Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika (119)

  Individualus namų darbas. 7 variantas. Epidemija nusiaubė šalies galvijų bandas, bet neturėjo įtakos kiaulienos gamybai. Remdamiesi grafikais, paaiškinkite kokie pakitimai vyks pieno, jautienos ir kiaulienos rinkose, kaip tai atsilieps minėtų prekių kainoms ir perkamiems kiekiams. Sprendimas. Pieno ir jautienos rinkose. Kiauliena. Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos: QD=10-2P, QS=2+1,2P ir žinomas pusiausvyros taškas E(P=2,5; Q=5). Tarkime, kad vyriausybė apmokestino prekę 1 Lt akcizo mokesčiu. Nustatykite ir parodykite grafike: a) kaip keisis pasiūla ir rinkos pusiausvyros kaina; b) kaip pasiskirstys akcizo mokestis tarp pirkėjų ir pardavėjų? c) pagal mokesčio pasiskirstymą nuspręskite apie paklausos ir pasiūlos elastingumą. Sprendimas. Automobilių paklausos elastingumo pajamų atžvilgiu koeficientas yra (4,0), o paklausos elastingumas kainos atžvilgiu - (-3). Pakomentuokite šiuos elastingumo koeficientus. Jei gyventojų pajamos padidėtų 2 %, o automobilių kaina padidėtų 1,5%, kaip tai atsilieptų parduotų automobilių kiekiui. Situaciją pavaizduokite grafiškai. Sprendimas. Firma prekes pardavinėja tobulos konkurencijos rinkoje; jos kaštai aprašomi funkcija: TC=100+4Q- Q2+0,2Q3. a) apskaičiuokite kokia mažiausia galėtų būti kaina, kad firma gamybos dar nenutrauktų. b) šią situaciją parodykite grafike, brėždami reikiamas kreives pagal pateiktą funkciją. Sprendimas. Vartotojo pajamos sudaro 200 Lt., prekė A kainuoja 5 Lt., o prekė B kainuoja 4 Lt. Naudingumo funkcija: TU=QA•QB. Atlikite šias užduotis: a) panaudodami biudžeto tiesę ir abejingumo kreivių žemėlapį parodykite grafike vartotojo perkamą rinkinį, jei žinoma, kad prekės B kiekis rinkinyje yra 30 vnt. b) kaip pasikeis vartotojo perkamas rinkinys, jei prekės B kaina sumažėjo iki 2 Lt/vnt. ir abi prekės yra geros kokybės prekės. Parodykite grafike. c) paaiškinkite B prekės kainos atpigimo sąlygotus pasikeitimo ir pajamų efektus. Sprendimas.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-04-13
 • Mikroekonomika (120)

  2 variantas. Teorinė dalis. 1) Daugumą kainų? 2) Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai? 3) Paklausos kreivės? 4) Jei pasiūla ir paklausa didėja, tai? 5) Bendrosios pajamos mažėja, kai? 6) Vidutinis produktas (AP) – tai? 7) Firmos gamybos apimtis maksimali, kai? 8) Kai ribiniai kaštai didesni už vidutinius kintamuosius kaštus, o gamybos apimtis didėja, tai? 9) Tobulosios konkurencijos firmos pasiūlos kreivė yra. Uždaviniai. 1 uždavinys. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą ir paaiškinkite jos kitimą. Nubraižykite gamybos galimybių kreivę. 2 uždavinys. B. Apskaičiuokite vyriškų batų paklausos vidutinį elastingumą, kai kaina keičiasi nuo 120 iki 100 litų. 3 uždavinys. A. Apskaičiuokite ribinį naudingumą. 4 uždavinys. Paaiškinkite, kodėl neteisingi abu 2.2 pav. pateikti (a ir b) grafikai. Uždavinys. Baikite pildyti 2.4 lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 30 Lt? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma neuždirbs pelno? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-04-19
 • Mikroekonomika (121)

  Namų darbas nr.2 (3 variantas). Teorinė dalis. Netobuloji konkurencija yra, jei... Skirtingai negu konkuruojančios firmos paprastoji monopolija siekia... Monopolisto ribiniai kaštai paprastai būna mažesni už produkto kainą, nes... Monopolinės konkurencijos firma trumpuoju laikotarpiu. Tobuloje ir monopolinėje konkurencijoje... Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos, tai... Kartelyje jungtinis visų narių pelnas maksimalus, kai... 8. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai... Grafikuose pavaizduoti darbo pasiūlos kreivės perkėlimai ir judėjimai pasiūlos kreive (3.1 pav.). Kuris grafikas geriausiai atspindi kylantį darbo statusą (prestižą), kai kiti veiksniai nekinta? Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės. Uždaviniai. teorinė dalis. Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas. Kas neperkelia gamybos galimybių kreivės išorėn. Kurios iš šių prekių yra substitutai (pakeičia viena kitą). Pasiūlos dėsnis teigia, kad... Elastingumo teorija rodo... Gamybos funkcija parodo gamybos apimties ir... Bendras produktas (TP) – tai... Masto ekonomija. Kuris iš pateiktų teiginių netenkina tobulos konkurencijos sąlygų. Uždaviniai.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2011-12-12
 • Mikroekonomika (17)

  Poreikiai ekonominėje sistemoje. Ekonominiai interesai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Rinkos pusiausvyros esmė. Darbo sąvokos raida. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Nuomos santykiai. Ekonominės rentos esmė. Žemės renta. Uždaviniai: Lentelėje pateikta kelnių paklausa. Apskaičiuoti kelnių paklausos elastingumą keičiantis kainai. Nubrėžti kelnių paklausos kreivę. Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys įmonė, veikianti tobulos konkurencijos rinkoje, kai valandinis atlyginimas yra 8 Lt., o gaminamos produkcijos vieneto kaina – 2 Lt?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-01-05
 • Mikroekonomika (19)

  Namų darbas nr.2 (3 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas? Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi? Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Laužta paklausos kreivė oligopolijoje susidaro, kai? Monopolinė konkurencija skiriasi nuo tobulosios konkurencijos tuo. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 80 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje? Kokia gaminio rinkos kaina? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą? Monopolininko produkto paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 20-P. Gamybos vidutiniai kintamieji kaštai nepriklauso nuo gamybos apimties ir sudaro 12 Lt. Pastoviųjų kaštų nėra. Raskite pelną, maksimizuojančią kainą ir gamybos apimtį. Apskaičiuokite tą pelną. Tarkime, kad tik dvi firmos gaminančios tam tikrą produktą. Pasekmių lentelė sudaryta remiantis paklausos lygtimi P = 14- Qx, kur Qx – dviejų firmų bendra gamybos apimtis. Ribiniai kaštai pastovūs ir lygūs 2 Lt. Kai firma reklamuoja produktus, susidaro papildomi kaštai, kurie dažnai vadinami "pardavimo" kaštais skiriant juos nuo "gamybos" kaštų. Kaip "pardavimo" kaštai veiks firmos kaštų kreives:
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-13
 • Mikroekonomika (20)

  Namų darbas Nr.3 (A- 3variantas). l užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Individualios firmos, samdančios darbą tobulosios konkurencijos rinkoje, požiūriu darbo pasiūlos kreivė. Ribinis darbo užmokestis lygus. Esant 8 % palūkanų normai 400 Lt paskola kiekvienais metais teikia palūkanų. Mokesčių sistema Lietuvos ekonomikoje. Jei visuomenė gamina didesnį negu ekonomiškai efektyvų visuomeninių produktų kiekį, tai? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Paveikslo grafikuose pavaizduoti pasiūlos kreivės perkėlimai ir judėjimai pasiūlos kreive. Parinkite atitinkamą grafiką, geriausiai atspindintį (A), (B), (C), (D), (E) pokyčius, kai kiti veiksniai nekinta. Remdamiesi ištekliaus paklausos ir pasiūlos duomenimis, pateiktais lentelėje. Žemės nuomos paklausa nustatoma pagal lygtį Q = 30000- 40N, o pasiūlą sudaro 14000 ha. Koks žemės nuomos mokestis? Kokia žemės kaina, jei palūkanų norma lygi 8%? Tarkime, kad Jūs paveldėjote 500 000 litų. Draugai siūlo įvairius investicinius projektus, į kuriuos galima investuoti po 50 000 Lt. Kiekvienas investicinis projektas žada pajamas, nurodytas lentelėje. Paveiksle pavaizduota produkto, kurio gamyba teršia aplinką, rinka.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-01-13
 • Mikroekonomika (25)

  Įvadas. Rinkos ekonomika : jos privalumai ir trūkumai. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Užduoties sprendimas. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Mikroekonomika (26)

  Mikroekonomikos užduotys. Pasirinkite teisingą atsakymą: Jei darbo užmokestis didėja, o darbo pasiūlos kiekis mažėja, tai; Darbo užmokesčio skirtumus lemia; Kuris kapitalas yra nedaiktinis; Pajamų skirtumus lemia; Visuomeninės gėrybės naudos kreivė lygi individualių ribinių naudų kreivių vertikaliai sumai. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-02-22
 • Mikroekonomika (27)

  Mikroekonomikos užduotys. Laisvoji gėrybė. Esant pateiktoms paklausos ir pasiūlos kreivėms (QD=100-2P ir QS=10+4P), kai sumažėja pasiūla... Jeigu X produkto paklausos kiekiui padidėjus nuo 28 000 iki 32 000 vnt. Bendrosios pajamos sumažėja nuo 12 tūkst. Lt iki 8 tūkst. Lt, tai produkto paklausa yra.. Jei vartotojo pajamos lygios 45 Lt, tai... Jei ribinis produktas mažėja, tai vidutinis produktas... Ar teisingi tokie teiginiai... Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (28)

  Mikroekonomikos namų darbai. Optimalaus išteklių derinimo parinkimas. Vartotojai stengiasi maksimizuoti naudingumą, o firmos dažniausiai stengiasi maksimizuoti. Monopolisto ribinės pajamos mažesnės už kainą, nes... Kokią gaminamo produkto kainą nustatys kartelis (atsakydami pasiremkite paveikslu, kuriame pateiktos kartelio paklausos (D) ir dviejų kartelio firmų ribinių kaštų (RK1) ir (RK2) kreivės)? Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (29)

  Mikroekonomikos namų darbai. Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai autodarbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia... Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros, tai... Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog... Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę... Tobulosios konkurencijos rinkose privatūs dalyviai stengiasi... Ar teisingi tokie teiginiai. Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-02-24
 • Mikroekonomika (3)

  Kontrolinis darbas: Ekonominės politikos tikslai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas, kainų kontrolė. Gamybos organizavimo formos. Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsena. Paaiškinkite, kodėl neprotinga uždaryti firmą, jei ji gauna nulinį ekonominį pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-04-07
 • Mikroekonomika (31)

  Mikroekonomikos namų darbai. Pasirinkite teisingą atsakymą. Didėjant gamybos apimčiai, vidutiniai kaštai. Ribiniai septinto vieneto gamybos kaštai lygūs (atsakydami pasiremkite 1 lentelės duomenimis). Jei monopolisto nustatyta kaina tik šiek tiek didesnė už ribines pajamas, o gamybos apimtis optimali, tai. Kartelyje jungtinis visų narių pelnas maksimalus, kai. Pagrindinis monopolijos ir monopolinės konkurencijos skirtumas yra tas, kad. Ar teisingi tokie teiginiai? 5 teiginiai. Pratimai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 100 Lt, 150 Lt, 200 Lt. Sprendimą pagrįskite. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti tobulosios konkurencijos rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 350 Lt? Kokį pelną ji gaus? Kokiai esant kainai firma pelno negaus? Kokiai kainai esant firma nutrauks gamybą?
  Mikroekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Mikroekonomika (32)

  Mikroekonomikos namų darbas. 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai? Tobulosios konkurencijos darbo rinka skiriasi nuo monopsoninės tuo, kad? Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės? Pajamų paskirstymo nelygybės laipsnį ekonomikoje rodo? Kuriuo atveju vyriausybė neinternalizuoja (neperima) produkto išorinio poveikio? 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? Kai vyriausybė uždeda firmai papildomus mokesčius, darbuotojai nejaučia mokesčio pasekmių, kinta tik firmos pelnas. Jei darbo pirkėjas turi rinkos galią, tai kuo daugiau darbuotojų jis samdo, tuo didesnės jo išlaidos darbo užmokesčiui. Esant monopolijai verslininkai gali gauti pajamas, viršijančias gamyboje naudojamų veiksnių alternatyviuosius kaštus. Gebėjimų skirtumai, skirstydami darbuotojus į nekonkuruojančias grupes, sąlygoja pajamų nelygybę. Neišsenkančią naudą teikiančių produktų ribiniai visuomeniniai kaštai lygus nuliui. 3 užduotis. Pratimai: 1. Paveiksle pateikta darbo paklausa ir pasiūla tam tikroje darbo rinkoje. Tarkime, kad rinka pasiekusi pusiausvyrą. A. Kuris plotas rodo transferines pajamas? B. Kokia yra ekonominė renta? C. Kaip skirtųsi ekonominės rentos ir transferinių pajamų santykinės apimtys, jei darbo pasiūla būtų neelastingesnė? Monopolisto ribinio produkto pajamų (RPP) ir vidutinio produkto pajamų (VPP) kreivės pateiktos paveiksle. Priemiesčio žemės pasiūla lygi 20000 ha, o paklausa rodo lygtis Q=50000-4P. Kokia žemės kaina? Koks jos nuomos mokestis, jei palūkanų norma yra 8%? Tarkim, kad minimalios garantuojamos šeimos metinės pajamos 3600 Lt, o ribinė neigiamų mokesčių norma 0,50. Užpildykite lentelę. Tarkime, kad ribinė neigiamų mokesčių norma lygi 0,25. Apskaičiuokite ir surašykite į naujai nubraižytą lentelę neigiamus pajamų mokesčius atitinkamų kategorijų šeimoms ir bendrąsias subsidijas, pervestas joms. Kaip kinta neigiamų mokesčių programų (subsidijų) kaštai sumažinus ribinę neigiamų mokesčių normą? Kaip keičiasi paskatos dirbti sumažinus ribinę neigiamų mokesčių normą nuo 0,50 iki 0,25? Tarkime, kad vyriausybė padidina minimalias garantuojamas pajamas nuo 3600 iki 4500 Lt, o ribinė neigiamų mokesčių norma lygi 50%. Apskaičiuokite ir surašykite į naujai nubraižytą lentelę neigiamus pajamų mokesčius (subsidijas), pervestus šeimoms, esančioms atitinkamoje pajamų kategorijoje, ir bendras subsidijas, pervestas joms. Kaip pasikeitė neigiamų mokesčių programų kaštai (subsidijos) padidinus minimalias garantuojamas pajamas? Kaip pasikeitė paskatos dirbti? Kuriai programai teiktumėte pirmenybę būdamas mokesčių mokėtojui? Paveiksle pavaizduota RKM kreivė rodo taršos mažinimo ribinius kaštus, o RKT1 kreivė – ribinius taršos kaštus. Iš pradžių nekreipkite dėmesio į RKT2 kreivę. Kokia yra ekonomiškai efektyvi taršos apimtis? B. Jei neimamas mokestis už taršą: a) kokia bus taršos apimtis? b) Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? c) Kokie taršos ribiniai kaštai? d) Kokie efektyvumo nuostoliai? Kokį mokestį uždėjus vienam produkcijos vienetui taršos apimtis būtų ekonomiškai efektyvi? Tarkime, kad realūs taršos ribiniai kaštai yra RKT1, tačiau vyriausybė suklysta ir mano, kad jie lygūs RKT2. Taip pat tarkime, kad vyriausybė uždeda mokestį už taršą vienam produkcijos vienetui, kuris yra optimalus, jei taršos ribiniai kaštai lygūs RKT2: a) koks tada bus taršos kiekis? Ar jis didesnis, ar mažesnis už ekonomiškai efektyvų kiekį? b) Kokie taršos mažinimo ribiniai kaštai? c) Kokie tikrieji taršos ribiniai kaštai? d) Koks efektyvumo nuostolis? Ar vyriausybė, nepakankamai įvertindama problemą, imasi adekvačių veiksmų ją spręsti?
  Mikroekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-17
 • Mikroekonomika (34)

  Namų darbas Nr. 1 (A – 9 variantas). 1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą. Kuris iš šių teiginių yra teisingas ribinės analizės pavyzdys? Duotos paklausos ir pasiūlos funkcijos. Kokia pusiausvyros kaina ir kiekis? Politika, nukreipta prieš narkotikus ir mažinanti heroino pasiūlą. Abejingumo kreivė rodo visus galimus? Jei vidutinis produktas didėja, tai ribinis produktas. 2 užduotis ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: jonas ir petras talkina rinkimų kompanijoje. Jie ruošia išsiuntimui rinkimų lankstinukus. Lankstinuką reikia įdėti į voką, užklijuoti jį ir užrašyti adresą. Jonas yra miklesnis, jis per 1 val. Užklijuoja 300 laiškų arba užrašo 100 adresų. Petras per 1 val. Užklijuoja 100 laiškų arba užrašo 50 adresų. Kaip jiedu turėtų pasiskirstyti darbą, kad greičiau jį atliktų. Per dieną reikia paruošti 1200 laiškų. Kas atsitiks, jei Jonas ir Petras ims varžytis raštinės paslaugų rinkoje? Viename Lietuvos mieste namų nuomos paklausos ir pasiūlos funkcijos lygio. Prekės X parduodama 300 vnt. Per savaitę. Sumažėjus prekės Y kainai 8%, prekės X benuperkama 250 vnt. Per savaitę. Ar prekės X ir Y yra pakaitai, ar komplektinės prekės? Atsakymą pagrįskite. Koks yra prekių X ir Y paklausos vidutinis kryžminis elastingumas? Lentelėje pateikta Petro A, B, C ir D prekių ir santaupų ribiniai naudingumai. A. Tarkime, kad A,B,C ir D kainuoja: 6,3,2,4 litus. Apskaičiuokite vieno lito ribinį naudingumą visoms keturioms prekėms ir santaupoms. Vieno santaupų vieneto kaina lygi vienam litui. Petro pajamos – 76 Lt. Kiek A,B,C ir D prekių vienetų pirks Petras ir kiek litų turės taupyt norėdamas maksimizuoti bendrąjį naudingumą? Koks bus bendrasis naudingumas? Pateikta nealkoholinių gėrimų gamybos vidutinio darbo produkto kreivė. Remdamiesi paveikslo duomenimis atsakykite į tokius klausimus: Vidutinis darbo produktas maksimalus, kai L =20. Ar bendrasis darbo produktas taip pat maksimalus, kai L=20? Koks yra bendrasis produktas, kai L=18, jei vidutinis darbo produktas lygus 58, kai L=17, o ribinis aštuonioliktojo vieneto produktas – 70? Jei trisdešimto darbo vieneto (darbo valandos) produktas neigiamas, ar tai reiškia, kad vidutinis. Koks yra bendrasis, kai vidutinis produktas lygus 30? Kokį darbo kiekį naudojant sutampa vidutinis ir ribinis darbo produktas?
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-29
 • Mikroekonomika (39)

  Bendrojo, vidutinio ir ribinio produkto supratimas. Įmonės trumpalaikė pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolinių susivienijimų rūšys. Uždavinys.
  Mikroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-09-18
 • Mikroekonomika (40)

  Rinkos ekonomika: jos privalumai ir trūkumai. Rinkos ekonomikos privalumai. Veiksminga konkurencija ir laisvi gaminių mainai. Bankrotas ir įmonių perorganizavimas. Kainos ir santykinis stygius. Naudokitės rinka kovodami su tarša. Rinkos ekonomikos trūkumai. "Neoficialusis sektorius". Nedarbas kartais neišvengiamas. Nedarbo reguliavimo būdai. Užduotis: Buhalteris uždirba 1500 Lt per mėnesį. Jam pasiūlė atsitraukus nuo darbo baigti 2 mėnesių trukmės tobulinimosi kursus. Buhalteris apskaičiavo, kiek jam tai kainuos: mokestis už kursus – 1000 Lt, mokymosi priemonės – 150 Lt, būstas – 300 Lt, asmeninės išlaidos – 350 Lt. Kiek kainuos kursai? Kokie jų alternatyvieji kaštai?
  Mikroekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Mikroekonomika (46)

  Parinkite teisingą atsakymą. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Mikroekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-12-15
 • Mikroekonomika (47)

  Namų darbas nr. 3 (A-10 variantas).1 užduotis. Parinkite teisingą atsakymą? Jei mašinų paklausa gana elastinga, o robotai yra puikus darbuotojų, gaminančių mašinas, pakaitas, tai autodarbuotojų pasiūlos sumažėjimas lemia? Jei vyriausybė įstatymu nustato minimalų darbo užmokestį, kuris didesnis už pusiausvyros, tai? Rentos egzistavimas pateisinamas tuo, jog: Vyriausybė gali sumažinti pajamų nelygybę Tobulosios konkurencijos rinkoje privatūs dalyviai stengiasi. 2 užduotis. Ar teisingi tokie teiginiai? 3 užduotis. Pratimai: Lentelėje pateikta informacija apie kiekvieno papildomai priimto darbuotojo pagamintų x prekių kiekį, kai žemės ir kapitalo ištekliai nekinta. Kokį darbuotojų skaičių samdant ribinis darbo produktas maksimalus? Kokį darbuotojų skaičių samdant vidutinis darbo produktas maksimalus? Kelintą darbuotoją samdant rezultatyvumas pradeda mažėti? Ar iš pateiktos informacijos galite pasakyti, kiek darbuotojų firma samdys? Paaiškinkite savo atsakymą? Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys ir kokį dienos atlyginimą mokės firma, veikianti netobulosios konkurencijos produkto ir darbo rinkoje? Per tam tikrą laikotarpį žemės sklypo kaina padidėjo 1,5 karto. Palūkanų norma per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 9% iki 6%. Kaip pasikeitė to žemės sklypo nuomos mokestis? 2004 metų pradžioje X firma investuoja į keturis potencialius projektus. Šių projektų kaštai ir pajamos pateikti lentelėje. Lentelėje pateikta monopolisto gaminamo produkto vidutinės pajamos ir gamybos kaštai. Apskaičiuoti, kokiai gamybos apimčiai esant monopolistas gaus maksimalų pelną.
  Mikroekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Mikroekonomika (48)

  Pinigai; kilmė, funkcijos. Naudingumo teorija. Naudingumo rūšys. Biudžetinė vartotojo tiesė. Monopolinė rinka. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Uždaviniai.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-03
Puslapyje rodyti po