Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistika (83)

  Statistikos teorijos praktiniai darbai. 1 Uždavinys. Vidutiniai darbo užmokesčiai Lietuvos savivaldybėse. Užduotis. Struktūriniu grupavimu parodyti Lietuvos savivaldybių pasiskirstymą pagal vidutinį darbo užmokestį. Metodika. Parodyti grupių sudarymo eigą. Grupinio intervalo ilgio apskaičiavimui naudoti Sterdžeso formulę. Variantų išskirstymui po grupes sudaryti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę kurioje būtų: a) Grupių pavadinimai ir jų intervalai b) Į grupes patenkančių savivaldybių skaičius bei jų dalis išreikšta procentais. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 2 Uždavinys. 1 lentelė. N apskrities namų ūkių piniginės disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos 2007 m. (vienam namų ūkio nariui, Lt). Užduotis: Paprastu analitiniu grupavimu nustatyti piniginių išlaidų maistui priklausomybę nuo gaunamų pajamų 2007 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą pagal veiksnio reikšmes išreiškiant 5 grupes. Grupavimui ir piniginių išlaidų maistui vidurkių skaičiavimui naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę kuri turėtų trumpa ir aiškų pavadinimą, bei: a) Grupių pavadinimus ir jų intervalus. b) Į grupes patenkančių namų ūkių skaičius. c) Piniginių išlaidų maistui vidurkių, Lt. ir jų kitimą proc. lyginant su pirma grupe. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 3 Uždavinys. Užduotis: Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą iš kurio būtų matyti, N fakulteto studentų pasiskirstymas pagal lytį ir gyvenamąją vieta, 2006-2007 metais. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. Išvados. 5 Uždavinys. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir padaryti išvadas pagal studentų pokytį 2007 metais palyginus su 2006 metais. Sudaryti stulpelinę ir sektorinę diagramas. Išvados. 7 uždavinys. 1lentelė. Lietuvos universitetų studentų skaičius 2007-2008 metais. Apskaičiuoti koordinacijos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Uždavinys. Užduotis. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainų vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę ir aptarti panaudoto vidurkio rūšį. Išvados. Uždavinys. 1lentelė. Lietuvos savivaldybių pasiskirstymas pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį 2007 metais. Užduotis: Apskaičiuoti darbo užmokesčio vidurkį, modą ir medianą. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę, o modą ir medianą apskaičiuoti pagal formules ir surasti grafiškai. 10 Uždavinys. 1lentelė. 10 Akcinės bendrovės darbuotojų skaičius 2008 metais, birželio mėnesio. Užduotis: Apskaičiuoti akcinėje bendrovėje birželio mėnesį dirbusiųjų darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamo vidurkio rūšį, o skaičiavimus atlikti darbo lentelėje. 11 Uždavinys. Užduotis: Apskaičiuoti produkcijos likučių vidurkius pirmame ir ketvirtame metų ketvirčiuose, bei 2008 metais. Aptarti naudojamo vidurkio rūšį. Išvados. 12 Uždavinys. Užduotis:Apskaičiuoti bulvių savikainų vidurkius nagrinėjamuose ūkiuose ir jų dinamikos santykinius dydžius. Metodika. Aptarti vidurki naudojamą rūšį. Vidurkių skaičiavimams naudoti darbo lentelę. Apskaičiuotus vidurkius ir dinamikos santykinius dydžius surašyti į suvestinę lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. 13 Uždavinys. Užduotis: Reikalinga apskaičiuoti savo produkto gamybos dinamikos analitinius rodiklius. Analitiniu būdu išlyginti turimą dinamikos eilutę. Nustatyti ar parinkta matematinė funkcija teisingai nusako gamybos kryptį. Apskaičiuoti prognozuojamą konservuotų daržovių, vaisių ir grybų gamybos lygį artimiausiems 2 metams. Faktinius ir išlygintus duomenis pavaizduoti grafiškai. Išvados. Uždavinys. Metodika. Parašyti naudojamas indeksų formules. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 15 Uždavinys. Naudojant 14 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų žemės ūkio produktų vertė 2007 metus lyginant su 2005 metais. ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo. Pasikeitęs pagamintų produktų kiekis. Pakitusios kainos. Nustatyti absoliutinės vertės pokyčio suma. Išvados. 16 Uždavinys. Užduotis. Apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų kiekis, savikaina ir šių produktų gamybos išlaidos 2007 metus palyginus su 2005 metais, ir nustatyti absoliutines išlaidų pokyčio sumas. 17 Uždavinys. Užduotis. Apskaičiuoti grandininius darbo našumo indeksus. Nustatyti absoliutines darbo ir laiko pokyčio sumas susidariusias dėl darbo našumo pasikeitimo. Padaryti apibendrinančias išvadas. Išvados. 18 Uždavinys. Kaip pasikeitė darbo našumas įmonėje vasario mėnesį palyginus su sausio mėn. Jeigu gamybos apimtis nepakito, o bendrosios darbo laiko sąnaudos sumažėjo 12,7 proc. Išvados. 19 Uždavinys. Užduotis. Nustatyti priklausomybę tarp įterpto trąšų kiekio ir derlingumo ūkiuose. Išvados.
  Statistika, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-10-29
 • Statistika (85)

  Nr. 96. 2 uždavinys. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti N apskrities respondentinių ūkininkų ūkių (61–100) pasiskirstymą pagal ūkininkų laikomų gyvulių (karvių) skaičių. Apskaičiuoti kiekvienos grupės ūkininkų ūkių skaičiaus absoliutinius ir santykinius dažnius bei gyvulių (karvių) skaičių, tenkantį vienam ūkininko ūkiui. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti lentele ir grafiškai (histograma) bei padaryti išvadas. 2 uždavinys. Pagal 4.1 lentelės duomenis apskaičiuoti 1993–1997 metų Lietuvos gyventojų, iš jų – moterų ir vyrų, skaičiaus bazinius ir grandininius dinamikos santykinius dydžius. Gautus rezultatus surašyti į lentelę ir pavaizduoti grafiškai sudarant linijinę, stulpelinę ir sunertų stulpelių diagramas. Padaryti išvadas. 8 uždavinys. N ūkininkas 2004 metais, lyginant su 2003 metais, planavo, kad primilžis iš karvės padidės 10 proc., o faktiškai jis padidėjo nuo 3800 kg iki 4100 kg. Apskaičiuoti kaip įvykdytas 2004 metų karvių produktyvumo padidinimo planas ir kaip pakito faktinis karvių produktyvumas 2004 metais, lyginant su 2003 metais. Apibendrinti gautus rezultatus. 6 uždavinys. Pagal 5.16 lentelės duomenis apie pagrindinių žemės ūkio produktų gamybą ir suvartojimą, skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui 1990 – 2002 metais, apskaičiuoti kiaušinių gamybos (suvartojimo) grandininius dinamikos analitinius rodiklius ir jų vidurkius. Daržovių suvartojimas skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui uždavinys. Pagal 7.1 lentelės duomenis apie N apskrities 2 ūkio gamybinius ir ekonominius rodiklius apskaičiuoti: 1) kaip pasikeitė pavienių bei abiejų kartu produktų kiekis, kaina ir pajamos 2002 metais, lyginant su 2001 metais ir 2003 metais, lyginant su 2002 metais. 2) nustatyti gautų pajamų pokyčio absoliutines sumas, įvertinant, kiek jų pokytį lėmė a) parduoto kiekio pasikeitimas ir b) pardavimo kainų pokyčiai. Skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 3 uždavinys. Pagal 5.3 lentelės duomenis apskaičiuoti: 1) parduotų bulvių kainos vidurkį 7-9 ūkininkų ūkiuose; 2) modinę kainą; 3) medianinę kainą. Aptarti gautus rezultatus, įvertinant pasiskirstymo simetriškumą. 2 uždavinys. Pagal 2.1 ir 2.5 lentelių duomenis apie žemės ūkio augalų derlingumą ir žemės kokybę (tręšimą) nustatyti 45 – 54 ūkininkų ūkių, bulvių derlingumo priklausomybę nuo įterptų trąšų kiekio 2003 metais. Apskaičiuoti teorinį (hipotetinį) kviečių derlingumą ir įvertinti, kaip ūkininkai panaudojo savo galimybes didinant bulvių derlingumą. Nustatyti ryšių glaudumą. Patikrinti teorinių ir faktinių reikšmių atitiktį bei ryšio glaudumo rodiklio statistinį reikšmingumą (ryšio realumą).
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2011-03-03
 • Statistika ir socialiniai tyrimai

  Užduotis: Sudaryti intervalinę variacinę eilutę, apskaičiuoti dažniausiai naudojamus vidutinius ir sklaidos rodiklius: aritmetinį vidurkį, progresinį vidurkį, modą, medianą, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį, sklaidos koeficientą. Padaryti išvadas. Sprendimas. Lietuvoje veikiančios privačios statistinių tyrimų organizacijos. UAB "Eniro Lietuva". Vilmorus. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Tarptautinės ir Europos statistikos organizacijos. Eurostatas. UNESCO.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-22
 • Statistika su kompiuteriu: TV žaidimas "Monty Hall dilema"

  Žaidimo nagrinėjimas. Teoriniai sprendimų pavyzdžiai. Duomenų skaitinės charakteristikos. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvantiliai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Kitimo koeficientas. Regresija. Regresijos modelis. Duomenų palyginimas naudojant diagramas. Duomenų formų palyginimas. Naudojant juostines diagramas ryšių palyginimui. Liekanų diagramos. Koreliacijos koeficientai.
  Statistika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-05-01
 • Statistika: 4 uždaviniai

  4 uždaviniai. Parengta intervalinė variacinė eilutė remiantis oficialios statistikos departamento duomenimis, sudaryta jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatytas kiekvienos grupės intervalo dydis ir pasiskirstymo tankis. Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų skaičius metų pradžioje (tūkst.). Duomenys apie prekių pardavimą. Oficialios statistikos duomenys apie Lietuvos eksportą (mlrd. Lt).
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-09
 • Statistika: bendruomenių informaciniai poreikiai

  Kaimo informacinių sistemų individualios užduoties ataskaita. Įvadas. Darbo tikslas – surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos bendruomenių informacinius poreikius. Anketos formos sudarymas. Tikslas – suformuluoti anketos klausimus ir parengti anketą su programa EPI INFO. Duomenų įvedimas ir jų koregavimas. Statistinė analizė. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas lentelėse. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas grafiškai. Duomenų statistinė analizė ir jų pateikimas žemėlapiuose. Integruotos ataskaitos pateikimas. Išvados. Priedai (2).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-29
 • Statistikos analizė: renkuosi matematikos egzaminą

  Įžanga. Projekto tikslas ir darbo eiga. Apklaustųjų dvyliktokų I-ojo pusmečio pažymiai. Projekto duomenų lentelė. Diagramos, sudarytos pagal užpildytų anketų duomenis. Dvyliktokų pasirinkimas. Matematikos valstybinio bandomojo egzamino rezultatai. 2008 metų valstybinio ir mokyklinio matematikos egzaminų rezultatai. Mokinių pažymiai už mokyklinį egzaminą. Išvados.
  Statistika, namų darbas(19 puslapių)
  2009-12-15
 • Statistikos dinamikos eilutė

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Mokėti surinkti statistinius duomenis, juos apdoroti ir išanalizuoti. Santuokų skaičiaus tyrimas 2001-2008 metais. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutinis padidėjimas arba sumažėjimas. Kitimo tempas. Padidėjimo tempas. Pokyčio 1% absoliutinė reikšmė. Pagreičio koeficientas. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-10-26
 • Statistikos dinamikos eilutė (2)

  Įvadas. Santuokų tyrimas Lietuvoje 1994-2008 metais. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutinis padidėjimas arba sumažėjimas. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pokyčio 1% absoliutinė reikšmė. Pagreičio koeficientas. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimai. rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-10-27
 • Statistikos savarankiški darbai

  Statistikos savarankiškų darbų ataskaita. Histogramos, padėties, sklaidos charakteristikos. Pasikliautinųjų intervalų radimas, normališkumo tikrinimas. Vienfaktorinė ir daugiafaktorinė ANOVA. Rodiklio prognozavimas pagal trendą. Rodiklio prognozavimas pagal trendą ir sezoniškumą. Stacionarios laiko eilutės prognozavimas trimis būdais. Darbas iliustruotas grafikais. Dirbta su programa "Statistica".
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-06-22
 • Statistikos tyrimas: Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 2003-2007 metais

  BVP 2003-2007 metų rodikliai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilutės apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. BVP prognozavimas 2 metams. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas naudojant trendą.
  Ekonominė statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-12-28
 • Statistinė analizė: AB "Šiaulių energija"

  Darbo tikslas. Išnagrinėti Joniškio rajono savivaldybės 2004-2005 m. biudžeto sudarymą, jo panaudojimą ir efektyvumą. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Vystymosi tendencijos. Kiekybinis prognozavimas. Indeksai. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-25
 • Statistinė duomenų analizė ir įvertinimas

  Įvadas. Pradinis duomenų masyvas. Pradinių duomenų sugrupavimas į paskirstymo eilutes. Pagrindinių statistinių charakteristikų skaičiavimas ir jų ekonominis įvertinimas. Įverčių teorijos pritaikymas. Statistinių hipotezių teorijos pritaikymas. Duomenų masyvo išlyginimas normaliuoju skirstiniu. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-02-15
 • Statistinės dinamikos eilutes tyrimas

  Įvadas. Naudojantis statistikos departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės atliekamo gyventojų tyrimo apie 2002-2008 metais Lietuvoje vidutiniškai per parą susituokusių porų skaičių buvo atlikta dinamikos eilutės analizė. Uždaviniai: Naudojant šiuos duomenis apskaičiuoti analitinius ir apibendrinamuosius rodiklius. Išanalizuoti dinamikos eilutę, pateikti išvadas ir prognozuoti vidutiniškai susituokusių porų per parą skaičių 2015 metais. Statistinės dinamikos eilutės apibūdinimas ir grafinis vaizdavimas. Statistinės dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimas. Statistinės dinamikos eilutės apibendrinamųjų rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-01-12
 • Statistinės priklausomybės tyrimas

  Ekonometrikos namų darbas. Statistinės priklausomybės tyrimas. Duota imtis. Rasti: Be kompiuterio veiksnio X vidurkį, dispersiją, pataisytą dispersiją, standartinį nuokrypį, pataisytą standartinį nuokrypį, modą ir medianą. Randame tiesinės statistinės priklausomybės stiprumą tarp veiksnių X ir Y. Statistinės priklausomybės matematinį modelį – regresijos lygtį. Prognozę prognozę. Šios prognozės pasikliautinąjį intervalą su 85% ir 99% pasikliovimo tikimybėmis.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-09-09
 • Statistinis tyrimas Molėtų gimnazijoje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tikslas: sužinoti apie Molėtų gimnazijos moksleivių interesus. Uždaviniai. Darbo priemonės ir metodika. Darbo priemonės. Metodika. Darbo rezultatai, jų aptarimas. Darbo išvados. Anketos pavyzdys. Darbas iliustruotas paveikslėliais (25).
  Matematika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-12-06
 • Statistinis tyrimas: klientų aptarnavimo kultūra parduotuvėje "Pingvinas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Savo darbe pateiksiu drabužių pardavimo įmonės "Pingvinas" kai kuriuos duomenis, atliksiu tų duomenų statistinius skaičiavimus. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys. Statistinis stebėjimas (tyrimas). Tyrimo tema – "Klientų aptarnavimo kultūra parduotuvėje". Statistinės lentelės, diagramos. Vidurkiai. Sklaidos rodikliai. Santykiniai rodikliai. Dinamikos eilutės. Išvados.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-10-30
 • Statistinis tyrimas: kokių modelių telefonais žmonės naudojasi

  Apklausa. Jos rezultatai. Diagramos. Lentelės.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-04
 • Statistinis tyrimas: miegas

  Matematikos statistikos darbas apie miegą. Darbas iliustruotas diagramomis, grafikais. Variacinės eilutės. Mediana. Imties vidurkis. Stulpelinė diagrama. Histograma. Taškinė diagrama. Daugiakampiai. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-07
 • Statistinis tyrimas: pažymiai

  Įžanga. Tyrimas atliekamas, kad nustatyti kokius pažymius per pirmąjį semestrą gavo mokinys Tomas, pastebėti tendencijas. Tyrimas. Moda. Mediana. Imties centras. Vidurkis. Plotis. Imties dispersija. Histograma. Skritulinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-28
Puslapyje rodyti po