Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Edukacinės komisijos susikūrimas ir jos veikla

  Įvadas. Edukacinės komisijos įkūrimas. Edukacinės Komisijos sudėtis. Edukacinės komisijos veikla. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-12-09
 • Edukologija (18)

  Edukologijos katedros užduotys. Ugdomoji pamokos analizė. Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Ugdomasis renginys. Pravedimas. Apšilimo pratimas. Rankos kontūras. Apibendrinimo pratimas. Renginio pabaiga. Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Veiklos tikslas. Veiklos uždaviniai. Veiklos prioritetai 2006-2007 metais. Situacijos analizė. Bendradarbiavimas su tėvais. Mokyklos stipriosios pusės. Mokyklos tobulinimo principai. Bendros išvados ir pasiūlymai dėl edukologijos katedros skirtų užduočių.
  Pedagogika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-12-08
 • Edukologija (4)

  Edukologijos namų darbų užduotys: Apibūdinkite: ugdymas - mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos Jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Pagrįskite savo nuomonę. Išvardinkite Jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite. Sugalvokite 5 sakinius, kuriuose būtų pavartotos įvairios sąvokos. Pagrįskite jų teisingumą.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-14
 • Edukologija (6)

  Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Pagrindinės edukologijos sąvokos. Ugdymo samprata, apibrėžtis ir funkcijos. Sąvokos ir jų vartojimas. Kas yra ugdymas? Kokia jo esmė? Ugdymas kaip sąveika. Ugdymas kaip bendravimas. Ugdymas kaip veikla. Ugdymas kaip valdymas. Pedagogikos istorijos apžvalga. Senovės genčių ugdymas. Lietuvos patirtis. Ugdymo mokslo kilmė ir raida. Filosofijos kryptys. XX amžiaus psichologinės krypties pedagogika. XX amžiaus religinės krypties pedagogika.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Edukologijos įvadas

  Ugdymo samprata. Tikslas. Planas. Užduotis. Terminų "ugdymas", "funkcija", "aspektas", "sąvoka", "kategorija" aptarimas. Kokios funkcijos, Jūsų manymu, išsamiau atskleidžia, apibūdina ugdymo procesą? Pagrįskite savo nuomonę. Daugiaprasmė ugdymo sąvokos samprata ir jos vartojimo realiame gyvenime variantai. Pateikite keletą pavyzdžių. Apibūdinkite ir palyginkite ugdymo pobūdį įvairiais laikotarpiais. Apibūdinkite ir įvertinkite priežastis, dėl kurių ugdymas tapo visuomeniniu reiškiniu. Ugdymo tikslas ir uždaviniai — ugdyti visybišką žmogų. Tikslas. Planas. Užduotis. Kokiems ugdymo tikslų skirstymo kriterijams pritariate? Paaiškinkite, kodėl. Palyginkite įvairių autorių ugdymo tikslų skirstymo kriterijus, pobūdį. Suraskite panašumus ir skirtumus. Pateikite konkrečių pavyzdžių, kokius ugdymo tikslus suformuluosite vedant renginį ar pamoką, pagrįskite savo pasirinkimą. Išnagrinėkite savo gyvenimo siekius pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Ko jūs šiandiena siekiate? Išsikelkite trumpalaikį konkretų tikslą ir numatykite konkrečios veiklos etapus (uždavinius). Psichologiniai ugdymo pagrindai. Tikslas. Planas. Užduotis. Tapatumai. Skirtumai. Suformuluokite (ikimokyklinukui, pradinukui, paaugliui) 5 svarbiausius ugdymo uždavinius. Ugdymo mokslo dalykas ir raida. Tikslas. Planas. Užduotis. Apibūdinkite: ugdymas – mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos Jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Išvardinkite Jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite. Sugalvokite sakinius, kuriuose būtų pavartotos sąvokos. Pagrįskite jų teisingumą.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(16 puslapių)
  2009-02-04
 • Edukologijos mokslų sistemos lentelė

  Užduotis: Nubraižykite edukologijos mokslų sistemos lentelę. Pagrįskite ugdymo mokslo ryšių su kitais mokslais būtinumą.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Edvardas Munkas

  Edvardo Muncho (Edvard Munch) kūryba. Biografija. Simbolizmas. Ekspresionizmas. Edvard’o Munch’o kūrybos apžvalga.
  Dailė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-22
 • Efektyviausi vadybos funkcijų atlikimo būdai. Kelionių agentūros klientų aptarnavimo skyriaus darbas

  Įvadas. Darbo tikslai. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Problemos aktualumas. Teorinė dalis. Klientų aptarnavimo kokybės vadyba. Paklausos analizė. Klientų aptarnavimas. Bendravimo su klientais analizė. Klientų stimuliavimas. Klientų aptarnavimo standarto kūrimas. Praktinė dalis. Kelionių agentūros aprašymas "EasyTravel". Kelionių agentūros paslaugų analizė. Klientų analizė. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-25
 • Efektyvus savo darbo laiko valdymas

  Įvadas. Asmeninė laiko vadyba. Kaip mes naudojame laiką. Užduoties sąrašo organizacija. Programinės įrangos paraiškos (software). Tinkamas laikas. Veiklos prioritetų formavimas. ABC analizė. Pareto analizė. Eisenhauerio metodas. Kai kurios laiko panaudojimo efektyvumo didinimo kryptys. Tyrimas. Išvados. Priedai (6).
  Personalo vadyba, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-23
 • Egipto civilizacijos dvasia ir tradicijos (2)

  Įvadas. Egiptiečių pasaulėžiūros formavimasis. Religija. Mokslo pasiekimai. Menas ir architektūra. Išvados.
  Visuotinė istorija, namų darbas(10 puslapių)
  2012-02-21
 • Egipto dievai (2)

  Valstybė. Įvykiai ir procesai. Senovės Egipto religija. Senovės Egipto dievai. Kiti dievai. Echnatono reforma. Egiptiečių šventyklos – dievų namai. Egiptiečių religinės knygos. Išvados.
  Religija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-10
 • Egipto ir Lietuvos švietimų sistemos palyginimas

  Lietuva: Šalies geografija. Kalba. Lietuvos švietimo istorija. Švietimo sistemos lygmenys. Mokyklų tipai. Egiptas: Šalies geografija. Švietimo politika. Ugdymo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Nevalstybinė mokomoji veikla. Administravimas ir finansai. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Mokytojų programos ir jų rengimas. Egzaminai. Edukaciniai tyrimai. Švietimo problemos.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Egzistencializmo etika: laisvė - pasirinkimas - atsakomybė

  Savarankiškas darbas. Įvadas. Savarankiško darbo tikslas: ugdyti jūsų kritinio mąstymo sugebėjimus, suteikti jums galimybę susipažinti su papildoma literatūra, skirta pasirinktai temai. Problemos nagrinėjimas. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-13
 • Egzistencinė etika (2)

  Egzistencinės etikos seminaras. Užduotis: Išanalizuoti Levino (Emmanuel Levinas) "Etika ir begalybė" ir Sartro (Žanas Polis Sartras) "Egzistencializmas yra humanizmas" veikalus. E. Levinas "Etika ir begalybė". "Tai yra" ir beprasmybės šešėlis kaip nesuinteresuotumo (des-inter-essement) išmėginimas E. Levino veikale "Nuo egzistencijos prie egzistuojančio". Išėjimo iš vienatvės trajektorija E.Levino veikale Laikas ir kitas. Samprata eroso kaip santykio su kitybe, su paslaptimi ir ateitimi. Tėvystė kaip santykis "anapus galimybės". Vakarų filosofijos kaip totalybės kritika: Franzas Rosenzweigas, Emmanuelis Levinas.(Totalybė ir begalybė). Kito veido fenomenologija E. Levino veikale Totalybė ir begalybė. Atsakomybės asimetrijos nuostata E. Levino veikaluose Kitaip negu Būtis, Anapus esmės. Sartras (Žanas Polis Sartras) "Egzistencializmas yra humanizmas". Egzistencijos ir esmės, subjektyvumo ir objektyvumo santykis egzistencializme. Ateistinis ir krikščioniškasis egzistencializmas. Dievo problema ateistiniame egzistencializme. Kaip interpretuoti Sartre’o (Žano Polio Sartro) mintį: "Žmogus yra tik tuo, kuo jis save padaro". Kaip interpretuoti Sartre’o mintį: "Rinkdamasis save, aš renkuosi žmogų"? Abraomo baimės interpretacija. Kas bendra tarp Sartre’o teiginio "Kiekvienas žmogus turėtų sau sakyti: aš esu kaip tik tas, kuris turi teisę veikti tik tokiu būdu, kad žmonija tvarkytų savo gyvenimą pagal mano veiksmus" ir Kanto etikos principų? Universalumo samprata Sartre’o veikale Egzistencializmas yra humanizmas. Kaip interpretuoti Sartre’o mintį: "Kiekviename žmoguje, tarp kitko, negalima atskleisti universalios esmės, kuri būtų žmogaus prigimtimi, tačiau egzistuoja žmogiškosios aplinkos universalumas"? Kas bendra tarp meno ir moralės? Kaip Sartre’as interpretuoja Kanto mintį, jog laisvė nori savęs pačios ir kitų laisvės? Kaip suprantate Sartre’o teiginį: "Gyvenimas neturi prasmės apriori"? Humanizmo samprata Sartre’o koncepcijoje.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-02-10
 • Egzistencinis socialinio darbo modelis

  Egzistencinis socialinio darbo modelis. Praktinis pritaikymas. Egzistencinis socialinio darbo modelis Lietuvoje.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-01
 • Eine Vorstellung der Firma "Kettler"

  Dialogas vokiečių kalba. Dialogu pristatoma firma "Kettler". "Kettler" prekiauja maisto produktais. Die Firma auf einen blick. Dialog: Eine vorstellung Firma "Kettler". Vertimas į lietuvių kalbą.
  Vokiečių kalba, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-04
 • Eismo reguliavimo ir palaikymo sistema

  Anotacija. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Verslo proceso analizė. Verslo proceso aprašas. Vidinė verslo proceso analizė. Verslo tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikių analizė. Sistemos naudojimo scenarijus. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Priemonės scenarijui įgyvendinti. Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Sistemos "Eismas" pritaikymo pavyzdys. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Sistemos teikiama nauda. Priedai (2).
  Kita, namų darbas(21 puslapis)
  2006-04-29
 • Eismo reguliavimo ir palaikymo sistema (2)

  Koncepcinis verslo modelis. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Koncepcinis verslo modelis. Užduoties "Pasirinkti geriausią kelią" modelis. Užduoties "Valdyti eismą " modelis. Užduoties "Palaikyti eismą" modelis. Užduoties "Pašalinti prietaiso gedimą " modelis. Užduoties "Pašalinti avariją" modelis. Struktūrinis dalykinės srities modelis. Statinės struktūros diagrama. Objektų diagrama. Dinaminis dalykinės dalies modelis. Išvados. Terminų žodynėlis.
  Kita, namų darbas(47 puslapiai)
  2006-05-01
 • Eismo saugumas (2)

  Informacijos apdorojimas, reakcija. Manevringumas ir pastovumas, jų įtaka eismo saugumui. Automobilis turintis stabdžių mechanizmus ant visų ratų, važiuoja greičiu v = 65 km/h horizontaliu keliu, kuris charakterizuojamas sukabinimo koeficientu φ = 0,5 ir riedėjimo pasipriešinimo koeficientu ψ = 0,22. Kokį atstumą nuvažiuos automobilis sumažindamas važiavimo greitį iki v = 40 km/h. Sprendimas. . Nustatyti stabdymo kelią ir laiką, sustojimo kelią, o taip pat lėtėjimo dydį, stabdant automobilį su atjungtu varikliu, jeigu žinoma, kad automobilis iki stabdymo važiavo keliu su sausa asfalto betonine danga φ= 0,6 greičiu 60km/h. Stabdymo efektyvumo koeficientas Ke = 1,2 – 1,4 vairuotojo reakcijos laikas t1 = 0,5 s., stabdžių pavaros suveikimo laikas t2 = 0,25 s., lėtėjimo augimo laikas t3 = 0,25 s. Sprendimas. Sankryžos aprašymas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-29
 • Ekologija (16)

  Populiacijų dinamika. Įvairūs individų pasiskirstymo tipai. Dauginimosi taktika. Didžiųjų zylių populiacijos, gyvenančios netoli Oksfordo, Anglijoje tankio dinamika. Retieji saugotini augalai rajone. Kalninė arnika. Pievinis pluretis. Atmosferos teršimas energetikos įmonėse.
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-09
Puslapyje rodyti po