Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sutartis (10)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties pagrindiniai elementai. Darbo sutartys gali būti. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomos pareigos. Antraeilės pareigos. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Darbo sutarties vykdymas. Išėjimas/atleidimas iš darbo. Darbo sutarties pasibaigimas. Išvados.
  Teisė, pristatymas(16 skaidrių)
  2010-10-25
 • Darbo teisė (12)

  PowerPoint pristatymas-konspektai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbuotojo pagrindinės teisės. Darbuotojas privalo. Darbdavių teisės. Darbdavys privalo. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Sutarties turinio sąlygos. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Dokumentai. Išbandymo laikotarpis. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas. Atostogos. darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė atsakomybė.
  Darbo teisė, pristatymas(69 skaidrės)
  2006-06-02
 • Darbo teisė (4)

  PowerPoint pristatymas. Darbo teisė. Darbo teisės sistema. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Pagrindiniai darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Pagrindiniai darbo teisės subjektai. Darbuotojo teisės. Darbuotojo pareigos. Darbdavio teisės. Darbuotojų atstovai. Darbuotojų atstovų teisės. Darbo sutartis. Darbo sutarties požymiai. Darbo sutarčių sąlygų rūšys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutartis nutraukiama. Darbo sutarties be įspėjimo nutraukimo atvejai. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbo ginčas.
  Darbo teisė, pristatymas(33 skaidrės)
  2006-01-06
 • Darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų rasės, tautybės, pilietybės

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektai. Darbo kodeksas. Asmenų lygybės principas. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę. Užsieniečių pasiskirstymas pagal darbo sferas. Užsieniečių įdarbinimas. Profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos funkcijos. Lietuvos Respublikos įstatymai, užtikrinantys darbuotojų teisių apsaugą. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečių interesų apsauga. Europos bendrijų iniciatyva - EQUAL. Tautinės mažumos darbo rinkoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-10-14
 • Darbo užmokesčio dokumentai. Skolų dokumentai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Buhalterinės apskaitos įstatymas. Darbo užmokesčio dokumentai. Skolų dokumentai.
  Apskaita, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-12
 • Darbo užmokesčio formos ir darbo užmokesčio bruožai Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės darbo apmokėjimo formos atmainos. Darbo apmokėjimo reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-14
 • Darbo užmokestis (9)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Valstybinio sektoriaus specialistų darbo užmokestis nustatomas remiantis pareigybių vertinimais.
  Makroekonomika, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-05-15
 • Darbų saugos instrukcijos atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus

  Darbų saugos instrukcijos atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus. Savisaugos priemonės. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ugniagesybos ir gelbėjimo darbai. Gelbėjimo darbai. Žmonių gelbėjimo darbai. Pirmoji medicinos pagalba. Gelbėjimo ir gelbėjimo technikos priežiūra ir parengimas.
  Sauga, pristatymas(7 puslapiai)
  2008-05-09
 • Darbuotojo orientacija į vartotoją

  PowerPoint pristatymas. Tyrinėtojų pristatymas. Temos aktualumas. Temos aktualumas. Teisingumo teorija. Distribucinis teisingumas. Procesinis teisingumas. Tyrimų rezultatai. Tyrimų paaiškinimai, remiantis kultūriniais veiksniais. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2007-03-20
 • Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybą

  PowerPoint pristatymas. Ispanijos valstybės tarnyba remiasi karjeros sistema. Valstybės tarnautojų kategorijos. Trys kandidatų priėmimo į tarnybą būdai. Išorės procesas. Profesinė prieiga. Paaukštinimas pareigose tarnybos viduje. Priėmimo į tarnybą reikalavimai. Procedūra. Darbuotojų atrankos vykdymas. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas tvarka Lietuvoje. Pretendentai į valstybės tarnautojus egzaminuojami. Pokalbis. Priėmimo komisija. Išvada. Darbuotojų atranka ir priėmimas į valstybinę tarnybą Ispanijoje.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-01-06
 • Darbuotojų draudimas Lietuvoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvoje darbuotojai yra draudžiami šiomis draudimo rūšimis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo rūšys. Privalomasis draudimas. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Draudimo įmoka. Neprivalomasis (savanoriškasis) draudimas. Išorinės jėgos poveikis gali būti. Savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rūšys. Kolektyvinis draudimas. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Privalomasis sveikatos draudimas. Draudimą vykdančios institucijos. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto yra apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Draudimo įmoka. Darbuotojų gyvybės draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Rizikinis gyvybės draudimas padengia bet kokį mirties ar invalidumo atvejį, išskyrus šiuos pagrindinius. Darbuotojus gyvybės draudimu Lietuvoje draudžia šios draudimo įmonės. Darbuotojų draudimas.
  Draudimas, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-11-16
 • Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

  PowerPoint pristatymas. Draudimo įstatymas. Draudžiamos rizikos. Draudimo išmokos. Šio draudimo alternatyvos. Nuo kokių rizikų drausti? Ar apriboti draudiminių įvykių skaičių? Draudimo galiojimas. Ką drausti: asmenis ar pareigybes? Ką drausti: visus darbuotojus ar atskiras jų grupes? Draudimo išmokos gavėjas. Draudimo bendrovių palyginimas.
  Draudimas, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-11-08
 • Darbuotojų konkurencija įmonėje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Konkurencija. Konkurencijos įstatymas. Numatytos išimtys. Darbuotojas. Darbuotojų konkurenciją skatina. Aukštesnių lygių poreikių patenkinimo metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-03-29
 • Darbuotojų mokymas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Naujo darbuotojo mokymas. Pliusai. Eiga. Keturių pakopų mokymo dirbti metodika. Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas. Darbuotojo įgytų žinių adaptacija darbovietėje. Kvalifikacijos kėlimo būdai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (LDRMT). Apmokyto darbuotojo išėjimas iš darbo. Išvados.
  Personalo vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-05-15
 • Darbuotojų motyvavimo reikšmė įmonėje

  PowerPoint pristatymas. Motyvavimo samprata. Schema: elementarusis motyvacijos procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimas kaip valdymo funkcija ir vadovavimo proceso dalis. Motyvavimo priemonės ir jų reikšmė. Schema: motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacija įmonėje: apklausa. Ar jus tenkina darbo sąlygos? Ar būtinas darbuotojų motyvavimas? Jūsų nuomone, svarbesnė materialinė ar moralinė motyvacija? Kokia yra motyvacijos reikšmė jūsų įmonėje?
  Personalo vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-11-11
 • Darbuotojų vertinimas (3)

  PowerPoint pristatymas. Personalo vertinimo esmė, tikslai ir nauda. Organizuojant ir vykdant personalo vertinimą, pasiekiami tokie tikslai. Personalo vertinimo proceso pabaigoje suformuojama informacija, kuri reikalinga. Personalo vertinimas yra naudingas. Personalo vertinimo reikalavimai. Formalusis vertinimas. Neformalusis vertinimas. Personalo vertinimo turinys. Pagrindinės vertinimo turinį nusakančios sritys. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Dalykinių ir asmeninių savybių, veikiančių darbo atlikimo kokybę, vertinimas. Kuriant vertinimo kriterijus, būtina atsižvelgti į tokias dažniausiai vertinamas sritis. Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo procedūra. Personalo vertinimo patikimumas. Norint išvengti minėtų klaidų reikia. Žmogiškųjų išteklių vertinimas. Žmogiškiesiems ištekliams vertinti naudojami informacijos šaltiniai. Populiariausi žmogiškųjų išteklių vertinimo metodai.
  Personalo vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-18
 • Darvinas ir evoliucija

  PowerPoint pristatymas. Evoliucija. Paveldimumas ir kintamumas. Kova už būvį. Vidurūšinė kova už būvį. Tarprūšinė kova už būvį. Kova su nepalankiomis aplinkos sąlygomis. Gamtinė atranka. Dirbtinė atranka. Organizmai skiriasi tarpusavyje. Organizmai prisitaiko. Abiotinė aplinka. Iškastinės gyvūnų liekanos — evoliucijos įrodymai. Anatominiai panašumai. Embrionų vystymasis — evoliucijos įrodymas. Biocheminiai skirtumai. Pasitikrinkime žinias.
  Biologija, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-12-17
 • Daržovės ir jų patiekalai

  PowerPoint pristatymas. Darbo tiklas. Daržovės. Atsiminkite! Daržovių cheminė sudėtis. Daržovių maistinė vertė. Įdomu žinoti. Daržovių patiekalų klasifikacija. Virtų daržovių patiekalų asortimentas. Keptų daržovių patiekalai. Keptų daržovių patiekalų asortimentas. Apkeptų daržovių patiekalai. Apkeptų daržovių patiekalų asortimentas. Troškintų daržovių patiekalai. Troškintų daržovių patiekalų asortimentas. Šutintų daržovių patiekalai. Šutintų daržovių patiekalų asortimentas. Įdarytos bulvės. Įdaryti agurkai. Daržovių salotos su Mozarella sūriu. Daržovių makaronų troškinys. Kepti obuoliai su mėsa ir sūriu. Išvada.
  Kulinarija, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-12-02
 • Daugiakalbiškumo problemos kompiuteriuose

  PowerPoint pristatymas. Kompiuteriai ir informacinės technologijos įsivyrauja visose srityse. Visuomenei itin svarbios šių sričių kompiuterinės programos. Simbolių kodavimas. ASCII kodų lentelės fragmentas. Išplėstinės ASCII koduotės spausdinami simboliai. Abėcėlė. Kodų lentelės. Klaviatūra.
  Kompiuteriai, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-03-29
 • Dauno sindromas

  PowerPoint pristatymas. Dauno liga – kas tai? Simptomai. Ligos raida. Vaiko, turinčio Dauno sindromą, raidos etapai. Paplitimas. Gydymas. Perspektyvos.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-10
Puslapyje rodyti po