Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valiutų kursai (2)

  Įvadas. Valiutų kursai. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Pamąstymas dėl lito kurso rėžimo pasirinkimo. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-09
 • Valiutų kursų svyravimai

  Valiutos kurso teoriniai aspektai. Tyrimo metodika. Valiutos kurso pagrindinių rodiklių (Didžiosios Britanijos svaro sterlingo pokyčio) modeliavimas ir prognozavimas. Laiko eilutės skaitinės ir autosąveikos charakteristikos. Laiko eilutės stacionarumo tyrimas. Laiko eilutės programinis modeliavimas ir prognozavimas. Prognozės modelio tikslumo nustatymas. Prognozavimo rezultatų lyginamasis vertinimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-05-02
 • Valiutų operacijų apskaita

  Įvadas. LR finansų ministerijos 1996 05 06 raštas Nr. 11n "Dėl valiutinių operacijų apskaitos". Pagrindinių valiutinių operacijų buhalteriniai įrašai: lentelė. LRV nutarimas "Dėl valiutų kurso kitimo rizikos". Lietuvos banko valdyba
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-17
 • Valstybės biudžeto pajamos (2)

  Valstybės biudžeto pajamos. Biudžeto pajamos 2001 metais. Biudžeto pajamos 2002 metais. Biudžeto pajamos 2003 metais. Biudžeto pajamos 2004 metais. Biudžeto pajamos 2005 metais. Biudžeto pajamos 2006 metais. Valstybės biudžeto pajamų dinamika. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Valstybės institucijų ir įstaigų vadyba

  Savarankiškas darbas Nr. 2. Darbas N. 2. Vertė - 1 balas. Mokslinio straipsnio anotacija. Pasirinkti iš MRU ir KTU leidžiamo žurnalo - Viešoji politika ir administravimas. Žurnalą galima rasti MRU tinklalapyje. Paieškos tvarka: Padaliniai/ Centrai/ Leidybos centras/ Leidiniai/ Mokslo darbai. Reikalavimai anotacijos atlikimui: Nurodykite, kokį, kieno, kur, kada parašytą darbą anotuojate. Kodėl šis straipsnis yra vadybos/viešojo administravimo krypties ir atitinka VIIV dalyką. Koks šio straipsnio aktualumas, tikslas, uždaviniai? Kaip į iškeltus uždavinius atsakoma straipsnio tekste (trumpai: uždavinys, atsakymas, uždavinys, atsakymas ir t.t.). Kaip, tai ką autorius rašo teoriniu lygmeniu, atsispindi gyvenime, kurį stebite Jūs (ministerija, ligoninė, mokykla, gatvė ir t.t). Jei to gyvenime nepastebite, galite naudotis žiniasklaida, ją cituodami. Tam, kad pagristume, reikia mažiausiai trijų faktų. Šio klausimo atskleidimas yra itin svarbus darbo kokybei.
  Viešasis administravimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-08-30
 • Valstybės ir savivaldybės įmonės

  Įvadas. Samprata. Steigimas. Įteisinimas ir statusas. Veiklos teisiniai pagrindai. Valdymas. Turtas ir lėšos. Reorganizavimas ir likvidavimas. Valstybinių įstaigų atskirose užsienio šalyse palyginimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Komercinė teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-15
 • Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas 1991-1995 metais

  Įvadas. Privatizacijos samprata. Privatizavimo esmė. Investicinės akcinės bendrovės. Privatizacija Lietuvoje 1991–1995 m. Pirmojo privatizavimo etapo Lietuvoje esminiai bruožai. Privatizavimo būdai Lietuvoje. Pirmojo privatizavimo etapo rezultatai Lietuvoje. Privatizacija Šiaulių mieste. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-26
 • Valstybės ir teisės teorijos pagrindai

  Klausimai ir atsakymai. Valstybės ir teisės kilmė. Ar visada buvo teisė? Kokiame žmonijos vystymosi etape nebuvo teisės? Kokios socialinės normos (elgesio taisyklės) reguliavo pirmykščių žmonių tarpusavio santykius? Kodėl papročių buvo laikomasi savanoriškai (be prievartos)? Kodėl šitos paprotinės normos buvo visiems priimtinos? Kodėl buvo socialinė ir turtinė lygybė? Kokios aplinkybės sudarė sąlygas nelygybei? Kokie asmenys tapo pirmaisiais turtingaisiais, kokie – pirmaisiais skurdžiais? Kodėl nebeužtenka papročių? Kodėl yra teigiama, kad kartu su teise atsirado ir kita prievartos forma – valstybė? Kas yra valstybė? Kokie jos požymiai? O ar visada bus teisė? Teisės samprata. Kaip suprasti sąvoką teisė? Kokia teisės vertė valstybei? Kaip suprasti pagrindines teisines sąvokas? a) Teisiniai santykiai. b) Teisės subjektai. c) Teisės šakos. Teisės ir moralės sąveika. Kaip suprasti sąvoką moralės norma? Teisės normos ir moralės normos. Panašumai ir skirtumai. Teisės ir papročių sąveika. Kas papročiuose yra teigiamo ir kas neigiamo. Teisės norminiai aktai. Kaip suprasti sąvoka teisės norminis aktas (arba tiesiog teisės aktas)? Kaip skirstomi teisės norminiai aktai? Kas yra įstatymas? Kas turi įstatymų iniciatyvos teisę? Kas įstatymus priima? Kokiu būdu įstatymai yra priimami? Kiek reikia surinkti balsų, kad įstatymas būtų laikomas priimtu?. Kokios yra įstatymų rūšys? Kiek reikia balsų surinkti, kad būtų priimtas paprastas įstatymas? Kiek reikia surinkti balsų, kad būtų priimtas Konstitucinis įstatymas?. Nuo kada įstatymas įsigalioja? Poįstatyminiai teisės norminiai aktai. Kas tai? Kokių konkrečių pavadinimų būna poįstatyminiai teisės aktai? Konstitucinė teisė. Lietuvos respublikos konstitucija. Kodėl Konstitucija laikoma pagrindiniu valstybės įstatymu? Pagrindiniai požymiai, kurie įrodo, kad Konstitucija – pagrindinis ir svarbiausias valstybės įstatymas. Kiek reikia balsų surinkti, norint pakeisti Konstituciją ir kokia tvarka ją galima pakeisti? Kas turi teisę inicijuoti Konstitucijos pakeitimus. Pagrindinės žmogaus teisės. Kaip yra rūšiuojamos pagrindinės žmogaus teisės? Kaip suprasti socialinės – ekonominės teisės? Kokios teisės joms yra priskiriamos? Kaip suprasti politinės teisės? Kokios teisės joms yra priskiriamos? Asmeninės žmogaus teisės. Kaip suprasti sąvoką asmeninės žmogaus teisės? Kaip kitaip yra vadinamos asmeninės žmogaus teisės? Kokios konkrečiai teisės yra priskiriamos asmeninėms žmogaus teisėms? Kokios yra konstitucinės garantijos dėl asmens laisvės apribojimo? Šeimos teisė. Vaiko teisių apsauga. Koks asmuo laikomas vaiku? Kokie asmenys yra laikomi vaiko atstovais? Kokios yra pagrindinės vaiko teisių apsaugos nuostatos? Kokios yra pagrindinės vaiko teisės? Kokios vaiko pareigos? Nuo kada vaikai atsako už įstatymų pažeidimą? Kokios yra vaiko teisių apsaugos institucijos. Globa ir rūpyba. Kokiais atvejais ir kokiu tikslu yra nustatoma globa? Kaip suprasti sąvoką veiksnumas? Kokie asmenys laikomi neveiksniais? Kodėl yra įteisinta veiksnumo sąvoka? Kaip suprasti sąvoką rūpyba? Kokie asmenys yra laikomi ribotai veiksniais? Kuo skiriasi rūpintojo ir globėjo teisinė padėtis? Nepilnamečių globa ir rūpyba. Kokių rūšių yra vaiko globa (rūpyba)? Kada yra nustatoma laikina globa (rūpyba)? Kas nustato laikiną vaiko globą? Kada yra nustatoma nuolatinė globa? Kas nustato nuolatinę vaiko globą? Kokiu formų yra vaiko globa (rūpyba)? Įvaikinimas. Kokie vaikai gali būti įvaikinami? Kokie asmenys gali būti įtėviais? Kokia tvarka įvaikinami vaikai? Kokios pasekmės atsiranda įvaikinus vaiką?
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-12-08
 • Valstybės kontrolė

  Įvadas. Valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės vaidmuo. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės ir pareigūnų kompetencija. Kam skirti valstybės kontrolės rezultatai? Valstybės kontrolės vaidmuo finansų kontrolėje. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(10 puslapių)
  2010-12-22
 • Valstybės marketingas

  I užduotis. Išanalizuoti bent keturių autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) įvaizdį/prekės ženklą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti bent trijų autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) marketingą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent dviejų autorių skirtingus požiūrius į valstybės (šalies) marketingo kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jo dalis. Pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Kanados ir Meksikos valstybės marketingo kompleksus. II užduotis. Išanalizuoti ir schematiškai pateikti bent dviejų autorių požiūrius į valstybės (šalies) identifikavimo schemą. Pasiūlyti ir argumentuoti savo variantą. Išanalizuoti bent trijų-keturių Europos šalių (ne Pabaltijo) kuriant savo valstybės identifikavimo schemą, pateikti kiekvieną šalį atskirai, o po to ir palyginamąją lentelę (ar schemą). Danija. Norvegija. Prancūzija. III užduotis. Schematiškai pateikti ir išanalizuoti bent dviejų autorių požiūrį į valstybės (šalies) įvaizdžio (marketingo) specifiką Internete. Išanalizuoti trijų Pabaltijo valstybių įvaizdžio kūrimą Internete. Papildomai remkitės I ir II užduotimis. Lietuvos įvaizdžio kūrimas internete. Estijos įvaizdžio kūrimas internete. Latvijos įvaizdžio kūrimas internete.
  Rinkodara, namų darbas(18 puslapių)
  2007-04-28
 • Valstybės marketingas (2)

  Išanalizuoti bent keturių autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) įvaizdį/prekės ženklą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti bent trijų autorių apibrėžimus apie "valstybės marketingą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent dviejų autorių požiūrius į valstybės (šalies) marketingo kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jos dalis. Pateikti JAV, Kanados ir Meksikos valstybės marketingo kompleksus.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-26
 • Valstybės samprata Platono ir Aristotelio veikaluose

  Įvadas. Dėstymas. Platonas. Platono samprata apie miestą-valstybę. Aristotelis. Aristotelio samprata apie miestą-valstybę. Platono ir Aristotelio miestas-valstybė. Išvados.
  Senovės filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-19
 • Valstybės samprata, funkcijos

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Valstybės sąvoka. Valstybės elementai: tauta, teritorija, valdžia. Valstybės suverenitetas – svarbiausia valstybės teisinė savybė. Valstybės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2007-06-18
 • Valstybės supratimas pagal Hegelį, vidaus santvarka

  Valstybės supratimas pagal Georgas Vilhelmas Hegelį (G.W. Hegel). Valstybės vidaus santvarka. Įvadas ir problematika. Analizės tikslas: G.W. Hegelio knygos "Teisės filosofijos apmatai" ištrauka, išsiaiškinti filosofo požiūrį į valstybės vidaus santvarką. Uždaviniai. Valstybės vidaus santvarka. Valdovo valdžia. Vyriausybinė valdžia. Įstatymų leidybos valdžia. Visuomenės susiskirstymas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-05-04
 • Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos Didžiojoje Britanijoje

  Valstybės tarnyba Didžiosios Britanijos Konstitucijoje. Valstybės tarnybos kodeksas. Valstybės tarnautojų elgesio standartai. Integralumas. Sąžiningumas. Objektyvumas. Nešališkumas. Politinis nešališkumas. Kitos teisės ir pareigos. Didžiosios Britanijos vadovavimo valstybės tarnybai kodeksas. Paskyrimas į valstybės tarnybą. Vienodų galimybių valstybės tarnyboje įtvirtinimas. Saugių ir sveikų darbo sąlygų įtvirtinimas. Karjeros galimybės. Išlaidų kompensavimas. Kitos valstybės tarnautojų teisės ir pareigos.
  Administracinė teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-28
 • Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės ekonominė sistema. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Valstybės priimti nutarimai gerinantys šalies ekonomiką. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Valstybinė kontrolė sovietinės okupacijos metais

  Valstybinės kontrolės liaudies komisariatas. Reikšmingi teisės aktai. Valstybinės kontrolės komitetas prie SSKP CK ir SSRS Ministrų Tarybos. Liaudies kontrolė. Tarpžinybinės kontrolės organai. Keliu į demokratinę Lietuvą.
  Politologija, namų darbas(10 puslapių)
  2005-09-17
 • Valstybinės šventės

  Vasario 16-oji. A. Stulginskis. Vasario 16 dienos Aktas. Valstybės taryba. Ekonominė energetinė nepriklausomybė. Politinis stabilumas. Tėvynės ir žmogaus garbė. Kovo 11-oji. Nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos tarptautini pripažinimas.
  Lietuvos istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-05
 • Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos

  Lietuvos švietimo plėtotės vertybės, principai, siekiai, tikslai, priemonės bei siekiniai. Švietimo misija. Pagrindiniai švietimo plėtotės siekiai. Pagrindiniai 2003-2012 metų švietimo plėtotės siekiniai.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-07-17
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidų analizė

  Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidų analizė 2004–2008 metais. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 – 2008 metais išlaidos. Pensijų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą.
  Draudimas, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-30
Puslapyje rodyti po