Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (49)

  1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas. Mikroekonomika nagrinėja. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol: tema: Pasiūla ir paklausa. Remdamiesi pateiktomis paklausos ir pasiūlos funkcijomis. Lentelės duomenys apibūdina saldainių paklausą ir pasiūlą, kai kainos įvairios. Remdamiesi lentelės duomenimis nubraižykite saldainių paklausos ir pasiūlos kreives. Jas pažymėkite D ir S raidėmis, o pusiausvyros tašką E raide. Kokia saldainių pusiausvyros kaina ir koks pusiausvyros kiekis? Padidėjus gyventojų skaičiui ir pajamoms, paklausos kreivė persikelia. Tarkime, kad esant bet kokiai paklausos kainai paklausos kiekis padidėja 300 tonų. Nubrėžkite naują paklausos kreivę, ją pažymėkite D1, naują pusiausvyros tašką pažymėkite E1. Kaip pasikeitė pusiausvyros kaina? Kaip pasikeitė pusiausvyros kiekis? Tarkime, kad pabrangus cukrui pasiūla (pasiūlos kiekis, esant atitinkamai kainai) sumažėja 150 tonų saldainių. Nubrežkite naują pasiūlos kreivę, ja pažymėkite S1. Kaip pasikeičia saldainių pusiausvyros kaina ir kiekis? Koks bus saldainių pusiausvyros kiekis ir pusiausvyros kaina taške, kuriame susikerta D1 ir S1 kreivės? Šį tašką pažymėkite E2. piniginės pajamos padidėja, o A ir B produktų kainos taip pat padidėja, tai biudžeto linija: tema: Vartotojo elgsena. Lentelėje pateikti duomenys apie tai, kaip Birutė vertina skirtingus suknelių kiekius, taip pat bendros išlaidos suknelėms, kai viena kainuoja 135, 90, 60 litų. Apskaičiuoti kiekvienos suknelės ribinį naudingumą. Kiek suknelių Birutė pirks, kai viena kainuoja 135, 90, 60 litų? Suraskite bendrojo naudingumo ir bendrųjų išlaidų skirtumą, kai suknelių kainos skirtingos. Remdamiesi lentelės duomenemis, nubraižykite suknelių paklausos kreivę. 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ar teisingas toks teiginys: Pasiūlą rodo lygtis Q = 4P – 20. Apskaičiuokite pasiūlos elastingumą, kai kaina P = 10 Lt. Kai kinta pasiūlos elastingumas, kintant kainai. 5 tema: Tobula konkurencija. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimti pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 350 litų? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno neuždirbs? Kokiai kainai esant ji nutrauks gamybą? Pagrįskite teiginį. 6 tema: Monopolija. Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Baikite pildyti lentelę. Kokia kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-11
 • Mikroekonomika (52)

  Materialinės gerybės ir ekonominės vertybės. Prekė ir jos savybės. Įmonės pajamos, jų rūšys. Įmonės pelnas. Darbo užmokesčio diferencijavimo veiksniai. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Priemonės aplinkos taršai mažinti. Aplinkos taršos kontrolės kaštai. Kaip šie paklausos ir pasiūlos pokyčiai veikia rinkos kainą ir kiekį (didėja, mažėja, nekinta, neaišku). Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Mikroekonomika (53)

  Namų darbas nr.1. (2 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Mikroekonomika nagrinėja. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai? Tarkime, kad jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti firma apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 %, galite tikėtis, kad? Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI? 3 užduotis. Pratimai: Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų elektros energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? D. Remdamiesi A, B, C klausimų atsakymais, nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę. Pažymėkite ją GGK. E. Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Pažymėkite ją GGK1. F. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? G. Ar S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? 1 pav. pateiktos pasiūlos ir paklausos kreivės. Koks paklausos ir koks pasiūlos kiekis, kai kaina 75 centai? Kiek pasiūlos kiekis viršija paklausos kiekį, kai produkto kaina 1 litas 75 centai? Kokiai kainai esant pasiekiama rinkos pusiausvyra? Kino teatro administracija pakėlė bilietų kainas nuo 6 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų sumažėjo 2 kartus. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Paaiškinkite. 2 pav. pateiktos individo biudžeto linijos ir abejingumo kreivės. Tarkime, kad pusiausvyrą pasiekusio vartotojo pajamos lygios 1200 Lt, X prekės kaina PX – 2 Lt, o Y prekės kaina PY – 4 Lt. Kiek X prekės vienetų ir kiek Y prekės vienetų pirks pusiausvyrą pasiekęs vartotojas? Tarkime, kad X prekės kaina padidėja iki 5 Lt, o pajamos ir PY nekinta. Kiek X prekės vienetų bus vartojama esant naujai pusiausvyrai? Kiek litų reikia duoti vartotojui norint išskirti pakeitimo efektą? Kam lygus bendrasis kainų pokyčio efektas? Kam lygus pakeitimo efektas? Kam lygus pajamų efektas? Ar X prekė normali, ar nepatraukli? Žemiau išvardytos įvairios prekės. Nurodykite, ar šios prekės yra vartojamosios prekės (VP), ar gamybos priemonės (GP), ar dvejopos paskirties (DP), t.y. tų prekių paskirtis priklauso nuo to, kas ir kokiems tikslams jas naudoja.
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-01
 • Mikroekonomika (54)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Jei darbo užmokestis didėja, o darbo pasiūlos kiekis mažėja, tai? Darbo užmokesčio skirtumus lemia. Pajamų skirtumus lemia. Visuomeninės gėrybės naudos kreivė lygi individualių ribinių naudų kreivių vertikaliai sumai. 2 užduotis. AR TEISINGI TOKIE TEIGINIAI. 3 užduotis. PRATIMAI. Naudodami lentelėje pateiktus duomenis, parinkite teisingus atsakymus. Apskaičiuokite ir surašykite į lentelę praleistų kintamųjų reikšmes. Kokios yra bendrosios pajamos pasamdžius šešis darbuotojus. Koks yra penkto darbuotojo ribinis produktas. Firma gamina stalus. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelės 3 stulpelį ribinį produktą. Firma stalus parduoda tobulos konkurencijos rinkoje po 150 Lt už vienetą. Apskaičiuokite ir įrašykite į lentelės 4 stulpelį kiekvieno darbuotojo ribinio produkto pajamas. Į 5 stulpelį įrašykite firmos bendrąsias pajamas. Bendrieji pastovieji kaštai lygūs 1200 Lt. Kiek darbuotojų samdo firma siekdama maksimizuoti pelną, jei kiekvieno darbuotojo mėnesio atlyginimas 1150 Lt. Kokį pelną gauna? Kokį pelną gautų firma, samdydama 6, 9, 10 darbuotojų. Paveiksle pateikta visos šakos stalų gamintojų darbo pasiūlos kreivė. Tarkime, kad šalyje yra 100 tokių stalus gaminančių firmų. Remdamiesi tipinės firmos ribinio produkto vertės duomenimis, nubraižykite stalų rinkos paklausos kreivę. Koks yra rinkos pusiausvyros darbo užmokestis? Koks užimtumas? Kiek darbuotojų samdys firma? Kokį pelną gaus? G. Tarkime, kad stalų gamintojai įkuria stiprią profsąjungą, jungiančią visus gamintojus. Norėdami įvertinti galimus alternatyvius tikslus profsąjunga paprašė Jus atsakyti į tokius klausimus. Lentelėje pateiktas pajamų paskirstymas hipotetinėje ekonomikoje. Apskaičiuokite ir surašykite į pateiktą žemiau lentelę pajamų paskirstymo suvestinę.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Mikroekonomika (55)

  Mikroekonomikos namų darbas. Gamybos funkcija. Apskaičiuoti ir užpildyti tuščius lentelės stulpelius. Nubraižyti bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL), vidutinio darbo produkto (APL) kreives. Firmos kaštai. Sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimui naudojamos duotos formulės. Nubraižyti kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. Sudaryti 3 lentelę ir ją užpildyti. Nubraižyti vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite. Nubraižykite vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. Nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite kiek produkcijos firma gamins, gaudama maksimalų pelną. Sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b. Nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama maksimalų pelną. Kokia kaina firma parduos prekes? Nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite, kiek produkcijos firma gamins, siekdama gauti maksimalų pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Mikroekonomika (58)

  1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys? Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos: (1) QD = 100 – 2P ir (2) QS = 10 + 4P. Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis? Politika, nukreipta prieš narkotikus ir mažinanti heroino pasiūlą. Abejingumo kreivė rodo visus galimus. Jei vidutinis produktas didėja, tai ribinis produktas. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos funkcijos lygio. Kokia yra pusiausvyros nuomos kaina? Kokia yra šeimų, nuomojančių butus, pusiausvyros apimtis? Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Kiek pajamų per mėnesį bus perkelta iš butų savininkų nuomininkams? Kiek žmonių dar būtų norėję išsinuomoti butus, jei nebūtų nustatyta maksimali kaina? Ar susidarys nuomojamų butų perteklius ar trūkumas? Kokios jis apimties? Kiek pajamų per mėnesį bus perkelta iš vartotojų namų statytojams? Prekės X parduodama 300 vnt. per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 8 %, prekės X benuperkama 250 vnt. per savaitę. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 1 lentelėje pateikta Petro A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. Tarkime, kad A, B, C ir D kainuoja: 6, 3, 2, 4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Remdamiesi paveikslo duomenimis atsakykite į tokius klausimus? Vidutinis darbo produktas maksimalus, kai L = 20. Ar bendrasis darbo produktas taip pat maksimalus, kai L = 20? Koks yra bendrasis produktas, kai L = 18, jei vidutinis darbo produktas lygus 58, kai L = 17, o ribinis aštuonioliktojo vieneto produktas – 70? Jei trisdešimto darbo vieneto (darbo valandos) produktas neigiamas, ar tai reiškia, kad vidutinis darbo produktas neigiamas, kai naudojama 30 darbo vienetų (valandų)? Koks yra bendrasis produktas, kai vidutinis produktas lygus 30? Kokį darbo kiekį naudojant sutampa vidutinis ir ribinis darbo produktai?
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (59)

  Parinkite teisingą atsakymą. Masto ekonomija. Trumpuoju laikotarpiu firma. Kuris grafikas rodo tobulosios konkurencijos firmos pajamų ir kaštų kreives. Jei kainų lyderis padidina kainą, tai konkuruojančios firmos. Šaka yra efektyvi, kai. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-04-18
 • Mikroekonomika (61)

  Namų darbas Nr. 3 (10 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai darbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia? Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros? Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog? Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę. Tobulos konkurencijos rinkose privatūs dalyviai stengiasi. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys ir kokį dienos atlyginimą mokės firma, veikianti netobulos konkurencijos produkto ir darbo rinkoje? Per tam tikrą laikotarpį žemės sklypo kaina padidėjo 1,5 karto. Palūkanų norma per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 9 iki 6. Kaip pasikeitė to žemės sklypo nuomos mokestis? 2004 metų pradžioje X firma galėjo investuoti į keturis potencialius projektus. Šių projektų kaštai ir pajamos pateikti lentelėje. Apskaičiuokite kiekvieno projekto dabartines vertes. Kuriuos projektus įmonė įgyvendins, jei nebus apribojimų investicinėms lėšoms? Apskaičiuokite kiekvieno projekto dabartines vertes. Kuriuos projektus įmonė įgyvendins, jei nebus apribojimų investicinėms lėšoms. Apskaičiuokite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas gaus maksimalų pelną. Tarkime, kad monopolisto produkto gamyba teršia aplinką. Vyriausybė apmokestina 1000 Lt mokesčiu kiekvieną gaminamą produktą.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Mikroekonomika (62)

  Mikroekonomikos tikslas. Prekė X yra blogesnės kokybės, jeigu? Paklausos D1 elastingumo kainos atžvilgiu koeficientas lygus? Kainos padidėjimas 1% sukels pardavėjo bendrųjų pajamų padidėjimą, esant? Naujoms firmoms įsitraukus į tobulosios konkurencijos rinką persikelia (pasislenka)? Jei Pepsi-Colos kaina padidėja, tai? Tarkime, kad vartotojo pajamos 32 Lt, o A prekės kaina yra 8 Lt, B prekės kaina – 2 Lt. Kuris iš pateiktų derinių priklausys biudžetinei tiesei? Kai ribinis produktas lygus nuliui, tai? Monopolinė galia. Kai monopolinės konkurencijos šaka pasiekia pusiausvyrą ilguoju laikotarpiu, firma, veikianti šioje šakoje, gali padidinti ekonominį pelną: 30 litų, kurie bus gauti po dviejų metų, dabartinė vertė esant 12% palūkanų normai yra? Uždaviniai: nubrėžti paklausos ir pasiūlos tieses viename paveiksle. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą –16,75 litų; kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma. veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 170 Lt, 200 Lt, 230 Lt? Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžkite vidutinių pastoviųjų, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinti kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai sumažėjus 5 %? Paklausos vidutinis elastingumas šiame kainų intervale nubrėžti paklausos kreivę. Vartotojo pajamos sudaro 200 Lt, jis perka knygas ir bilietus į kiną. Vienos knygos kaina 10 Lt. Už visas pajamas jis gali nusipirkti 20 bilietų į kiną, jei nepirktų knygų. Nubrėžti vartotojo biudžetinę tiesę. Rasti bilieto į kiną kainą? Rasti biudžetinės tiesės nuolydį.
  Mikroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2007-06-27
 • Mikroekonomika (63)

  Namų darbas Nr.1 (4 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Automobilių gamintojai gamina mašinas tol, kol? Sumažėjus paklausai? Jei X produkto paklausa neelastinga, tai kainai padidėjus 4 % produkto paklausos kiekis? Jei dvi prekės teikia tą patį ribinį naudingumą vartotojui, maksimizuojančiam bendrąjį naudingumą, tai? Esminis trumpojo laikotarpio bruožas yra tas, kad? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Ūkininkas augina tik viščiukus ir pomidorus. Jo gamybos galimybes vaizduoja lentelė. Nustatykite pomidorų auginimo alternatyviuosius kaštus. Kiek yra kainų? Kiek yra kainų, kai kiekvienos prekės vertė išreiškiama pinigais? Sporto salės administracija pakėlė bilietų kainas nuo 12 Lt iki 15 Lt. Direktorius pareiškė manąs, kad dėl to įplaukos į bilietų kasą padidės apie 15 %. Žiūrovų sumažėjo 8 %. Ar direktoriaus prognozės pasitvirtino? Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Nubrėžkite biudžeto liniją, kai X prekės kaina lygi 5 Lt, Y prekės kaina – 2,5 Lt, o vartotojo pajamos – 30 Lt. Pažymėkite ją "KK". Užrašykite biudžeto linijos lygtį. Koks biudžeto linijos pasvirimas? Nubrėžkite abejingumo kreivę, kad optimalus prekių derinys būtų 6Y ir 3X. Tarkime, kad vartotojo pajamos ir Y prekės kaina nekinta, o X prekės kaina padidėja iki 10 Lt. Nubrėžkite naują biudžeto liniją, ją pažymėkite "KL". Užrašykite naujos biudžeto linijos lygtį. Koks naujos biudžeto linijos pasvirimas? Nubrėžkite naują abejingumo kreivę, kad optimalus prekių derinys būtų 6Y ir 1,5X. Firmos gamybos veiksnių sąnaudas, gaminant 18 vnt. produkto skirtingomis technologijomis vaizduoja lentelė. Kurią technologiją siūlytumėte? Kokio pelno firma gali tikėtis, parduodama produktą po litą už vienetą? Ką patartumėte firmai, jei darbo vienetų kaina padidėtų du kartus?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-07-02
 • Mikroekonomika (65)

  18 variantas. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1 milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kokį maksimalų energijos kiekį galima pagaminti naudojant visus turimus išteklius? Jei nutariama pagaminti 300 bombų, kiek elektros energijos dar galima pagaminti? Kiek bombų galima pagaminti visus turimus išteklius naudojant tik jų gamybai? Remdamiesi A, B ir C klausimų atsakymais nubrėžkite bombų ir elektros energijos gamybos galimybių kreivę (GGK). Tarkime, kad S. Galinis išranda naują iš plutonio gaminamą bombą. Iš kiekvieno plutonio kg dabar galima pagaminti 4 bombas. Elektros energijos gamybos technologija nekinta. Tame pačiame grafike nubrėžkite naują gamybos galimybių kreivę. Kiek elektros energijos bus galima pagaminti naujomis sąlygomis, jei iš turimų išteklių reikia pagaminti 300 bombų? Ar. S. Galinio išradimas padidino galimybes gaminti daugiau ne tik bombų, bet ir elektros energijos? Sprendimas. Pabrangus kino teatro bilietams nuo 6 iki 7 Lt, bilietų paklausa sumažėjo 25 %. Nustatykite ar elastinga bilietų paklausa kainoms, jei kitos sąlygos nepasikeitė. Situaciją pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite, ar kino teatro administracija buvo teisi padidindama bilietų kainas. Sprendimas. Duota bendrųjų kaštų funkcija: TC=30+2Q+0,1Q2. Nustatykite: fiksuotų kaštų (FC), kintamų kaštų (VC), vidutinių fiksuotų kaštų (AFC), vidutinių kintamų kaštų (AVC) ir ribinių kaštų (MC) funkcijas; kokiai gamybos apimčiai esant vidutiniai bendrieji kaštai yra minimalūs; nubrėžkite ATC, AVC, MC kreives. Sprendimas. 4. Žemės sklypas parduodamas už 40000 Lt. Jūs žinote, kad įsigijęs šį sklypą, galėsite jį išnuomoti ir gauti 3000 Lt metinės rentos. Nustatykite ir paaiškinkite ar priimsite sprendimą šį pirkti žemės sklypą, jei rinkos palūkanų norma 8 proc. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-09-19
 • Mikroekonomika (67)

  10 klausimų testas su teisingais atsakymais. Pažymėkite tinkamiausią (-ius) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite. Mikroekonomikos tikslas. Prekė X yra blogesnės kokybės, jeigu. Naujoms firmoms įsitraukus į tobulosios konkurencijos rinką persikelia. Jei Pepsi – Colos kaina padidėja. Kai ribinis produktas lygus nuliui. Monopolinė galia. Kai monopolinės konkurencijos šaka pasiekia pusiausvyrą ilguoju laikotarpiu, firma, veikianti šioje šakoje, gali padidinti ekonominį pelną. 130 litų, kurie bus gauti po dviejų metų, dabartinė vertė esant 12 proc. palūkanų normai yra. Atlikite šias užduotis.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-10-12
 • Mikroekonomika (69)

  Mikroekonomikos namų darbas. 15 variantas. Remdamiesi metodinėje priemonėje literatūra nurodyta paaiškinkite: santaupų pasiūlos priklausomybę nuo palūkanų normos; kaip yra suvaržomas vartotojo biudžetas (pasirinkimas tarp esamojo ir būsimojo vartojimo). 2. Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 Lt. Per tą laiką jūs netektumėte 9000Lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 Lt. papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą. 3. Duota konkurencinės darbo rinkos paklausos ir pasiūlos funkcijos: WD=60-0,06L; WS=20+0,1L, remdamiesi skaičiavimais ir grafiku paaiškinkite dvigubos monopolijos modelį. 4. Tarkime, rinkoje siūloma 500 vnt darbo ir 400 vnt kapitalo. Pradinis šių išteklių paskirstymo variantas toks: baldams gaminti naudojame 300 vnt darbo ir 200 vnt kapitalo, pagaminama 100 šios prekės vienetų; likusi išteklių dalis naudojama drabužių gamyboje ir pagaminama 500 šios prekės vienetų. Pavaizduokite aprašytą situaciją Edžvorto diagramoje. Paaiškinkite kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad būtų pasiektas Pareto optimumas gamyboje.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-27
 • Mikroekonomika (73)

  7 variantas. Parinkite teisingą atsakymą. Mikroekonomika nagrinėja. Jei pasiūla didėja, o paklausa mažėja, tai. Tarkime, kad jūs esate degalinės vadovas. Ekonometriniais skaičiavimais užsiimanti firma apskaičiuoja, kad benzino paklausos elastingumo kainai koeficientas yra 0,78. Jeigu benzino kainą padidinsite 10 %, galite tikėtis, kad. Jautienos vartojimo nesumažina. Ribinis produktas lygus. Ar teisingi tokie teiginiai. 5 teiginiai su atsakymais. Pratimai. Tarkime, kad X šalies išteklių atsargos yra 100 kg urano ir 100 kg plutonio. Iš kiekvieno urano kg galima pagaminti tris atomines bombas arba 1milijoną kilovatvalandžių elektros energijos. Kiekvienas plutonio kg gali būti panaudotas vienos atominės bombos arba vieno milijono kilovatvalandžių elektros energijos gamybai. Kino teatro administracija pakėlė bilietų kainas nuo 6 Lt iki 8 Lt. Dėl to žiūrovų sumažėjo 2 kartus. Apskaičiuokite bilietų paklausos vidutinį elastingumą šiame kainų intervale. Ar šis administracijos sprendimas buvo protingas? Paaiškinkite. 2 pav. pateiktos individo biudžeto linijos ir abejingumo kreivės. Tarkime, kad pusiausvyrą pasiekusio vartotojo pajamos lygios 1200 Lt, X prekės kaina PX – 2 Lt, o Y prekės kaina PY – 4 Lt.
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-14
 • Mikroekonomika (74)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Kurios sąvokos yra mikro-, o kurios makroekonominės? Alternatyvieji naujo Universiteto stadiono statybos kaštai. Daugumą kainų nustato. Gamybos kaštai. Remiantis žemiau pateiktos lentelės duomenimis, nustatykite vidutinius kintamus kaštus (VKK), esant gamybos apimčiai (Q). Remdamiesi sąlygoje nurodyta informacija, apskaičiuokite trūkstamas kaštų reikšmes ir įrašykite į tuščias vietas, pažymėtas daugtaškiais. Kaštų skaičiavimai. Lentelėje yra pateikti duomenys apie monopolizuoto konkurento situaciją trumpu laikotarpiu. Užpildyti daugtaškiais pažymėtas lentelės vietas. Paklausa ir pasiūla. Jei didėja produkto paklausa, tai. Tarkime, kad firmos paklausos funkcija yra ši. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Apskaičiuokite prekybos įplaukas, įvertinkite paklausos pobūdį (elastinga ar neelastinga), apskaičiuokite paklausos vidutinį elastingumą. Rūkaliaus tabako gaminių paklausą rodo lygtis Q= 20/P. Kiek pinigų jis išleidžia rūkalams? Koks jo tabako gaminių paklausos elastingumas? Ką patartumėte vyriausybei, siekiančiai apriboti rūkymą? Atsakymą pagrįskite. Pelno maksimizavimas. Remiantis lentelės duomenimis nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas maksimizuoja bendrąjį pelną? Jeigu ribinis pelnas (Rpel) yra neigiamas, o gamybos apimtis (Q) ir toliau mažėja, tai monopolinėje rinkoje.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-19
 • Mikroekonomika (75)

  Mikroekonomikos užduotys ir atsakymai. Parinkite teisingą atsakymą. Daugumą kainų nustato. Jei didėja produkto paklausa, tai. Judant žemyn tiesios linijos paklausos kreive paklausos elastingumas kainai. Jei pusiausvyrą pasiekęs vartotojas per mėnesį 40 Lt išleidžia jautienai ir 20 Lt paukštienai, tai. Firmos gamybos apimtis maksimali, kai. Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai. Tropinio klimato saloje gyvena 5 žmonės. Jie pragyvena rinkdami kokoso riešutus ir vėžlių kiaušinius. Per dieną kiekvienas žmogus gali surinkti arba 20 kokoso riešutų, arba 10 vėžlių kiaušinių. Svarbu skirti paklausos ir pasiūlos pokyčius nuo paklausos kiekio ir pasiūlos kiekio pokyčių. Padėkite pliusus atitinkamuose 1 lentelės stulpeliuose, parodydami atitinkamų pokyčių poveikį, kai kiti veiksniai nekinta. (Kiekvienam pokyčiui reikia padėti du pliusus.) Prekės X parduodama 1100 vnt. Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 25 Lt iki 27 Lt, prekės X per dieną benuperkama tik 1000 vnt. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? 2 lentelėje pateikta namus dažančios firmos gamybos funkcija. Firma naudoja tam tikrą kapitalo kiekį. Darbas yra vienintelis kintamasis išteklius.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Mikroekonomika (76)

  4 variantas. Pažymėkite tinkamiausią (-ius) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite. 10 klausimų su atsakymais. Atlikite šias užduotis. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtis. Nubrėžkite pusiausvyros kainą ir kieki. Raskite prekių trūkumą ar perteklių, kai vyriausybė nustatė kainų ribą – 5,25 litų; kokių pasekmių turės šis vyriausybės sprendimas? Šią situaciją grafiškai pavaizduokite. Nurodykite kainą, kurią pasirinks firma veikianti tobulos konkurencijos rinkoje? Nubrėžkite tobulos konkurencijos firmos paklausos kreivę. Atsakymai. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia maksimalaus pelno (minimizuoja nuostolius) trumpuoju laikotarpiu. Pažymėti visas lentelės skiltis raidėmis, apskaičiuoti ir užpildyti lentelės skiltis. Kokią ir kodėl gamybos apimtį pasirinks firma, kai šio produkto kainos: 90 Lt; 100 Lt; 130 Lt? Sudarykite bendrųjų pajamų ir pelno skaičiavimų lentelę, esant duotoms kainoms. Nubrėžkite pastovių, kintamų ir bendrųjų kaštų kreives. Nubrėžti vidutinių pastovių, vidutinių bendrųjų, vidutinių kintamųjų ir ribinių kaštų kreives. Paaiškinkite kreivių formą ir jų tarpusavio sąveiką. Atsakymai. Produkto pasiūlą rodo lygtis. Kokios bus pardavimų pajamos, kai rinkos kaina yra 8,50 Lt? Kaip pasikeis pardavimų pajamos, kainai padidėjus dešimt procentų? Koks pasiūlos vidutinis elastingumas kainų atžvilgiu šiame kainų intervale? Nubrėžkite pasiūlos kreivę. Atsakymai. Studento savaitės pajamos yra 300 Lt, visos jos išleidžiamos maistui ir pramogoms. Nubraižyti studento biudžeto liniją, jeigu maisto vienetas kainuoja 15 Lt, o pramogos kaina – 30 Lt. Kaip pasikeis biudžetinė tiėse dvigubai padidėjus prekių ir paslaugų kainoms? Grafiškai tai pavaizduokite. Kaip ir kodėl pasikeis biudžeto tiesė sumažėjus maisto kainai 20 procentų (remtis pradine sąlyga)? Grafiškai tai pavaizduokite. Atsakymai.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Mikroekonomika (79)

  Ribotumas ir pasirinkimas. Ekonomika. Alternatyvieji kaštai. Laisvoji gerybė. Pasiūla ir paklausa. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Gamybos kaštai. Pelno maksimizavimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Mikroekonomika (80)

  Rinkos monopolizavimo veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrojo ir ribinio naudingumo priklausomybė. Oligopolinės rinkos. Natūralios ir dirbtinės, įėjimo į šaką kliūtys. Visuminių pajamų ir visuminių išlaidų apytaka uždaroje rinkoje. Fiskalinė vyriausybės politika ir jos priemonės. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-14
 • Mikroekonomika (82)

  6 užduotys. Prekės A rinkoje susidarė pusiausvyra, kai jos kaina buvo 10 Lt, o gamintojų pajamos buvo 5000 Lt. Sumažėjus pasiūlai, prekės kaina padidėjo iki 15 Lt, o gamintojų pajamos buvo 7125 Lt. Pavaizduokite aprašytą situaciją grafike, tardami, kad paklausa nesikeitė. Prekės X parduodama 2100 vienetų (vnt). Per dieną. Pakilus prekės Y kainai nuo 1,25 iki 1,35 Lt, prekės X parduodama per dieną daugiau - 2200 vienetų (vnt.). Ar prekės X ir Y yra pakaitalai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Vartotojo biudžetas 300 Lt. Jis skirtas maisto (A) ir drabužių (B) pirkimui. Maisto prekės vienetas kainuoja 10 Lt, drabužių - 20 Lt. Naudingumo funkcija. Apskaičiuokite ir parodykite grafike vartotojo perkamą prekių rinkinį, kuris maksimizuoja naudingumą. Duota gamybinė funkcija. nubrėžkite izokvantes, kai gamybos apimtis. Firma prekes pardavinėja tobulos konkurencijos rinkoje. Prekės kaina 100 Lt. Firmos fiksuoti kaštai, kintami kaštai. Apskaičiuokite pelną maksimizuojančią produkcijos apimtį, pelno (nuostolių) dydį.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-13
Puslapyje rodyti po