Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statybos montavimo darbų organizavimo įvertinimas, taikant ekspertinius metodus

  Darbo eiga. Nustatome statybos montavimo darbų blogo organizavimo priežasčių prioritetų eilutę, taikant ekspertinį rangavimo metodą bei patikriname Kendalo konkordancijos koeficientą. Išvada. Nustatome statybos montavimo darbų blogo organizavimo priežasčių prioritetų eilutę ir reikšmingumus, taikant ekspertinį porinio palyginimo metodą bei patikriname Kendalo konkordancijos koeficientą. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-28
 • Statybos procesų technologija

  dwg byla. Pastato pjūvis. Pamatų sijos įrenginio technologinė kortelė.
  Statyba, laboratorinis darbas
  2011-02-09
 • Statybos projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo įvertinimas

  Užduotis: Nustatyti investuotojo ekonominį efektą, dėl papildomų pajamų (pelno), planuojant anksčiau pradėti plastikinių langų gamybą ir realizavimą. Nustatyti rangovo planuojamą gauti ekonominį efektą, sumažėjus pastoviajai pridėtinių išlaidų daliai, kuri priklauso nuo objekto statybos trukmės. Kaip pasikeis užsakovo ir rangovo ekonominis efektas, jeigu šio objekto faktinė statybos trukmė bus 1,7 mėn. didesnė už planuojamą statybos trukmę. Darbo eiga. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-28
 • Statybos teisės pagrindai

  Užduotis: Buvęs dvylikos butų gyvenamas namas rekonstruojamas į sveikatingumo centrą, pristatant priestatą ir ketvirtą aukštą. Sprendimas.
  Teisė, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-23
 • Statinis struktūros masyvas

  Užduotis: Faile duoti duomenys apie priekių gamintojus. Failo eilutėse surašyta: gamintojas, prekė, pagamintų vienetų skaičius. Sudarykite struktūros tipą tokiems duomenims saugoti ir vartotojo klasę darbui su struktūros tipo duomenimis. Surašykite duomenis statiniame struktūrų masyve. Rikiuokite sąrašą pagal pagamintų prekių vienetų skaičių. Atrinkite gamintojus, kurie pagamino mažiau negu po 100 prekių vienetų. Pradinius duomenis ir rezultatus pateikite lentelėmis ekrane ir rezultatų faile. Failų pasirinkimui naudokite OpenDialog ir SaveDialog. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-09-04
 • Statinis struktūrų masyvas

  Užduotis (L5-2): Faile duoti duomenys apie užsiprenumeruotus spaudos leidinius. Failo eilutėse surašyta: prenumeratoriaus pavardė, leidinio pavadinimas, užsakytų egzempliorių skaičius. Sudaryti struktūros tipą tokiems duomenims saugoti ir vartotojo klasę darbui su struktūros tipo duomenimis. Surašyti duomenis statiniame struktūrų masyve. Rikiuoti sąrašą pagal užsakytų egzempliorių kiekį. Atrinkti prenumeratorius, kurie užsisakė tik po vieną egzempliorių. Pradinius duomenis ir rezultatus pateikti lentelėmis ekrane ir rezultatų faile. Failų pasirinkimui naudoti OpenDialog ir SaveDialog. Programos aprašymas. TForm1 klasės tekstas – failai. Metodų stuktūrogramos. Programos tekstas failuose. Duomenų ir rezultatų failai
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-05-16
 • Statistika (40)

  Statistikos laboratoriniai darbai atlikti su programa STATISTICA 6.0. Pirmasis laboratorinis darbas. Duomenų rinkimas. Populiacija ir imtis. Aprašomoji statistika. Dažnių lentelės. Histograma. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafikų brėžimas su Statistica. Grafikų brėžimas su Excel. Antrasis laboratorinis darbas. Svarbiausi diskretiniai ir tolydiniai tikimybiniai pasiskirstymai. Skirstinių braižymas. Pasikliautinio intervalo radimas. Pasikliautinių intervalų lyginimas. Hipotezės apie normališkumą tikrinimas. Hipotezių tikrinimas, kritinė sritis ir kritinė reikšmė. T-kriterijus priklausomoms imtims. T – kriterijus nepriklausomiems duomenims. Dispersinė analizė arba F kriterijus. Trečiasis laboratorinis darbas.
  Statistika, laboratorinis darbas(66 puslapiai)
  2007-12-07
 • Statistika (64)

  I užduotis: Sukurti 300+nr atsitiktinių skaičių lentelę, turinčią normalų pasiskirstymą. Ką reiškia tie skaičiai kiekvienas sugalvoja ir aprašo duomenų surinkimo situaciją individualiai. Suskirstyti tuos duomenis į prasminį skaičių intervalų ir sudaryti dažnių eilutę (2 eilutes: geriausias suskirstymas, kita-tiek intervalų koks nr.). Rezultatus pavaizduoti grafiškai, histograma. Surasti visas padėties ir sklaidos charakteristikas. Nubrėžti ūselinę diagramą. Atsitiktinių skaičių generavimas. Aprašomoji statistika. Padėties ir sklaidos charakteristikos. II užduotis: Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti jau surinktus statistinius duomenis. Pavaizduoti juos grafiškai naudojant įvairius grafikus ir schemas. Surasti padėties ir sklaidos charakteristikas. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Padėties ir sklaidos charakteristikos. 3. Nubrėžti bent trijų pasiskirstymų grafikus. Vieno pasiskirstymo vaizdavimui naudoti bent po keturias pasiskirstymo kreives, gaunamas skirtingoms parametrų reikšmėms. Paaiškinti kitimo tendencijas kintant parametrams. Pagal pirmo savarankiško darbo pirmos (pirmos užduoties) statistinius duomenis, surasti vidurkio intervalinį įvertinimą trimis skirtingais būdais (p= 0,95 + nr/400). 3 užduotis: Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių (pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą) surasti tris skirtingus duomenų blokus ir pritaikyti: t-kriterijų priklausomiems; t-kriterijų nepriklausomiems duomenims; χ2 kriterijų. 4. Nubrėžti trijų standartinių regresinių kreivių grafikus pagal knygos 156 p. lentelę, pradedant nuo kreivės atitinkančios asmeninį eilės Nr. 2 užduotis: Surasti internete duomenis kreivinės regresijos taikymui. Surasti geriausiai tinkančią kreivinės regresinę lygtį. Palyginimui pateikti, bent tris skirtingas kreives. Suskaičiuoti determinacijos koeficientus ir pateikti rezultatų analizę. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių paimti tris laiko eilutes. Pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą. Pirma laiko eilutė turi būti be sezoniškumo komponentės. Reikia nustatyti geriausio trendo lygtį (pabandyti 2 regresines kreives) ir atlikti paprasčiausią prognozę sekantiems dviem laiko periodams naudojant geriausio trendo lygtį. Antroje laiko eilutėje nustatyti trendą ir suskaičiuoti sezoniškumo indeksus. Atlikti paprasčiausią prognozę sekantiems dviem laiko periodams naudojant trendą ir sezoniškumo indeksus. Trečioje eilutėje neturinčioje trendo reikia atlikti dviejų laiko periodų prognozę naudojant bent tris skirtingus prognozavimo metodus. Palyginti gautas prognozes (nurodyti kuris metodas duoda geriausius rezultatus).
  Statistika, laboratorinis darbas(60 puslapių)
  2009-03-10
 • Statistika (84)

  1 užduotis. Lietuvos savivaldybių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2007 metais. 2 užduotis. N apskrities namų ūkių piniginės pajamos ir vartojimo išlaidos, skaičiuojant vienam ūkio nariui 2007 m. 3 užduotis. Duomenys apie N įmonės dirbančiuosius 2007 metais. 4 užduotis. Sudaryti paprastos suvestinės lentelės maketą, iš kurios būtų matyti fakulteto studentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) ir lytį 2003 – 2007 metais. Lentelės turinį (skiltys) išdėstyti: a) paprastai; b) kombinuotai. Suformuluoti lentelės pavadinimą. 5 užduotis. 3 ūkio vasarinių miežių derlingumas. 3 ūkio vasarinių miežių derlingumas. 6 užduotis. 1 lentelė. Studentų skaičius Lietuvos kolegijose. Studentų skaičiaus dinamika Lietuvos kolegijose. 7 užduotis. 30-34 metų amžiaus studentų skaičius Lietuvos universitetuose. 30-34 metų amžiaus Lietuvos universitetų studentų pasiskirstymas pagal studijų pakopas ir jų dinamiką. 8 užduotis. Lietuvos namų ūkių disponuojamos pajamos 2007 metais. Lietuvos namų ūkių disponuojamų pajamų pasiskirstymas 2007 metais. 9 užduotis. N įmonės dirbančiųjų darbo užmokestį 2009 metų vasario mėn. lyginant su sausio mėnesiu, buvo planuota padidinti 12 proc., o faktiškai tepadidėjo 5 proc. Kaip įvykdytas darbo užmokesčio didinimo planas? 10 užduotis. 19 – 21 ūkių bulvių auginimo ir ekonominiai rodikliai 2007 metais. 11 užduotis. 19 AB darbuotojų skaičius 2008 metų birželio mėnesį. 12 užduotis. 1 lentelė. 19 AB darbuotojų skaičius 2008 m. 13 užduotis. 1 lentelė. 19-21 ūkių bulvių auginimo ekonominiai rodikliai. 14 užduotis. Augalinio aliejaus gamyba Lietuvoje Augalinio aliejaus gamybos dinamika Lietuvoje. 15 užduotis. Lietuvoje pagamintų žemės ūkio produktų kiekiai ir kainos. 16 užduotis. Naudojant 15 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito pagamintų produktų vertė 2007 metais palyginti su 2005 metais ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo: produktų kiekio pokyčiai; kainų pokyčiai. Nustatyti absoliutines prekių vertės pokyčių sumas. 17 užduotis. 19 ūkio gamybiniai ir ekonominiai rodikliai. 18 užduotis. Naudojant 17 uždavinio duomenis apskaičiuoti kaip pakito darbo laiko sąnaudos. 2006 metus palyginti su 2005 metais ir nustatyti kokią įtaką tam turėjo žemės ūkio produktų kiekiai ir darbo našumo pokyčiai.
  Ekonominė statistika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2011-01-07
 • Statistinių duomenų grupavimas

  Ms Excel byla. 1. Duotas gydytojų skaičius, tenkantis 10000 gyventojų kiekvienoje iš Lietuvos savivaldybių bei apskrityse. Sudarykite rodiklio reikšmių variacines eilutes (atskirai miestų savivaldybėms, rajonų savivaldybėms ir apskritims). Užrašykite tris taisyklingus sakinius interpretuodami gautus duomenis. Pavaizduokite gydytojų skaičių miestų savivaldybėse diagrama. Tinkamai pasirinkite diagramos tipą. 2. Savivaldybėje buvo fiksuojamas į priėmimo skyrių besikreipiančių asmenų išsilavinimas. Sudarykite dažnių lentelę. Lentelės formą sugalvokite patys. Sudarykite santykinių dažnių (procentais) lentelę. Duomenis pavaizduokite skrituline diagrama. Duomenis pavaizduokite stulpelių diagrama. Užrašykite du taisyklingus sakinius interpretuodami gautus duomenis. 3. Sudarykite nedidelę anketą savo pasirinkta tema (5 požymiai- klausimai: vienas požymis matuojamas intervalų, du - rangų, du - pavadinimų skalėse). Vienoje anketoje - kodavimo lape surašykite pasirenkamų atsakymų kodus. Apklauskite tris savo draugus. Sudarykite anketavimo duomenų matricą, joje surašykite trijų respondentų duomenis. 4. Duota duomenų matrica. Klausimai ir kodavimas pateikiami šio dokumento lape Anketa. Naudodami statistinę funkciją COUNTIF, sudarykite kintamojo AMZIUS dažnių lentelę. sudarykite kintamojo AMZIUS santykinių dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Sudarykite kintamojo AMZIUS sukauptųjų dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Sudarykite kintamojo AMZIUS sukauptųjų santykinių dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Kiekvienos lentelės duomenis interpretuokite (užrašykite vieną sakinį). 5. Duota duomenų matrica. Klausimai ir kodavimas pateikiami šio dokumento lape Anketa. Naudodami komandą "PivotTable..." sudarykite dažnių ir santykinių dažnių lenteles, kuriuose būtų pateikiamas atsakymas į šiuos tyriminius klausimus: Kaip pasiskirstę respondentai pagal lytį? Kaip pasiskirstę respondentai pagal išsilavinimą?Kaip į 11 klausimą apie gyvenimo pokyčius (JUSUGYV) atsakė skirtingų lyčių respondentai? Kaip į 11 klausimą apie gyvenimo pokyčius (JUSUGYV) atsakė skirtingo išsilavinimo respondentai?
  Statistika, laboratorinis darbas(51 puslapis)
  2007-06-16
 • Statistinių tikslumo tyrimo metodų taikymas

  Darbo tikslas: Išanalizuoti ir taikyti statistinius matavimo priemonių parametrų tikslumo tyrimo metodus bei tiesioginių matavimų rezultatų tvarkymo metodiką. Išnagrinėti mikroprocesoriumi valdomo funkcinio matavimo generatoriaus struktūrą, veikimo principą ir svarbiausius metrologinius parametrus. Įgyti matavimo priemonių metrologinių parametrų tikrinimo patirties. Generatoriaus svarbiausieji metrologiniai parametrai ir struktūrinė schema. Generatoriaus virpesio dažnio nustatymo tikslumo matavimų rezultatai. Generatoriaus virpesio dažnio stabilumo laike matavimų rezultatai. Generatoriaus virpesio netiesinių iškraipymų matavimo rezultatai. Atlikto darbo aptarimas. Išvados apie generatoriaus ištirtų metrologinių parametrų atitikimą leistinas reikšmes.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-12-11
 • Statistinių tikslumo tyrimo metodų taikymas (2)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir taikyti statistinius matavimo priemonių parametrų tikslumo tyrimo metodus bei tiesioginių matavimų rezultatų tvarkymo metodiką. Išnagrinėti mikroprocesoriumi valdomo funkcinio matavimo generatoriaus struktūrą, veikimo principą ir svarbiausius metrologinius parametrus. Įgyti matavimo priemonių metrologinių parametrų tikrinimo patirties. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Generatoriaus virpesio dažnio nustatymo tikslumo matavimų rezultatai ir jų aptarimas. Generatoriaus virpesio dažnio stabilumo laike matavimų rezultatai ir jų aptarimas (pateikti visus statistikinio tyrimo programos SIB apskaičiuotus parametrus ir grafikus bei jų aptarimą). Generatoriaus virpesio netiesinių iškraipymų matavimo rezultatai ir jų aptarimas. Priedas (1).
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-11-10
 • Statistinių tikslumo tyrimo metodų taikymas (3)

  1 laboratorinio darbo ataskaita. 1. Darbo tikslas: Svarbiausi metrologiniai parametrai ir generatoriaus struktūrinė schema. Generatoriaus virpesio dažnio nustatymo tikslumo matavimas. Generatoriaus virpesio dažnio stabilumo laike matavimas. Generatoriaus virpesio netiesinių iškraipymų matavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-05-02
 • Statistinių tikslumo tyrimo metodų taikymas (4)

  Informacinių matavimo sistemų laboratorija 1 darbas. Darbo tikslas. Generatoriaus svarbiausieji metrologiniai parametrai ir struktūrinė schema. Svarbiausi metrologiniai parametrai. Generatoriaus virpesio dažnio nustatymo tikslumo matavimų rezultatų aptarimas. Generatoriaus virpesio dažnio stabilumo laike matavimų rezultatai ir jų aptarimas. Generatoriaus virpesio netiesinių iškraipymų matavimo rezultatai ir jų aptarimas. Atlikto darbo aptarimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-09-26
 • Stefano ir Bolcmano dėsnio patikrinimas

  Darbo tikslas: ištirti absoliučiai juodo kūno energinio šviesio (išspindžio) priklausomybę nuo kūno temperatūros ir eksperimentiškai patikrinti Stefano ir Bolcmano dėsnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-09-22
 • Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas

  11 skirtingų studentų atliktų laboratorinių darbų rinkinys. Darbo tikslas: Ištirti priklausomybę tarp elektros kaitinamosios lempos siūlo temperatūros ir kaitinimo srovės galios, bei nustatyti Stefano ir Bolcmano konstantą.
  Fizika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-02
 • Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (2)

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-02-22
 • Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (3)

  Darbo užduotis. Ištirti kaitinamosios lempos siūlelio temperatūros priklausomybę nuo elektros srovės galios bei apskaičiuoti Stefano ir Bolcmano konstantą. Aparatūra ir darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-24
 • Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (4)

  Darbo užduotis. Ištirti kaitinamosios lempos siūlelio temperatūros priklausomybę nuo elektros srovės galios bei apskaičiuoti Stefano ir Bolcmano konstantą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-08
 • Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas (5)

  Darbo tikslas: Ištirti priklausomybę tarp elektros kintamosios lempos siūlo temperatūros ir kaitinimo srovės galios bei nustatyti Stefano ir Bolcmano konstantą. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-15
Puslapyje rodyti po