Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplaidžios ir apgaulingos apskaitos samprata (2)

  Įvadas. Apgaulinga apskaita. Apgaulingos apskaitos subjekto požymiai. Aplaidi apskaita. Apibendrinimas.
  Apskaita, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-12
 • Aplinka ir statiniai

  Aplinkos ir statinių namų darbai. Užduotys ir jų sprendimai.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-11
 • Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata ir rūšys

  Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata. Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse numatytos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Būtinoji gintis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas. Būtinasis reikalingumas. Kelio užkirtimas organizuotos grupės veiklai. Kitos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Remtasi: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymu 2000 09 26 ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projektas 1999.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-23
 • Aplinkos analizė: UAB "Aukselis"

  Įvadas. Trumpa UAB "Aukselis" charakteristika. Gamyba. Turimi pajėgumai. Vadyba. Organizacinė valdymo struktūra. Operatyvinis valdymas. Operatyviojo valdymo principai. Tiekėjai. Personalas. Finansai. Marketingas. Kokybė. Konkurencija. Kainų lygis. Antkainiai. Nuolaidos. Atsiskaitymo sąlygos. Rinkos apimtis. Pateikimo kanalai. Tarpininkai. Klientų aptarnavimas. Reklamos koncepcija. Pardavimų skatinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-15
 • Aplinkos apsauga (11)

  Įvadas. Teorinė dalis. Klimato kaita Lietuvoje. Dirvožemio tarša ir jos nustatymo metodai. Dirvožemio taršos nustatymo metodai. Teršalų plitimas aplinkoje. Strateginiai triukšmo žemėlapiai. Dirvožemio taršos modeliavimas. VS2DI programa. Winlog programa. Surfer programa. Metodinė dalis. Surfer programos aprašymas. Cadnaa programos aprašymas. Rezultatai. Teršalų pasiskirstymas, naudojant surfer programą. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(42 puslapiai)
  2010-03-25
 • Aplinkos apsaugos teisės samprata ir šaltiniai

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti aplinkos apsaugos teisės sampratą ir šaltinius. Aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisės įvadas. Aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos teisės samprata. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Tarptautinės aplinkos apsaugos teisės raida. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisės šaltiniai. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė. Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Lietuvos aplinkos apsaugos teisė. Lietuvos aplinkos apsaugos teisės raida. Aplinkos apsaugos įstatymas - pagrindinis aplinkos teisės aktas. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(12 puslapių)
  2009-10-29
 • Aplinkos ir žmonių saugos užtikrinimo priemonės įmonėje: "UAB "Gėlių pasaulis"

  Įvadas. UAB "Gėlių pasaulis" vygdoma veikla. Saugos darbe vidinės kontrolės organizavimas įmonėje. Įmonės darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Uždarosios akcinės bendrovės "Gėlių pasaulis" saugos ir sveikatos instrukcijų sąrašas. Saugos ir sveikatos reikalavimai UAB "Gėlių pasaulis" darbo vietoms ir darbų organizavimui. Gaisrinės saugos priemonės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2011-10-10
 • Aplinkos pažinimo samprata, tikslai, uždaviniai, struktūra

  Įvadas. Pažinimas. Aplinkos pažinimo tikslai užsienio ir Lietuvos programose. Pasaulio pažinimo programos esmė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Aplinkos pritaikymo neįgaliesiems Alytaus mieste projektas – socialinės problemos analizė

  Problemos poreikis. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Reikalingi resursai. Reikalingas biudžetas. Veiklos planas. Laukiami rezultatai.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-04-23
 • Aplinkos vaidmuo žmogaus ugdymui (2)

  Aplinkos vaidmuo žmogaus ugdymui. Aplinkos įtaka paaugliui. Šio darbo tikslas – nustatyti priežastis paauglių dezadaptacijos mokykloje. Paauglystės amžiaus tarpsnio apibūdinimas. Šeimos įtaka paauglio vystymuisi, savęs vertinimui ir socialinei elgsenai. Bendraamžių grupės įtaka.
  Raidos psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2008-06-18
 • Aplinkos, darbų ir civilinė sauga

  Apskaičiuoti ūkinei komercinei veiklai naudojamų įmonės automobilių vidaus degimo variklių keliamą taršą ir mokestį už aplinkos teršimą. Identifikuosiu profesinės rizikos darbininko darbo vietoje veiksnius, kurie gali veikti darbuotojus, bei jų mažinimo priemones. Užpildysiu Profesinės rizikos nustatymo kortelę ir atliksiu profesinės rizikos vertinimą toje vietoje. Apskaičiuoju ūkinei komercinei veiklai naudojamų įmonės automobilių vidaus degimo variklių keliamą taršą ir mokestį už aplinkos teršimą. Nustatome koeficiento K2(ti) vertes. Apskaičiuojame mašinų vidutinį amžių. Iš lentelės parenkame K3(ti) vertes, kurios vertina mašinų konstrukcinių ypatumų įtaka teršalų kiekiui. Kadangi tam tikri ypatumai yra tik dalyje mašinų, galutinę K3(ti) reikšmę randame pagal formulę.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-09-21
 • Aprangą siuvančios UAB "Romansas" proceso valdymo praktika

  Aprangą siuvančios UAB "Romansas" proceso valdymo praktika. Įvadas. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-05
 • Aprašomoji statistika (2)

  Darbo uždaviniai: Atlikti duomenų aprašomąją analizę. Atlikti darbo užmokesčio priklausomybės nuo infliacijos tyrimą taikant tiesinę regresiją. Įvadas. Aprašomoji statistika. Ketvirtiniai ir metiniai duomenys. Augimo tempai. Augimo tempų (%) grafikai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Neto darbo užmokesčio rodiklio histograma. Koreliacinė ir regresinė analizės. Koreliacijos koeficientai. Regresija. Neto darbo užmokesčio metinis augimas 2008 metais. III ketvirtį. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2009-10-14
 • Aprašomoji statistika. Koreliacinės ir tiesinės analizės. Žmonių sveikatos ir priežiūros veikla

  Įvadas. Aprašomoji statistika. Metiniai augimo tempai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Histograma. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacijos koeficientai. Regresijos lygtys. Darbas iliustruotas grafikais (9) ir lentelėmis (15).
  Aprašomoji statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-05
 • Aprūpinimo energija sistemos

  Užduotis: Pastatytas trijų naujų daugiabučių namų kvartalas. Statybos atliktos pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius norminius reikalavimus. Pagrindinė darbo užduotis įvertinus šilumos ir galios poreikius šildymui vėdinimui ir karšto vandens ruošimui parinkti ekonominiu požiūriu geriausią šilumos gamybos ir tiekimo vartotojui variantą. Bendrų sistemų galių skaičiavimas. Šildymui ir vėdinimui tinkluose galia. Karštam vandeniui galia tinkluose. Šilumos tinklų projektavimas. Nuostolių šilumos tinkluose galia. Visų sistemų bendros galios. Sistemų bendrų metinių šilumos poreikių skaičiavimas. Metinis šilumos poreikis šildymui ir vėdinimui. Metinis šilumos poreikis karšto vandens ruošimui. Metinis šilumos poreikis dėl nuostolių šilumos tinkluose. Visų sistemų bendri metiniai šilumos poreikiai. Tinklų projektavimas. Šilumos tinklų projektavimas. Dujotiekio projektavimas. Metinio kuro kiekio ir metinių išlaidų kurui skaičiavimas. Pirmosios sistemos metinis kuro kiekis ir metinės išlaidos kurui. Antrosios sistemos metinis kuro kiekis ir metinės išlaidos kurui. Antrosios sistemos investicijos projektavimui, darbams ir įrangai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-03-25
 • Apskaita (11)

  Vertikali balanso analizė (2000m. – 2001m.). Horizontali balanso analizė (2000m. – 2001m.). Išvados. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2000m. – 2001m.). Išvados. Įmonės veiklos rodikliai.
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-10
 • Apskaita (17)

  Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostolis). Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti. Pervedimai iš rezervų. Paskirstytinas pelnas. Pelno paskirstymas. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. AB "Geonafta" įkūrimas ir veikla.
  Apskaita, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-30
 • Apskaita (26)

  Viešojo maitinimo įmonių apskaitos dokumentų naudojimo paskirtis, reikšmė, būtinumas. Kalkuliacijos kortelė. Apdorotos skerdienos pajamavimo aktas. Per dieną parduotos produkcijos ataskaita. Laikinai gautos įrangos priėmimo aktas ir reklaminės medžiagos priėmimo aktas. Indų ir kito inventoriaus duženų nurašymo aktas. Apskaitos objektų judėjimo dokumentai. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Ilgalaikio turto perdavimo ir priėmimo aktas. Atsargų apskaitos dokumentai. Medžiagų perkėlimo įmonės viduje važtaraštis. Medžiagų nurašymų aktas. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Reikalavimas. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Kasos išlaidų orderis. Kasos pajamų orderis. Banko operacijų apskaitos dokumentai. Mokėjimo pavedimas. Čekis. Pardavimų apskaitos dokumentai. PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų ir pirkimų apskaitos ypatumai. Pardavimų apskaita. Pardavimo operacijų dokumentavimas. Privalomi rekvizitai. Prekių užsakymas. Mokėjimo sąlygos. Diskontai. Važtaraštis. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimai. Pirkimų apskaita. Iliuzinis pelnas. Pirkimo diskontų apskaita. Bendroji pirkimų suma. Pirkimų Diskontai (neto būdas). Pasinaudojimo Diskontais nauda. Pirktų prekių gražinimai ir nukainojimai. Pirkimų apskaita skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais. Pirkimų diskontų įvertinimas. Grynieji pirkimai. Išankstiniai mokėjimai perkant. Prekių atsivežimo sąnaudos. Nupirktų prekių savikaina. Prekių atsivežimo išlaidų paskirstymas.
  Apskaita, namų darbas(16 puslapių)
  2007-05-24
 • Apskaita (31)

  Darbo užduotis. Nustatyti stalų likučių vertę taikant FIFO (periodiškai ir nuolat), LIFO (periodiškai ir nuolat), V.K (nuolat) ir A.Į. metodus. FIFO metodas atsargas apskaičiuojant nuolat. Analitinė apskaitos kortelė. FIFO metodas atsargas apskaičiuojant periodiškai. LIFO metodas atsargas apskaičiuojant periodiškai. LIFO metodas atsargas apskaičiuojant nuolat. Vidutinių kainų metodas atsargas apskaitant nuolat (slenkančio vidurkio būdas). Konkrečių kainų metodas atsargas apskaitant nuolat.
  Apskaita, namų darbas(27 puslapiai)
  2008-01-07
 • Apskaita (35)

  Užduotis. Ūkinių faktų registracija. Likučių balansas 2008-01-01. Ūkinių operacijų fiksavimo seka. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pelno nuostolio ataskaita (litais). Balansas (litais). Priedai. Paskolos sutartis. Įmonių turto draudimo liudijimas. Draudimo sutarties sąlygos. Mokėjimo sąskaita. PVM sąskaita-faktūra. PVM sąskaita-faktūra. Banko išrašas. Buhalterinė pažyma. Bendrasis žurnalas.
  Apskaita, namų darbas(22 puslapiai)
  2009-03-16
Puslapyje rodyti po