Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statinių konstrukcijos ir architektūra. Administracinis pastatas

  Pdf byla. Užduotis: suprojektuoti administracinį pastatą. Gamybinis pastatas su administracinėmis - buitinėmis patalpomis. Administracinis pastatas projektuojamas trijų aukštų, kurių bendras plotas 2625 m2. Pastatas projektuojamas su gelžbetoninėmis 300x300 mm skerspjūvio kolonomis. Administracinio pastato stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Brėžiniai: Gamybinio ir administracinio pastato pagrindinis fasadas. Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis kolonų, pamatų, pamatų ir sijų ir sieninių plokščių išdėstymo planas. Medžiagų žiniaraštis. Gamybinio pastato su administracinėmis patalpomis kolonų, sijų santvarų ir perdangų planas. Medžiagų žiniaraštis. Stogo planas. Administracinio pastato pjūvis per laiptinė. Gamybinio pastato skersinis pjūvis.
  Statyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-05-26
 • Statinių registravimo tvarka Kauno ir Klaipėdos apskrityse

  Įvadas. Teisinių statinių registravimo tvarka. Teisinio statinių registravimo laikinoji tvarka. Teises į pastatus ir statinius patvirtinantys dokumentai. Statinių teisinė registracija. Statinių registro tvarkymas ir naudojimas. Klaipėdos ir Kauno savivaldybėse įregistruotų turto objektų skaičius. Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos m. savivaldybės įregistruoti pastatai. Kauno apskrities ir Kauno m. savivaldybėje įregistruoti namai ir butai. Išvados.
  Kita, namų darbas(14 puslapių)
  2007-05-15
 • Statistika (10)

  Užduotys ir sprendimo pavyzdžiai. Naudojant pilnosios tikimybės formulę išspręsti uždavinį. Normalusis skirstinys parametrais m ir σ2. Nubrėžti tankio grafiką. m ir σ2 reikšmės. Ištyrinėti jungtuko "ir" vartojimą Jūsų pasirinktos knygos puslapiuose. Nurodykite autorių ir knygos pavadinimą. Stulpeline ir skrituline diagramomis pavaizduokite Jūsų pasirinktos valstybės arba regiono gyventojų pagal tautybę sudėtį, ir t.t. Metodiniai nurodymai užduočių atlikimui.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-22
 • Statistika (17)

  Statistikos uždaviniai, jų sprendimai. 1 uždavinys. 2000 m. moksleivių ir studentų, įgijusių išsilavinimą, buvo 93,7 tūkst. Iš jų pagrindinį išsilavinimą įgijo 42,6 tūkst. (45,5), vidurinį – 32,7 tūkst. (34,9), aukštesnįjį – 8,1 tūkst. (8,6), aukštąjį –10,3 tūkst. (11). Šiuos duomenis pateikti statistinėje lentelėje, suformuluoti pavadinimą, nurodyti veiksnį, tarinį ir lentelės rūšį. Yra šie akcinės bendrovės darbininkų darbo užmokesčio duomenys. Apskaičiuoti rugsėjo ir spalio mėn. (visų trijų cechų kartu) vidutinį darbininkų darbo užmokestį. Nurodyti vidurkių rūšis. 3 uždavinys. Yra tokie duomenys apie ūkių pasiskirstymą pagal pasėlių plotą. Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti: Vidutinį ūkio dydį pagal pasėlių plotą (ha). Modą ir medianą. Variacijos rodiklius (dispersiją, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą) ir paaiškinti jų prasmę. Įvertinti šio pasiskirstymo asimetriškumą. Pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai.4 uždavinys. Yra tokie darbo biržos duomenys apie bedarbių skaičių Lietuvoje 2001m. (mėnesio pabaigoje, tūkst.). Apibūdinti duotą statistinę eilutę. Apskaičiuoti šios dinamikos eilutės apibendrinančius rodiklius. Vidutinį eilutės lygį. Vidutinį absoliutų lygio padidėjimą. Vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus. Paaiškinti šių rodiklių prasmę. Grandininius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš jums žinomų būdų (L=3). 5 uždavinys. Parduotuvės prekių apyvarta birželio mėn. sudarė 520 tūkst. Lt., o liepos mėn. – 550 tūkst. Lt. Parduotų prekių kiekis padidėjo 1,5%. Kaip pasikeitė parduotų prekių kainos?
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-04-21
 • Statistika (18)

  Duomenų rinkimas ir aprašomoji statistika. Dažnių lentelė. Skaitinės duomenų charakteristikos. Poslinkio charakteristikos. Aritmetinis svertinis vidurkis. Moda. Mediana. Sklaidos charakteristikos. Tiesinis (absoliutusis) nuokrypis. Dispersija. Koreliacija ir regresija. Determinacijos koeficientas. Koreliacijos koeficientas.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • Statistika (19)

  Įvadas. Statistikos organizavimas Lietuvoje. Gyventojų surašymas. Trumpa apžvalga (gyventojų surašymo). Užduotis. Išvados.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-18
 • Statistika (2)

  Įvadas. Benzino A95E kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Diagramos. Skaičiavimai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2005-11-08
 • Statistika (20)

  Sugalvoti arba parinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir pasiskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti santykinius dydžius. Struktūros (pavaizduoti grafiškai); Dinamikos; Koordinacijos; Intensyvumo. Padaryti trumpas išvadas. Apibūdinti duotą statistikos eilutę. Apskaičiuoti ir paaiškinti. Bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje). Apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius (vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus). Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu iš Jums žinomų būdų. Apskaičiuoti ir paaiškinti: Bendruosius indeksus: Prekių apyvartos; Kainų; Fizinės apimties (kiekio). Patikrinti šių indeksų priklausomybę ir paaiškinti ekonominę prasmę.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-09-20
 • Statistika (26)

  Statistikos namų darbas. Intervalinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio N(a, σ): a) vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ žinomas; b) vidurkio a pasikliautinis intervalas, kai σ nežinomas; vidutinio kvadratinio nuokrypio σ pasikliautinis intervalas, kai a nežinomas; c) parametro a pasikliautinąjį intervalą, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis σ nežinomas; parametro σ pasikliautinąjį intervalą, kai a nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Binominio skirstinio parametro p pasikliautinojo intervalo radimas ir p reikšmės hipotezės tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento apskaičiavimas; Regresijos tiesės radimas; Koreliacijos koeficiento ρ pasikliautinojo intervalo radimas; Koreliacijos koeficiento ρ reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas; Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2006-12-26
 • Statistika (27)

  1. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą jungiamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir paskirstymo tankį (fi/di). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. 2. Apskaičiuoti santykinius rodiklius: struktūros (pavaizduoti grafiškai), dinamikos, koordinacijos, intensyvumo, palyginimo, parašyti trumpas išvadas. 3. Apskaičiuoti: bendrąjį kainų indeksą, kiek procentų padidėjo (sumažėjo) prekių apyvartą, jei parduotų prekių kiekis padidėjo 1,65%, paaiškinti ekonominę prasmę. 4. Apibūdinti duotą statistikos eilutę, apskaičiuoti ir paaiškinti: bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius (rezultatus pateikti lentelėje), apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius(vidutinį eilutės lygį, vidutinį absoliutų lygio padidėjimą bei vidutinį didėjimo ir padidėjimo tempus), ekstrapoliuoti dinamikos eilutę vienu jums žinomų būdų (L=3).
  Statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Statistika (28)

  Intervalinė variacinė eilutė, sudaryta skiriamuoju metodu nelygiais intervalais (paskutinis neapibrėžtas). Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti modą. Apskaičiuoti struktūros dydžius. Apskaičiuoti dinamikos dydžius. Apskaičiuoti koordinacijos dydžius. Apskaičiuoti intensyvumo dydžius. Duota santykinių dydžių pilna periodinė dinamikos eilutė. Reikia sužinoti bazinius analitinius dinamikos eilutės rodiklius. Apskaičiuoti ir paaiškinti apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius. Vidutinis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus lygio padidėjimas. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę. Dviejų parduotuvių duomenų lentelė. Apskaičiuoti bendruosius prekių apyvartos, kainų, fizinės apimties (kiekio) indeksus. Išvados.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-26
 • Statistika (29)

  Įvadas. Statistikos organizavimas ir veiklos principai pasaulyje. Imties sudarymo būdai. Praktinė užduotis.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-03-14
 • Statistika (34)

  Užduotys: Atsitiktinai surinkti 50 duomenų. Jie pavaizduoti grafiškai. Variacinė eilutė. Sugrupuoti duomenis (intervalų skaičių pasirenkate savarankiškai). Sudaryti grupuotos imties skirstinio lentelę. Parašyti grupuotos imties pasiskirstymo funkciją. Rasti imties skaitines charakteristikas (vidurkį, dispersiją, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą, modą, medianą, kvartilius). Serijų kriterijumi patikrinti, ar surinkti duomenys yra nepriklausomi. Iš gautų duomenų išrinkti dvi grąžintines atsitiktines 10 duomenų imtis ir statistiškai patikrinti, kuris imties planas geriau atitinka populiaciją (50 surinktų duomenų). Patikrinti hipoteze (geresnis imties planas atitinka visą populiaciją), naudojant χ2 kriterijų. Užduočių sprendimai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Statistika (35)

  Turimi duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Parodyti grupių sudarymo eiga pagal grupuojamąjį požymį išskiriant 4 grupes. Savivaldybių išskirstymui po grupes naudoti darbo lentelę. Iš darbo lentelės duomenų sudaryti suvestinę lentelę turinčią tikslų pavadinimą ir išskirti grupių pavadinimus ir jų intervalus, į grupes patenkančių savivaldybių skaičių išreikštą absoliutiniais ir santykiniais dydžiais. Gautą pasiskirstymo eilutę pavaizduoti grafiškai histograma, aptarti gautus rezultatus. 2. Lietuvos ūkininkų ūkių ir kitų gyventojų ūkių rugių pasėlių plotai ir derlius 2005 metais. Parodyti grupių sudarymo eigą; Duomenų išskirstymui po grupes ir rugių derlingumo vidurkių apskaičiavimui naudoti darbo lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimas ir jų intervalai, savivaldybių numeriai, rugių plotai, ha, rugių derlius, t; savivaldybių skaičius, rugių plotų ir derlių sumos grupėse ir iš viso; grupiniai rugių derlingumo vidurkiai; Sudaryti suvestinę lentelę, kurioje būtų: grupių pavadinimai ir jų intervalai, savivaldybių skaičius grupėse ir iš viso, rugių derlingumo vidurkiai (t/ha) ir jų pokyčiai, procentais. Padaryti išvadas apie rugių derlingumo priklausomybę nuo tręšimo 2005 m. 3. Pagal antro uždavinio duomenis kombinuoto analitinio grupavimo būdu nustatyti rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės ūkio naudmenų našumo balo ir įterptų mineralinių trąšų kiekio 2005 m. Metodika: Parodyti grupių sudarymo eigą pagal kiekvieną požymį išskiriant po 3 grupes. Grupavimui naudoti darbo lentelę, kurios prieskiltyje nurodyti grupes pagal žemės ūkio naudmenų našumo bala, o skiltyse pagal įterptų mineralinių trąšų kiekį. Kiekvieną grupę apibūdinti tokiais rodikliais: savivaldybių numeris; rugių plotai, ha; rugių derlius, t; plotų ir derlių sumos grupėse; rugių derlingumo grupiniai vidurkiai, t/ha. Iš darbo lentelės apskaičiuotų rodiklių sudaryti suvestinę lentelę, turinčią trumpą ir aiškų pavadinimą bei: grupių pavadinimus ir jų intervalus; į grupes patenkančių savivaldybių skaičių; rugių derlingumo grupinius vidurkius, t/ha; Padaryti išvadas apie rugių derlingumo priklausomybę nuo žemės kokybės, tręšimo 2005 m. 4. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės, apibūdinančios fakulteto studentų pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2001 metų ir 2005 metų maketą: Tarinį išdėstant paprastai; Tarinį išdėstant kombinuotai. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. Sudaryti grupinės suvestinė lentelės maketą , kurioje būtų pateikti duomenys apie grupės studentų pasiskirstymą pagal kiekybinį požymį. Lentelėje turėtų būti duomenys apie bendrą grupės studentų skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį 2004 m. ir 2005 m. Suformuluoti būsimos lentelės pavadinimą. 5. Apskaičiuoti faktinio derlingumo dinamikos planinės užduoties ir plano vykdymo santykinius dydžius. Apskaičiuotus santykinius dydžius surašyti į lentelę ir padaryti apibendrinančias išvadas. Pirmos lentelės duomenis pavaizduoti grafiškai linijine diagrama. 6. Apskaičiuoti palyginimo santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Duomenis pavaizduoti grafiškai stulpeline diagrama. 7. Apskaičiuoti struktūros ir dinamikos santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir aptarti.Sudaryti sektorinę diagramą, vaizduojančią apskrities darbuotojų pasiskirstymą pagal savivaldybes. 8. Apskaičiuoti koordinacijos ir struktūros santykinius dydžius, juos surašyti į lentelę ir apibendrinti. Sudaryti sunertų stulpelių diagramą, vaizduojančią galvijų, iš jų ir karvių, skaičiaus dinamiką. 9. Apskaičiuoti grūdų savikainos ir kainos vidurkius. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 10. Apskaičiuoti grūdų savikainos vidurkius 2005 ir 2006 metais, bei savikainos vidurkio dinamikos santykinį dydį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę. 11. Apskaičiuoti AB kovo mėnesį dirbusių darbuotojų skaičiaus vidurkį. Aptarti naudojamą vidurkio rūšį, o skaičiavimams naudoti darbo lentelę.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(19 puslapių)
  2007-06-20
 • Statistika (37)

  1 užduotis. Duomenys apie automobilio stovėjimo laiką iškraunant krovinius. Apskaičiuokite automobilio stovėjimo laiko vidurkį, modą, medianą ir visus variacijos rodiklius: užmojį, vidutinį tiesinį nukrypimą, dispersiją, variacijos koeficientą. Parašyti išvadas. 2 užduotis. Duomenys apie draudimo įmonėje sudarytų sutarčių skaičių. Apskaičiuoti kaip buvo įvykdytas I ketvirčio sudarytų sutarčių planas, pavaizduoti grafiškai, parašyti išvadas. 3 užduotis. Duomenys apie parduotų dviračių skaičių šalies parduotuvėse. Nustatykite nežinomus dinamikos eilutės lygius, išlyginti dinamikos eilutę slenkančių vidurkių metodu ir pagal absoliutinio pokyčio vidurkį, apskaičiuoti dviračių pardavimo dinamiką. 4 užduotis. Įmonėje pagaminta produkcija ir darbo sąnaudos. Apskaičiuoti individualius ir bendruosius darbo našumo ir produkcijos fizinės apimties indeksus bei absoliutinį darbo sąnaudų pasikeitimą dėl kiekio ir darbo našumo pasikeitimo.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-01
 • Statistika (39)

  II variantas. 1 uždavinys. Sugalvoti arba pasirinkti konkrečią intervalinę variacinę eilutę, sudarytą skiriamuoju metodu nelygiais intervalais(paskutinis neapibrėžtas); Nustatyti kiekvienos grupės intervalo dydį (di) ir paskirstymo tankį (fi/di); Nubrėžti histogramą. Apskaičiuoti medianą; 2 uždavinys. Apskaičiuokite santykinius dydžius: struktūros (rezultatus pateikite statistinėje lentelėje); dinamikos; koordinacijos; intensyvumo. Parašyti trumpas išvadas. 3 uždavinys. Išanalizuoti pasirinktą intervalinę variacinę eilutę. Parašyti išvadas. Tam tikslui reikia apskaičiuoti: aritmetinį vidurkį; modą ir medianą; kvartiles ir deciles. Sklaidos rodiklius: Dispersiją, nuokrypį, kvartilinį koeficientą, variacijos koeficientą. Fišerio asimetrijos koeficientą; Fišerio eksceso koeficientus. Nubrėžti histogramą ir nurodyti modą. 4 uždavinys. Iš duotų statistinių duomenų apskaičiuokite bendrą produkcijos pasikeitimą 2003 m. palyginus su 2002 m. ir jo sąlygotą ekonomikos ar papildomų išlaidų įmonės atžvilgiu.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Statistika (4)

  Surinkti duomenis. Atlikti skaičiavimus: apskaičiuoti vidurkį, modą, medianą, vieną kvartilę, dispersiją, vidutinį tiesinį nuokrypį, sklaidos koeficientą, asimetrijos rodiklį. Atlikti dinamikos eilutės analizę. Atlikti vidurkio intervalinio įverčio skaičiavimą. Patikrinti hipotezę apie vidurkį.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-12-02
 • Statistika (41)

  Įvadas. Minimalusis darbo užmokestis ir jo kitimas 2003–2007 m. ketvirčiais. Apskaičiuojame vidurkį, modą, medianą, dispersiją, vidutinį tiesinį nuokrypį, sklaidos koeficientą. Statistiškai apdoroti duomenys. Vidurkis. Moda. Išvada. Mediana. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Atliekame dinamikos eilutės analizę. Slenkantys vidurkiai. Stambinimas. Eksponentinis glodinimas. Prognozė. Sezoniškumas. Išvada.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-02
 • Statistika (42)

  Excel byla. Duota statistinė eilutė - respondentų socialinis-ekonominis indeksas. (Jis skaičiuojamas įvertinant įvairius turto ir padėties visuomenėje rodiklius.). Socialinis-ekonominis indeksas gali įgyti reikšmes nuo 0 (Ypač žema) iki 100 (Ypač aukšta). Jis paskaičiuotas taip, kad populiacijos vidurkis būtų lygus 50. Apskaičiuokite statistinio skirstinio parametrus ir surašykite juos geltoname lauke. Į raudonus laukelius įrašykite reikšmių interpretacijas. Apskaičiuokite vyrų ir moterų socialinio ekonominio indekso vidurkius ir standartinius nuokrypius. Duomenis surašykite į lentelę, padarykite išvadas. Kodavimas 1 - vyras, 2 - moteris. Duota statistinė lentelė, kurioje pateikti duomenys apie respondentų socialinį-ekonominį indeksą. Apskaičiuokite vidurkį. Apskaičiuokite standartinį nuokrypį. Apskaičiuokite vidutinį tiesinį nuokrypį. Nustatykite, ar policijos pareigūnų skaičius susijęs su nusikaltimų skaičiumi. Tuo tikslu naudodamiesi internetu statistikos departamento puslapyje raskite duomenis apie policijos pareigūnų skaičių ir užregistruotų nusikalstamų veikų skaičių savivaldybėse 2005 metais. Pavaizduokite duomenis sklaidos diagrama. Apskaičiuokite koreliacijos koeficientą. Interpretuokite duomenis. Duota: darbuotojų darbo stažas ir vidutinis atlyginimas. Nubrėžkite sklaidos diagramą, diagramoje pažymėkite tiesės lygtį ir determinacijos koeficientą. Interpretuokite duomenis.
  Aprašomoji statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2007-12-19
 • Statistika (43)

  Excel byla. Duota eismo įvykių skaičiaus Šiaulių mieste statistika. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokite vidutinį eilutės lygį. Interpretuokite. Palyginimui, 2004 metais per mėn vidutiniškai registruota 211 eismo įvykis, 2003 metais - 177. Duota dviejų savivaldybių išlaidų socialinėms pašalpoms statistika. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokite absoliutinį bazinį prieaugį Šiaulių mieste ir Kauno mieste. Bazė - 1998 metų duomenys. Pavaizduokite diagrama. Interpretuokite. Apskaičiuokime absoliutinį grandininį prieaugį Šiaulių mieste ir Kauno mieste. Pavaizduokite diagrama. Interpretuokite. Apskaičiuokime vidutinį absoliutinį prieaugį Šiaulių mieste nuo 2001iki 2004 metų. Duota dviejų savivaldybių išlaidų socialinėms pašalpoms statistika. Apskaičiuokime augimo tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste baziniu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime augimo tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste grandininiu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime vidutinį augimo tempą Šiaulių mieste ir Kauno mieste nuo 2001 iki 2004 metų. Duota dviejų savivaldybių išlaidų socialinėms pašalpoms statistika. Apskaičiuokime prieaugio tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste baziniu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime prieaugio tempus Šiaulių mieste ir Kauno mieste grandininiu būdu. Pavaizduokime duomenis diagrama. Apskaičiuokime vidutinį prieaugio tempą Šiaulių mieste ir Kauno mieste nuo 2001 iki 2004 metų. Duotas Šiaulių banko akcijų kursas (AK). Pasinaudodami slankiojo vidurkio metodu išryškinkime akcijų kurso kitimo tendenciją. Pasirinkite periodą lygų 3, po to - 5. Gautus rezultatus pavaizduokite grafiškai vienoje diagramoje. Interpretuokite. Duotas Šiaulių banko akcijų kursas. Nustatykime akcijų kurso kitimo tendencijas eksponentinio išlyginimo būdu. Pasirenkite parametrą a. Jis gali būti nuo 0 iki 1. Patariama pabandyti ne mažiau trijų atvejų. Apskaičiuokite absoliutines paklaidas. Apskaičiuokite vidutinę absoliutinę paklaidą. Kokiai parametro reikšmei esant išlyginta eilutė geriau atitinka duomenis? Nubrėžkite pirminės duomenų eilutės ir išlygintos eilutės diagramas.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-19
Puslapyje rodyti po