02-21
 • Makroekonomika (50)

  Pinigai ir bankai. Pinigų kilmė, funkcijos ir formos. Pinigų pasiūla. Paklausos teorija. Paklausos teorija. Bankų kilmė, funkcijos ir rūšys. KB sistema ir banko pinigų kūrimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir pinigų politika. Centrinio banko funkcijos ir jo veiklos ypatybės. Pinigų politika. Pinigų politikos arba pinigų pasiūlos įgyvendinimo priemonės. Pinigų politikos poveikis ekonomikai. Vyriausybės vertybinių popierių pardavimas atviroje rinkoje. Pinigų politikos efektyvumas. Bendroji ekonomikos pusiausvyra. Prekių rinka ir IS modelis. Pinigų rinka ir LM modelis. Bendroji ekonomikos pusiausvyra: IS-LM modelis. Fiskalinės ir pinigų politikos derinimas. Ekonomikos augimo samprata ir veiksniai. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimas ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos samprata, formos ir nustatymo būdai. Infliacijos priežastys. Paklausos padidėjimo sukeltos infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Filipso kreivė. Ekonominiai ir socialiniai infliacijos padariniai. Tarptautinės prekybos politikos formos.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-02-19
 • Popieriaus technologinės apsaugos elementai

  Įvadas. Popieriaus gamyba. Klijai ir užpildai popieriaus masėje. Vandens ženklas. Specialūs priedai popieriaus masėje. Termochrominė popieriaus apsauga. Cheminė popieriaus apsauga. Apsauga prieš mechaninį ištrynimą. Išvados.
  Kita, referatas(14 puslapių)
  2006-12-12