Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba metalo gaminiais, žemės ūkio produkcija AB "Agrotiekimas"

  Įvadas. Darbo saugos reikalavimų įvertinimas. Teisinis statusas ir steigimo dokumentai. Veiklos charakteristika. Valdymo organizacinė sandara. Veikloje taikomi kokybės valdymo standartai. aptarnavimo zona. Prekių paklausos tyrimo įvertinimas. Rinkos tyrimų būklės įvertinimas. Prekių asortimento formavimas. Prekių priėmimo, ruošimo pardavimui, laikymo ir pardavimo organizavimas. Prekių atsargų apibūdinimas. E-komercija. Pagrindiniai prekių tiekėjai. Aprūpinimas materialiniais, finansiniais ir darbo jėgos ištekliais. Vizija, misija, tikslai ir strategija. Mikro ir makro aplinkos analizė. SSGG analizė. Rinkodaros komplekso elementų derinys. Rinkodaros strategija. Rėmimo biudžetas. Darbdavio ir darbuotojo teisių ir pareigų apibūdinimas, remiantis Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo nuostatomis. Darbuotojų skatinimo sistema. Personalo mokymas. Darbo grafikai. Rizikos faktoriai, kurie įtakoja valdymo sprendimus. Darbo apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas. Ekonominė ir statistinė informacija. Administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų vadovavimo stiliai. Eksporto (importo) politika su Europos sąjungos šalimis. Įėjimo į užsienio rinkos formos. Ūkinės – komercinės veiklos analizė. Trumpalaikio turto rodiklių apskaičiavimas. Įmonės kapitalas. Pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2007-06-28
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba mikroautobusų ir lengvųjų automobilių atsarginėmis dalimis UAB "Bavalis"

  Įvadas. Problema. Darbo tikslas. Darbo struktūra. UAB "Bavalis" istorija, valdymo struktūra, veiklos pobūdis. Įmonės struktūra. Įmonės darbuotojai. Darbo vietų kompiuterinės įrangos analizė (darbo vietos stočių, išorinių įrenginių). Kompiuterių tinklo įrangos analizė (įranga, kompiuterių tinklo topologija). Kompiuterių tinklo tipologija. Uždavinių atliktų praktikos metu aprašymas. Išvados.
  Informatika, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-10-23
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis UAB "Bikuvos prekyba"

  Darbo įmonėje UAB "Bikuvos prekyba" baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Praktikos tikslas – susipažinti su UAB "Bikuvos prekyba" įmonės apskaitos organizavimo tvarka. Įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų buhalteriui tvarkant įmonės finansinę apskaitą. Apie įmonę. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos politikos keitimas. Verslo segmentai. Geografiniai segmentai. Turto įkainavimo būdai. Esminės klaidos, jų taisymo būdai. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Pinigų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Nuosavas kapitalas. Lizingo (finansinės nuomos), kitų panašių įsipareigojimų apskaita. Piniginių srautų apskaita. Operacijų užsienio valiuta apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Sąskaitų planas. Vidaus apskaitos dokumentai. Finansinė atskaitomybė. Verslo jungimų apskaita, investicijų į asocijuotas įmones apskaita. Konsoliduota finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2010-03-02
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: restoranas "Midaus ragas"

  Restorano "Midaus ragas" veiklos analizė. Teisiniai norminiai aktai bei sutartys. Maitinimo įmonės statusas. Pareigybinės instrukcijos. Darbų saugos organizavimas. Įmonės įranga, apipavidalinimas. RVASVT sistemos įdiegimo procesas. Maitinimo įmonės lankytojų aptarnavimo proceso analizė. Maitinimo įmonės prekybos patalpų analizę. Patiekalų ir gėrimų meniu įvertinimas. Personalo darbuotojų pasirengimas darbui. Lankytojų aptarnavimas, gėrimų ir patiekalų pateikimas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Maitinimo įmonės teikiamų paslaugų analizė ir plėtros galimybės. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2008-05-27
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: siuvimo įmonė

  Ataskaita. R. Lucinavičienės individualios įmonės prekių asortimentas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės silpnosios ir stipriosios pusės. Planavimas. Planų hierarchija. Įmonės darbo sauga. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Instruktažai, instrukcijų ruošimas, pravedimas. Įmonėje taikoma kokybės valdymo sistema. Darbo laiko ir apmokėjimo apskaita. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Įmonės mokesčiai. Bendrosios nuostatos. Mokesčiai. Mokesčių mokėtojo apskaita. Įmonės materialinių išteklių srautų judėjimas. Įmonė tarptautinės prekybos aplinkoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2007-04-27
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: spaustuvė AB "Aušra"

  Įvadinė dalis. Organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Tiekėjai. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Ekonominiai rodikliai. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. Planavimo procesas įmonėje. Personalo (darbuotojų) organizavimo analizė. Vadovavimo darbuotojams analizė. Marketingo dalis. Įmonės rinkodara. Kainų politika. Prekių ir paslaugų paskirstymas. Pardavimų rėmimas. Įmonės rinka ir vartotojai. Prekės ir paslaugos. Asortimentas. Komunikacijos procesas. Prekių ir paslaugų pasiskirstymas. Marketingo plėtros galimybės. Individuali baigiamojo darbo vadovo užduotis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2007-10-28
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos įmonės UAB "Sivysta"

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės statomų objektų apžvalga. Įmonės atsargų valdymo sistema. Rangos sutartys, jų rūšys, turinys. Projekto vadovas, jo funkcijos. Statybos vadovas, jo funkcijos. Statinio statybos techninė priežiūra, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, jo funkcijos. Statybos darbų žurnalas, jo paskirtis, turinys. Darbų priėmimo aktai, jų paskirtis, turinys, įforminimo tvarka. Darbo laiko apskaitos informacija, jos įforminimas. Saugos darbe dokumentacija, jos įforminimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2 bmp bylos, dwg byla).
  Statyba, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2009-05-26
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos ir remonto paslaugos UAB "Aromsa"

  Įvadas. Įmonės UAB "Aromsa" veikla: paslaugų sfera - statyba ir remontas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų per banką apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaita. Tarpusavio skolų sutikrinimo tvarka. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Skolų Sodrai ir biudžetui apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto nurašymas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Analitinės darbo užmokesčio apskaitos registrai. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjimų, finansinių rezultatų apskaita. Atskaitomybė. Mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(28 puslapiai)
  2009-09-22
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos techninė priežiūra, projektų rengimas, nekilnojamojo turto vertinimas UAB "Delfa"

  Baigiamosios praktikos užduotis. Baigiamosios praktikos įvertinimas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės aplinka. Įmonės atsargų valdymo sistema. Įmonės taikomos rinkodaros priemonės. Išvados, pasiūlymai dėl įmonės veiklos organizavimo.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2006-05-09
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

  Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos (AVMI) charakteristika. Tauragės AVMI mikro ir makro aplinkos vertinimas. Mikro aplinkos vertinimas, ją lemiantys veiksniai. 2 makro aplinkos vertinimas, ją lemiantys veiksniai. Trumpa aplinkos analizė. Tauragės AVMI strateginis ir veiklos planas. Individuali užduotis. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo strategijos Tauragės AVMI. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo Tauragės AVMI analizė. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Vadyba, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2007-05-16
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

  Nacionalinė veterinarijos laboratorija. Bendroji dalis. Baigiamosios praktikos užduotys. Akušerija ir ginekologija. Lytinis ciklas ir jo stadijos. Makšties iškritimas. Mastitų klasifikacija. Chirurgija. Rankų ir operacinio lauko paruošimas. Traumos. Mikrobiologija ir epizootologija. Infekcinių ligų diagnostiniai tyrimų metodai. Parazitologija. Vidaus neužkrečiamos ligos. Dispancerizavimas. Apsinuodijimai. Veterinarinė sanitarinė ekspertizė.
  Veterinarija, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2006-01-30
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: viešbutis "Babilonas"

  Įvadas. Tikslas - Ugdyti verslumą, įtvirtinti teorines žinias, formuoti praktinio darbo įgūdžius marketingo vadybos srityje. Viešbučio "Babilonas" charakteristika. Viešbučio "Babilonas" aplinkos charakteristika. Viešbučio "Babilonas" vartotojai. Viešbučio "Babilonas" tiekėjai. Viešbučio "Babilonas" konkurentas. Viešbučio "Babilonas" strategija ir taktika. viešbučio "Babilonas" valdymo struktūra. Viešbučio "Babilonas" apgyvendinimo paslaugos teikimo proceso organizavimas. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas viešbutyje "Babilonas". Marketingo veikla viešbutyje "Babilonas". Marketingo valdymas viešbutyje "Babilonas". Viešbučio "Babilonas" marketingo strategija. Viešbučio "Babilonas" marketingo komplekso valdymas. Viešbučio "Babilonas" ūkinės finansinės veiklos rezultatai. Individuali baigiamojo darbo vadovo užduotis. Viešbučio paslaugų teoriniai aspektai. Viešbučio paslaugų paketas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2009-12-01
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas

  Įvadas. Institucijos veiklą reglamentuojantys įstatymai, statutai, nuostatos. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi teismai. Teisingumo vykdymas. Lygybės įstatymui ir teismui. Teismų sistema. Teismų kompetencija. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo posėdžio sekretoriaus pareigybės aprašymas. Pareigybės charakteristika. Tikslas. Reikalavimai valstybės tarnautojui, einančiam šias pareigas. Pagrindinės šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos. Atsakomybė ir atskaitomybė. Teismo šaukimo forma ir turinys. Protokolai. Teismo teisės. Teismo posėdžiai. Antstolių kompetencija. Antstolio (antstolių) kontora. Antstolio funkcijos ir kita veikla. Antstolio teisė gauti informaciją. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Išvados.
  Teisė, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-10-07
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: Vilniaus miesto savivaldybė

  Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės charakteristika. Savivaldybės vidaus struktūra. Vilniaus miesto savivaldybės funkcijos. Savarankiškosios funkcijos. Priskirtosios savivaldybės funkcijos. Valstybinės, perduotos savivaldybei, funkcijos. Sutartinės savivaldybės funkcijos. Įstaigos išlaidos, jų planavimas bei finansavimo tvarka. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamos, pajamų struktūra. 2007 m. biudžeto asignavimai, jų paskirstymas. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų pasiskirstymas pagal valstybės funkcijas. Darbo apmokėjimo sistema. Darbuotojų pareigybės, stažas. Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2008-05-15
 • Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: ūkininko ūkis

  Įvadas. Praktika ir jos tyrimo tikslai. Apie įmonę. Ūkininko Stasio Dakanio ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos. Bendrosios nuostatos. Vartojamos sąvokos. Ūkinių operacijų dokumentavimas. Apskaitos registrai. Piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų registravimas ir kaupimas. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Ūkininko ūkio finansinė atskaitomybė. Finansinio rezultato apskaita. Ūkininko ūkio balansas. Pinigų Srautų ataskaita. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2007-12-04
 • Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba santechnika, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis UAB "Gryčia"

  Įmonės charakteristika. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirkimų pardavimų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės apskaita. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos. Užsienio valiutos kurso pasikeitimas. Įmonės veiklos analizė.
  Apskaita, praktikos ataskaita(31 puslapis)
  2006-12-13
 • Buhalterinės praktikos ataskaita: uogų perpardavimas Žemės Ūkio Kooperatyvas "Šilauogė"

  Įvadas. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" reglamentuojantys teisės aktai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" įstatai. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" steigimo dokumentai ir nuosavybės forma. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" dydis ir veiklos ypatumai. Žemės ūkio kooperatyvo apskaitos politika bei apskaitos sistema. Ir tos sistemos atitikimas VAS keliamiems reikalavimams. Žemės Ūkio kooperatyvo "Šilauogė" saugojami apskaitos registrai. Žemės ūkio kooperatyve "Šilauogė" taikoma apskaitos programinė programa. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" finansinė atskaitomybė. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" veiklos rezultatų nustatymas finansinėje apskaitoje bei koregavimų atliekamų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2006-05-15
 • Civilinės proceso teisės praktikos ataskaita: Visagino miesto apylinkės teismas

  Praktikos Visagino miesto apylinkės teisme ataskaita. Bendra civilinių bylų nagrinėjimo tvarka. Bylos dėl įsiskolinimo išieškojimo (kai kreditorius – įmonė). Bylos dėl santuokos nutraukimo. Bylos dėl leidimo išdavimo. 1 klausimas. Ieškovas, atsakovas, jų teisės ir pareigos. 2 klausimas. Civilinių bylų žinybingumas: samprata, bendrosios civilinių bylų žinybingumo teismui taisyklės. 3 klausimas. Bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti reglamentavimas. 4 klausimas. Teismo sprendimo esmė ir reikšmė. Reikalavimai, kuriuos turi atlikti teismo, sprendimas. Sprendimo forma ir turinys (jo sudedamosios dalys). Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Civilinės teisės praktikos ataskaita: autorinės teisės VšĮ "Darbo išteklių agentūra"

  Autorių teisių objektai. Autorių teisės. Autorių teisių galiojimo terminai. Praktinė ataskaitos dalis. Priedai (2).
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2007-09-25
 • Civilinės teisės praktikos ataskaita: Vilniaus rajono apylinkės teismas

  Įvadas. Teorinė užduotis. Teismo sudėtis. Nušalinimai. Teismo šaukimai ir pranešimai. Parengiamasis teismo posėdis. Civilinės bylos teisminis nagrinėjimas. Teismo sprendimo sudedamosios dalys, sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarka. Ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamos bylos. Praktinė užduotis. Parengiamojo posėdžio protokolo projektas. Teismo posėdžio protokolo projektas. Teismo sprendimo projektas. Teismo nutarties projektas.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2010-05-17
Puslapyje rodyti po